HOTĂRÂRE nr. 597 din 4 iunie 2008privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Constituie contravenţii la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, următoarele fapte: a) absenţa nemotivată a membrilor comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanţă sau a înlocuitorilor acestora desemnaţi de instituţiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data şi ora convocării; b) absenţa nemotivată a membrilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanţă sau a înlocuitorilor acestora desemnaţi de instituţiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data şi ora convocării; c) absenţa nemotivată a membrilor comisiei de distrugere prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonanţă sau, în cazul în care aceştia absentează motivat, a înlocuitorilor acestora desemnaţi de instituţiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data şi ora convocării; d) nedeclararea sau nepredarea de către deţinător a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din ordonanţă; e) nerespectarea de către deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului a obligaţiilor de inventariere, păstrare şi conservare a acestora până la predarea lor efectivă în vederea valorificării, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din ordonanţă; f) nerespectarea de către organul de valorificare a obligaţiei de preluare a bunurilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) din ordonanţă.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 100 lei.  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de conducerea autorităţilor administraţiei publice a căror activitate este afectată prin faptele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 4 iunie 2008.Nr. 597.----------