LEGE nr. 131 din 24 iunie 2008pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 131.---------