ORDIN nr. 1.070 din 28 mai 2008pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 17 iunie 2008  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. EN. 5.702 din 28 mai 2008,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice este destinată rezolvării unor situaţii speciale cu impact asupra sănătăţii publice. (2) Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice cuprinde: medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.  +  Articolul 4 (1) Produsele şi bunurile de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (2), cuprinse în Rezerva pentru situaţii speciale, sunt preluate în Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice. (2) Bunurile existente în Rezerva pentru situaţii speciale care nu sunt prevăzute la alin. (1) sunt gestionate de Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti.  +  Articolul 5Produsele şi bunurile cuprinse în Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 6 (1) Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din rezervă, Ministerul Sănătăţii Publice poate încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii. (2) Depozitarea şi conservarea unor produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice se pot asigura şi de unităţile sanitare din reţeaua proprie, în condiţiile prezentului ordin; lista unităţilor sanitare care deţin produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi unităţile din subordinea sau cele aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 mai 2008.Nr. 1.070.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde constituire, păstrare şi utilizarea Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice  +  Capitolul I Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice  +  Articolul 1 (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice se realizează pe baza nomenclatorului de produse şi bunuri cuprins în anexa nr. 2. (2) Sortimentele de produse şi bunuri, precum şi cantităţile prevăzute în nomenclatorul cuprins în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 2Procurarea de produse şi bunuri în Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, în limita fondurilor aprobate Ministerului Sănătăţii Publice cu această destinaţie.  +  Capitolul II Păstrarea şi utilizarea produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice  +  Articolul 3 (1) Pentru depozitarea şi conservarea produselor şi bunurilor din rezervă, Ministerul Sănătăţii Publice poate încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii. (2) Pentru produsele şi bunurile din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice existente la nivelul unităţilor sanitare, depozitarea şi conservarea se asigură de către conducerea acestora.  +  Articolul 4Spaţiile destinate depozitării produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice trebuie să fie amenajate şi trebuie să prezinte garanţii pentru o bună conservare şi securitate.  +  Articolul 5 (1) În cazul unităţilor sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice şi care au obligaţia de a asigura depozitarea şi conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate produsele acestor unităţi. (2) În situaţia în care volumul produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice este redus şi nu se justifică repartizarea unui spaţiu de depozitare separat, aceste produse şi bunuri pot fi depozitate în acelaşi spaţiu cu produsele unităţii respective, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării şi manipulării. (3) Conducerile unităţilor sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice asigură gestionarea lor prin persoane desemnate, numite prin decizia managerului.  +  Articolul 6 (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri şi alte materiale specifice, unităţile depozitare aplică dispoziţiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării şi transportului. (2) Documentaţia legală privind perisabilităţile se întocmeşte de unitatea depozitară, după caz. (3) Un exemplar al documentaţiei prevăzute la alin. (2) este transmis la Ministerul Sănătăţii Publice - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate, care o analizează şi o prezintă ministrului sănătăţii publice spre aprobare.  +  Capitolul III Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice  +  Articolul 7 (1) Unitatea depozitară are obligaţia de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a tuturor produselor din rezervă, transmiţând Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate produsele şi cantităţile din rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni. (2) Situaţia termenelor de valabilitate a produselor păstrate, avizată de autoritatea de sănătate publică în cazul unităţilor sanitare, este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă. (3) Situaţia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile, avizată de autoritatea de sănătate publică în cazul unităţilor sanitare, se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătăţii Publice - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi de unităţile sanitare care deţin produse din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice. (5) Pe baza situaţiilor transmise în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) şi (3) şi având în vedere necesarul transmis de autorităţile de sănătate publică pentru situaţiile care necesită intervenţii medicale datorită producerii unor situaţii speciale, Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate propune produsele şi bunurile care urmează a fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 8 (1) Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice se poate efectua în următoarele situaţii: a) asigurarea produselor necesare pentru intervenţiile medicale necesare în situaţii speciale; b) existenţa în stocurile rezervei a unor cantităţi de produse al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni; c) existenţa în stocurile rezervei a unor cantităţi de produse al căror termen de valabilitate depăşeşte următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic şi/sau un rulaj al stocurilor scăzut; d) acordarea unor ajutoare umanitare. (2) Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Produsele şi bunurile scoase din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate autorităţilor de sănătate publică sau unităţilor sanitare, după caz. Produsele transferate pe baza procesuluiverbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătăţii Publice şi se înregistrează în patrimoniul autorităţilor de sănătate publică sau al unităţilor sanitare, după caz. (2) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative şi pe cheltuiala autorităţii de sănătate publică sau a unităţii sanitare, după caz. (3) Produsele şi bunurile din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice existente la unităţile sanitare se scot din rezervă în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 10În cazul unităţilor sanitare care deţin stocuri de produse din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în condiţiile legii, la nivelul acestor unităţi.  +  Capitolul IV Evidenţa produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice  +  Articolul 11Evidenta produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice se organizează astfel: a) la nivelul unităţilor depozitare - evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislaţiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial şi anual situaţia stocurilor produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, cantitativ şi valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate; b) la nivelul Ministerului Sănătăţii Publice se organizează şi se conduce evidenţa analitică pe fiecare categorie de bunuri; c) la nivelul unităţilor sanitare care deţin produse din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice se organizează şi se conduce evidenţa analitică pe categorii de bunuri.  +  Articolul 12Unităţile depozitare, precum şi unităţile sanitare care deţin produse din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice au obligaţia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul V Responsabilităţi  +  Articolul 13Managerii unităţilor sanitare care deţin produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi conducătorii unităţilor depozitare, după caz, au obligaţia: a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentului ordin; b) de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a acestora şi de a le transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate; c) de a organiza evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor şi bunurilor primite din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice; d) de a transmite Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate documentaţia legală privind perisabilităţile rezultate pe perioada depozitării şi conservării acestora; e) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 14Autorităţile de sănătate publică au următoarele obligaţii: a) de a verifica unităţile sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice cu privire la respectarea de către managerii acestora a obligaţiilor prevăzute la art. 13; b) de a aviza situaţiile transmise de unităţile sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), în termen de maximum 24 de ore de la data prezentării acestora; c) de a întocmi necesarul de produse şi bunuri, pe unităţi sanitare şi pe judeţ, pentru intervenţia medicală în situaţii speciale cu implicaţii asupra sănătăţii publice, în termen de maximum 24 de ore de la producerea situaţiei de urgenţă.  +  Anexa 2 NOMENCLATORULde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
    Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajulCantitatea necesară
    MEDICAMENTE
    ANTIBIOTICE ŞI CHIMIOTERAPICE
    1.AMOXICILLINUM (DCI)cps. 250 mg20.000
    2.AMOXICILLINUM (DCI)cps. 500 mg20.000
    3.AMOXICILLINUM (DCI)compr. 1g35.000
    4.AMOXICILLINUM (DCI)pulbere pt. susp. orală 125 mg/5 ml5.000
    5.AMOXICILLINUM (DCI)pulbere pt. susp. orală 250 mg/5 ml5.000
    6.AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMcompr. film. 625 mg15.000
    7.AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMpulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g5.000
    8.AMPICILLINUM (DCI)cps. 250 mg10.000
    9.AMPICILLINUM (DCI)cps. 500 mg.20.000
    10.AMPICILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 500 mg.30.000
    11.BENZYLPENICILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.35.000
    12.CEFOPERAZONUM (DCI)pulb. inj. flac. 1 g13.000
    13.CEFUROXIMUM (DCI)cps. 250 mg10.000
    14.CEFTRIAXONUM (DCI)pulb. pt. sol. inj. flac. 1 g11.000
    15.CHLORAMFENICOLUM (DCI)drag. 250 mg2.500
    16.CIPROFLOXACINUM (DCI)compr. film. 500 mg16.000
    17.CLINDAMYCINUM (DCI)sol. inj. 150 mg/ml fiole 4 ml10.000
    18.DOXYCYCLINUM (DCI)cps. 100 mg10.000
    19.ERYTHROMYCYNUM (DCI)compr. 200 mg30.000
    20.ERYTHROMYCYNUM (DCI)pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml3.000
    21.GENTAMICINUM (DCI)sol. inj. 40 mg/ml fiole 2 ml20.000
    22.IMIPENEMUM + CILASTATINUMpulb. pt. sol. inj. flac.1.000
    23.OXACILLINUM (DCI)cps. 500 mg24.000
    24.OXACILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 500 mg24.000
    25.PHENOXYMETHYLPENICILLINUMcompr. 500.000 u.i10.000
    26.PHENOXYMETHYLPENICILLINUMcompr. 1.000.000 u.i.10.000
    27.STREPTOMYCINUM (DCI)pulb. inj. flac.2.000
    28.TETRACICLINUM (DCI)cps. 250 mg20.000
    29.FURAZOLIDONUM (DCI)compr. 100 mg40.000
    30.METRONIDAZOLUM (DCI)sol. perf. 500 mg/100 ml21.000
    31.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMcompr. 480 mg30.000
    32.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMsirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml5.000
    33.SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMsusp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml5.000
    34.CIPROFLOXACINUMsol. inj. fiole20.000
    ANTITRICOMONIAZICE ŞI ANTILAMBLIAZICE
    35.METRONIDAZOLUM (DCI)drag. 250 mg12.000
    ANTIMICOTICE SISTEMICE
    36.FLUCONAZOLUM (DCI)cps. 50 mg2.000
    37.FLUCONAZOLUM (DCI)cps. 100 mg4.000
    38.FLUCONAZOLUM (DCI)cps. 150 mg2.000
    GLUCOCORTICOIZI
    39.DEXAMETHASONUM HYDROCORTISONUM (DCI)sol. inj. 4 mg/ml fiole 2 ml hemisuccinat, sol. inj. 5 mg/ml + solvent fiole 5 ml5.000 50.000
    40.HYDROCORTISONUM (DCI)hemisuccinat, pulb. pt. sol. inj. flac. 100 mg25.000
    41.METHYLPREDNISOLONUMcomp. 4 mg5.000
    42.METHYLPREDNISOLONUMcomp. 16 mg2.000
    43.METHYLPREDNISOLONUMcomp. 32 mg1.000
    44.METHYLPREDNISOLONUMpulb. pt. sol. inj. flac. 125 mg500
    45.METHYLPREDNISOLONUMpulb. pt. sol. inj. flac. 500 mg5.500
    46.PREDNISONUM (DCI)compr. 5 mg16.000
    ANESTEZICE GENERALE
    47.ATRACURIUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml2.000
    48.ETOMIDATUM (DCI)emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml2.000
    49.HALOTHANUM (DCI)sol. inhal. 100% flac. 250 ml2.000
    50.ISOFLURANUM (DCI)flac. 100 ml2.000
    51.KETAMINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml5.000
    52.PANCURONII BROMIDUM (DCI)sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml2.000
    53.PROPOFOLUM (DCI)emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml2.000
    ANALGEZICE OPIOIDE
    54.FENTANYLUM (DCI)sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml3.000
    55.MORPHINUMsol. inj. fiole 1 ml8.000
    56.PENTAZOCINUM (DCI)compr. 50 mg5.000
    57.PENTAZOCINUM (DCI)sol. inj.30 mg/ml fiole 1 ml5.000
    58.PETHIDINUM (DCI)sol. inj. fiole 2 ml5.000
    ANALGEZICE NEOPIOIDE
    59.TRAMADOLUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml35.000
    60.TRAMADOLUM (DCI)compr. 50 mg65.000
    ANALGEZICE ŞI ANTIPIRETICE
    61.IBUPROFENUM (DCI)susp. orală 100 mg/5 ml flac. 100 ml5.000
    62.METAMIZOLUM NATRICUM (DCI)sol. inj. 50% fiole 2 ml210.000
    63.PARACETAMOLUM (DCI)supoz. 125 mg5.000
    64.PARACETAMOLUM (DCI)supoz. 250 mg5.000
    65.PARACETAMOLUM (DCI)compr. 500 mg10.000
    66.PARACETAMOLUM (DCI)suspensie orală flac. 100 ml5.000
    ANESTEZICE LOCALE
    67.BUPIVACAINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml10.000
    68.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 1% fiole 10 ml70.000
    69.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 2% fiole 2 ml30.000
    70.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 4% fiole 2 ml20.000
    71.XILINĂ CU ADRENALINĂsol. inj. fiole 2 ml10.000
    NEUROLEPTICE ŞI PSIHOLEPTICE
    72.CHLORPROMAZINUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 5 ml5.000
    73.HALOPERIDOLUM (DCI)sol. orală 2 mg/ml flac. 10 ml5.000
    74.HALOPERIDOLUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml5.000
    75.HALOPERIDOLUM (DCI)compr. 5 mg10.000
    76.LEVOMEPROMAZINUM (DCI)compr. 25 mg24.000
    77.LEVOMEPROMAZINUM (DCI)sol. inj. 25 mg fiole 1 ml5.000
    78.OLANZAPINUM (DCI)pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg2.000
    79.ZIPRASIDONUM (DCI)liof. pt. sol. inj. 20 mg/ml+ solv. flac. liof. + fiole solv. 1,2 ml2.000
    ANTIDEPRESIVE
    80.CLOMIPRAMINUM (DCI)compr. 25 mg5.000
    81.MIANSERINUM (DCI)compr. 10 mg5.000
    82.MIANSERINUM (DCI)compr. 30 mg5.000
    83.VENLAFAXINUM (DCI)cps. elib. prel. 75 mg5.000
    TRANCHILIZANTE, SEDATIVE, HIPNOTICE
    84.DIAZEPAMUM (DCI)compr. 10 mg70.000
    85.DIAZEPAMUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml55.000
    86.DIAZEPAMUM (DCI)sol. rectală 5 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă4.000
    87.DIAZEPAMUM (DCI)sol. rectală 10 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă2.000
    88.MIDAZOLAMUM (DCI)compr. film. 7,5 mg7.500
    89.MIDAZOLAMUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml10.000
    90.ALPRAZOLAMUM (DCI)compr. 1 mg20.000
    ANTICONVULSIVANTE
    91.ACIDUM VALPROICUM + SĂRURIsirop 50 mg/ml flac. 100 ml + seringă pt. adm. orală2.000
    92.CARBAMAZEPINUM (DCI)compr. 200 mg15.000
    93.PHENYTOINUM (DCI)compr. 100 mg10.000
    94.PHENYTOINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml, fiole 5 ml20.000
    95.PHENOBARBITALUM (DCI)compr. 100 mg10.000
    96.PHENOBARBITALUM (DCI)sol. inj. 10% fiole 2 ml13.000
    97.PHENOBARBITALUM (DCI)compr. 15 mg5.000
    SIMPATOMIMETICE
    98.EPINEPHRINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml30.000
    99.EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml12.000
    100.NORADRENALINUM (DCI)conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml10.000
    PARASIMPATOMIMETICE
    101.NEOSTIGMINI BROMIDUM (DCI)sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml10.000
    PARASIMPATOLITICE
    102.ATROPINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml10.000
    103.BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUMsol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml10.000
    104.COMBINAŢII (LIZADON P)cps.12.000
    MIORELAXANTE GENERALE
    105.CHLORZOXAZONUM (DCI)compr. 250 mg8.000
    106.ROCURONIUM BROMIDE (DCI)sol. inj. 10 mg/ml flac. 10 ml5.000
    ANTIALERGICE
    107.CLORPHENIRAMINUM (DCI)compr. 4 mg10.000
    108.CYPROHEPTADINUM (DCI)sirop 2 ml/5 ml flac. 100 ml5.000
    109.CYPROHEPTADINUM (DCI)compr. 4 mg5.000
    110.PROMETHAZINUM (DCI)sirop 0,124% flac. 50 ml5.000
    111.LORATADINUM (DCI)compr. 10 mg18.000
    112.LORATADINUM (DCI)sirop 0,1% flac. 60 ml7.000
    ANTIINFLAMATOARE
    113.ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (DCI)compr. 500 mg25.000
    114.ACIDUM ACETYLSALICYLICUM TAMPONATcompr. 500 mg20.000
    115.DICLOFENACUM (DCI)drag. 50 mg24.000
    ANTITUSIVE
    116.CODEINUM (DCI)compr. 15 mg12.000
    EXPECTORANTE
    117.AMBROXOLUM (DCI)sirop 0,3% flac. 100 ml5.000
    CARDIOTONICE
    118.DIGOXINUM (DCI)compr. 0,25 mg12.000
    119.DIGOXINUM (DCI)sol. inj. 0,25 mg/ml fiole 2 ml7.500
    ANTIARITMICE
    120.AMIODARONUM (DCI)fiole 3 ml3.000
    121.AMIODARONUM (DCI)compr. 200 mg24.000
    122.CHINIDINI SULFAS (DCI)compr. 200 mg5.000
    123.MEXILETINUM (DCI)cps. 200 mg10.000
    124.PROPAFENONUM (DCI)compr. 150 mg10.000
    125.PROPAFENONUMsol. inj. 3,5 mg/ml fiole 20 ml5.000
    126.VERAPAMILUM (DCI)compr. 40 mg24.000
    127.ADENOSINUMflacon inj.1.000
    128.DILTIASEMUMpulb. liof. pt. sol. inj. 25 mg20.000
    ANTIHIPERTENSIVE
    129.ATENOLOLUM (DCI)compr. 50 mg35.000
    130.ATENOLOLUM (DCI)compr. 100 mg20.000
    131.CAPTOPRILUM (DCI)compr. 25 mg20.000
    132.CLONIDINUM (DCI)compr. 0,15 mg10.000
    133.ENALAPRILUM (DCI)compr. 10 mg30.000
    134.ENALAPRILUM (DCI)compr. 20 mg20.000
    135.ENALAPRILUM (DCI)sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml10.000
    136.LISINOPRILUM (DCI)compr. 10 mg10.000
    137.METOPROLOLUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 5 ml5.000
    138.METOPROLOLUMcompr. 50 mg10.000
    ANTIANGINOASE
    139.ISOSORBIDI DINITRAS (DCI)compr. 10 mg15.000
    140.ISOSORBIDI DINITRAS (DCI)compr. 20 mg20.000
    141.NITROGLYCERINUM (DCI)compr. 0,5 mg5.000
    142.NITROGLYCERINUM (DCI)fiole 5 mg/1 ml5.000
    DIURETICE
    143.FUROSEMIDUM (DCI)compr. 40 mg12.000
    144.FUROSEMIDUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml12.000
    145.SPIRONOLACTONUM (DCI)drag. 25 mg7.000
    ANTICOAGULANTE ŞI TROMBOLITICE
    146.ACENOCOUMAROLUM (DCI)compr. 2 mg12.000
    147.ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)sol. inj. 60 mg/0,6 ml), seringi preumplute3.000
    148.HEPARINUM (DCI)sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml22.000
    149.STREPTOKINASUMflac. 250.000 u.i.200
    150.ALTEPLASEpulb. liof. pt. sol. inj. 50 mg500
    ANTIHEMORAGICE
    151.CARBAZOCHROMI SALICYLAS (DCI)sol. inj. 0,3 mg/ml fiole 5 ml5.000
    152.ETAMSYLATUM (DCI)sol. inj. 125 mg/ml fiole 2 ml5.000
    153.PHYTOMENADIONUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml13.000
    154.ERGOMETRINUM (DCI)sol. inj. 0,2 mg/ml fiole 1 ml50.000
    155.HEMOSTATICE LOCALE (DCI)pulbere + solvent, kit cu flacoane de sticlă x 1 ml, 2 ml, 3 ml3.000
    SUBSTANŢE OCITOCICE
    156.OXYTOCINUM (DCI)sol. inj. 1 u.i./ml, fiole 2 ml30.000
    ANTIACIDE
    157.MUTHI SUBCITRAS (DCI)compr. 120 mg15.000
    158.COMBINAŢII ANTIACIDE (DCI)comprimate masticabile20.000
    INHIBITORI AI SECREŢIEI GASTRICE
    159.FAMOTIDINUM (DCI)compr. 40 mg10.000
    160.ESOMEPRAZOLUM (DCI)compr. film. 40 mg10.000
    161.OCTEOTRIDUM (DCI)sol. inj. 0,1 mg/ml5.000
    162.OMEPRAZOLUM (DCI)cps. 20 mg12.000
    163.OMEPRAZOLUM (DCI)pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg10.000
    164.PANTOPRAZOLUM (DCI)pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg5.000
    165.RANITIDINUM (DCI)compr. 150 mg10.000
    ANTIEMETICE
    166.METOCLOPRAMIDUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml30.000
    167.PROCHLOR PERAZINUM (DCI)drag. 5 mg28.000
    ANTIDIAREICE
    168.DIOSMECTITA (DCI)pulb. susp. 3 g/plic10.000
    169.LOPERAMIDUM (DCI)cps. 2 mg10.000
    170.LOPERAMIDUM (DCI)sol. orală 0,02% flac. 100 ml5.000
    ANTIURICOZURICE
    171.ALLOPURINOLUM (DCI)compr. 100 mg2.000
    COLERETICE ŞI COLAGOGE
    172.COMBINAŢII (COLEBIL)drag.30.000
    173.COMBINAŢII (BILICHOL)cps. moi gastrorezist.30.000
    174.DROTAVERINUMcompr. 40 mg10.000
    HEPATOPROTECTOARE
    175.COMBINAŢII (ASPATOFORT)sol. inj. fiole 10 ml10.000
    BRONHODILATATOARE
    176.AMINOPHYLLINUM (DCI)sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml7.000
    177.AMINOPHYLLINUM (DCI)compr. 100 mg20.000
    178.SALBUTAMOLUM (DCI)aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză flac. 10 ml5.000
    179.SALBUTAMOLUM (DCI)compr. 4 mg20.000
    IMUNOSUPRESOARE
    180.AZATHIOPRINUMcompr. filmat 50 mg5.000
    181.CICLOSPORINUMcapsule moi 25 mg2.500
    182.CICLOSPORINUMcapsule moi 100 mg500
    183.TACROLIMUScapsule 5 mg2.000
    184.VALGANCICLOVIRUMcompr. filmate 450 mg2.000
    PRODUSE UTILIZATE ÎN DERMATOLOGIE
    185.ACICLOVIRUM (DCI)compr. 200 mg8.000
    186.ACIDUM FUSIDICUM (DCI)cremă 2% tub 15 g10.000
    187.BENZYLUM BENZOICUM (DCI)cremă 25% tub 35 g5.000
    188.BIFONASOLUM (DCI)cremă 1% tub 35 g1.000
    189.CLOTRIMAZOLUM (DCI)sol. ext. 1% flac. 30 ml1.000
    190.FLUOCINOLON Nung. tub 18 g15.000
    191.GENTAMICINUM (DCI)ung. 0,3% tub 10 g10.000
    192.COMBINAŢII (OXIMED)spray flac. 59,5 g2.000
    193.POVIDONUM IODINATUMsol. cut. 10% flac. 30 ml10.000
    194.POVIDONUM IODINATUMsol. cut. 10% flac. 120 ml10.000
    195.SULFADIAZINUM ARGENTICUMtub 50 g10.000
    PRODUSE UTILIZATE ÎN OFTALMOLOGIE
    196.NAPHAZOLINUM (DCI)sol. oft. 0,03% flac. 10 ml5.000
    ANTIAGREGANTE PLACHETARE
    197.ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (DCI)compr. 100 mg20.000
    198.CLOPIDOGRELUM (DCI)compr. film. 75 mg5.000
    STIMULANTE CARDIACE
    199.DOPAMINUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml20.000
    200.DOBUTAMINUM (DCI)sol. inj. 250 mg/50 ml fiole 50 ml5.000
    VITAMINE
    201.THIAMINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml10.000
    202.PYRIDOXINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml10.000
    ANTITOXICE ŞI ANTIDOTURI
    203.FLUMAZENILUM (DCI)sol. inj. 0,1 mg/ml fiole 5 ml4.000
    204.NALORPHINUM (DCI)sol. inj. 5mg/ml fiole 2 ml2.000
    205.OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)sol. inj. 250 mg/ml fiole 1 ml5.000
    206.DANTROLENUMfiole2.000
    207.CIANOKIT - nitrat de sodiu, tiosulfat de sodiu, nitrat de amil   1.000
    208.ALBASTRU DE METILENfiole100
    209.GLUCAGONUM HIDROCHLORIDUMpulb. liof. pt. sol. inj. 1 mg, fiole 2 ml500
    210.N-ACETILCISTEINUMfiole5.000
    211.ATROPINUMsol. inj. 1 mg/ml, fiole 1 ml17.000
    212.PHISOSTIGMINUMsol. inj. fiole250
    SUBSTANŢE CU ACŢIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI HIDROELECTROLITIC
    213.CALCII GLUCONAS (DCI)sol. inj. 100 mg/ml fiole 10 ml12.000
    214.CALCII ET MAGNESII GLUCONOLACTASsol. inj. 5% fiole 2 ml10.000
    215.KALII CHLORIDUM (DCI)conc. pt. sol. perf. 7,45% fiole 20 ml10.000
    216.MANNITOLUM (DCI)sol. perf. 15% flac. 250 ml20.000
    217.MANNITOLUM (DCI)sol. perf. 20% flac. 250 ml10.000
    218.SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂpulbere comb. săruri plic 15 g50.000
    SOLUŢII NUTRITIVE ŞI SOLUŢII ENERGIZANTE
    219.GLUCOSUM (DCI)sol. perf. 5%, saci 250 ml25.000
    220.GLUCOSUM (DCI)sol. perf. 5%, saci 500 ml25.000
    221.GLUCOSUM (DCI)sol. perf. 10 %, flac. 500 ml27.000
    222.GLUCOSUM (DCI)sol. perf. 10 %, saci 500 ml8.000
    223.GLUCOSUM (DCI)sol. perf. 20%, flac. 500 ml15.000
    224.GLUCOSUM (DCI)sol. inj. 33%, fiole 10 ml15.000
    225.GLUCOSUM (DCI)sol. perf. 5%, flac. 500 ml8.000
    ANTIMALARICE
    226.CHININI HYDROCHLORIDI (DCI)sol. inj. fiole 1 ml500
    227.CHININI SULFAS (DCI)compr. 300 mg/ml, fiole 2 ml300
    228.HYDROXICHLOROQUINUM (DCI)compr. 200 mg1.000
    229.MEFLOQUINUM (DCI)compr. 250 mg2.500
    ANTIPARAZITARE
    230.ALBENDAZOLUM (DCI)compr. 200 mg1.000
    231.MEBENDAZOLUM (DCI)compr. 100 mg1.000
    SUBSTANŢE DE CONTRAST
    232.BARII SULFAS (DCI)pulb. susp. pungi 95 g8.000
    SOLVENŢI PENTRU DILUŢII
    233.APĂ DISTILATĂsol. inj. fiole 10 ml50.000
    234.NATRII CHLORIDUM (DCI)sol. inj. 0,9% fiole 10 ml150.000
    PRODUSE HEMATOLOGICE
    235.ALBUMINUM (DCI)sol. perf. 5% flac. 200 ml2.000
    PRODUSE ANTIANEMICE
    236.COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III)sol. inj. 100 mg/2 ml fiole 2 ml1.000
    POLIMALTOZAT
    237.DARBEPOETINUM ALFAsol. inj. 10 mcg/0,4 ml pen preumplut x 0,4 ml1.000
    238.EPOETINUM BETAsol. inj. 5.000 ui/0,3 ml seringă preumplută250
    239.CYANOCOBALAMINUMsol. inj. 50 mcg/ml fiole 1 ml5.000
    SOLUŢII ELECTROLIŢI
    240.NATRII CHLORIDUMsol. perf. 0,9% saci PVC 500 ml20.000
    241.NATRII CHLORIDUMsol. perf. 0,9% flac. 500 ml25.000
    SUBSTITUENŢI DE VOLUM PLASMATIC
    242.DEXTRAN 40 10% GLUCOZĂsol. perf. flac. 500 ml2.000
    243.DEXTRAN 70 6% GLUCOZĂsol. perf. flac. 500 ml2.000
    244.DEXTRAN 40 10% CLORURĂ DE SODIUsol. perf. flac. 500 ml2.000
    245.DEXTRAN 70 6% CLORURĂ DE SODIUsol. perf. flac. 500 ml2.000
    246.POLYGELINUM (DCI)sol. perf. flac. 500 ml2.000
    247.HYDROXYETHYL - AMIDONsol. perf. 6% pungă 250 ml10.000
    SUBSTANŢE CU ACŢIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI ACIDO-BAZIC
    248.SODIUM BICARBONICUM (DCI)sol. perf. 8,4% flac. 100 ml10.000
    249.SOLUŢIE RINGER LACTATsol. perf. flac. 250 ml (500 ml)50.000
    SUBSTANŢE ANTIVIRALE
    250.AMANTADINUMcps. 100 mg10.000
    251.OSELTAMIVIRUMcps. 75 mg5.000.000
    252.OSELTAMIVIRUMpulb. susp. orală 12 mg/ml flac. 100 ml200.000
    253.LAMIVUDINUMcp. filmate 100 mg1.000
    SERURI TERAPEUTICE (DCI)
    254.SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. inj. fiole100
    255.SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. inj. fiole100
    256.SER ANTIBOTULINIC POLIVALENT A, B, Esol. inj., fiole200
    257.SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. fiole50
    258.SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. inj. fiole20
    259.SER ANTIVIPERINICsol. inj. fiole100
    VACCINURI
    260.VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)susp. inj. doze10.000
    261.VACCIN TIFOIDIC INACTIVATsusp. inj. doze10.000
    262.VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PEliofilizat şi solvent doze3.000
    CELULE DIPLOIDE UMANE
    263.VACCIN HEPATITIC A INACTIVATtip adult doze5.000
    264.VACCIN HEPATITIC A INACTIVATtip pediatric doze50.000
    265.VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT)tip adult doze10.000
    266.VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (DT)tip pediatric doze1.000
    267.VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A+Cpulb. liof./solv. doze2.000
    268.VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICATdoze1.500.000
    IMUNOGLOBULINE
    269.IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTITETANICĂsol. inj. fiole1.000
    270.IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIRABICĂsol. inj. fiole300
    271.IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIHEPATITĂ Bfiole200
    272.IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂsol. inj. 10% fiole5.000
    273.IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂpulbere liof./solv. pt. adm. i.v. 50 mg/ml flac. 500 mg500
    DEZINFECTANTE/ANTISEPTICE PENTRU UNITĂŢI SANITARE
    274.ANTISEPTIC PENTRU MÂINIl10.000
    275.SĂPUN DEZINFECTANTl10.000
    276.DEZINFECTANŢI PENTRU DEZINFECŢIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECAREl10.000
    277.DEZINFECTANŢI PENTRU DEZINFECŢIA PIELII INTACTEl2.000
    278.DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICEl10.000
    279.DEZINFECTANŢI PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A DISPOZITIVELOR MEDICALE TERMOSENSIBILE ŞI TERMOSTABILEl5.000
    280.DEZINFECTANT ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE APARATE MEDICALE CRITICEl10.000
    281.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICEl sau kg5.000
    282.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICEl sau kg5.000
    283.DEZINFECTANT PENTRU MICROAEROFLORĂl sau kg10.000
    284.DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI)compr.2.000.000
    285.DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)compr.4.250.000
    286.DEZINFECTANTE UTILIZATE ÎN SITUAŢII PANDEMICEkg7.000
    287.STERILIZANTE CHIMICE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE TERMOSENSIBILEkg6.000
    INSECTICIDE
    288.UN INSECTICID DE CONTACT CARE SE PULVERIZEAZĂ CU POMPA HUDSONsol. l100
    289.UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU "ULV"l100
    290.UN LARVICID PENTRU ŢÂNŢARI (DE PREFERINŢĂ GRANULAR)kg200
    DISPOZITIVE MEDICALE
    291.CATETER CU 1 LUMEN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULŢIbuc.3.000
    292.CATETER CU 2 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULŢIbuc.3.000
    293.CATETER CU 3 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULŢIbuc.3.000
    294.CATETER CU 3 LUMENE ANTIMICROBIAN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGERbuc.3.000
    295.CATETER VENOS PENTRU ADMINISTRAREA NORMOTERMICĂ A SUBSTANŢELORbuc.3.000
    296.CATETER ARTERĂ RADIALĂbuc.3.000
    297.CATETER ARTERĂ PULMONARĂbuc.3.000
    298.MATERIAL DE SUTURĂ RESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNIplicuri36.000
    299.MATERIAL DE SUTURĂ NERESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNIfire36.000
    300.ACE CHIRURGICALE PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNIbuc.5.000
    301.ACE STERILE RAHIANESTEZIE DE DIFERITE DIMENSIUNIbuc.2.000
    302.AŢĂ PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNIbuc.5.000
    303.BROŞE KIRSCHNER PENTRU FIXĂRI CENTROMEDULAREbuc.500
    304.POTCOAVE TRACŢIUNE TRANSSCHELETICĂbuc.500
    305.MESE OPERAŢIEbuc.10
    306.LĂMPI OPERAŢIEbuc.2
    307.LĂMPI MOBILE CU ULTRAVIOLETEbuc.4
    308.STAPLER CIRCULAR CURB INTRALUMINALbuc.100
    309.REZERVE STAPLER LINIAR DE 30 mmbuc.100
    310.REZERVE STAPLER LINIAR DE 60 mmbuc.100
    311.REZERVE STAPLER LINIAR DE 90 mmbuc.100
    312.REZERVE CUTTER LINIAR DE 55 mmbuc.100
    313.REZERVE CUTTER LINIAR DE 75 mmbuc.100
    314.LIGACLIPURIcartuşe x 6 clipuri100
    315.COMPRESE STERILE 10/8 cm x 50buc.36.000
    316.TIFONmetri liniari60.000
    317.VATĂ MEDICINALĂpachete 200 g36.000
    318.PANSAMENT INDIVIDUAL STERILbuc.50.000
    319.FEŞE TIFONbuc.150.000
    320.FEŞE GIPSATEbuc.55.000
    321.BANDAJ GIPSAT PE BAZĂ DE RĂŞINĂ POLIURETANICĂbuc.10.000
    322.FEŞE FIBRĂ DE STICLĂ CU RĂŞINĂbuc.25.000
    323.BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU PANSAMENTErole15.000
    324.MĂŞTI TIP BOTNIŢĂ DIN MATERIAL NEŢESUTbuc.36.000
    325.MĂNUŞI EXAMINAREperechi42.000
    326.MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILEperechi20.000
    327.SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2 mlbuc.100.000
    328.SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2,5 mlbuc.100.000
    329.SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 5 mlbuc.100.000
    330.SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE10 mlbuc.100.000
    331.SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 20 mlbuc.50.000
    332.SACI RECOLTARE ŞI CONSERVARE A SÂNGELUI UMANbuc.25.000
    333.PIPE GUEDELbuc.500
    334.TRUSE PENTRU TRANSFUZIE SANGUINĂbuc.110.000
    335.TRUSE PERFUZIE CU AC METALICbuc.110.000
    336.TRUSE PERFUZIE CU AC DE PLASTICbuc.110.000
    337.TRUSE PERFUZIE CU MICROPERFUZORbuc.15.000
    338.TRUSE COMPLEXE PRIM AJUTOR URGENŢE, STERILEbuc.21.000
    339.TRUSĂ URGENŢE HEMORAGICEbuc.21.000
    340.HEMOSFERE MICROPOROASE POLIZAHARIDICE aplicator steril 3 gbuc.5.000
    341.TRUSE TERAPEUTICE PENTRU ARSURIbuc.40
    342.TRUSE CHIRURGIE CERVICALĂ PLUS MINERVEbuc.12
    343.TRUSE EXAMINARE ORL CU SURSĂ DE ILUMINARE INDEPENDENTĂbuc.50
    344.TRUSE DE CONSULTAŢIE CAVITATE ORALĂbuc.60
    345.TRUSE CRANIOTOMIEbuc.50
    346.TRUSE MICROCHIRURGIE VASCULARĂbuc.50
    347.TRUSE ENDOSCOPIE INTRASINUSALĂbuc.50
    348.TRUSE CHIRURGIE OSOASĂ MICRO SAWbuc.50
    349.TRUSE DE CHIRURGIE PLASTICĂbuc.40
    350.TRUSE PENTRU RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂbuc.20
    351.ELECTROCAUTEREbuc.15
    352.VACUTAINEREbuc.5.000
    353.FOLIE IZOTERMICĂbuc.10.000
    354.BRANULEbuc.11.000
    355.SONDE DE INTUBAŢIE FLEXOMETALICE DE DIFERITE DIMENSIUNIbuc.1.000
    356.SONDE DE ASPIRAŢIE TRAHEALĂ DE DIFERITE DIMENSIUNIbuc.2.000
    357.SONDE GASTRICE DE DIMENSIUNI DIFERITEbuc.2.000
    358.SONDE VEZICALE DE DIMENSIUNI DIFERITE CU PUNGI COLECTOAREbuc.2.000
    359.PLĂCUŢE PENTRU OSTEOSINTEZĂ ŞI ŞURUBURIbuc.2.000
    360.FILME DENTARE 3/4 x 25buc.10.000
    361.FILME RADIOLOGICE DE DIFERITE DIMENSIUNIbuc.200.000
    ALTE MATERIALE SPECIFICE
    362.ALCOOL 96%l125
    363.ALCOOL SANITARl258
    364.PĂTURI UNIVERSALEbuc.10.000
    365.CUTII INSTRUMENTAR 32 cmbuc.30
    366.CUTII INSTRUMENTAR 40 cmbuc.30
   +  Anexa 3 LISTAunităţilor sanitare care deţin produse şibunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti3. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti4. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. Nicolae Paulescu" Bucureşti5. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti6. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti8. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti9. Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti10. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti11. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti12. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti13. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti14. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti15. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti16. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, judeţul Arad18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, judeţul Argeş19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, judeţul Bacău20. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, judeţul Bihor21. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, judeţul Botoşani22. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, judeţul Braşov23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, judeţul Brăila24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, judeţul Buzău25. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, judeţul Călăraşi26. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, judeţul Cluj27. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa28. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, judeţul Dâmboviţa30. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, judeţul Dolj31. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, judeţul Galaţi32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, judeţul Gorj34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita35. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara36. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, judeţul Iaşi37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, judeţul Mureş39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ40. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, judeţul Prahova42. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, judeţul Satu Mare43. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj44. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, judeţul Suceava45. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman46. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, judeţul Timiş47. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, judeţul Tulcea48. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea49. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, judeţul Vrancea----