HOTĂRÂRE nr. 564 din 19 iunie 2008pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor individuale se face astfel încât să se asigure echilibrul funcţional al Consiliului, analizându-se şi opţiunea exprimată de fiecare membru permanent."2. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Verificarea aspectelor semnalate se efectuează prin intermediul Inspecţiei judiciare."3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4) - (7), cu următorul cuprins:"(4) În urma efectuării verificărilor, Inspecţia judiciară întocmeşte un raport, care, înainte de a fi prezentat Plenului, se comunică judecătorului sau procurorului vizat, pentru a lua cunoştinţă de material şi, eventual, pentru a formula obiecţii. (5) Judecătorul sau procurorul în legătură cu care se efectuează verificările este invitat să participe la şedinţa Plenului în cadrul căreia se discută raportul întocmit de Inspecţia judiciară. (6) În funcţie de cele constatate, precum şi de susţinerile judecătorului sau procurorului, în cazul în care acesta participă la şedinţă, Plenul dispune măsurile care se impun şi asigură publicarea acestora pe site-ul Consiliului. (7) În situaţia în care se constată că anumite aspecte reţinute de Inspecţia judiciară excedează atribuţiilor Consiliului, Plenul dispune sesizarea organelor competente să ia măsurile corespunzătoare."4. Articolul 19^1 se abrogă.5. La articolul 21, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. revocă din funcţia de conducere judecătorii şi procurorii, pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;".6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1 - (1) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor şi procurorilor pentru motivul prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face în baza verificărilor efectuate de Inspecţia judiciară. (2) În urma verificărilor efectuate la instanţă sau parchet, Inspecţia judiciară întocmeşte un raport pe care îl prezintă secţiei corespunzătoare. (3) După primirea raportului, preşedintele secţiei corespunzătoare fixează un termen pentru dezbaterea acestuia, dispunând citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului cu funcţie de conducere şi comunicarea raportului, în vederea luării la cunoştinţă şi, eventual, pentru a formula obiecţii. (4) Judecătorul sau procurorul prezent la şedinţa secţiei are dreptul să solicite administrarea de probe în apărare. (5) La termenul fixat, secţia corespunzătoare dezbate raportul şi eventualele obiecţii formulate de judecătorul sau procurorul cu funcţie de conducere. (6) În situaţia în care se constată exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale, secţia corespunzătoare dispune revocarea judecătorului sau procurorului din funcţia de conducere. (7) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului revocat din funcţia de conducere. (8) Hotărârea secţiei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (9) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător."7. Articolul 25 se abrogă.8. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Hotărârea secţiei Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se motivează şi se redactează, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârii este asigurată de grefa secţiilor în materie disciplinară."9. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie."10. Articolul 35 se abrogă.11. După articolul 36 se introduc două noi articole, articolele 36^1 şi 36^2, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) În situaţia prevăzută la art. 30 alin. (6), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, comisia de disciplină sesizează de îndată, din oficiu, prin aceeaşi rezoluţie, secţia corespunzătoare a Consiliului. (2) De asemenea, Inspecţia judiciară sesizează de îndată secţia corespunzătoare a Consiliului, dacă, din verificarea prealabilă efectuată potrivit art. 21 pct. 6, rezultă indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. În cursul verificării prealabile, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare. (3) După primirea sesizării, preşedintele secţiei Consiliului fixează de îndată termenul pentru soluţionarea sesizării şi dispune încunoştinţarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, actul de sesizare. (4) Încunoştinţarea judecătorului sau a procurorului este obligatorie şi se face cu cel puţin 15 zile înaintea termenului stabilit conform alin. (3). (5) Judecătorul sau procurorul poate fi asistat sau reprezentat de un avocat. (6) Judecătorul sau procurorul ori, după caz, avocatul acestuia, au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare. (7) Secţia Consiliului poate dispune, din oficiu, administrarea oricăror probe necesare soluţionării sesizării.Art. 36^2. - (1) La soluţionarea sesizării nu pot participa membrii comisiei de disciplină. Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării. (2) Dacă sesizarea comisiei de disciplină este întemeiată, secţia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. (3) Dacă sesizarea nu este întemeiată, secţia Consiliului o respinge prin hotărâre. (4) Constatarea încălcării normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor poate fi făcută numai dacă secţia Consiliului a fost sesizată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii acesteia. (5) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului. (6) Hotărârea secţiei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (7) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător. (8) După ce hotărârea secţiei a rămas irevocabilă, persoanei care a formulat sesizarea cu privire la conduita judecătorului sau procurorului i se comunică, în scris, modul în care a fost soluţionată sesizarea. (9) Hotărârea secţiei Consiliului prin care se constată încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, rămasă irevocabilă, se depune la dosarul profesional al judecătorul sau procurorului."12. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, conţinând cincisprezece noi articole, articolele 41^1 -41^15, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VI^1Comisiile şi colectivele de lucru ale ConsiliuluiArt. 41^1. - (1) În cadrul Consiliului se înfiinţează comisii pe domenii de activitate. (2) Comisiile au rol consultativ pentru Plenul şi secţiile Consiliului. (3) Numărul, denumirea, componenţa nominală, domeniul de activitate şi atribuţiile comisiilor se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.Art. 41^2. - (1) Comisiile sunt formate din cel puţin 3 membri ai Consiliului. (2) Un membru al Consiliului poate face parte din cel mult 3 comisii. (3) La stabilirea componenţei nominale a comisiilor se ţine cont de statutul membrilor Consiliului şi de atribuţiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului funcţional. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului pot face parte din comisii şi pot participa la lucrările oricărei comisii.Art. 41^3. - (1) La lucrările comisiilor participă, cu caracter permanent, reprezentanţi ai Inspecţiei judiciare şi ai compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului, ale căror atribuţii sunt în conexiune cu specificul activităţii fiecărei comisii. (2) Reprezentanţii Inspecţiei judiciare sunt desemnaţi prin hotărâre a Plenului, iar reprezentanţii compartimentelor de specialitate sunt desemnaţi prin dispoziţie a secretarului general. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot participa la lucrările oricărei comisii.Art. 41^4. - La lucrările comisiilor pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor, ai Institutului Naţional al Magistraturii, ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi ai Ministerului Justiţiei, judecători şi procurori, alţi membri ai personalului instanţelor şi parchetelor, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, ai sindicatelor personalului din justiţie sau orice altă persoană a cărei prezenţă este utilă.Art. 41^5. - (1) Fiecare comisie îşi întocmeşte proiectul planului anual de activitate, pe care îl supune spre aprobare Plenului Consiliului. (2) Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, comisiile informează Plenul Consiliului în legătură cu stadiul realizării planului de activitate.Art. 41^6. - (1) Plenul Consiliului stabileşte anual coordonatorul fiecărei comisii, la propunerea membrilor acesteia. (2) Un membru al Consiliului poate coordona o singură comisie. (3) Coordonatorul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a) convoacă şedinţele comisiei; b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor; c) conduce şedinţele comisiei; d) verifică şi semnează minutele întocmite de către secretarul comisiei; e) dispune transmiterea minutelor către secretarul general şi publicarea lor pe pagina de internet a Consiliului. (4) Coordonatorul îndeplineşte orice alte atribuţii necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii comisiei. (5) În absenţa coordonatorului, lucrările comisiei sunt conduse de unul dintre membrii acesteia, desemnat de membrii prezenţi.Art. 41^7. - Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atribuţii: a) propun comisiei planul de măsuri pentru domeniul de care răspund, stabilit prin hotărâre a Plenului Consiliului; b) organizează, în condiţii optime, desfăşurarea activităţilor în domeniul respectiv; c) participă activ la activităţile derulate şi supraveghează ducerea la îndeplinire a măsurilor luate; d) informează periodic comisia în legătură cu stadiul implementării programelor.Art. 41^8. - Lucrările de secretariat ale comisiilor sunt realizate de persoane desemnate de către secretarul general din cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului, în raport de specificul fiecărei comisii.Art. 41^9. - (1) În cadrul comisiilor se pot constitui, prin hotărâre a membrilor acestora, grupuri de lucru pentru realizarea unor obiective. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile stabilite potrivit art. 9 alin. (3) şi (4) se exercită în cadrul comisiilor. (3) Comisia este informată periodic în legătură cu activităţile desfăşurate, potrivit alin. (1) şi (2), formulând propuneri către Plenul Consiliului.Art. 41^10. - (1) Comisiile sunt sesizate, de regulă, de către conducerea Consiliului sau secretarul general. De asemenea, ele se pot sesiza din oficiu. (2) Comisiile se întrunesc, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. (3) Participarea la lucrările comisiilor a membrilor şi a celorlalte persoane desemnate este obligatorie.Art. 41^11. - (1) Şedinţele comisiilor sunt, de regulă, nepublice. Membrii comisiei pot decide cazurile în care şedinţa este publică. (2) Lucrările comisiilor se pot înregistra, iar rezultatul deliberării se consemnează într-o minută.Art. 41^12. - (1) Comisiile examinează documentele primare, notele întocmite de către compartimentele de specialitate, studiile de drept comparat realizate la solicitarea lor, precum şi orice alte documente relevante. (2) Comisiile exprimă puncte de vedere adoptate cu votul majorităţii membrilor lor. (3) Membri aflaţi în imposibilitate de a participa la lucrările comisiei transmit opiniile lor asupra problemelor supuse dezbaterii, în termen util, coordonatorului comisiei. (4) Reprezentanţii Inspecţiei judiciare şi ai celorlalte compartimente din aparatul propriu al Consiliului participă la dezbateri şi au vot consultativ. (5) Persoanele invitate la lucrările comisiilor pot să îşi exprime, în orice modalitate, opinia asupra problemelor supuse dezbaterii.Art. 41^13. - (1) În scopul menţinerii unui contact permanent şi informării cu privire la activitatea instanţelor şi a parchetelor se constituie colective de lucru formate din membri ai Consiliului. (2) Colectivele de lucru sunt formate, de regulă, din 3 membri, din care 2 judecători şi un procuror. (3) Din colectivele de lucru pot face parte şi membrii aleşi ai Consiliului - reprezentanţi ai societăţii civile. (4) Numărul colectivelor de lucru, componenţa nominală a acestora şi repartizarea pe instanţe şi parchete se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.Art. 41^14. - (1) Un membru al Consiliului poate face parte dintr-un singur colectiv de lucru. (2) La stabilirea componenţei nominale a colectivelor de lucru şi repartizarea pe instanţe şi parchete se ţine cont de statutul membrilor Consiliului şi de atribuţiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului funcţional.Art. 41^15. - (1) Colectivele de lucru efectuează deplasări la sediile instanţelor şi parchetelor şi organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii şi reprezentanţii societăţii civile. (2) Membrii Consiliului pot organiza şi individual întâlniri cu judecătorii şi procurorii. (3) Rezultatul întâlnirilor se consemnează într-un raport, care este transmis Consiliului."13. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) Verificările şi controalele în domeniile specifice de activitate se fac din dispoziţia Plenului, secţiilor, preşedintelui sau a vicepreşedintelui Consiliului. (2) Verificările privind aspectele prevăzute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot face la sesizarea oricărei persoane."14. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează verificări la instanţele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor penale şi civile şi informează Secţia pentru judecători, formulând propuneri adecvate; b) verifică eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţei, a calităţii corespunzătoare a serviciului, semnalează deficienţele constatate şi formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora; c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în realizarea actului de justiţie; d) efectuează verificări în vederea încuviinţării de către Secţia pentru judecători a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; e) în materie disciplinară, asigură componenţa comisiei de disciplină pentru judecători, în condiţiile şi pe durata prevăzute de lege; efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de judecători, inclusiv faţă de judecătorii aleşi în Consiliu, precum şi faţă de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru judecători; f) efectuează verificări în vederea rezolvării contestaţiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a judecătorilor ca membri în Consiliu; g) efectuează verificările pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei judecătorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii. (2) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Plen, preşedinte ori de Secţia pentru judecători."15. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate şi independenţa procurorilor, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale şi informează Secţia pentru procurori, formulând propuneri adecvate; b) verifică eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a parchetelor, a calităţii corespunzătoare a serviciului, semnalează deficienţele constatate şi formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora; c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în cursul urmăririi penale; d) efectuează verificări în vederea încuviinţării de către Secţia pentru procurori a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a procurorilor; e) în materie disciplinară, asigură componenţa comisiei de disciplină pentru procurori, în condiţiile şi pe durata prevăzute de lege, efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de procurori, inclusiv faţă de procurorii aleşi în Consiliu, asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru procurori; f) efectuează verificări în vederea rezolvării contestaţiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a procurorilor în Consiliu; g) efectuează verificările pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei procurorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii. (2) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Plen, preşedinte ori de Secţia pentru procurori a Consiliului."16. Articolul 45^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45^1. - (1) Rapoartele Inspecţiei judiciare, întocmite în urma verificărilor efectuate potrivit art. 43 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 44 alin. (1) lit. a) şi b), se prezintă secţiei corespunzătoare care a dispus efectuarea acestora. (2) Înainte de a fi prezentate secţiei, rapoartele se prezintă instanţelor sau, după caz, parchetelor, în vederea luării la cunoştinţă şi, eventual, pentru a formula obiecţii. (3) La termenul stabilit, secţia corespunzătoare dezbate raportul şi eventualele obiecţii, stabilind măsurile care se impun pentru remedierea deficienţelor constatate."17. După articolul 45^1 se introduce un nou articol, articolul 45^2, cu următorul cuprins:"Art. 45^2. - (1) În coordonarea directă a inspectorului şef al Inspecţiei judiciare funcţionează grefa secţiilor în materie disciplinară, care exercită următoarele atribuţii: a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară; b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară. (2) Grefa secţiilor în materie disciplinară îndeplineşte orice alte atribuţii în materie disciplinară stabilite de secţii sau de inspectorul şef al Inspecţiei judiciare."18. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) asigură comunicarea hotărârilor Plenului şi secţiilor Consiliului, cu excepţia celor pronunţate în materie disciplinară;".19. La articolul 63, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi la concursul de admitere în magistratură;".20. La articolul 64, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:"j^1) efectuează lucrările în vederea soluţionării contestaţiilor privind calificativele acordate judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi de către comisiile de evaluare a activităţii profesionale;".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Lidia BărbulescuBucureşti, 19 iunie 2008.Nr. 564.----------