HOTĂRÎRE Nr. 535 din 4 iulie 1996pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 1 august 1996    În temeiul art. 48 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind înregistrarea topografiilor circuitelor integrateREGULA 1Dispoziţii generale (1) Topografiile circuitelor integrate sunt protejate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 16/1995, privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995, cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România este parte. (2) Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi procedura privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate.REGULA 2DefiniţiiÎn prezentul regulament:- prin lege se înţelege Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate;- prin O.S.I.M. se înţelege Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;- prin topografie se înţelege o topografie de circuit integrat, în sensul în care este definită la art. 2 din lege;- prin cerere se înţelege cererea de înregistrare a unei topografii;- prin solicitant se înţelege persoana care cere înregistrarea unei topografii şi care figurează ca atare în cerere;- prin titular se înţelege persoana pe numele căreia este înregistrată o topografie la O.S.I.M. şi căreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea topografiei;- prin data oficială de înregistrare a topografiei se înţelege data oficială a depozitului reglementar.REGULA 3Condiţiile necesare înregistrării topografiilorO.S.I.M. înregistrează topografiile în Registrul naţional al topografiilor, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) obiectul cererii îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi protejat în conformitate cu art. 2 şi 3 din lege; b) solicitantul are dreptul la obţinerea protecţiei pentru topografia care face obiectul cererii, în conformitate cu art. 6, 8 şi 9 din lege; c) este constituit depozitul reglementar al cererii, în conformitate cu art. 13 din lege; d) topografia nu a mai fost înregistrată la O.S.I.M.; e) cererea a fost depusa la O.S.I.M. în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale a topografiei sau, după caz, dacă topografia nu a fost exploatată comercial, cererea a fost depusa la O.S.I.M. înainte de împlinirea a 15 ani de la data la care topografia a fost creata sau codata pentru prima oara.În cazul neîndeplinirii uneia sau a mai multora dintre condiţiile prevăzute la lit. a)-e), topografia nu poate fi înregistrată şi O.S.I.M. respinge cererea.REGULA 4Obiectul cererii (1) Cererile de înregistrare trebuie să aibă ca obiect numai topografii, în înţelesul definit la art. 2 din lege.Nu pot face obiectul cererii:- proiectele, procedeele şi mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiilor sau a circuitelor integrate;- informaţiile stocate în circuitele integrate;- circuitele integrate realizabile pe baza topografiilor;- alte creatii care pot fi denumite topografii, dar care nu corespund intelesului definit în art. 2 din lege.Cererile care au ca obiect creatii din categoria celor menţionate la alin. (2) sunt respinse. (2) Solicitantul poate revendica originalitatea topografiei în ansamblul ei sau numai a unei părţi din aceasta.În cazul în care numai o parte a topografiei este originala, protecţia conferita prin înregistrare se referă numai la aceasta parte revendicata, partea neoriginala a topografiei neconstituind obiect al protecţiei.O topografie care este constituită dintr-o combinaţie de elemente şi interconexiuni uzuale este originala, dacă combinatia, luată în ansamblul ei, este originala; o combinaţie originala poate fi constituită şi din elemente şi interconexiuni uzuale, asociate cu elemente şi interconexiuni originale. (3) O cerere trebuie să fie unitară, adică să aibă ca obiect o singura topografie.Cererea care are ca obiect doua sau mai multe topografii este neunitara şi solicitantul are posibilitatea sa o divizeze în atitea cereri unitare cîte topografii fac obiectul acestei cereri.În cazul unei cereri neunitare, constituie obiectul cererii o singura topografie, şi anume aceea care este indicată de solicitant, în termen de doua luni de la data la care O.S.I.M. i-a notificat ca cererea este neunitara; în cazul în care solicitantul nu comunică în termenul menţionat care dintre topografii rămâne ca obiect al cererii, obiectul acesteia este prima dintre topografiile menţionate în cerere.Cererile depuse ulterior de solicitant, având ca obiect celelalte topografii ale cererii neunitare, sunt considerate cereri divizionare din depozitul acestei cereri, dacă sunt depuse la O.S.I.M. în termen de 3 luni de la data notificării lipsei de unitate şi primesc ca data de depunere data la care a fost depusa cererea iniţială, neunitara; dacă sunt depuse la O.S.I.M. după expirarea termenului de 3 luni menţionat, ele nu mai sunt recunoscute ca cereri divizionare şi primesc ca data de depunere data la care au intrat în registratura generală O.S.I.M. Lipsa de unitate a unei cereri nu poate constitui un motiv pentru respingerea acesteia.REGULA 5Depozitul reglementar al cererii (1) Depozitul cererii este reglementar constituit, dacă sunt depuse la O.S.I.M., în doua exemplare, următoarele piese: a) cererea privind înregistrarea topografiei, redactată în conformitate cu prevederile Regulii 7 şi semnată; b) documentaţia tehnica necesară pentru identificarea topografiei şi pentru evidentierea funcţiunii electronice a circuitului integrat realizabil pe baza topografiei, întocmită în conformitate cu prevederile Regulii 8; c) circuitul integrat realizat pe baza topografiei, dacă topografia a fost exploatată comercial; d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului (procura), în cazul în care este numit un mandatar; e) dovada de plată a taxelor pentru: depunerea cererii, examinarea cererii, înregistrarea topografiei, publicarea înregistrării topografiei şi eliberarea certificatului de înregistrare a topografiei.Data oficială a depozitului reglementar este data prevăzută la art. 14 alin. 2 sau, după caz, art. 15 alin. 3 din lege. (2) La depozitul reglementar se anexează toate documentele depuse ulterior de solicitant sau de mandatarul acestuia în legătură cu cererea, documentele redactate de examinare în legătură cu rezolvarea cererii, precum şi corespondenta purtata de O.S.I.M. cu solicitantul sau mandatarul acestuia.REGULA 6Limba oficialăToate documentele care se depun la O.S.I.M. în legătură cu protecţia topografiilor, precum şi corespondenta purtata de O.S.I.M. cu solicitanţii şi cu mandatarii acestora se redactează în limba română.Este admisă utilizarea în documentaţia tehnica din depozitul cererii a unor termeni tehnici de specialitate exprimati în limba engleza, dacă aceşti termeni au fost deja preluati şi utilizaţi ca atare în limba română de către specialiştii domeniului. În caz contrar, aceşti termeni pot fi utilizaţi numai dacă sunt însoţiţi de echivalentii lor în limba română.REGULA 7Cererea de înregistrare a topografiei (1) Cererea de înregistrare a unei topografii se dactilografiaza pe un formular, conform modelului stabilit de O.S.I.M. şi pus la dispoziţia publicului. (2) Cererea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: a) datele de identificare a solicitantului, care constau în:- numele şi prenumele sau, după caz, denumirea solicitantului;- adresa completa a solicitantului, inclusiv nr. de telefon, fax, telex.Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, datele de identificare vor fi prezentate separat pentru fiecare dintre aceştia.În cazul persoanelor juridice străine care au filiale sau sucursale în România, se vor preciza denumirile şi sediile acestor filiale sau sucursale; b) declararea creatorului topografiei, în cazul în care aceasta este altă persoană decît solicitantul. Se menţionează numele, prenumele şi domiciliul creatorului.Dacă sunt mai mulţi creatori, coautori, se fac aceleaşi menţiuni pentru fiecare dintre aceştia.În cazul în care creatorii topografiei nu doresc sa li se menţioneze numele şi calitatea de creatori ai topografiei în certificatul de înregistrare şi/sau în publicaţiile efectuate de O.S.I.M. în legătură cu topografia înregistrată, solicitantul va face o declaraţie, în acest sens, în cerere se va înscrie numele creatorilor numai pe un exemplar al cererii; c) indicarea dreptului în baza căruia solicitantul are dreptul la protecţia topografiei; solicitantul este creatorul topografiei (art. 8), topografia a fost creata în cadrul sarcinilor de serviciu (art. 9 alin. 1 din lege) sau pe baza unui contract de cercetare/proiectare (art. 9 alin. 2 din lege), se aplică dispoziţiile unui contract (art. 9 alin. 3 din lege), solicitantul a dobândit dreptul de a inregistra topografia prin cesiune sau succesiune (legală sau testamentară); d) denumirea şi destinaţia circuitului integrat realizabil pe baza topografiei. Denumirea circuitului va fi formulată succint, de preferinta în maximum 15 cuvinte; e) declaraţia solicitantului ca topografia nu a mai fost înregistrată la O.S.I.M.; f) declaraţia solicitantului privind originalitatea topografiei. Se va preciza dacă topografia este originala în ansamblu sau originalitatea priveşte numai o parte a topografiei, caz în care se va preciza modul în care partea originala este evidenţiată în documentaţia tehnica anexată cererii; g) declararea datei primei exploatări comerciale, în cazul în care topografia a fost exploatată comercial; h) declararea datei creării sau a primei codari a topografiei; i) datele de identificare a mandatarului, în cazul în care este numit un mandatar. Datele de identificare vor fi similare celor menţionate la lit. a), pentru solicitant.Dacă sunt doi sau mai mulţi solicitanţi şi nu a fost numit un mandatar, se va menţiona care dintre aceştia va fi reprezentantul solicitanţilor în procedurile în faţa O.S.I.M.; în lipsa acestei menţiuni, O.S.I.M. va considera ca reprezentant al solicitanţilor pe primul dintre aceştia înscris în cerere; j) lista pieselor anexate cererii; k) semnatura solicitantului/solicitanţilor. Când solicitantul este o persoană juridică, cererea va fi semnată de conducătorul unităţii şi stampilata. Dacă este numit un mandatar, acesta poate semna cererea în numele solicitantului, cu condiţia ca procura (împuternicirea de reprezentare a mandatarului) să fie depusa la O.S.I.M. o dată cu cererea sau cel mai tirziu în termen de doua luni de la data depunerii cererii; nerespectarea acestei condiţii are ca urmare respingerea cererii.REGULA 8Documentaţia tehnica de identificare a topografiei (1) Documentaţia tehnica de identificare a topografiei este constituită din materiale grafice şi un text explicativ. (2) Materialele grafice vor fi prezentate sub una sau mai multe dintre următoarele forme: a) desenul sau fotografia reprezentind configuraţia setului de straturi ale circuitului integrat; b) desene sau fotografii ale straturilor individuale ale circuitului integrat; c) desene sau fotografii ale mastilor utilizate pentru fabricarea circuitului integrat. (3) Desenele şi fotografiile trebuie să fie clare şi realizate la o scara suficient de mare, încât să permită identificarea topografiei.Se va utiliza formatul A4 sau un alt format care, prin pliere, este adus la formatul A4. (4) În cazul în care numai o parte a topografiei este originala, aceasta parte va fi evidenţiată în mod distinct în materialele grafice. (5) În cazul în care solicitantul declara ca o parte a materialelor grafice de identificare a topografiei conţine secrete comerciale, partea respectiva va fi acoperită, prin hasurare sau prin alt procedeu, pe unul dintre exemplarele acestor materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al materialelor grafice respective nu va fi acoperit, pentru a exista în depozitul cererii toate informaţiile necesare identificarii topografiei. (6) Textul explicativ va avea o redactare succintă şi va cuprinde prezentarea unui minimum de informaţii, strict necesar pentru identificarea topografiei, evidentierea părţii originale a topografiei (când este cazul), evidentierea funcţiei electronice a circuitului integrat şi precizarea destinaţiei acestui circuit. (7) Pe toate documentele de identificare a topografiei va fi înscrisă denumirea circuitului integrat, asa cum a fost menţionată în cerere. (8) În afară materialelor menţionate la pct. (2) şi (6) de mai sus, solicitantul mai poate depune la O.S.I.M. suporturi de date pe care topografia este înregistrată sub forma codata.REGULA 9Plata taxelor (1) Taxele datorate pentru înregistrarea unei topografii sau pentru efectuarea de către O.S.I.M. a unor servicii, în conformitate cu prevederile art. 44 din lege, sunt considerate plătite, dacă au fost vărsate în contul O.S.I.M. sumele respective, în cuantumurile prevăzute de lege, şi s-a depus la O.S.I.M. o copie de pe documentul(ele) de plată. (2) Sumele plătite în valori mai mici decît cuantumurile legale nu sunt luate în considerare ca plata a taxelor; dacă, ulterior, aceste sume au fost completate la nivelul cuantumului prevăzut de lege, taxele respective se considera plătite la data la care a fost intregita suma corespunzătoare cuantumului legal. (3) Solicitanţii care beneficiază de reducerea cuantumului taxelor sau de scutire de plată taxelor, conform prevederilor art. 44 alin. 2, 3 sau 4 din lege, trebuie să depună la O.S.I.M. actele doveditoare din care să rezulte ca se încadrează în unul dintre alineatele menţionate. În cazul în care o cerere are mai mulţi solicitanţi, fiecare dintre aceştia trebuie să dovedească, cu documente relevante, ca se încadrează în alineatul respectiv, care prevede reducerea sau scutirea de taxe.Dacă nu sunt depuse documentele care dovedesc drepturile solicitantului la reducerea cuantumului taxelor sau, după caz, la scutirea de plată taxelor, solicitantul datorează plata integrală a taxelor.REGULA 10Reprezentarea prin mandatar (1) Orice solicitant poate fi reprezentat în procedurile în faţa O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul în România. (2) Poate fi mandatar autorizat numai un consilier în proprietate industriala, atestat de O.S.I.M. pentru domeniul protecţiei topografiilor de circuite integrate, şi înregistrat în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala. (3) Mandatarul poate fi numit, de către solicitant, la depunerea cererii sau ulterior.În cazul în care solicitantul este o persoană străină, cu domiciliul în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie încă de la depunerea cererii. (4) În toate cazurile în care este numit un mandatar, este necesară depunerea la O.S.I.M. a procurii, care constituie împuternicirea de reprezentare a mandatarului. În lipsa procurii, O.S.I.M. nu ia în considerare reprezentarea prin mandatar menţionată în cerere sau în alte documente.REGULA 11Depunerea cererilorCererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse direct la Registratura generală a O.S.I.M., deschisă publicului în zilele lucrătoare, sau pot fi transmise la O.S.I.M. prin posta, recomandat, cu confirmare de primire.Registratura generală înscrie pe fiecare cerere primită, direct sau prin posta, numărul de intrare şi data intrării în O.S.I.M. a cererii, după care transmite cererea la Biroul de examinare a topografiilor.REGULA 12Examinarea cererilor (1) Biroul de examinare a topografiilor organizează o evidenta a cererilor de înregistrare a topografiilor, în care sunt înscrise toate cererile care au documentul de plată cel puţin a taxelor de depunere şi de examinare.Cererile la care nu sunt plătite taxele de depunere şi de examinare se returnează solicitantului, însoţite de o notificare prin care se comunică motivul returnarii. O.S.I.M. retine, ca martor, un exemplar al cererii. (2) Cererile înscrise în evidenta Biroului de examinare a topografiilor sunt examinate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor necesare pentru înregistrarea topografiilor menţionate în Regula 3. (3) Dacă, în urma examinării cererii, se constata îndeplinirea condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar şi a celorlalte condiţii legale pentru acordarea protecţiei, topografia este înregistrată în Registrul naţional al topografiilor; data oficială a depozitului reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii. (4) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă lipsuri sau deficiente ale pieselor necesare pentru constituirea depozitului reglementar, examinatorul cererii notifica solicitantului cele constatate, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordindu-i un termen de doua luni pentru remedierea acestor lipsuri sau deficiente.Dacă solicitantul depune la O.S.I.M., în termenul acordat, toate completările şi rectificările cerute, depozitul cererii este reglementar şi topografia este înregistrată în Registrul naţional al topografiilor; în acest caz, data oficială a depozitului reglementar este data la care s-au primit la O.S.I.M. toate completările şi rectificările necesare.Dacă, în termenul acordat, solicitantul nu depune la O.S.I.M. completările şi rectificările cerute, cererea este respinsă. (5) În cazul în care, la examinarea cererii, rezultă ca:- obiectul cererii nu constituie o topografie, în sensul definit la art. 2 din lege;- solicitantul nu este îndreptăţit la obţinerea protecţiei pentru topografia care face obiectul cererii;- topografia a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;- cererea a fost depusa după expirarea termenului de 2 ani de la data primei exploatări comerciale a topografiei;- topografia nu a fost exploatată comercial şi cererea de înregistrare a fost depusa după expirarea termenului de 15 ani de la crearea sau prima codare a topografiei, examinatorul cererii notifica solicitantului cele constatate şi faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei, acordindu-i un termen de doua luni pentru răspuns.Dacă, în termenul acordat, solicitantul nu depune la O.S.I.M. argumente şi, după caz, documente relevante, prin care să demonstreze ca sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei, cererea este respinsă. (6) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă ca aceasta este neunitara, examinatorul cererii notifica solicitantului cele constatate, în conformitate cu prevederile Regulii 4 pct. (3) privind modul de soluţionare a cererilor neunitare.REGULA 13Hotărârea privind rezolvarea cererii (1) Hotărârea privind rezolvarea cererii se ia pe baza unui raport de examinare şi este motivată. (2) Hotărârea se ia în termenele şi în conformitate cu procedurile prevăzute de art. 14 şi 15 din lege şi poate fi:- hotărâre de înregistrare a topografiei în Registrul naţional al topografiilor;- hotărâre de respingere a cererii de înregistrare a topografiei. (3) Hotărârea de înregistrare a topografiei se transmite solicitantului împreună cu certificatul de înregistrare a topografiei. (4) Hotărârea de respingere a cererii este comunicată solicitantului în termen de 15 zile de la luarea ei. (5) În cazul în care, pe parcursul examinării cererii, solicitantul comunică la O.S.I.M. ca solicita retragerea cererii, abandoneaza cererea sau orice alta solicitare care semnifica renunţarea la înregistrarea topografiei, examinarea cererii se sisteaza şi se întocmeşte un proces-verbal prin care O.S.I.M. ia act de solicitarea facuta. Procesul-verbal se comunică solicitantului, respectiv mandatarului, în termen de 15 zile de la data încheierii.REGULA 14Înregistrarea topografiilor (1) Hotărârea de înregistrare a unei topografii se înscrie în Registrul naţional al topografiilor. (2) Data oficială a înregistrării topografiei este data la care s-a constituit depozitul reglementar al cererii de înregistrare. (3) În Registrul naţional al topografiilor se înscriu toate datele care privesc statutul juridic al topografiei înregistrate, precum şi toate modificările care survin în timpul perioadei de protecţie. (4) Registrul naţional al topografiilor conţine cel puţin următoarele rubrici:- numărul de înregistrare a topografiei;- numărul şi data depunerii cererii;- denumirea circuitului integral realizabil pe baza topografiei;- data oficială a depozitului reglementar al cererii;- data primei exploatări comerciale a topografiei;- data creării sau a primei codari a topografiei;- datele de identificare a titularului;- numele, prenumele, localitatea şi ţara de domiciliu ale creatorului/creatorilor topografiei;- datele de identificare a mandatarului;- cesiuni;- licenţe;- modificări privind titularul;- modificări privind creatorul(îi);- încetarea protecţiei.REGULA 15Eliberarea certificatului de înregistrareCertificatul de înregistrare a unei topografii este redactat pe baza hotărârii de înregistrare a topografiei.Certificatul de înregistrare a topografiei, semnat de către directorul general al O.S.I.M., se eliberează titularului în termen de 3 luni de la data oficială a depozitului reglementar al cererii.REGULA 16Publicarea înregistrării topografiilor (1) O.S.I.M. publică înregistrarea topografiilor în Buletinul oficial al proprietăţii industriale (B.O.P.I.) - Secţiunea "Brevete de invenţie" - Subsectiunea "Topografii de circuite integrate". (2) Publicarea se face în termen de doua luni de la data eliberării certificatului de înregistrare şi conţine următoarele date:- numărul de înregistrare a topografiei;- data oficială a depozitului reglementar;- denumirea circuitului integral realizabil pe baza topografiei înregistrate;- numele/denumirea titularului;- numele şi prenumele creatorului/creatorilor topografiei;- data primei exploatări comerciale a topografiei;- data creării sau a primei codari a topografiei;- perioada de protecţie. (3) O.S.I.M. publică în B.O.P.I. toate modificările deosebite survenite cu privire la topografiile înregistrate, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. 2, art. 36 alin. 2, art. 37, 38 şi 42 din lege.REGULA 17Consultarea materialelor din depozitul cererii (1) După publicarea înregistrării unei topografii, O.S.I.M. pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, documentaţia şi depozitul reglementar al cererii. În acest scop, se întocmeşte un dosar, conţinând cîte un exemplar al pieselor care constituie depozitul reglementar. (2) În cazul topografiilor la care solicitantul a declarat ca o anumită parte a documentaţiei tehnice conţine secrete comerciale, în dosarul destinat consultării publice se vor introduce numai documentele care nu dezvaluie secrete comerciale.De asemenea, în cazul în care, conform declaraţiei solicitantului, creatorii, menţionaţi ca atare în cerere, nu doresc ca numele lor să fie făcute publice, în dosarul destinat consultării publice va fi introdus exemplarul cererii în care nu sunt menţionate numele creatorilor. (3) Dosarele cererilor respinse sau retrase (abandonate) nu sunt supuse consultării publice. (4) La cererea oricărei persoane interesate, O.S.I.M. poate elibera copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar al topografiilor înregistrate sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor. Cererea trebuie însoţită de dovada de plată a taxelor legale pentru eliberarea copiilor solicitate.--------------------