HOTĂRÂRE nr. 655 din 18 iunie 2008pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3După predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele financiare şi fiscale.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 340 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 655.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului proprietate privată a statului care trece dinadministrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocoluluide Stat" în administrarea Ministerului Internelor şiReformei Administrative
    Denumirea şi adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Terenul aferent
    Imobil şi garaj, municipiul Bucureşti, Str. Armenească nr. 35, sectorul 2 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Suprafaţa terenului= 765,90 mp
    __________