METODOLOGIE DE LUCRU din 29 mai 2008privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008     +  Articolul 1 (1) În cuprinsul prezentei metodologii rapoartele de tranzacţii cu numerar şi rapoartele de transferuri externe sunt denumite generic rapoarte. (2) Sintagma entitate raportoare defineşte persoanele fizice sau juridice care intră sub incidenţa Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Rapoartele se transmit către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei ce face obiectul raportării. (2) Rapoartele pot fi transmise către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: a) zilnic; b) cumulat, pentru cel mult 10 zile lucrătoare. (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), entitatea raportoare întocmeşte câte un raport din fiecare tip, care cuprinde toate operaţiunile derulate în perioada aferentă raportării.  +  Articolul 3 (1) Rapoartele pot fi întocmite în format tipărit, pe suport hârtie, sau în format electronic, pe suport magnetic ori optic. (2) Rapoartele în format electronic constituie fişierele denumite cccczzllaaaa_N.dbf pentru rapoartele de numerar, respectiv cccczzllaaaa_T.dbf pentru rapoartele de transferuri externe şi se întocmesc în conformitate cu structura aprobată, pentru fiecare tip de fişier, prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, a Raportului de tranzacţii cu numerar şi a Raportului de tranzacţii externe.  +  Articolul 4 (1) Transmiterea rapoartelor, atât în format tipărit, cât şi în format electronic, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor se realizează pe următoarele căi: a) depunerea la registratura instituţiei; b) prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire. (2) Rapoartele în format electronic transmise prin oricare dintre aceste căi vor fi însoţite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fişierului: denumirea, data şi ora generării şi dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face şi alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare. (3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail. (4) Instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine pot transmite rapoartele în format electronic prin reţeaua de comunicaţie interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În acest caz rapoartele nu sunt însoţite de adresa de înaintare.  +  Articolul 5Responsabilitatea asigurării confidenţialităţii datelor cuprinse în rapoarte pe toată durata transmiterii revine exclusiv entităţii raportoare.  +  Articolul 6 (1) Entităţile raportoare care constată existenţa unor erori într-un raport ulterior transmiterii acestuia întocmesc, de îndată, un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial. (2) Indiferent dacă raportul rectificativ este întocmit în format tipărit sau electronic, acesta conţine atât înregistrările care erau corecte în versiunea iniţială, cât şi înregistrările corectate de către entitatea raportoare. (3) Rapoartele în format tipărit conţin la rubrica "Observaţii" menţiuni privind operaţiunile corectate, iar rapoartele în format electronic trebuie să aibă data raportării actualizată numai pentru înregistrările corectate (4) Pentru rapoartele menţionate la alin. (1), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaX_T.dbf. (5) În cazul în care entitatea raportoare constată că un raport deja transmis este incomplet, datele omise se comunică de îndată, printr-un raport distinct, ce cuprinde la rubrica "Observaţii" expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport. (6) Pentru rapoartele menţionate la alin. (5), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaY_T.dbf.  +  Anexa -----la metodologie--------------ADRESĂ DE ÎNAINTARE- model -    Entitate raportoare: Nr. de înregistrare la emitent:    Denumire: Data raportării:    Cod unic de înregistrare (cod fiscal):    Număr de înmatriculare la oficiul    registrului comerţului:    Adresă şi nr. de telefon/fax:CătreOficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării BanilorVă transmitem alăturat, pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conţinând:1. Raportul de tranzacţii cu numerar, denumit cccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.2. Raportul de transferuri externe, denumit cccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.3. Raportul de tranzacţii cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccczzllaaaaX_N.dbf/cccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccczzllaaaaX_T.dbf/cccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.Certificăm faptul că datele cuprinse în fişier sunt complete, corecte şi respectă dispoziţiile actelor normative în vigoare.Numele şi prenumele persoanei autorizate........................................(Semnătura persoanei autorizateşi ştampila entităţii raportoare)----------