HOTĂRÎRE Nr. 523 din 26 iunie 1996privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 15 iulie 1996  În baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare se stabileşte în raport cu specificul activităţii desfăşurate, cu nivelul pregătirii profesionale necesare îndeplinirii sarcinilor de muncă şi cu răspunderea funcţiei îndeplinite.  +  Articolul 2 (1) Drepturile salariale ale personalului regiilor autonome aeroportuare prevăzute la art. 1 cuprind: a) salariul de baza, care se stabileşte în raport cu complexitatea sarcinilor, precum şi cu responsabilitatea şi nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; b) sporuri la salariul de baza; pentru vechime în munca; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi a unor responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza; pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate deosebite; pentru utilizarea unei limbi străine; c) premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizarile pe ansamblul unităţii. (2) Pe lângă drepturile salariale, personalul regiilor autonome aeroportuare poate beneficia şi de alte drepturi sau facilităţi, reglementate prin acte normative specifice.  +  Capitolul 2 Salarii de bază  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul fiecărei funcţii, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sunt stabilite pe 3-4 gradatii. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie din regiile autonome aeroportuare sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (3) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 este de 160.500 lei lunar şi se va majoră conform indexarilor ce se vor stabili. (4) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie prevăzute în anexa nr. 1 sunt diferenţiate în raport cu nivelul organizatoric. (5) Salariile de baza pentru personalul de conducere - şef birou, şef tura, şef serviciu, şef secţie, director şi director general, adjunctii acestora - prevăzute în anexa nr. 2 - sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere şi cu mărimea subunitatilor, potrivit anexei menţionate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de către conducătorul unităţii sau, după caz, al organului care îl numeşte în funcţia de conducere. (6) Ponderea funcţiilor de conducere nu poate depăşi 15% din totalul personalului din regia autonomă, iar funcţiile de conducere se repartizează numeric pe unităţi de către consiliul de administraţie. (7) Pentru rezultatele deosebite în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Mărimea acestuia se stabileşte la o cota de până la 15% din salariul de baza. (8) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc de conducătorul unităţii, o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată, şi se aproba de către consiliul de administraţie. (9) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (10) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al regiei autonome, din care cel puţin 2/3 vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. Numărul astfel stabilit se repartizează pe unităţi de către consiliul de administraţie.  +  Articolul 4 (1) Trecerea personalului în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, cu aprobarea consiliului de administraţie. Pentru persoanele care ocupa funcţii de conducere, trecerea în gradatia imediat superioară se face de către organul care aproba numirea în aceste funcţii. (2) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. În mod excepţional, vechimea minima prevăzută mai sus poate fi redusă la 6 luni. (3) Angajarea personalului şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi cu rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3. Încadrarea la angajare şi avansarea în funcţie se fac la gradatia 1. În cazul muncitorilor promovati, conform legii, în funcţia de maistru, încadrarea se face la gradatia 1 sau la o gradatie care să le asigure creşterea coeficientului de ierarhizare cu 0,05. (4) Vechimea minima în grad sau treapta profesională, necesară pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară, este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant. (5) În mod excepţional, pentru personalul având o valoare profesională deosebită, consiliul de administraţie poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 5Activitatea profesională a salariaţilor se apreciază anual cu calificativul "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".  +  Capitolul III Sporuri la salariul de baza  +  Articolul 6 (1) Pentru vechimea în munca salariaţii beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
         
    Tranşa de vechime în muncăCota din salariul de bază
    Pentru personalul de dirijare la solPentru restul personalului
    între 1 şi 3 ani11%-
    între 3 şi 5 ani12%5%
    între 5 şi 10 ani15%10%
    între 10 şi 15 ani18%15%
    între 15 şi 20 de ani21%20%
    peste 20 de ani25%25%
  (2) În cazul cumulului de funcţii sporul de vechime se acordă numai la funcţia de baza. (3) Pensionării pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca realizate după data pensionării. (4) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani, au obţinut cel puţin calificativul "bun". (5) În vechimea în munca care se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cît persoana respectiva a obţinut calificativul "slab". (6) Sporul corespunzător vechimii în munca, calculat potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca prevăzută la transa respectiva.
   +  Articolul 7În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baza, personalului care lucrează în condiţiile de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, în mediu umed, în condiţii de izolare, în alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite, trepidatii sau altele asemenea, unde atragerea forţei de muncă se face cu dificultate; b) pentru condiţiile nocive, un spor de până la 15% din salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00, la locurile de muncă în care sunt depăşite concentratiile de noxe maxime admise de normele de protecţie a muncii; c) pentru condiţiile periculoase, un spor de până la 15% din salariul de baza, personalului de la locurile de muncă la care se menţine un anumit pericol, cum ar fi: riscul de accidentare sub circulaţie, în acţiunile de stins incendii, lucrul la înălţime, alimentarea aeronavelor cu oxigen, azot sau produse petroliere, precum şi transportul acestor produse. Pentru condiţii deosebit de periculoase în acţiunile de căutare-salvare a aeronavelor şi a pasagerilor, cuantumul sporului este de până la 20% din salariul de baza.  +  Articolul 8 (1) Pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate deosebite se acordă un spor de până la 20% din salariul de baza. (2) Funcţiile care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) şi mărimea acestuia se stabilesc de consiliul de administraţie al fiecărei regii autonome aeroportuare, cu acordul Ministerului Transporturilor. (3) Sporul pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate deosebite face parte din salariul de baza şi este luat în considerare la stabilirea bazei de calcul pentru toate sporurile care se acordă în raport cu salariul de baza.  +  Articolul 9Pentru deservirea de către soferi a unor instalaţii suplimentare din dotarea autovehiculelor se acordă un spor de până la 25% din salariul de baza al funcţiei de muncitor necalificat lucrări obişnuite, la gradatia 1.  +  Articolul 10Pentru preluarea atribuţiilor unei funcţii prevăzute în statul de funcţii al unităţii se acordă un spor de până la 30% din salariul de baza al funcţiei ale carei atribuţii au fost preluate, la gradatia 1.  +  Articolul 11Persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie peste 50% din timpul de lucru, beneficiază de un spor de până la 10% din salariul de baza, dacă ocuparea funcţiilor în care sunt încadrate nu are ca cerinţa suplimentară cunoaşterea uneia sau a mai multor limbi străine.  +  Articolul 12 (1) Sporurile prevăzute la art. 7, 9, 10 şi 11 se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile prevăzute la alineatele de mai sus. (2) Categoriile de personal, locurile de muncă, condiţiile concrete de acordare şi cuantumul sporurilor prevăzute la art. 7, 9, 10 şi 11 se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al fiecărei regii autonome aeroportuare cu consultarea sindicatului, potrivit legii. (3) Existenta condiţiilor deosebite - grele, nocive sau periculoase - la locurile de muncă se stabileşte, pentru fiecare unitate, pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate.  +  Articolul 13 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor plati cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul unităţii, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, Ministerul Transporturilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor. (3) Orele prestate în program de tura, pentru desfăşurarea continua a activităţilor aeroportuare, care în cursul unei luni depăşesc durata normală a timpului de lucru, vor fi compensate cu timp liber corespunzător. (4) Dacă munca prestată în condiţiile prevăzute la alin. (3) nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele efectuate peste programul normal de lucru vor fi plătite cu un spor de 100% din salariul de baza.  +  Articolul 14Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.
   +  Capitolul 4 Premii  +  Articolul 15 (1) Regiile autonome aeroportuare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administraţie poate acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în domeniul specific de activitate. (2) Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.  +  Articolul 16 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din regiile autonome aeroportuare beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu de până la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Consiliul de administraţie poate hotărî reducerea până la anulare a premiului anual pentru personalul care în cursul anului a desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori a avut abateri pentru care a fost sancţionat disciplinar.  +  Capitolul 5 Alte drepturiA. Numirea temporară, delegarea, detasarea sau trecerea temporară în alta munca  +  Articolul 17Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere care lipseşte temporar din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 18 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul de baza avut anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta activitate se face într-o munca pentru care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta munca, salariaţii primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), şi celelalte drepturi care se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. (4) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de către unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea.B. Drepturi în cazul mutării în alta localitate şi alte drepturi  +  Articolul 19 (1) Personalul mutat, în cadrul aceleiaşi unităţi, în alta localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi pentru membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza lunar; c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar al salariatului mutat, pentru fiecare membru de familie; d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în alta unitate situata într-o localitate diferita decît cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut aceasta menţiune. Plata drepturilor respective se suporta de către unitatea la care se face transferul.  +  Articolul 20 (1) La încadrarea într-o unitate din alta localitate decît cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. (2) În localităţile unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, indemnizaţia de instalare va fi echivalenta cu doua salarii de baza.Stabilirea acestor localităţi se face de către consiliul de administraţie al regiei autonome aeroportuare împreună cu prefecturile şi cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţie de instalare şi care ulterior au demisionat sau cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Capitolul 6 State de funcţii  +  Articolul 21 (1) În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, fiecare regie autonomă aeroportuara îşi întocmeşte statul de funcţii care cuprinde denumirea funcţiei, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor şi nivelul salariilor de baza pe gradatii şi care se aproba de Ministerul Transporturilor. (2) Regia Autonomă "Aeroporturile Teritoriale" defalca fondul destinat plăţii salariilor pentru aparatul propriu şi pentru unităţile componente în limita fondului alocat cu aceasta destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. Statele de funcţii pentru unităţile componente ale regiei autonome se aproba de către consiliul de administraţie al acesteia.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, împreună cu sporurile şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în fondurile transferate de la bugetul de stat, cu aceasta destinaţie şi a părţii din veniturile realizate, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradelor, treptelor, gradatiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau, după caz, a organului ierarhic superior. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa şi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de către organele menţionate la alin. (1). (3) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor stabilite, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat la cunoştinţa despre măsura contestată.  +  Articolul 24Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariul de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba şi până la avansarea, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat următoare.  +  Articolul 25Personalul din regiile autonome care se desfiinţează, care se transfera la Regia Autonomă "Aeroporturile Teritoriale" în aceeaşi funcţie, se încadrează la gradul sau treapta profesională şi la gradatia avute.  +  Articolul 26Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din regiile autonome cu specific deosebit.  +  Articolul 27Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage, după caz, răspunderea disciplinară sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 28 (1) Salariile stabilite pe baza prezentei hotărâri sunt brute şi impozabile potrivit legii. (2) Salariile de baza pentru fiecare funcţie prevăzută în anexa nr. 1 se calculează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi şi a salariului de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00, stabilit potrivit legii în raport cu creşterea preţurilor de consum, şi se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaţilor.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iulie 1996.  +  Articolul 31Pe aceeaşi dată se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 439/1991, cu modificările ulterioare, şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1COEFICIENŢII DE IERARHIZAREpentru funcţiile de execuţie din regiile autonome aeroportuareA. FUNCŢII CU SALARII DE BAZA DIFERENŢIATE ÎN RAPORT CU NIVELUL ORGANIZATORIC
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorGradaţiaRegii autonome fără unităţi componenteRegia Autonomă "Aeroporturi le Teritoriale"
    Aparatul propriuUnităţile componente
    0123456
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer, economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic; gradul I AS1)12,752,802,70
    22,802,852,75
    32,852,902,80
    2.Inginer, economist, inspector de specialitate, referent de specialitate consilier juridic; gradul IS1)12,402,452,30
    22,502,552,40
    32,602,652,50
    42,702,752,60
    3.Inginer, economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic; gradul IIS1)12,152,202,05
    22,202,252,10
    32,252,302,15
    42,302,352,20
    4.Inginer, economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic; gradul IIIS1)11,901,951,80
    21,952,001,85
    32,002,051,90
    42,052,101,95
    5.Inginer, economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic debutantS1)11,651,701,55
    6.Subinginer gradul I AS.S.D.12,202,252,10
    22,252,302,15
    32,302,352,20
    42,352,402,25
    7.Subinginer gradul IS.S.D.11,952,001,85
    22,002,051,90
    32,052,101,95
    42,102,152,00
    8.Subinginer gradul IIS.S.D.11,751,801,65
    21,801,851,70
    31,851,901,75
    41,901,951,80
    9.Subinginer gradul IIIS.S.D.11,501,551,40
    21,551,601,45
    31,601,651,50
    41,651,701,55
    10.Subinginer debutantS.S.D.11,401,451,30
    b) Funcţii pe trepte profesionale
    11.Tehnician, referent merceolog; I AM2)11,952,001,875
    22,002,051,925
    32,052,101,975
    42,102,152,025
    12.Tehnician, referent merceolog; IM2); G*)11,701,751,625
    21,751,801,675
    31,801,851,725
    41,851,901,775
    13.Tehnician, referent merceolog; IIM2); G*)11,451,501,375
    21,501,551,425
    31,551,601,475
    41,601,651,525
    14.Tehnician, referent merceolog; IIIM2); G*)11,201,251,125
    21,251,301,175
    31,301,351,225
    41,351,401,275
    15.Tehnician, referent merceolog; debutantM2)11,151,201,075
    c) Funcţii din activitatea dirijare sol3)
    16.Controlor trafic dirijare sol treapta IM+curs de calificare +licenţă11,65   1,60
    21,70   1,65
    31,75   1,70
    41,80   1,75
    17.Controlor trafic dirijare sol treapta IIM+curs de calificare +licenţă11,40   1,35
    21,45   1,40
    31,50   1,45
    41,55   1,50
    18.Controlor trafic dirijare sol treapta IIIM+curs de calificare +licenţă11,15   1,10
    21,20   1,15
    31,25   1,20
    41,30   1,25
    19.Controlor trafic dirijare sol stagiar (până la autorizare)M+curs de calificare +licenţă11,10   1,05
    20.Dispecer solM+curs de calificare11,05   1,00
    21,075   1,025
    31,10   1,05
    41,125   1,075
    21.Dispecer sol debutantM10,975   0,950
  B. FUNCŢII CU SALARII DE BAZANEDIFERENTIATE ÎN RAPORT CU NIVELUL ORGANIZATORIC
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    Gradaţia
    1234
    0123456
    1. Personal pentru activitatea de telecomunicaţii
    1.Operator telecomunicaţii aeronautice IM+curs de calificare1,3251,3751,4251,475
    2.Operator telecomunicaţii aeronautice IIM+curs de calificare1,1751,201,2251,25
    3.Operator telecomunicaţii aeronautice IIIM+curs de calificare; G*)+ curs de calificare1,051,0751,101,125
    2. Personal pentru activitatea de securitate aeroportuară
    4.Agent de control antiterorist şi antideturnare IM+curs de calificare; G*)+ curs de calificare1,3251,3751,4251,475
    5.Agent de control antiterorist şi antideturnare IIM+curs de calificare1,1751,201,2251,25
    3. Personal pentru activitatea de P.S.I. şi salvare aeroportuară
    6.Agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii IM; G1,301,351,401,45
    7.Agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii IIM; G1,1751,201,2251,25
    8.Operator salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendiiM; G1,051,0751,101,125
    4. Personal pentru activitatea de igienizare a aeronavelor şi a spaţiilor de lucru cu publicul
    9.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,201,251,301,35
    5. Personal de exploatare, întreţinere, fabricaţie şi reparaţii mijloace şi instalaţii de protecţie a navigaţiei aeriene şi de deservire a aeronavelor la sol4)
    10.Maistru specialist   1,952,002,052,10
    11.Maistru   1,751,801,851,90
    12.Muncitor specialist   2,05---
    13.Muncitor I   1,851,901,952,00
    14.Muncitor II   1,651,701,751,80
    15.Muncitor III   1,451,501,551,60
    16.Muncitor IV   1,251,301,351,40
    17.Muncitor V   1,151,1751,201,225
    18.Muncitor VI   1,051,0751,101,125
    6. Personal de exploatare, întreţinere, fabricaţie şi reparaţii mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale şi instalaţii energetice5)
    19.Maistru specialist   1,952,002,052,10
    20.Maistru   1,751,801,851,90
    21.Muncitor specialist   2,00---
    22.Muncitor I   1,801,851,901,95
    23.Muncitor II   1,601,651,701,75
    24.Muncitor III   1,401,451,501,55
    25.Muncitor IV   1,201,251,301,35
    26.Muncitor V   1,101,1251,151,175
    27.Muncitor VI   1,001,0251,051,075
    7. Personal de întreţinere şi de deservire infrastructură aeroportuară6)
    28.Maistru specialist   1,851,901,952,00
    29.Maistru   1,651,701,751,80
    30.Muncitor specialist   1,95---
    31.Muncitor I   1,751,801,851,90
    32.Muncitor II   1,551,601,651,70
    33.Muncitor III   1,351,401,451,50
    34.Muncitor IV   1,151,201,251,30
    35.Muncitor V   1,051,0751,101,125
    36.Muncitor VI   0,9500,9751,001,025
    8. Personal pentru activitatea comercială aeroportuară
    37.Agent transport   1,0751,101,1251,15
    38.Agent debutant   0,975---
    9. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar şi deservire tehnico-aeroportuară
    9.1. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar
    9.1.1. Grupa I (autovehicule cu capacitatea de transport până la 1,9 tone inclusiv;  autovehicule pentru transport de persoane până la 8 locuri)7 )
    39.Şofer I   1,3751,401,4251,45
    40.Şofer II   1,2751,301,3251,35
    41.Şofer III   1,1751,201,2251,25
    42.Şofer   1,0751,101,1251,15
    9.1.2. Grupa a II-a (autovehicule şi tractoare rutiere cu remorcă, cu capacitate de transport de la 2 tone la 9,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane de la 9 locuri la 29 de locuri inclusiv)7)
    43.Şofer I   1,5251,551,5751,60
    44.Şofer II   1,4251,451,4751,50
    45.Şofer III   1,3251,351,3751,40
    46.Şofer   1,2251,251,2751,30
    9.1.3. Grupa a III-a (autovehicule şi tractoare rutiere cu remorcă, cu capacitate de transport de la 10 tone la 19,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane de la 30 de locuri la 55 de locuri inclusiv7)
    47.Şofer I   1,6751,701,7251,75
    48.Şofer II   1,5751,601,6251,65
    49.Şofer III   1,4751,501,5251,55
    50.Şofer   1,3751,401,4251,45
    9.1.4. Grupa a IV-a (autovehicule şi tractoare rutiere cu remorcă, cu capacitate de 20 tone şi peste; autovehicule pentru transport de persoane peste 55 de locuri)7)
    51.Şofer I   1,8251,851,8751,90
    52.Şofer II   1,7251,751,7751,80
    53.Şofer III   1,6251,651,6751,70
    54.Şofer   1,5251,551,5751,60
    9.2. Personal pentru deservire tehnică aeroportuară8)
    55.Maistru specialist   1,851,901,952.00
    56.Maistru   1,651,701,751.80
    57.Muncitor specialist   1,95---
    58.Muncitor I   1,751,801,851,90
    59.Muncitor II   1,551,601,651,70
    60.Muncitor III   1,351,401,451,50
    61.Muncitor IV   1,151,201,251,30
    62.Muncitor V   1,051,0751,101,125
    63.Muncitor VI   0,950,9751,001,025
    10. Personal necalificat9)
    64.Muncitor necalificat, munci foarte grele   0,9500,9751,001,025
    65.Muncitor necalificat, munci grele   0,9250,9500,9751,00
    66.Muncitor necalificat, munci obişnuite   0,9000,9250,9500,975
    11. Alte categorii de personal
    67.Revizor tehnic   1,401,451,501,55
    68.Impiegat auto IM; G*)1,251,301,351,40
    69.Impiegat auto IIM1,0751,101,1251,15
    70.Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf IM; G*)1,1251,151,1751,20
    71.Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf IIM1,0251,051,0751,10
    72.Funcţionar IM; G*)1,1251,151,1751,20
    73.Funcţionar IIM1,0251,051,0751,10
    74.Casier, magaziner, arhivar IM; G*)1,1251,151,1751,20
    75.Casier, magaziner, arhivar IIM; G*)1,0251,051,0751,10
    76.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, curier   0,9000,9250,9500,975
  Notă *) Condiţia de studii este valabilă pentru persoanele încadrate în funcţie anterior prezentei hotărâri.1) În funcţiile de inspector de specialitate şi referent de specialitate, pe grade profesionale vor fi încadraţi absolvenţii cu diploma ai învăţământului superior de nivel universitar cu durata studiilor de 4-6 ani, învăţământ de zi, sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa, precum şi absolvenţii cu diploma ai şcolii de aviatie (învăţământ de zi) cu durata studiilor de 3-4 ani.2) În funcţiile de referent, pe trepte profesionale vor fi încadraţi contabili, statisticieni, revizori-contabili şi alţi specialişti cu studii de nivel liceal sau postliceal absolvite, cu examen de diploma.3) Salariaţii care au fost încadraţi în funcţii pentru activitatea de dirijare la sol se încadrează, potrivit prezentei anexe, în funcţia de controlor trafic dirijare sol astfel:- la treapta I, cei care au fost încadraţi în funcţia de navigator sol I;- la treapta II, cei care au fost încadraţi în funcţia de navigator sol II sau controlor sol I;- la treapta III, cei care au fost încadraţi în funcţia de controlor sol II.Salariaţii care au fost încadraţi în funcţia de dispecer sol I sau dispecer sol II se încadrează în funcţia de dispecer sol. În toate cazurile încadrarea se face la gradatia avută.Salariaţii care au fost încadraţi în funcţia de controlor sol până la autorizare se încadrează în funcţia de controlor trafic dirijare sol stagiar (până la autorizare).4) Funcţiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu pregătire în specialitatile: electronică, electrotehnica, electromecanica, mecanică şi în alte specialităţi corespunzătoare domeniului de protecţie a navigaţiei aeriene, precum şi în cea de mecanic de aviatie pentru activitatea de deservire tehnica a aeronavelor la sol, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializării absolvite.În funcţia de muncitor (mecanic de aviatie) va fi încadrat personalul care are licenta de funcţionare pentru tipurile de aeronave pe care le deserveşte, la zi.5) Funcţiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu pregătire în specialitatile: electromecanica, mecanică, prelucrare prin aschiere, lacatuserie mecanică, vopsitorie şi în alte specialităţi corespunzătoare domeniului de întreţinere şi reparaţii mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale şi instalaţii energetice, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializării absolvite.6) Funcţiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu calificare, ca: zugrav, zidar, fierar-betonist, lacatus mecanic, dulgher, timplar, betonist şi alte meserii corespunzătoare domeniului de deservire infrastructura, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializării absolvite.7) a) Coeficienţii de ierarhizare corespunzatori treptelor profesionale III, II, I, după caz, se menţin numai pe perioada cît personalul deserveşte autovehicule încadrate în aceeaşi grupa auto. b) La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto căreia îi corespund coeficienţi de ierarhizare superiori, încadrarea personalului respectiv se face la gradatia 1 cu menţinerea treptei profesionale avute. c) La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto căreia îi corespund coeficienţi de ierarhizare inferiori, personalul respectiv va fi încadrat la treapta profesională şi la gradatia care îi asigura un coeficient de ierarhizare apropiat de cel avut. d) Soferii care deservesc mai multe autovehicule din grupe auto diferite vor fi încadraţi la grupa din care fac parte autovehiculele pe care le deservesc mai mult de 50% din timpul de lucru.8) Funcţiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu calificare, ca: masinist, mecanic auto, electrician auto, acumulatorist şi alte meserii corespunzătoare domeniului de activitate de transport aeroportuar şi deservire tehnica aeroportuara, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializării absolvite.9) Încadrarea lucrărilor necalificate pe cele trei categorii de lucrări, în vederea salarizarii muncitorilor necalificati, se aproba de consiliul de administraţie al fiecărei regii autonome aeroportuare.- În cazul în care regia autonomă aeroportuara utilizează muncitori cu alte calificări sau specialităţi, care se dovedesc necesare desfăşurării activităţii, consiliul de administraţie stabileşte în ce grupa de activităţi se cuprind muncitorii respectivi.- Muncitorii calificaţi se încadrează, în funcţie de complexitatea lucrărilor, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare în vigoare şi echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale stabilite de Ministerul Transporturilor.- Persoanele încadrate în funcţia de maistru II, desfiintata prin prezenta hotărâre, se încadrează în funcţia de maistru la gradatia 1.
   +  Anexa 2FUNCŢII DE CONDUCERE
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    I. Aparatul propriu al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale"
    1.Director generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie97.700
    2.Director86.700
    3.Şef serviciu57.200
    4.Şef birou40.700
    5.Şef tură (constituită cu minimum 3 persoane)22.200
    II. Unităţi componente
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie80.800
    2.Director adjunct, contabil-şef71.900
    3.Inginer-şef71.900
    4.Şef serviciu, şef secţie, şef centru47.300
    5.Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef staţie33.700
    6.Şef tură (constituită cu minimum 3 persoane)18.500
    III. Regii autonome fără unităţi componente
    1.Director generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie88.800
    2.Director (tehnic, dezvoltare, economic, operaţional)79.000
    3.Şef serviciu, şef secţie, şef centru52.000
    4.Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef staţie37.000
    5.Şef tură (constituită cu minimum 3 persoane)20.300
   +  Anexa 3CONDIŢIIprivind angajarea şi avansarea personalului în funcţii1. Angajarea personalului în regiile autonome aeroportuare se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afară unităţii.2. În vederea participării la concurs, persoana care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:- să fie cetăţean român; în anumite domenii de activitate conducerea regiei autonome aeroportuare poate aproba, de la caz la caz, în funcţie de necesitate, angajarea unor specialişti, cetăţeni străini;- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; - să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima data. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei care se angajează;- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.3. În cadrul fiecărei unităţi conducerea acesteia constituie o comisie de examinare care verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa profesională a candidaţilor.Din comisia de examinare fac parte, în mod obligatoriu, şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia şi, dacă este cazul, 2-3 specialişti din învăţământul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de profil ori din Ministerul Transporturilor. Reprezentanţii numiţi în comisie din afară unităţii vor fi desemnaţi de către conducătorul unităţii unde sunt încadraţi. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii acesteia şi va avea un secretar care va fi numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.4. Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi, publicarea facindu-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afişarea acestora la sediul unităţii respective, cu cel puţin 15 zile înainte de data sustinerii concursului.5. O dată cu publicarea posturilor vacante în presa se vor publică şi data şi locul sustinerii concursului, precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţia solicitanţilor de către unitate.6. Tematica pentru concurs se va înlocui de către organele de specialitate din regia autonomă aeroportuara şi va fi avizată de o comisie specială de angajare, pregătire şi avansare a personalului.7. Concursul consta într-o proba scrisă şi o proba orala. Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare proba cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea celor care au reuşit la concurs.La medii egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia de examinare va stabili candidatul admis în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cu cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, cursuri postuniversitare şi altele). Pentru funcţiile de paza, de deservire, de întreţinere a curăţeniei, stabilite de conducătorul unităţii, concursul va consta dintr-o proba practica.8. Dosare cuprinzând notele obţinute de candidaţi la concurs, împreună cu toate actele acestora vor fi depuse la preşedintele comisiei de angajare, pregătire şi avansare. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificării se comunică unităţii care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează, se soluţionează potrivit legii şi se comunică în termen de 5 zile petitionarului.După confirmarea rezultatelor obţinute la concurs se fac comunicările către candidaţii admişi şi către persoanele care urmează să fie angajate.9. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. În cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmînd să se comunice următoarei persoane declarate admisă la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.10. Condiţiile prevăzute la pct. 8 şi 9 se aplică şi specialiştilor angajaţi pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanţa deosebită pentru o perioadă determinata, în situaţia în care unitatea nu are asemenea specialişti sau nu pot fi executate cu angajaţii unităţii.11. Persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.Dacă la sfârşitul perioadei de proba persoana angajata s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. Definitivarea se acordă pe baza notarilor şefului ierarhic, ale conducătorului unităţii sau ale organului ierarhic superior, potrivit legii.După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe un post de execuţie potrivit pregătirii şi competentei sau, după caz, i se va desface contractul de muncă, iar postul va deveni vacant.12. Promovarea în funcţiile de director, director adjunct, inginer şef, contabil şef şi în cele asimilate acestora se face prin concurs din rindul specialiştilor care se încadrează la gradele profesionale I A, I, II şi III.La concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere se au în vedere următoarele elemente de apreciere:- rezultatele obţinute la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei de execuţie în care este încadrat, precum şi în activitatea desfăşurată până la data concursului;- calităţile de organizator şi de conducător al unor lucrări sau activităţi;- calitatea de a asigura un climat favorabil de muncă în colectivul pe care urmează sa-l conducă;- capacitatea de a lua decizii.Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane în vederea ocupării unei funcţii de conducere sunt de competenţa celui care organizează concursul.13. Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Dacă la sfârşitul perioadei de proba persoana s-a dovedit corespunzătoare, va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. În cazul în care, în perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face faţa sarcinilor ce-i revin în funcţia de conducere respectiva, aceasta va fi trecută în funcţia de execuţie avută anterior sau în alta funcţie echivalenta.14. În cazul în care în statul de funcţii, întocmit anual şi aprobat potrivit legii, la unele funcţii se modifica gradul sau treapta profesională ca urmare a creşterii complexităţii sarcinilor, iar pe posturile respective era încadrat personal cu studii corespunzătoare sarcinilor stabilite, personalul respectiv va fi încadrat în noul grad sau treapta profesională la gradatia 1, cu respectarea prevederilor legale referitoare la vechimea necesară în gradul sau treapta imediat inferioară din care au provenit.Pentru a se putea stabili dacă personalul existent corespunde sau nu, din punct de vedere profesional, complexităţii noilor sarcini, unitatea are obligaţia de a examina în acest sens pe salariaţii respectivi. Dacă unele dintre persoanele examinate nu au promovat examenul, întrucît nu mai corespund noilor funcţii, unitatea are obligaţia să le ofere alta funcţie corespunzătoare pregătirii lor profesionale.------------------------