HOTĂRÎRE Nr. 542 din 5 iulie 1996cu privire la compensarea şi indexarea salariilor începând cu luna iulie 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 143 din 8 iulie 1996  În temeiul prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Salariile de baza, precum şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 6%, care se aplică începând cu drepturile cuvenite pentru luna iulie 1996.Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine 170.200 lei lunar brut.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător şi personalului regiilor autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 3Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise instituţiilor respective de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.  +  Articolul 4Valoare indexării medii pe salariat, în cazul personalului încadrat în munca de către persoane fizice sau juridice, altele decît cele prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, în funcţie de care se calculează coeficientul de indexare, este de 21.700 lei lunar brut.  +  Articolul 5 (1) La salariile individuale ale personalului din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit, precum şi ale personalului încadrat în munca de către persoane fizice sau juridice, indexate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se adauga o compensaţie corespunzătoare cresterilor de preţuri la energie electrica şi termica, combustibili pentru prepararea hranei şi încălzire şi pîine, reprezentind 11.000 lei lunar brut pe salariat în perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996. Aceasta compensaţie devine, începând cu data de 1 octombrie 1996, 17.000 lei lunar brut pe salariat. (2) În cazul persoanelor fizice sau juridice la care salariile personalului angajat se stabilesc prin negociere, modul concret de acordare a compensatiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de partenerii sociali, în funcţie de posibilităţile financiare, ţinând seama şi de majorarea salariilor rezultată ca urmare a negocierilor pentru anul 1996.  +  Articolul 6La societăţile comerciale şi la regiile autonome la care, prin acte normative sau prin contractele colective de muncă, s-a prevăzut acordarea în mod gratuit sau cu un preţ redus a unora dintre produsele a căror majorare de preţuri se compensează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, din valoarea compensatiei prevăzute la art. 5 se deduce suma aferentă creşterii preţurilor la drepturile astfel acordate, calculată pe baza cantităţii de produse acordate lunar şi a diferenţei dintre preţul de vînzare practicat de unitate pentru produsele din producţia proprie sau preţul de aprovizionare pentru alte produse, după data compensării, şi cel anterior acestei date.  +  Articolul 7 (1) Compensaţia stabilită potrivit art. 5 şi 6 face parte din salariu, fără a fi inclusă în salariul de baza, şi se acordă proporţional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Compensaţia se cuprinde în fondul de salarii şi se ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu salariul şi, respectiv, cu fondul de salarii, cumulindu-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale. Compensaţia se ia în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă. (2) Compensaţia prevăzută la art. 5 şi 6 are caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992. (3) Compensaţia se va include în salariul de baza o dată cu majorarea salariilor, în anul 1997, ca urmare a negocierilor sau a aplicării unor acte normative în acest sens.  +  Articolul 8 (1) În cazul cumulului de funcţii, compensaţia se acordă o singură dată, la unitatea unde persoana în cauza îşi are funcţia de baza. (2) Persoanele care cumulează fracţiuni de norma în vederea realizării unei norme întregi vor beneficia de compensaţie proporţional cu fracţiunea de norma, până la realizarea compensatiei integrale stabilite potrivit art. 5 din prezenta hotărâre. În acelaşi mod se procedează şi în cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III încadraţi în munca. (3) Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia pentru limita de vârsta cu salariul vor beneficia numai de compensaţia acordată în calitate de pensionar.  +  Articolul 9 (1) Ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata la data de 30 iunie 1996, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis acest drept până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va acorda, începând cu data de 1 iulie 1996, indexat cu coeficientul de 6%. (2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ajutorul de şomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 10La ajutorul de şomaj stabilit potrivit art. 9 din prezenta hotărâre se adauga, în perioada de 1 iulie - 30 septembrie 1996, o compensaţie corespunzătoare cresterilor de preţuri la energie, combustibil şi pîine de 7.900 lei lunar net, reprezentind valoarea neta a compensatiei stabilite pentru salariaţi. Aceasta compensaţie devine 12.000 lei lunar net începând cu data de 1 octombrie 1996.  +  Articolul 11Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 9 şi 10 din prezenta hotărâre se va face cu încadrarea în prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 12Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iulie 1996, stabilite în baza procentului general de compensare - indexare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1996
       
    Venitul lunar impozabil  - lei -Impozitul lunar - lei -
    până la 10.4005%
    10.401 - 11.500520 + 8% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.400 lei
    11.501 - 15.400608 + 14% pentru ceea ce depăşeşte suma de 11.500 lei
    15.401 - 26.3001.154 + 17% pentru ceea ce depăşeşte suma de 15.400 lei
    26.301 - 42.8003.007 + 18% pentru ceea ce depăşeşte suma de 26.300 lei
    42.801 - 63.9005.977 + 19% pentru ceea ce depăşeşte suma de 42.800 lei
    63.901 - 108.0009.986 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 63.900 lei
    108.001 - 150.70018.806 + 21% pentru ceea ce depăşeşte suma de 108.000 lei
    150.701 - 214.20027.773 + 22% pentru ceea ce depăşeşte suma de 150.700 lei
    214.201 - 321.20041.743 + 25% pentru ceea ce depăşeşte suma de 214.200 lei
    321.201 - 429.30068.493 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 321.200 lei
    429.301 - 535.90098.761 + 32% pentru ceea ce depăşeşte suma de 429.300 lei
    535.901 - 613.600132.873 + 36% pentru ceea ce depăşeşte suma de 535.900 lei
    peste 613.600160.845 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 613.600 lei
  Nivelul sumei prevăzute la art. 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, se stabileşte, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 96.300 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 1.148.400 lei.------------------------