NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2008privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008     +  Articolul 1 (1) Comercializarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac se face exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizicochimice şi organoleptice ale vinului. (2) În spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac este interzisă comercializarea produselor alimentare şi nealimentare neambalate. (3) Pentru menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor de masă supuse comercializării cu amănuntul, spaţiile comerciale destinate acestui scop trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă corespunzătoare, precum şi următoarele condiţii minime de dotare:- sistem de ventilaţie;- sistem de menţinere a unei temperaturi optime;- sistem de alimentare cu apă şi de canalizare;- pardoseală din materiale minerale (gresie, faianţă etc.);- vase confecţionate din materiale care să nu contribuie la deprecierea produsului depozitat (lemn, sticlă, inox, polistif);- certificat de litrare, pentru recipientele cu o capacitate mai mare de 300 litri. (4) Vasele din care se comercializează cu amănuntul vinul de masă în vrac vor fi etichetate vizibil şi lizibil pentru cumpărător, iar în sistemul de etichetare vor fi cuprinse minimum următoarele indicaţii: categoria de calitate - vin de masă; tipul de vin dat de conţinutul în zahăr: sec, demisec, demidulce, dulce; culoarea vinului supus comercializării; anul de producţie; furnizorul şi numărul autorizaţiei acordate pentru spaţiul de comercializare. (5) În cazul utilizării recipientelor cu capacitate mai mare de 500 litri, este obligatorie asigurarea protecţiei antioxidante prin utilizarea de gaz inert [CO(2), N(2) etc.]. (6) În spaţiile comerciale autorizate pentru vânzarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac este interzisă depozitarea permanentă sau temporară a altor loturi de vin de masă în vrac decât cele destinate comercializării. (7) Efectuarea, în spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă, a oricăror practici şi tratamente oenologice aprobate prin Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, este interzisă.  +  Articolul 2 (1) Autorizarea spaţiilor destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac se face de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prezentele norme metodologice. (2) În vederea autorizării, comercianţii de vin de masă în vrac solicită în scris direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti autorizarea spaţiului de comercializare. (3) Eliberarea autorizaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se face în termen de 30 de zile de la data solicitării, pe baza procesului-verbal de constatare a îndeplinirii condiţiilor de autorizare, întocmit de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol. (4) Autorizaţiile eliberate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti se vizează anual, în urma verificării de către inspectorul vitivinicol a menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării.  +  Articolul 3 (1) Comercianţii cu amănuntul de vin de masă în vrac au obligaţia efectuării recepţiei cantitative şi calitative a vinului aprovizionat, înainte ca acesta să fie supus comercializării cu amănuntul. (2) Recepţia calitativă se face în momentul aprovizionării şi constă în prelevarea de probe şi transmiterea unei probe prelevate la un laborator autorizat, în vederea efectuării analizelor fizico-chimice şi organoleptice. (3) Analizele fizico-chimice pentru atestarea calităţii vinului de masă sunt: concentraţie alcoolică, aciditate totală exprimată în acid tartric, aciditate volatilă exprimată în acid acetic, dioxid de sulf liber, dioxid de sulf total, extract sec nereducător, zahăr reducător şi densitate relativă. (4) Prelevarea probelor din loturile de vin de masă aprovizionat se va face în prezenţa atât a comerciantului, cât şi a furnizorului. (5) Din fiecare lot de vin de masă se vor preleva câte 3 probe de minimum 750 ml, care vor avea următoarele destinaţii: o probă se păstrează la furnizor, o probă pentru comerciant şi o probă se transmite la un laborator autorizat. (6) Probele prelevate vor fi sigilate atât de către furnizor, cât şi de către comerciant şi vor avea menţionate pe etichetă:- categoria de calitate a vinului;- cantitatea de vin pentru care s-a prelevat proba;- numărul buletinului de analiză;- data şi locul prelevării probei;- numărul mijlocului de transport al vinului;- semnătura furnizorului şi cea a comerciantului. (7) Comercianţii au obligaţia să păstreze probele prelevate din vinul de masă achiziţionat, timp de 30 de zile de la epuizarea lotului respectiv.  +  Articolul 4 (1) Comercianţii de vinuri de masă în vrac sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor vinuri conform Registrului de intrări/ieşiri pentru comercializarea vinurilor de masă în vrac, prevăzut în anexa nr. 2. Intrările corespund cantităţilor de vin de masă înscrise în documentele de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac şi se operează în cel mult 24 de ore de la efectuarea lor. Ieşirile cantităţilor de vin se operează zilnic, iar stocurile trebuie să corespundă cu evidenţele la zi. (2) Documentele fiscale de expediţie, în copie sau în original, documentele de însoţire a transporturilor de vin de masă, registrele de evidenţă, buletinele de analiză, precum şi probele prelevate conform art. 3 se ţin în acelaşi spaţiu în care este comercializat vinul de masă.  +  Articolul 5Comercializarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac în pieţe, târguri, oboare, pe marginea şoselelor, în spaţii improprii este interzisă şi se sancţionează contravenţional conform art. 51 lit. k) şi art. 52 lit. c) din Legea nr. 244/2002, republicată.  +  Articolul 6Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării spaţiilor comerciale destinate vânzării cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac duce la retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 7Comercializarea cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac falsificate, substituite sau ai căror parametri fizico-chimici şi caracteristici organoleptice nu se încadrează în limitele impuse de actele normative în vigoare atrage răspunderea directă a comercianţilor, contravenţională sau penală, după caz, conform prevederilor art. 49, 51 şi 52 din Legea nr. 244/2002, republicată.  +  Articolul 8Comercializarea cu amănuntul a loturilor de vin de masă în vrac neînscrise sau înscrise eronat în registrele de evidenţă se sancţionează conform art. 51 lit. l) din Legea nr. 244/2002, republicată.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 ───────la normele metodologice────────────────────────MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ ................AUTORIZAŢIEnr. ........ din ................Se autorizează spaţiul de comercializare situat în localitatea ............, str. ........ nr. ....., judeţul/sectorul ...., aparţinând ..../(denumirea operatorului economic)....., CUI ........, adresa .........., în vederea comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224 din 7 aprilie 2008.Director executiv,.....................(numele şi prenumele).....................(semnătura şi ştampila)Vizat anul 200_ .............................Vizat anul 200_ .............................Vizat anul 200_ .............................  +  Anexa 2 ───────la normele metodologice───────────────────────REGISTRUL DE INTRĂRI/IEŞIRIpentru comercializarea vinurilor de masă în vracOperatorul economic ......./(denumirea, numele/prenumele)......., CUI/CNP ......., cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......., judeţul/ sectorul ...................Spaţiul comercial situat în: localitatea ............, str. ............ nr. ........, judeţul/sectorul ..................Autorizaţie spaţiu comercial nr. ........... din ..........., eliberată de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală .........................Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ........................certifică: Acest registru conţine ........ pagini fixe, numerotate consecutiv, începând de la nr. 001 până la nr. ......, ştampilate şi vizate la data de ............../200...Vizat───────Inspectorul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol,....................................................................(semnătura şi ştampila)Operator economic,......................(semnătura şi ştampila)INTRĂRI/IEŞIRI┌─┬────────┬─────┬─────┬───────────────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐│N│Furnizor│Docu-│Docu-│ Operaţiunea │ Stoc │Semnătura│ Observaţii ││r│ │ment │ment ├───────────┬───────────┤(litri)│ │ ││ │ │de │de │ Intrări │ Ieşiri*) │ │ │ ││c│ │expe-│înso-├────┬──────┼────┬──────┤ │ │ ││r│ │diţie│ţire │Data│Canti-│Data│Canti-│ │ │ ││t│ │(nr./│cf. │ │tatea │ │tatea │ │ │ ││ │ │dată)│Ordi-│ │(litri│ │(litri│ │ │ ││ │ │ │nului│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │234/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │20004│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │anexa│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │nr. 1│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(nr./│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dată)│ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤├─┼────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┤└─┴────────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────────┘__________ Notă *) Se completează zilnic cu cantităţile totale de vin de masă în vrac comercializate cu amănuntul.__________