DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008  În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă: a) forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, prevăzute în anexa nr. 1; b) forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fişierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B; c) forma şi conţinutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fişierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 3B.  +  Articolul 2 (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie. (2) Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării. (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleOficiului Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Cezar Flavian PatricheBucureşti, 29 mai 2008.Nr. 674.  +  Anexa 1 RAPORT DE TRANZACŢII SUSPECTE  +  Capitolul I Informaţii generale despre raport şi identificarea entităţii raportoareI.0. Informaţii generale:
  Data întocmirii Numărul de înregistrare la emitent
  Tipul entităţii raportoare
  I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizatăDate de identificare:
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Numărul de înregistrare la registrul comerţului Cod unic de înregistrare/Cod fiscal
  Sediul social:
  Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
  Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:
  Denumire
  Judeţul Localitatea
  I.B. Persoana fizicăDate de identificare:
  Numele Prenumele
  Tipul documentului de identitate Seria Nr. doc.
  Emis la data de De
  Cod numeric personal
  Domiciliul:
  Ţara Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
   +  Capitolul II Date de identificare ale clientuluiII.A. Persoana juridicăDate de identificare:
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Numărul de înregistrare la registrul comerţului Cod unic de înregistrare/Cod fiscal
  Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:
  Ţara Localitatea
  Sediul social:
  Ţara Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
  Date de identificare ale reprezentantului legal:
  Numele Prenumele
  Cod numeric personal
  II.B. Persoana fizicăDate de identificare:
  Numele Prenumele
  Data naşterii Locul naşterii
  Cetăţenia Rezident/Nerezident
  Tipul documentului de identitate Seria Nr. doc.
  Emis la data de De
  Cod numeric personal
  Domiciliul sau reşedinţa:
  Ţara Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
  II.C. Informaţii despre conturile şi subconturile clientului
  Tipul contului Nr. total conturi
  Detalii despre conturi şi subconturi:
  Conturi Subconturi
  II.D. Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice
  Tipul legăturii Nr. total legături
  II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Cod unic de înregistrare/Cod fiscal
  II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:
  Numele Prenumele
  Cod numeric personal
  II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
  Tipul operaţiunii Nr. operaţiuni
  Suma totală
  II.F. - Persoana care conduce tranzacţiaDate de identificare:
  Numele Prenumele
  Nr. actului de împuternicire
  Tipul documentului de identitate Seria Nr. doc.
  Emis la data de De
  Cod numeric personal
  Domiciliul sau reşedinţa:
  Ţara Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
   +  Capitolul III Date despre tranzacţie şi conturile implicateIII.A. Descrierea tranzacţiei:
  Data tranzacţiei Suma tranzacţionată Valuta
  Felul tranzacţiei Stadiul tranzacţiei Modalitatea de plată
  Natura tranzacţiei Obiectul tranzacţiei
  Tipul contului Conturi utilizate Subconturi
  III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridicăDate de identificare:
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Numărul de înregistrare la registrul comerţului Cod unic de înregistrare/Cod fiscal
  Sediul:
  Ţara Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
  III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizicăDate de identificare:
  Numele Prenumele
  Tipul documentului de identitate Seria Nr. doc.
  Emis la data de De
  Cod numeric personal
  Domiciliul:
  Ţara Judeţul Localitatea
  Strada Nr. Sector
  III.D. Descrierea elementelor neobişnuite/suspecte
  Descrierea operaţiunii
  Descrierea elementelor considerate suspecte
   +  Capitolul IV Documente anexate şi semnătura
  Se anexează în fotocopie următoarele documente: .............. Raportul conţine ....... pagini - inclusiv anexele, .......... dischete, ........CD-uri .......... Numele şi prenumele Semnătura Ştampila Telefon/Fax
  CONŢINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACŢII SUSPECTEI. ASPECTE INTRODUCTIVE1. Completarea de către entităţile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secţiunilor şi rubricilor Raportului de tranzacţii suspecte este obligatorie, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezenta anexă.2. Capitolul II.D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puţin una dintre secţiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate.3. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacţii suspecte: a) Ţări - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Ţara". Dacă nu există informaţii despre ţara de rezidenţă/de înmatriculare a persoanei, în coloana Ţara se completează, în mod convenţional, valoarea 999; b) Judeţe - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Judeţ". Coloana Judeţ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Ţara corespunzătoare este alta decât 642 - România şi se completează cu valoarea convenţională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei Ţara este 642 - România şi valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403 - Bucureşti. Dacă nu există informaţii despre judeţul de rezidenţă al persoanei, în coloana Judeţ se completează, în mod convenţional, valoarea 99; c) Localităţi - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localităţile din România, o singură dată. În cazul în care aceeaşi denumire corespunde în fapt mai multor localităţi, identificarea se face după codul judeţului completat în coloana Judeţ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Ţara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind localitatea de rezidenţă - din România - a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convenţional, valoarea 999999; d) Forme_jur - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare"; e) Act_id - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate"; f) Tip_cont - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Tipul contului"; g) Tip_leg - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Tipul legăturii"; h) Tip_oper - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Scop operaţiune". Dacă nu există informaţii despre scopul operaţiunii, în coloana Scop operaţiune se completează, în mod convenţional, valoarea 99999; i) Valute - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută"; j) Mod_pl - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată"; k) Nat_tranz - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacţiei"; l) Ob_tranz - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacţiei".4. Pentru transmiterea raportului în format electronic, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare de tip instituţie de credit sau sucursală a unei instituţii de credit străine aplicaţia Data Entry şi manualul de utilizare.II. COMPLETAREA RAPORTULUIRubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:
   +  Capitolul I Informaţii generale despre raport şi identificarea entităţii raportoare1. Subcapitolul I.0. "Informaţii generale":1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvenţial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.1.3. Rubrica "Tipul entităţii raportoare" conţine codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcţie de categoriile menţionate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.În funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I.B.2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridică sau persoana fizică autorizată":2.1. Secţiunea Date de identificare:2.1.1. Rubrica "Denumirea" trebuie să conţină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmeşte raportul, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.2.1.2. În rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei juridice de organizare a entităţii raportoare, aşa cum este menţionată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerţului" se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conţine litera "J", urmată de codul judeţului, de numărul propriu-zis şi de anul înfiinţării.2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.2.2. Secţiunea Sediul social:2.2.1. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află sediul entităţii raportoare, conform nomenclatorului aferent.2.2.2. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află sediul entităţii raportoare, conform nomenclatorului aferent.2.2.3. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul, corespunzătoare sediului entităţii raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entităţii raportoare este situat în Bucureşti.2.3. Secţiunea Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul:2.3.1. Rubrica "Denumire" conţine denumirea subunităţii - sucursală, agenţie, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacţia raportată.2.3.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.2.3.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea localităţii unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.3. Subcapitolul I.B. "Persoana fizică":3.1. Secţiunea Date de identificare:3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, aşa cum este înscris în documentul de identitate.3.1.2. Rubrica "Prenumele" conţine prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, aşa cum este înscris în documentul de identitate.3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conţine numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna şi anul.3.1.7. La rubrica "De" se completează denumirea autorităţii care a eliberat documentul de identitate.3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conţine codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, aşa cum este înscris pe documentul de identitate.3.2. Secţiunea Domiciliul:3.2.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării de rezidenţă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.3.2.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.3.2.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucureşti.  +  Capitolul II Date de identificare ale clientuluiÎn funcţie de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II.A, fie subcapitolul II.B.1. Subcapitolul II.A. "Persoana juridică":1.1. Secţiunea Date de identificare:1.1.1. Rubrica "Denumirea" cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă în actul de înregistrare.Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.1.1.2. La rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.1.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerţului" conţine numărul de înregistrare al persoanei juridice, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conţine litera "J", urmată de codul judeţului, de numărul propriu-zis şi de anul înfiinţării.1.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.1.2. Secţiunea Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:Informaţiile din această secţiune se completează numai pentru persoane juridice străine.1.2.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.1.2.2. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii unde a fost înregistrată persoana juridică străină.1.3. Secţiunea Sediul social:1.3.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării de rezidenţă a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.1.3.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.1.3.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.1.3.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul este situat în Bucureşti.1.4. Secţiunea Date de identificare ale reprezentantului legal:1.4.1. Rubrica "Numele" conţine numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.1.4.2. Rubrica "Prenumele" conţine prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.1.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" conţine codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.2. Subcapitolul II.B. "Persoana fizică":2.1. Secţiunea Date de identificare:2.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.2.1.2. Rubrica "Prenumele" conţine prenumele complet al persoanei fizice, aşa cum este înscris în actul de identitate.2.1.3. La rubrica "Data naşterii" se completează data naşterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.2.1.4. Rubrica "Locul naşterii" conţine numele ţării de naştere a persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea naşterii.2.1.5. Rubrica "Cetăţenia" se completează cu cetăţenia persoanei fizice.2.1.6. La rubrica "Rezident/nerezident" se completează valoarea "R" pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea "N" pentru persoane fizice nerezidente.2.1.7. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.2.1.8. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.2.1.9. Rubrica "Nr. doc." conţine numărul actului de identitate al persoanei fizice.2.1.10. Rubrica "Emis la data de" conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna şi anul.2.1.11. La rubrica "De" se completează numele autorităţii care a eliberat documentul de identitate.2.1.12. Rubrica "Cod numeric personal" conţine codul numeric personal al persoanei fizice, aşa cum este înscris în actul de identitate.2.2. Secţiunea Domiciliul sau reşedinţa:2.2.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.2.2.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.2.2.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucureşti.3. Subcapitolul II.C. "Informaţii despre conturile şi subconturile clientului"Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entităţile la care clientul are deschis cel puţin un cont: instituţiile de credit, sucursalele instituţiilor de credit străine şi alte instituţii similare.3.1. Rubrica "Tipul contului" conţine codul de identificare al tipului de cont pe care îl deţine persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent.3.2. La rubrica "Nr. total conturi" se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară.3.3. Secţiunea Detalii despre conturi şi subconturiÎn Rubricile "Conturi" şi "Subconturi" se completează cu conturile şi subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunităţile entităţii raportoare respective.Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi şi a subconturilor acestora.În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunităţile entităţii raportoare. Rulajele se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS.4. Subcapitolul II.D. "Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice":4.1. Rubrica "Tipul legăturii" conţine codul de identificare al legăturii dintre client şi alte persoane, cum ar fi: garanţi, delegaţi, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent.4.2. Rubrica "Nr. total legături" conţine numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară.4.3. Secţiunea II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:4.3.1. Rubrica "Denumirea" conţine denumirea completă a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanţi sau delegaţi etc. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.4.3.2. Rubrica "Forma juridică de organizare" conţine abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.4.3.3. Rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.4.4. Secţiunea II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:4.4.1. Rubrica "Numele" conţine numele de familie al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanţi, delegaţi, alte persoane împuternicite pe conturi etc., aşa cum este înscris în documentul de identitate.4.4.2. Rubrica "Prenumele" conţine prenumele complet al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscris în documentul de identitate.4.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" conţine codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscris în actul de identitate.5. Subcapitolul II.E. "Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni":Acest subcapitol conţine informaţii despre operaţiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informaţii se cumulează pe tip de operaţiune, pentru fiecare tip de operaţiune precizându-se doar suma totală.5.1. Rubrica "Tipul operaţiunii" conţine codul de identificare al operaţiunii, conform nomenclatorului aferent.5.2. Rubrica "Nr. operaţiuni" conţine numărul de tranzacţii efectuate în ultimele 12 luni.5.3. Rubrica "Suma totală" conţine echivalentul sumei totale tranzacţionate, exprimat în mii lei.6. Subcapitolul II.F. "Persoana care conduce tranzacţia":6.1. Secţiunea Date de identificare:6.1.1. Rubrica "Numele" conţine numele de familie al persoanei care conduce tranzacţia în numele clientului, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.6.1.2. Rubrica "Prenumele" conţine prenumele complet al persoanei care conduce tranzacţia, aşa cum este înscris în actul de identitate.6.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul şi data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacţia în numele clientului.6.1.4. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.6.1.5. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.6.1.6. Rubrica "Nr. doc." conţine numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.6.1.7. Rubrica "Emis la data de" conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna şi anul.6.1.8. La rubrica "De" se completează numele autorităţii care a eliberat documentul de identitate.6.1.9. Rubrica "Cod numeric personal" conţine codul numeric personal al persoanei împuternicite, aşa cum este înscris pe actul de identitate.6.2. Secţiunea Domiciliul sau reşedinţa:6.2.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.6.2.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.6.2.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.6.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în Bucureşti.  +  Capitolul III Date despre tranzacţie şi conturile implicate1. Subcapitolul III.A. "Descrierea tranzacţiei":1.1. La rubrica "Data tranzacţiei" se completează data în care a avut loc tranzacţia considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.1.2. Rubrica "Suma tranzacţionată" se completează cu suma tranzacţionată, precizată cu două cifre zecimale.1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.1.4. În rubrica "Felul tranzacţiei" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.1.5. La rubrica "Stadiul tranzacţiei" se completează una din cele două valori posibile: E pentru tranzacţii efectuate sau N pentru tranzacţii neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacţii suspecte.1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalităţii de plată, conform nomenclatorului aferent.1.7. Rubrica "Natura tranzacţiei" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacţiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.1.8. Rubrica "Obiectul tranzacţiei" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacţiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.1.9. La rubrica "Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfăşurat tranzacţia suspectă, conform nomenclatorului aferent.1.10. Rubricile "Conturi utilizate" şi "Subconturi" conţin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacţia suspectă.2. Subcapitolul III.B. "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la Capitolul II - persoană juridică":2.1. Secţiunea Date de identificare:2.1.1. Rubrica "Denumirea" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei suspecte, aşa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.2.1.2. La rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerţului" conţine numărul de înregistrare al persoanei juridice, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conţine litera "J", urmată de codul judeţului, de numărul propriu-zis şi de anul înfiinţării.2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.2.2. Secţiunea Sediul:2.2.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.2.2.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.2.2.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în Bucureşti.3. Subcapitolul III.C. "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la capitolul II - persoană fizică":3.1. Secţiunea Date de identificare:3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei realizate cu subiectul raportului de tranzacţii suspecte, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.3.1.2. Rubrica "Prenumele" conţine prenumele complet al persoanei fizice menţionate, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.3.1.4. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conţine numărul actului de identitate al persoanei fizice.3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna şi anul.3.1.7. La rubrica "De" se completează denumirea autorităţii care a eliberat documentul de identitate.3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conţine codul numeric personal al persoanei fizice, aşa cum este înscris pe actul de identitate.3.2. Secţiunea Domiciliul:3.2.1. Rubrica "Ţara" conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.3.2.2. Rubrica "Judeţul" conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.3.2.3. Rubrica "Localitatea" conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conţin denumirea străzii, numărul şi, respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucureşti.4. Subcapitolul III .D. "Descrierea elementelor neobişnuite/ suspecte":4.1. Rubrica "Descrierea operaţiunii" conţine o descriere detaliată a tranzacţiei.În plus faţă de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "Persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 2^1 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a datelor şi informaţiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informaţii că persoana indicată la subcapitolul III.B sau III.C nu este "beneficiarul real" al tranzacţiei - în sensul art. 2^2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare -, în această rubrică se completează atât datele şi informaţiile despre beneficiarul real al tranzacţiei, cât şi cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.4.2. Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conţine o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce priveşte tranzacţia.
   +  Anexa 2A ────────Informaţii despre entitatea raportoare:Tip:Denumire: Nr. înregistrare la emitent:Cod unic de înregistrare/cod fiscal:Număr de înmatriculare la registrul comerţului: Data raportării:Adresă şi nr. de telefon/fax:RAPORT DE TRANZACŢII CU NUMERAR*Font 8*┌─┬────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│N│Sub-│Tip│ Informaţii despre CLIENT-ul ││r│uni │cli│ entităţii raportoare ││ │ta │ent├─┬─────┬────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┤│c│tea │ │P│Nume/│Pre-│ Adresa/Sediul │Act iden-│Cod nume-│Data şi locul ││r│ │ │E│Denu-│nu- ├────┬─────┬─────┬────┬───┬──────┤titate │ric per- │naşterii/înma ││t│ │ │P│mire │me │Ţara│Judeţ│Loca-│Sra-│Nr.│Sector│Nr. │sonal/ │triculării ││ │ │ │ │ │ │ │ │lita-│dă │ │ │înmatri- │Cod unic ├────┬────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │te │ │ │ │culare │de înre- │Data│Ţara│Locali-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gistrare │ │ │tatea │├─┼────┼───┼─┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼──────┼─────────┼─────────┼────┼────┼───────┤│0│ 1 │2 │3│ 4 │5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │└─┴────┴───┴─┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴──────┴─────────┴─────────┴────┴────┴───────┴┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┐│ Informaţii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAŢIUNEA │ │ Data │ Fel │├──┬────┬───────┬────────────────────────────────────┬─────┬─────┤Contul în│opera-│opera-││P │Nume│Prenume│ Adresa │Act │Cod │care se │ţiunii│ţiune ││E │ │ ├────┬─────┬───────┬──────┬───┬──────┤iden-│nume-│desfă- │ │ ││P │ │ │Ţara│Judeţ│Locali-│Stradă│Nr.│Sector│tita-│ric │şoară │ │ ││ │ │ │ │ │tate │ │ │ │te │per- │opera- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │so- │ţiunea │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nal │ │ │ │├──┼────┼───────┼────┼─────┼───────┼──────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────────┼──────┼──────┤│17│ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │24 │ 25 │26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │└──┴────┴───────┴────┴─────┴───────┴──────┴───┴──────┴─────┴─────┴─────────┴──────┴──────┘┌─────────────────┬────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│ Scop operaţiune │ Cod valută │ Suma tranzacţionată │ Echivalent euro │ Observaţii │├─────────────────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │└─────────────────┴────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘Numele şi prenumele persoanei autorizate...............................................(Semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii raportoare)CONŢINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACŢII CU NUMERARI. ASPECTE INTRODUCTIVE1. Raportul de tranzacţii cu numerar conţine, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) şi art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare date privind tranzacţiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conţine tipul entităţii raportoare, aşa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacţii cu numerar depus la Oficiul Naţional de prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum şi a coloanelor 1-34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepţie de la aceasta situaţia în care clientul persoană fizică efectuează tranzacţia în nume propriu, caz în care coloanele 17-27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17-27. De asemenea, se admit excepţiile menţionate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum şi excepţiile expres menţionate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19.4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacţii cu numerar: a) Ţări - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Ţara": coloanele 6, 15 şi 20. Dacă nu există informaţii despre ţara de rezidenţă/de înmatriculare a persoanei, în coloana Ţara se completează, în mod convenţional, valoarea 999; b) Judeţe - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Judeţ": coloanele 7 şi 21. Coloana Judeţ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Ţara corespunzătoare este alta decât 642 - România şi se completează cu valoarea convenţională 0 în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: valoarea aferentă coloanei Ţara este 642: România şi valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: Bucureşti. Dacă nu există informaţii despre judeţul de rezidenţă al persoanei, în coloana Judeţ se completează, în mod convenţional, valoarea 99; c) Localităţi - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 şi 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localităţile din România, o singură dată. În cazul în care aceeaşi denumire corespunde în fapt mai multor localităţi, identificarea se face după codul judeţului completat în coloana Judeţ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Ţara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind localitatea de rezidenţă din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convenţional, valoarea 999999; d) Tip_oper - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Scop operaţiune": coloana 31. Dacă nu există informaţii despre scopul operaţiunii, în coloana Scop operaţiune se completează, în mod convenţional, valoarea 99999; e) Valute - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32.5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6-11, respectiv 20-25, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informaţii nu sunt disponibile, subcapitolele menţionate conţin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.6. Operaţiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, şi anume: a) în coloana 30 "Fel operaţiune" se completează valoarea D; b) în coloana 32 "Cod valută" se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului; c) în coloana 33 "Suma operaţiunii" se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului; d) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naţionale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului; e) în coloana 35 "Observaţii" se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare; f) Coloanele 1-31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă.7. În cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deţinut în comun de mai multe persoane - locuinţe, terenuri, etc, în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacţie, coloanele 1-32, conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează: a) în coloana 33 "Suma tranzacţionată" se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacţiei; b) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează, în mod convenţional, valoarea obţinută prin împărţirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naţionale a României, al sumei tranzacţionate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacţiei. Dacă rezultatul împărţirii este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte. c) în coloana 35 "Observaţii" se completează sintagma efectuată în comun.II. COMPLETAREA RAPORTULUIRubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:1. Coloana 1 "Subunitatea":1.1. Rubrica trebuie să conţină codul intern al subunităţii sucursală, agenţie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operaţiunea raportată. Acest cod este generat de entitatea raportoare şi trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităţilor corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunităţi anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operaţiune derulată printr-o subunitate nou-înfiinţată sau apar modificări faţă de nomenclatorul transmis anterior.1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunităţi, în această coloană se completează, în mod convenţional, valoarea 0 - sediul central.2. Coloana 2 "Tip client":Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:F - pentru persoane fizice;J - pentru persoane juridice.3. Capitolul "Informaţii despre CLIENT-ul entităţii raportoare":Capitolul include coloanele 3-16 şi cuprinde datele de identificare şi administrative ale clientului.3.1. Coloana 3 "PEP":Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:1 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (2);2 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (4);3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (5).În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.3.2. Coloana 4 "Nume/Denumire":Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.3.3. Coloana 5 "Prenume":În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul":Subcapitolul cuprinde coloanele 6-11 din raport, în care se completează informaţiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.3.4.1. Coloana 6 "Ţara":Rubrica se completează cu codul ţării de rezidenţă a clientului, conform nomenclatorului aferent.3.4.2. Coloana 7 "Judeţ":Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al clientului, conform nomenclatorului aferent.3.4.3. Coloana 8 "Localitate":Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă din România a clientului, conform nomenclatorului aferent.3.4.4. Coloana 9 "Stradă":Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidenţa se află în străinătate, în această coloană se completează în plus şi denumirea oraşului/localităţii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.3.4.5. Coloana 10 "Nr.":Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.3.4.6. Coloana 11 "Sector":Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1-6. Cu titlu de excepţie, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convenţională 9.3.5. Coloana 12 "Act identitate/Nr. înmatriculare":Rubrica se completează cu seria şi numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la registrul comerţului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convenţională FN.3.6. Coloana 13 "Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare":Rubrica se completează cu codul numeric personal, aşa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienţi persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare/codul fiscal, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienţi persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.3.7. Subcapitolul "Data şi locul naşterii/înmatriculării":În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14-16 -se completează informaţiile despre data şi locul naşterii clientului persoană fizică, respectiv despre data şi locul înmatriculării clientului persoană juridică.3.7.1. Coloana 14 "Data":Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data naşterii clientului persoană fizică, aşa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, aşa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie această informaţie, această rubrică se completează, în mod convenţional, cu valoarea 01/01/ a anului curent.3.7.2. Coloana 15 "Ţara":Rubrica se completează cu codul ţării naşterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul ţării unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.3.7.3. Coloana 16 "Localitate":Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de naştere a clientului persoană fizică, respectiv codul localităţii unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.4. Capitolul "Informaţii despre persoana care efectuează operaţiunea"Capitolul include coloanele 17-27 şi cuprinde datele de identificare şi administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operaţiunea raportată: delegat, împuternicit, reprezentant, mandatar etc.4.1. Coloana 17 "PEP":Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic"-PEP - al persoanei care efectuează operaţiunea, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:1 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (2);2 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (4);3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (5).În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.4.2. Coloana 18 "Nume":Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacţia, aşa cum este înscris în documentul de identitate.4.3. Coloana 19 "Prenume":În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacţia, aşa cum este înscris în documentul de identitate.4.4. Subcapitolul "Adresa"Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informaţiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacţia.4.4.1. Coloana 20 "Ţara":Rubrica se completează cu codul ţării de rezidenţă a persoanei care efectuează tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.4.4.2. Coloana 21 "Judeţ":Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al persoanei care efectuează tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.4.4.3. Coloana 22 "Localitate":Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă din România a persoanei care efectuează tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.4.4.4. Coloana 23 "Stradă":Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia. În cazul în care rezidenţa persoanei care efectuează tranzacţia se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus şi denumirea oraşului/localităţii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.4.4.5. Coloana 24 "Nr.":Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.4.4.6. Coloana 25 "Sector":Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepţie, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în această rubrică se completează valoarea convenţională 9.4.5. Coloana 26 "Act identitate":Rubrica se completează cu seria şi numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacţia. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convenţională FN.4.6. Coloana 27 "Cod numeric personal":Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacţia, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacţia - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.5. Coloana 28 "Contul în care se desfăşoară operaţiunea":Rubrica se completează, în cazul în care operaţiunea raportată implică mişcări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operaţiunea se desfăşoară în baza unei relaţii contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare şi data contractului încheiat între entitatea raportoare şi clientul respectiv. În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operaţiunea raportată, în această coloană se completează numărul şi data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operaţiunea are loc prin casieria entităţii raportoare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil "Casa". Cu titlu de excepţie, în cazul în care nu există informaţii privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convenţională FN.6. Coloana 29 "Data operaţiunii":Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operaţiunea, sub forma zi/lună/an.7. Coloana 30 "Fel operaţiune":Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:D - pentru depunere de numerar - încasare de la client;R - pentru retragere de numerar - plată către client.În mod convenţional, în cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operaţiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operaţiunea de retragere.8. Coloana 31 "Scop operaţiune":Rubrica se completează cu codul de identificare al operaţiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.9. Coloana 32 "Cod valută":Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operaţiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.10. Coloana 33 "Suma tranzacţionată":În această rubrică se completează suma corespunzătoare operaţiunii cu numerar. Dacă suma tranzacţionată este un număr zecimal, aceasta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacţionată în una dintre operaţiuni este subunitară, aceasta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.11. Coloana 34 "Echivalent euro":Rubrica se completează cu echivalentul în euro al sumei completate la rubrica precedentă, obţinut folosindu-se cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacţia. Dacă rezultatul aplicării cursului de referinţă este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacţionate în una dintre operaţiuni este subunitar, acesta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.12. Coloana 35 "Observaţii":Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacţia raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operaţiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele şi informaţiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.  +  Anexa 2B ────────STRUCTURAfişierului echivalent în format electronic al Raportului de tranzacţii cu numerar1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fişier denumit cccczzllaaaa_n.DBF format DBF, unde: a) cccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport.2. Fişierul cccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire │ │Dimen-│ ││crt.│ coloană │ Tip │siune │ Observaţii/Restricţii │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │data_rap │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul-4 poziţii│├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │cod_banca │Numeric │ 4 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │cod_suc │Numeric │ 6 │cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │tip_c │Caracter │ 1 │2 valori admisibile 'F' sau 'J' │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │pep_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1,2,3 şi null │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │nume_c │Caracter │ 40 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │pren_c │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │tara_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │judet_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10 │loca_c │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 │str_c │Caracter │ 35 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12 │nr_c │Caracter │ 5 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13 │sector_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14 │act_id_c │Caracter │ 15 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 │cod_c │Caracter │ 13 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16 │data_nasc │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 │tara_nasc │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18 │loca_nasc │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 │pep_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1,2,3 şi null │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 │nume_i │Caracter │ 25 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21 │pren_i │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 │tara_i │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 │judet_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 │loca_i │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25 │str_i │Caracter │ 35 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26 │nr_i │Caracter │ 5 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 │sector_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 │act_id_i │Caracter │ 15 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 │cod_i │Caracter │ 13 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 │cont_tit │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 │data_op │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32 │fel_op │Caracter │ 1 │două valori admisibile "D" sau "R" │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33 │scop_op │Caracter │ 6 │cod din nomenclatorul Tip_oper │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34 │cod_valuta│Caracter │ 3 │cod din nomenclatorul Valute │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35 │suma_op │Numeric │ 13 │>=1 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36 │euro │Numeric │ 13 │>=1 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37 │observatii│Caracter │200 │ │└────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccczzllaaaa_n.DBF şi forma Raportului de tranzacţii cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea: a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; c) coloanele 3-37 din structura fişierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului.4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccc.DBF - format DBF, unde cccc reprezintă codul entităţii raportoare, cu următoarea structură:
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumire coloană Tip Dimen- siune Observaţii/Restricţii
  1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.
  2 den_s Caracter 100 denumirea subunităţii
  3 tip_s Caracter 1 tipul subunităţii, valori admisibile: "C"- sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenţie, "P" - punct de lucru.
  4 cod_j Numeric 2 codul judeţului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe
   +  Anexa 3A ─────────Informaţii despre entitatea raportoare:Tip:Denumire: Nr. înregistrare la emitent:Codul unic de înregistrare/cod fiscal:Numărul de înregistrare la registrul Dată raportare:comerţului:Adresă şi nr. de telefon/fax:RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE*Font 7*┌─┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Informaţii despre CLIENT-ul entităţii raportoare ││ │Sub-├────┬───┬─────┬────┬────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────┬────────┬────────┤│N│uni-│Tip │PEP│Nume/│Pre-│CNP/│ Act de identitate │ Adresa/Sediul │Re- │Cetăţe- │Locali- ││r│tate│cli-│ │Denu-│nume│CUI ├───┬───┬─────┬─────┬─────┼────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┤zi- │nie/ │tate ││ │ │ent │ │mire │ │ │Tip│Se-│Număr│Dată │Auto-│Ţară│Judeţ│Loca- │Stra-│Nu-│Sec-│den-│Ţară │înregis-││c│ │ │ │ │ │ │act│rie│ │emite│rita-│ │ │litate│dă │măr│tor │ţă │înregis-│trare ││r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │te │ │ │ │ │ │ │ │trare │ ││t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ten │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────────┤│0│ 1 │2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │└─┴────┴────┴───┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴────────┴────────┘┌────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │ │ │ ││ Informaţii despre │Informaţii despre │Informaţii despre │ Informaţii despre ││REPREZENTANTUL LEGAL│ CONT │ENTITATEA EXTERNĂ │CLIENTUL ENTITĂŢII EXTERNE ││ al clientului │ │ │ │├───┬────┬───────┬───┼────────┬──────────┬────────┼────┬────────┬───────────┼──────────┬───┬────┬───────┤│PEP│Nume│Prenume│CNP│Fel cont│Număr cont│Tip cont│Ţară│Denumire│Cont extern│Tip client│PEP│Nume│Prenume│├───┼────┼───────┼───┼────────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼───────┤│21 │ 22 │ 23 │24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32│ 33 │ 34 │└───┴────┴───────┴───┴────────┴──────────┴────────┴────┴────────┴───────────┴──────────┴───┴────┴───────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAŢIUNEA │├───┬────┬────┬───┬──────┬──────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│PEP│Nume│Pre-│CNP│Tip │Număr/│ Act de identitate │ Adresa ││ │ │nume│ │împu- │Dată ├───┬───┬───┬────┬─────┼────┬─────┬───────┬──────┬─────┬──────┤│ │ │ │ │terni-│împu- │Tip│Se-│Nu-│Dată│Auto-│Ţară│Judeţ│Locali-│Stradă│Număr│Sector││ │ │ │ │cire │ter- │act│rie│măr│emi-│rita-│ │ │tate │ │ │ ││ │ │ │ │ │nicire│ │ │ │tere│te │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emi- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ten- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tă │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼────┼───┼──────┼──────┼───┼───┼───┼────┼─────┼────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤│35 │36 │37 │38 │ 39 │ 40 │41 │42 │43 │44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │49 │50 │ 51 │└───┴────┴────┴───┴──────┴──────┴───┴───┴───┴────┴─────┴────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii despre OPERAŢIUNE │├───────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┤│Dată operaţiune│Sumă tranzacţionată│Cod valută│Fel operaţiune│Echivalent euro│Cod operaţiune│ Observaţii│├───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │└───────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┘Numele şi prenumele persoanei autorizate.............................................(Semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii raportoare)CONŢINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNEI. ASPECTE INTRODUCTIVE1. Raportul de transferuri externe conţine, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (7) şi art. 2 lit. d) şi h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare - date privind transferurile externe în şi din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conţine tipul entităţii raportoare, aşa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezenta anexă.4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe: a) Ţări - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Ţară": coloanele 12, 19, 28 şi 46. Dacă nu există informaţii despre ţara de rezidenţă/înmatriculare sau cetăţenia persoanei, în coloanele Ţara se completează, în mod convenţional, valoarea 999; b) Judeţe - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Judeţ": coloanele 13 şi 47. Coloana Judeţ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Ţara corespunzătoare este alta decât 642 - România şi se completează cu valoarea convenţională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: valoarea aferentă coloanei Ţara este 642: România şi valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: Bucureşti. Dacă nu există informaţii despre judeţul de rezidenţă al persoanei, în coloana Judeţ se completează, în mod convenţional, valoarea 99; c) Loca - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 şi 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localităţile din România, o singură dată. În cazul în care aceeaşi denumire corespunde în fapt mai multor localităţi, identificarea se face după codul judeţului completat în coloana Judeţ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Ţara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind localitatea de rezidenţă din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convenţional, valoarea 999999; d) Tip_oper - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Cod operaţiune": coloana 57. Dacă nu există informaţii despre natura operaţiunii, în coloana Cod operaţiune se completează, în mod convenţional, valoarea 99999; e) Valute - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; f) Act_id - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 şi 41; g) Tip_cont - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27.5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17, respectiv 46-51, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informaţii nu sunt disponibile, subcapitolele menţionate conţin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.II. COMPLETAREA RAPORTULUIRubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:1. Coloana 1 "Subunitatea"1.1. Rubrica trebuie să conţină codul intern al subunităţii - sucursală, agenţie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operaţiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare şi trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităţilor corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunităţi anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operaţiune derulată printr-o subunitate nou-înfiinţată sau apar modificări faţă de nomenclatorul transmis anterior.1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunităţi, în coloana 1 din raport se completează valoarea convenţională 0 - sediul central.2. Capitolul "Informaţii despre CLIENTUL entităţii raportoare"2.1. Coloana 2 "Tip client"Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice şi "J" - pentru persoane juridice.2.2. Coloana 3 "PEP"Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:1 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 alin. (2);2 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 alin. (4);3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 alin. (5).În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.2.3. Coloana 4 "Nume/Denumire"Rubrica se completează cu numele de familie al clientului persoană fizică, aşa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoană juridică, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.2.4. Coloana 5 "Prenume"În această rubrică se completează prenumele întreg al clientului persoană fizică, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.2.5. Coloana 6 "CNP/CUI"Rubrica se completează cu codul numeric personal, aşa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienţi persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare sau codul fiscal, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienţi persoane juridice.În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.3. Subcapitolul "Act de identitate"Subcapitolul se completează cu informaţiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerţului - pentru clientul persoană juridică.3.1. Coloana 7 "Tip act"Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entităţii raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.3.2. Coloana 8 "Serie"Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entităţii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează.3.3. Coloana 9 "Număr"Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerţului - pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convenţională FN.3.4. Coloana 10 "Dată emitere"Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entităţii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă"Rubrica se completează cu denumirea autorităţii care a emis actul de identitate al clientului entităţii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul"În rubricile din acest subcapitol se completează informaţiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.4.1. Coloana 12 "Ţară"Rubrica se completează cu codul corespunzător ţării de rezidenţă a clientului, conform nomenclatorului aferent.4.2. Coloana 13 - "Judeţ"Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al clientului, conform nomenclatorului aferent.4.3. Coloana 14 "Localitate"Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent.4.4. Coloana 15 "Stradă"Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidenţa se află în străinătate, în această coloană se completează şi denumirea oraşului/localităţii respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convenţională FN.4.5. Coloana 16 "Număr"Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convenţională FN.4.6. Coloana 17 "Sector"Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepţie, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convenţională 9.4.7. Coloana 18 "Rezidenţă"Pentru clienţii entităţii raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, "R" pentru rezidenţi sau "N" pentru nerezidenţi. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează.4.8. Coloana 19 "Cetăţenie/Ţară înregistrare"Rubrica se completează cu codul ţării corespunzătoare cetăţeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul ţării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent.4.9. Coloana 20 "Localitate înregistrare"Rubrica se completează cu denumirea localităţii unde a fost înregistrată persoana juridică.5. Capitolul "Informaţii despre REPREZENTANTUL LEGAL al clientului"5.1. Coloana 21 "PEP"Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului şi se completează similar cu coloana 3.5.2. Coloana 22 "Nume"Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entităţii raportoare - persoană juridică şi nu se completează pentru clienţi persoane fizice.5.3. Coloana 23 "Prenume"Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entităţii raportoare - persoană juridică. Pentru clienţi persoane fizice această rubrică nu se completează.5.4. Coloana 24 "CNP"Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entităţii raportoare - persoană juridică şi nu se completează pentru clienţi persoane fizice.În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.6. Capitolul "Informaţii despre CONT"6.1. Coloana 25 "Fel cont"Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile: a) "0" pentru cont individual; b) "1" pentru contul deţinut în comun de mai multe persoane; c) "2" pentru contul unei persoane juridice.6.2. Coloana 26 "Număr cont"Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operaţiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.6.3. Coloana 27 "Tip cont"Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entităţii raportoare, conform nomenclatorului aferent.7. Capitolul "Informaţii despre ENTITATEA EXTERNĂ"Informaţiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entităţii raportoare, ci la entitatea iniţială de la care provine suma transferată - în cazul operaţiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinaţie finală - în cazul operaţiunilor de plată.7.1. Coloana 28 "Ţară"Rubrica se completează cu codul ţării de provenienţă sau, după caz, de destinaţie a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la ţara unde este situat sediul social central al entităţii externe.7.2. Coloana 29 "Denumire"Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.7.3. Coloana 30 "Cont extern"Rubrica se completează cu contul clientului entităţii externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern.8. Capitolul "Informaţii despre CLIENTUL ENTITĂŢII EXTERNE"8.1. Coloana 31 "Tip client"Rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative "F" pentru clientul persoană fizică sau "J" pentru clientul persoană juridică.8.2. Coloana 32 "PEP"Această rubrică se referă la statutul de PEP al clientului entităţii externe şi se completează similar cu coloana 3.8.3. Coloana 33 "Nume"Rubrica se completează cu numele persoanei fizice, respectiv cu denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entităţii externe.8.4. Coloana 34 "Prenume"Rubrica se completează cu prenumele clientului entităţii externe - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.9. Capitolul "Informaţii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAŢIUNEA"9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare şi administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzacţia raportată: împuternicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.9.2. Informaţiile despre persoana care efectuează operaţiunea se completează doar pentru plăţile externe - operaţiunile în care clientul băncii este ordonator.9.3. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacţia în nume propriu, coloanele 35-51 nu se completează.9.4. Coloana 35 "PEP"Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operaţiunea şi se completează similar cu coloana 3.9.5. Coloana 36 "Nume"Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează operaţiunea, aşa cum este înscris în documentul de identitate.9.6. Coloana 37 "Prenume"Rubrica se completează cu prenumele întreg al persoanei care efectuează operaţiunea, aşa cum este înscris în documentul de identitate.9.7. Coloana 38 "CNP"Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează operaţiunea. În cazul în care persoana care efectuează operaţiunea - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.9.8. Coloana 39 "Tip împuternicire"Rubrica se completează cu tipul actului în baza căruia persoana acţionează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.9.9. Coloana 40 "Număr/Dată împuternicire"Rubrica se completează cu numărul şi data înregistrării actului în baza căruia persoana acţionează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.10. Subcapitolul "Act de identitate"10.1. Coloana 41 "Tip act"Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.10.2. Coloana 42 "Serie"Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează.10.3. Coloana 43 "Număr"Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convenţională FN.10.4. Coloana 44 "Dată emitere"Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, luna, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea.10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă"Rubrica se completează cu denumirea autorităţii care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea.11. Subcapitolul "Adresa"Subcapitolul se completează cu informaţiile despre adresa persoanei care efectuează operaţiunea.11.1. Coloana 46 "Ţară"Rubrica se completează cu codul corespunzător ţării de rezidenţă a persoanei care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.11.2. Coloana 47 "Judeţ"Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al persoanei care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.11.3. Coloana 48 "Localitate"Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă din România a persoanei care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.11.4. Coloana 49 "Stradă"Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea. În cazul în care rezidenţa persoanei care efectuează operaţiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează şi denumirea oraşului/localităţii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convenţională FN.11.5. Coloana 50 "Număr"Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convenţională FN.11.6. Coloana 51 "Sector"Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.Cu titlu de excepţie, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convenţională 9.12. Capitolul "Informaţii despre OPERAŢIUNE"12.1. Coloana 52 "Dată operaţiune"Rubrica se completează cu data efectuării tranzacţiei, în formatul zz/ll/aaaa.12.2. Coloana 53 "Sumă tranzacţionată"Rubrica se completează cu suma tranzacţionată, exprimată în valută al cărei cod este completat în câmpul cod valută. Dacă suma tranzacţionată este un număr zecimal, aceasta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacţionată în una dintre operaţiuni este subunitară, aceasta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.12.3. Coloana 54 "Cod valută"Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.12.4. Coloana 55 "Fel operaţiune"Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, şi anume: "D" în cazul în care contul clientului entităţii raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacţiei este definit în raport cu tranzacţia efectuată pentru clientul entităţii raportoare.12.5. Coloana 56 "Echivalent euro"Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacţionate, obţinut folosindu-se cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacţia. Dacă rezultatul aplicării cursului de referinţă este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacţionate în una dintre operaţiuni este subunitar, acesta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.12.6. Coloana 57 "Cod operaţiune"Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operaţiune, conform nomenclatorului aferent.12.7. Coloana 58 "Observaţii"Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operaţiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele menţionate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele şi informaţiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.  +  Anexa 3B ─────────STRUCTURA FIŞIERULUIechivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fişier denumit cccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde : a) cccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; c) _t reprezintă identificatorul tipului de raport.2. Fişierul cccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire │ │Dimen-│ ││crt.│ coloană │ Tip │siune │ Observaţii/Restricţii │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │data_rap │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 ││ │ │ │ │poziţii │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │cod_banca │Numeric │ 4 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │cod_suc │Numeric │ 6 │cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │tip_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │pep_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi null │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │nume_c │Caracter │ 40 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │pren_c │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │cod_c │Caracter │ 13 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │tip_id_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Act_id │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10 │seria_id_c│Caracter │ 3 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 │nr_id_c │Caracter │ 14 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12 │data_id_c │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13 │autor_id_c│Caracter │ 20 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14 │tara_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 │judet_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16 │loca_c │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 │str_c │Caracter │ 35 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18 │nr_c │Caracter │ 5 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 │sector_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 │rez_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile "R" sau "N" │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21 │cet_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 │loca_reg │Caracter │ 40 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 │pep_rep │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi null │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 │nume_rep │Caracter │ 25 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25 │pren_rep │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26 │cod_rep │Caracter │ 13 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 │fel_ct │Numeric │ 1 │valori admisibile: 0, 1 şi 2 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 │cont_c │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 │tip_ct │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Tip_cont │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 │tara_ext │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 │den_ext │Caracter │ 50 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32 │cont_ext │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33 │tip_ext │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34 │pep_ext │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi nul │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35 │nume_ ext │Caracter │ 40 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36 │pren_ ext │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37 │pep_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi nul │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│38 │nume_i │Caracter │ 25 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│39 │pren_i │Caracter │ 30 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40 │cod_i │Caracter │ 13 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│41 │tip_act_i │Caracter │ 15 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│42 │nr_act_i │Caracter │ 15 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│43 │tip_id_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Act_id │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│44 │seria_id_i│Caracter │ 3 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│45 │nr_id_i │Caracter │ 14 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│46 │data_id_i │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│47 │autor_id_i│Caracter │ 20 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│48 │tara_i │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│49 │judet_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│50 │loca_i │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│51 │str_i │Caracter │ 35 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│52 │nr_i │Caracter │ 5 │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│53 │sector_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│54 │data_op │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│55 │suma_op │Numeric │ 13 │>= 1 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│56 │cod_valuta│Caracter │ 3 │cod din nomenclatorul Valute │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│57 │fel_op │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'D' sau 'C' │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│58 │Euro │Numeric │ 13 │>= 1 │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│59 │Detalii │Caracter │ 6 │cod din nomenclatorul Tip_oper │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│60 │observatii│Caracter │ 200 │ │└────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccczzllaaaa_t.DBF şi forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea: a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; c) coloanele 3-60 din structura fişierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului.4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccc.DBF - format DBF, unde cccc reprezintă codul entităţii raportoare, cu următoarea structură:
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumire coloană Tip Dimen- siune Observaţii/Restricţii
  1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.
  2 den_s Caracter 100 denumirea subunităţii
  3 tip_s Caracter 1 tipul subunităţii, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenţie, "P" - punct de lucru
  4 cod_j Numeric 2 codul judeţului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe
  _____________