HOTĂRÂRE nr. 572 din 28 mai 2008privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 11 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Grupul de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare Grupul, în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigraţiei în cadrul unui mecanism de cooperare interinstituţională. (2) Grupul este subordonat Consiliului interministerial pentru afaceri interne şi justiţie, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  +  Articolul 2Mecanismul de cooperare interinstituţională în domeniul imigraţiei are un caracter permanent şi constituie elementul principal pentru implementarea eficientă a strategiei, politicilor şi legislaţiei în domeniu, asigurând în acest sens: a) coordonarea acţiunilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul imigraţiei, asigurând astfel implementarea obiectivelor Strategiei naţionale privind imigraţia, denumită în continuare strategie, precum şi respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România; b) monitorizarea procesului de punere în aplicare a practicilor comunitare şi internaţionale în domeniu; c) evaluarea semestrială sau ori de câte ori se impune a stadiului implementării politicilor şi programelor ce decurg din strategie; d) elaborarea anuală, pe baza datelor statistice furnizate de autorităţile competente, a unor studii cu privire la evoluţia fenomenului migraţionist, în raport cu care se emit decizii şi recomandări şi se stabilesc direcţii de acţiune; e) creşterea gradului de interoperabilitate şi facilitare a schimbului de date şi informaţii necesare procesului decizional.  +  Articolul 3 (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:A. din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: a) Oficiul Român pentru Imigrări; b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; c) Inspectoratul General al Poliţiei Române; d) Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale; e) Direcţia generală Schengen; f) Centrul de cooperare poliţienească internaţională; g) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe: a) Direcţia generală afaceri consulare;C. din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: a) Departamentul strategie şi ocupare forţă de muncă; b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; d) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap; e) Inspecţia Muncii;D. din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului: a) Direcţia generală management învăţământ preuniversitar; b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene;E. din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice: a) Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate;F. instituţii în subordinea Guvernului: a) Agenţia Română pentru Investiţii Străine; b) Institutul Naţional de Statistică;G. instituţii publice autonome: a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. (2) Pentru buna desfăşurare a activităţii Grupului se desemnează, în condiţiile prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant care va reprezenta autoritatea/instituţia publică în situaţiile în care membrul permanent se află în imposibilitatea de a participa la activităţile Grupului. (3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat, şef al Departamentului de ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care îndeplineşte funcţia de preşedinte. (4) Vicepreşedintele Grupului este directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (5) Activitatea Grupului se desfăşoară prin reuniuni trimestriale şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, iar în absenţa acestuia, la convocarea vicepreşedintelui. La reuniunile Grupului pot fi invitaţi pentru consultări şi reprezentanţi ai societăţii civile, ai patronatelor şi sindicatelor din România, ai organizaţiilor neguvernamentale ale căror acţiuni au legătură cu activitatea Grupului. (6) Membrii Grupului sunt convocaţi individual, data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi ale şedinţelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de reuniunile trimestriale şi cu cel puţin 3 zile înainte de reuniunile extraordinare. (7) Şedinţele de lucru sunt legal constituite dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Grupului. (8) Deciziile Grupului au caracter de recomandare şi se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate, votul preşedintelui este hotărâtor. (9) Activitatea curentă a Grupului se asigură de Secretariatul tehnic, alcătuit din specialişti din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări. (10) Membrii Secretariatului tehnic sunt numiţi de conducerea Oficiului Român pentru Imigrări, cu avizul preşedintelui Grupului.  +  Articolul 4 (1) Grupul are următoarele atribuţii şi competenţe: a) coordonează implementarea unitară la nivel naţional a politicilor stabilite prin strategie; b) stabileşte modalităţile de cooperare interinstituţională în vederea realizării obiectivelor strategiei; c) urmăreşte adaptarea politicilor strategiei în funcţie de mutaţiile în domeniu survenite la nivel naţional, regional şi internaţional; d) urmăreşte dezvoltarea cadrului instituţional necesar implementării politicilor în domeniu; e) coordonează şi monitorizează activităţile cuprinse în planurile de acţiune specifice; f) urmăreşte eliminarea suprapunerilor de competenţe între instituţiile componente ale Grupului şi, în acest sens, formulează propuneri către instituţiile competente; g) propune măsuri legislative, instituţionale şi operative pe baza concluziilor desprinse din activitatea instituţiilor componente; h) constituie, când este necesar, subgrupuri de lucru, la nivel de experţi din cadrul instituţiilor componente ale Grupului; i) realizează şi propune Guvernului spre aprobare planurile anuale de acţiune pentru implementarea strategiei; j) coordonează şi monitorizează activităţile privind transmiterea informaţiilor relevante către Comisia Europeană şi către statele membre, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei Consiliului 2006/688/CE din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006; k) informează periodic Consiliul interministerial pentru afaceri interne şi justiţie cu privire la activitatea desfăşurată. (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: a) asigură legătura permanentă dintre instituţiile reprezentate în Grup; b) realizează şi prezintă Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze întocmite pe baza datelor obţinute de la instituţiile componente ale Grupului, precum şi din alte surse; c) organizează şi participă la şedinţele Grupului şi întocmeşte notele de şedinţă, asigurând transmiterea acestora tuturor instituţiilor implicate; d) asigură legătura dintre Grup şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale relevante în domeniul imigraţiei; e) prezintă Grupului modificările legislative şi instituţionale intervenite la nivelul Uniunii Europene în domeniul imigraţiei; f) monitorizează şi comunică Grupului modul de realizare a sarcinilor şi stadiul implementării activităţilor specifice fiecărei instituţii cu atribuţii în materie, pe baza informărilor periodice obligatorii ale acestora, stabilite de Grup; g) ţine evidenţa, întocmeşte, multiplică, manipulează şi păstrează documentele, precum şi alte activităţi de sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor Grupului; h) efectuează orice alte activităţi stabilite de Grup, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5Preşedintele Grupului poate solicita instituţiilor, autorităţilor sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum şi propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei.  +  Articolul 6Anual, în baza informării realizate de preşedintele Grupului, ministrul internelor şi reformei administrative prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării strategiei şi supune aprobării planul de acţiune pentru următoarele 12 luni.  +  Articolul 7Cheltuielile necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 8În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile, autorităţile şi structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor comunică Secretariatului tehnic persoanele desemnate membri permanenţi şi membri supleanţi ai Grupului.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor şi a structurii Mecanismului de cooperare interinstituţională, precum şi a Planului de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statp. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 28 mai 2008.Nr. 572.____________