ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 24 iunie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008  Având în vedere prevederile art. 7 alin (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, potrivit cărora în anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate și de panificație și pentru elevii din clasele V-VIII din învățământul preuniversitar de stat,ținând seama de necesitatea corelării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare, cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare termenele foarte lungi în care autoritatea contractantă și candidații/ofertanții trebuie să parcurgă etapele succesive pentru angajarea în contractul de achiziție publică, iar procedura aplicată pentru atribuirea contractelor trebuie încheiată până la data de 1 septembrie 2008,având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la imposibilitatea aplicării programului privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În titlul și în cuprinsul Ordonanței de urgență, sintagma ”clasele I-IV” se înlocuiește cu sintagma ”clasele I-VIII”.2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăși limita maximă de 33%. Ca ordine de prioritate în distribuția produselor lactate derivate pe primul loc se situează iaurtul.(5) Conținutul/specificațiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari se aprobă prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante vor opta, de regulă, pentru atribuirea contractului pe loturi și pentru organizarea unei licitații electronice, ca fază finală a procedurii de atribuire aplicate.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 24 iunie 2008.Nr. 95.--------