LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Terenurile cu destinaţie agricolă şi forestieră retrocedate Academiei Române prin titluri de proprietate, prin punere în posesie sau prin validarea dreptului de proprietate, conform prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi comasate la cererea Academiei Române, prin schimburi de terenuri cu Agenţia Domeniilor Statului şi, respectiv, cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pe amplasamente cuvenite."2. După alineatul (2^1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1a)-(2^1d), cu următorul cuprins:"(2^1a) Bunurile mobile şi imobile cu caracter agrosilvic, categoriile de imobile prevăzute la alin. (8), precum şi celelalte categorii de bunuri mobile şi imobile care au aparţinut Academiei Române şi care au fost trecute în mod abuziv în folosinţa sau administrarea unor ministere şi instituţii publice prin Decizia Consiliului de Miniştri nr. 1.486/1948, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, şi care sunt cuprinse în documentul respectiv, în art. 1-4, paginile 8.983-8.989, precum şi în alte documente oficiale doveditoare sau care au fost trecute în mod abuziv în proprietatea, în administrarea ori în folosinţa unor persoane juridice, prin acte normative sau administrative, emise în perioada precizată la alin. (8), respectiv 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi în perioada 1 ianuarie 1990-14 decembrie 2004, se retrocedează în totalitate în proprietatea privată a Academiei Române, cu aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2^1b) Pentru bunurile mobile şi imobile prevăzute la alin. (2) şi (2^1a), care în mod obiectiv nu mai pot fi retrocedate în natură, în vederea respectării clauzelor donatorilor şi în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea şi cu acordul Academiei Române, se aplică de către autorităţile competente, potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsuri reparatorii prin echivalent, în compensare cu alte bunuri similare sau, prin conversie cu bunuri mobile ori imobile din alte categorii, necesare activităţilor Academiei Române.(2^1c) În aplicarea prevederilor alin. (2^1b), se vor respecta şi dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) şi ale art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere valoarea de piaţă de la data soluţionării cererii sau notificării, calculată de autorităţile competente, conform standardelor internaţionale de evaluare, pe baza prevederilor prezentului alineat, coroborat cu prevederile alin. (8).(2^1d) Administrarea bunurilor silvice retrocedate Academiei Române se va realiza conform prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Academia Română poate dobândi în patrimoniul său agrosilvic bunuri mobile şi imobile, agricole şi silvice, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, în administrare sau în folosinţă, de la Agenţia Domeniilor Statului, de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi de la primării. Pentru administrarea eficientă a acestor bunuri, Academia Română poate încheia parteneriate în scopul atingerii obiectivelor sale."3. Alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^2) Patrimoniul agrosilvic, prevăzut la alin. (2^1) - (2^1d), este dobândit de Academia Română, la cerere, în mod gratuit, în administrare sau în folosinţă, conform prevederilor prezentei legi, pentru desfăşurarea programelor de cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică, în scopul dezvoltării rurale durabile."4. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Bunurile mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii de Academia Română, în administrare sau în folosinţă, conform prevederilor alin. (3), se acordă pe perioada de existenţă a Academiei Române."5. Alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Terenurile agricole şi forestiere care au aparţinut Academiei Române se retrocedează acesteia, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face conform prevederilor art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare."6. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Reconstituirea dreptului de proprietate a Academiei Române asupra terenurilor agricole care au aparţinut acesteia, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin exceptare de la prevederile art. 22^1 din aceeaşi lege, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari."7. Alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Terenurile agricole şi forestiere retrocedate vor fi administrate şi gestionate potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română, pe baza clauzelor actelor de donaţie, prin Fundaţia Patrimoniu a Academiei Române, conform statutului acesteia, iar coordonarea tehnico-ştiinţifică pentru eficienţă economico-socială se face prin Secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române şi prin Institutul Naţional de Cercetări Economice (I.N.C.E.) al Academiei Române. (8) Restituirea altor categorii de imobile care au aparţinut Academiei Române se face în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din această lege. Termenul prevăzut la art. 22 din aceeaşi lege, cu prelungirile legale ulterioare, începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 564/2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române şi nu poate depăşi, după caz, 8 luni calendaristice."  +  Articolul IIPrevederile art. 4 alin. (2^1) şi (4) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul III (1) Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 iulie 2008.Nr. 133.-----