ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008  Ţinând cont de:- faptul că de la data aderării la Uniunea Europeană prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre sunt obligatorii şi direct aplicabile în România;- faptul că România a amânat, cu acordul Comisiei Europene, punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice până la data de 1 iulie 2008, dată care nu va putea fi respectată din cauza imposibilităţilor obiective argumentate de exigenţa respectării dispoziţiilor legislaţiei naţionale armonizate privind achiziţiile publice;- faptul că este necesar să fie luate unele măsuri pentru încadrarea în termenul-limită de punere în circulaţie a respectivelor documente, şi anume 31 decembrie 2008, astfel cum a fost prorogat ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 2^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor;- faptul că a fost deja declanşată procedura necontencioasă împotriva României, premergătoare acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene,ţinând seama de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare vizând interesul public şi contribuie la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, potrivit calităţii sale de stat membru al Uniunii Europene, şi la evitarea acţionării ţării noastre în justiţie în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene,în temeiul 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409, paşapoarte electronice, permise de şedere şi documente de călătorie care se eliberează străinilor, colantul uniform de viză, paşapoarte temporare, titluri de călătorie pentru cetăţenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum şi alte documente ale căror specificaţii tehnice sunt clasificate "secret UE"."2. La articolul 6 "Obiectul de activitate", litera A "Activităţi principale" din anexa "Statutul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A.", după litera b) se introduc nouă noi litere, literele b^1)-b^9), cu următorul cuprins:"b^1) producerea, cu titlu de exclusivitate, a paşapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu şi simple);b^2) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de trecere locală a frontierei în temeiul regimului micului trafic de frontieră;b^3) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;b^4) producerea, cu titlu de exclusivitate, a paşapoartelor temporare;b^5) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români;b^6) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene;b^7) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;b^8) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;b^9) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificaţii tehnice sunt clasificate «secret UE»."  +  Articolul II (1) Personalizarea paşapoartelor electronice se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care va funcţiona în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. este abilitată să procure şi să pună la dispoziţia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele soft necesare pentru personalizarea paşapoartelor electronice, colantelor uniforme de viză şi colantelor pentru vize biometrice. (4) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. asigură comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul III (1) Imobilul construit din fondurile proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aflat în proprietatea regiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu dotările aferente, trece în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de 11.503.912,94 lei, care reprezintă valoarea de inventar actualizată cu indicele de inflaţie, inclusiv TVA, şi este dat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu destinaţia de sediu pentru Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice. (2) Contravaloarea imobilului prevăzut la alin. (1) se achită din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie. (3) Terenul aferent construcţiei prevăzute la alin. (1), aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trece în domeniul public al statului şi este transmis în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (4) Imobilele prevăzute la alin. (1) şi (3) se predau pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului prevăzut la alin. (1) operează la data semnării protocolului de predare-preluare a acestuia, încheiat potrivit alin. (4).  +  Articolul IV (1) Activităţile derulate în prezent de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" referitoare la producerea unora dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se predau de către regie Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., pe bază de protocol încheiat între părţi. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) vor fi derulate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" până la predarea efectivă a acestora către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  +  Articolul V (1) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile aferente activităţilor prevăzute la art. IV, ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu terţii. (2) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. preia competenţele prevăzute la art. 11 pct. 21 şi 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la: a) aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru producerea şi emiterea următoarelor documente cu caracter special: permise de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, paşapoarte pentru persoanele fără cetăţenie, titluri de călătorie şi colante de viză pentru cetăţenii străini care vin în România, respectiv b) aprobarea scutirii la plată sau a reducerii preţului permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, la propunerea Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe bază de protocol încheiat între aceasta şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  +  Articolul VIÎn vederea respectării prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, parametrii economico-financiari aferenţi serviciului de interes economic general rezultat din activităţile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calculul, controlul şi revizuirea compensaţiei, durata obligaţiilor de serviciu de interes economic general, precum şi modalităţile de rambursare a eventualei supracompensaţii şi măsurile de evitare a acestor supracompensaţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul VII (1) În vederea corelării lor cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi modificate, abrogate sau, după caz, completate, următoarele acte normative care reglementează activităţile de producere şi activităţile aferente acestora, ale documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006; d) Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare; e) Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2007 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007; f) alte acte normative care au acest obiect. (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza după predarea efectivă a activităţilor referitoare la producerea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Economiei şi Finanţelor, a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Secretariatului General al Guvernului, după caz.  +  Articolul VIIIAlineatul (3) al articolului 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Direcţia generală de paşapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de 2 directori generali adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, dintre care unul asigură coordonarea activităţii Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice."  +  Articolul IX (1) Articolul 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (5), litera c) se abrogă.2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Compania Naţională «Imprimeria Naţională»" - S.A. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în condiţiile reglementărilor legale." (2) Până la predarea efectivă a activităţii de producere şi emitere a permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente acestei activităţi, în condiţiile reglementărilor legale.  +  Articolul XPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 279/2006 privind personalizarea centralizată a paşapoartelor cu date biometrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2006.  +  Articolul XIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul generalal Guvernului,Gabriel BercaMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul afacerilor externe,Iulian Buga,secretar de statp. Secretarul de statal Departamentului pentruAfaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordeap. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 94.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului construit din fondurile propriiale Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat", aflat în proprietatea regiei,care trece, cu plată, în domeniul public al statuluişi care este dat în administrarea MinisteruluiInternelor şi Reformei Administrative
  *Font 8*
  Denumirea imobilului şi adresa Caracteristicile imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modifi- cările ulterioare Modul de dobândire - temei legal - Valoarea - lei - Persoana juridică la care se transmite, cu plată, imobilul
  Construcţie situată în Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1, Bucureşti 1. Date de identi- ficare: a) corp 2 - spaţiu refuncţionalizat pentru Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice; b) regim de înăl- ţime: D+P+2 etaje; c) suprafaţa con- struită: 800 mp; d) suprafaţa des- făşurată: 3.200 mp. 2. Dotări aferente: a) centrală termică proprie (la subsol); b) chiller propriu (pe terasă - rezervor de combus- tibil lichid); c) adăpost apărare civilă (subsol); d) contorizare separată (gaze, apă, energie electrică) Regia Autonomă "Adminis- traţia Patrimo- niului Protoco- lului de Stat" Inventarul bunurilor aflate în proprie- tatea Regiei Autonome "Administraţia Patri- moniului Protocolului de Stat", prevăzut în anexa nr. 5 la Hotă- rârea Guvernului nr. 60/2005, cu modifică- rile şi completările ulterioare, nu a fost încă actualizat cu imobilul - construc- ţie situat în Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1, Bucureşti Construcţie edificată din fonduri proprii ale Regiei Autonome "Adminis- traţia Patrimo- niului Protoco- lului de Stat" 11.503.912,94 (reprezintă valoarea de inventar actualizată cu indicele de inflaţie şi include TVA) Ministerul Internelor şi Reformei Adminis- trative
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale terenului aflat în domeniul privat al statuluişi în administrarea Regiei Autonome "AdministraţiaPatrimoniului Protocolului de Stat", care trece îndomeniul public al statului şi se transmiteîn administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative
  *Font 9*
  Denumirea imobilului şi adresa Caracteristicile imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modifi- cările ulterioare Modul de dobândire - temei legal - Persoana juridică la care se transmite imobilul
  Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1, Bucureşti (parţial, conform planului de situaţie existent) Teren în suprafaţă de 2.411,00 mp Regia Autonomă "Adminis- traţia Patrimo- niului Protoco- lului de Stat" nr. crt. 301 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 Ministerul Internelor şi Reformei Adminis- trative
  -----------