HOTĂRÂRE nr. 577 din 28 mai 2008pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 12 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Fondurile destinate plăţii sumelor restante reprezentând drepturi de alocaţie de stat pentru copii stabilite până la data de 31 decembrie 2007, în condiţiile legii, precum şi cheltuielile de transmitere a acestora se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în acest domeniu până la această dată. (2) Plata sumelor restante se realizează de către instituţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut de lege.  +  Articolul 3 (1) Pentru copiii prevăzuţi la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, bazele de date transmise direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au în subordine unităţi de învăţământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti constituie documente justificative de plată a alocaţiei de stat pentru copii. (2) Pentru anul 2008, în situaţia în care baza de date transmisă de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007, conţine date incomplete cu privire la copiii pentru care se acordă alocaţia de stat, reprezentanţii legali ai acestora sau, după caz, titularul se vor adresa cu cerere însoţită de documente doveditoare la unităţile de învăţământ. (3) Cererile prevăzute la alin. (2) se transmit lunar direcţiilor teritoriale de către unităţile de învăţământ prin intermediul inspectoratelor şcolare, până la data de 1 a fiecărei luni.  +  Articolul 4Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, cererea prevăzută la art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii se completează potrivit modelului prevăzut la art. 5 lit. c) din normele metodologice.  +  Articolul 5 (1) Plata alocaţiilor de stat pentru copii şcolari stabilite până la data de 31 decembrie 2007, care au fost achitate din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi neridicate, se efectuează în continuare prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., pe baza filelor cec pentru plata alocaţiilor de stat pentru copii şcolari care au fost distribuite elevilor prin unităţile de învăţământ. (2) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va plăti alocaţiile de stat pentru copii şcolari restante, cu respectarea termenului legal de prescripţie, din sumele primite în conturile deschise la Trezoreria Statului, atât de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cât şi de la "Bancpost" - S.A. (3) Cheltuielile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii din sumele primite de la "Bancpost" - S.A., aferente alocaţiilor de stat pentru copii neridicate până la 31 decembrie 2007, se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,3% din valoarea sumelor achitate lunar şi se finanţează din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Plata se face în luna următoare, pe baza deconturilor primite de la Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. (4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. ridică sumele în numerar necesare achitării alocaţiilor de stat pentru copii, pe baza programărilor depuse la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective. Pentru sumele în numerar ridicate de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. din conturile deschise la Trezoreria Statului nu se percep comisioane. (5) În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va depune în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului sumele în numerar ridicate în luna precedentă pentru achitarea alocaţiilor de stat pentru copii rămase neutilizate. (6) Lunar, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va vira Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sumele prescrise.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 mai 2008.Nr. 577.  +  AnexăNORMA 28/05/2008