ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008    Având în vedere că participarea personalului Armatei României la misiuni în teatrele de operaţii se desfăşoară în condiţii de risc ridicat, iar evenimentele sunt soldate cu pierderi nedorite, dar inerente, de vieţi şi/sau vătămări grave fizice şi psihice în rândul militarilor,din necesitatea susţinerii de urgenţă a celor afectaţi în mod direct de pierderile de vieţi omeneşti, a celor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea fizică şi psihică în teatrele de operaţii, în misiuni în afara teritoriului statului român, şi pentru acoperirea vidului legislativ în ceea ce priveşte acordarea unor drepturi personalului armatei, urmaşilor acestuia, invalizilor şi membrilor de familie ai acestora,pentru recunoaşterea imediată a meritelor celor angrenaţi în aceste misiuni, prin acordarea unor drepturi care reprezintă un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a înfrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat şi dau în continuare dovadă cei trimişi să îndeplinească angajamentele asumate de statul român,având în vedere că deja există victime în rândul personalului armatei participant la acţiuni militare desfăşurate în afara teritoriului naţional, fiind necesar ca şi acestea să beneficieze, de urgenţă, de normele prezentului act normativ,ţinând cont că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat."3. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) acţiuni militare - misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării, desfăşurate pe teritoriul statului naţional."4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) urmaşii personalului armatei decedat - soţia sau soţul supravieţuitor, precum şi copiii personalului armatei prevăzut la lit. a); f) salariul mediu brut - salariul utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Titlurile onorifice de «Militar Veteran» şi de «Veteran» se acordă, prin hotărâre a Guvernului, şi personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, la propunerea comandanţilor/şefilor unităţilor din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă/ordinul de zi pe unitate."6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice. Comisiile de expertiză medico-militară trebuie să constate că cei în cauză au în continuare capacitatea de a exercita atribuţiile funcţiilor speciale prevăzute la alin. (1), deşi şi-au pierdut capacitatea de luptă."7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Personalul armatei menţinut, încadrat sau reîncadrat în cadrul Ministerului Apărării, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi ale art. 8, nu poate beneficia de pensie de invaliditate."8. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând articolele 8^1-8^7, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Unele drepturi ale personalului armatei participant la acţiuni militare şi ale urmaşilor celor decedaţiArt. 8^1. - (1) Personalul armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi cel invalid, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) şi d), beneficiază de următoarele drepturi: a) tratament în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi decontarea cheltuielilor se stabileşte prin ordin al ministrului apărării; b) tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil; c) asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III; d) proteze, orteze şi alte dispozitive medicale gratuite; e) dreptul de a primi şi purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere; f) scutirea de la plata abonamentului radio-tv; g) scutirea de la plata abonamentului postului telefonic; h) 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic; i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi subteran, după caz. (2) Membrii familiei şi/sau alte persoane care vizitează personalul prevăzut la alin. (1) pot utiliza gratuit spaţiile de cazare din căminele militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă vizitatorii nu au domiciliul stabil în garnizoana în care se află instituţia medicală. Aprobarea nominală pentru cazarea acestor persoane se acordă de către ministrul apărării. (3) Militarilor veterani şi veteranilor care nu sunt invalizi li se acordă, în plus faţă de drepturile prevăzute la art. 3, 4 şi 6, următoarele: a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) celor care, pe timpul misiunii, s-au remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament; b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi i) celor care au fost decoraţi pentru merite pe timpul misiunii; c) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) celor care au participat, cel puţin 2 ani neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare şi au obţinut în această perioadă calificative de cel puţin «foarte bun» în aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim în evaluarea anuală.Art. 8^2. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel: a) pentru marii mutilaţi, 2,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 2,5 salarii medii brute; b) pentru gradul I de invaliditate, 2 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 2 salarii medii brute; c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 1,5 salarii medii brute; d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, un salariu mediu brut. (2) Indemnizaţiile de invaliditate acordate cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi personalului civil, în condiţiile alin. (1), reprezintă forme de sprijin cu destinaţie specială. (3) Personalului civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul şi din cauza serviciului militar, în condiţiile stabilite de lege pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. (4) Cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil invalid pot cumula indemnizaţia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obţinut, în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ. (5) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin norme metodologice aprobate de ministrul apărării.Art. 8^3. - (1) Personalul armatei rănit în cadrul acţiunilor militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 2 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, de 2 salarii medii brute. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii afecţiunilor fizice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare.Art. 8^4. - Indemnizaţia prevăzută la art. 8^2 şi 8^3 se stabileşte după cum urmează: a) pentru cadrele militare, în raport cu solda de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, iar în situaţia în care suma este inferioară salariului mediu brut, se ia în calcul acesta din urmă; b) pentru soldaţii şi gradaţii voluntari şi personalul civil, în raport cu salariul mediu brut.Art. 8^5. - (1) Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, beneficiază de următoarele drepturi: a) ajutoarele şi despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) o indemnizaţie lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizează potrivit legii, pentru urmaşii, indiferent de numărul acestora, ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil, care nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente; c) închirierea şi cumpărarea, cu prioritate, de locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice; d) folosirea centrelor de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive, în condiţiile stabilite pentru personalul armatei; e) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare şi civile; f) asistenţă medicală gratuită în instituţiile medicale militare sau publice şi asigurarea de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile stabilite pentru personalul armatei; g) asistenţă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării; h) transferarea sau înscrierea la/în instituţiile militare de învăţământ a copiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate; i) acordarea de către Ministerul Apărării a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în instituţii civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării; j) încadrarea soţului supravieţuitor în rândul personalului militar, în condiţiile legii. (2) În situaţia în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din indemnizaţia stabilită potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).Art. 8^6. - Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a), care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior este diagnosticat cu boli pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8^1 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 8^5 alin. (1) lit. f) şi g).Art. 8^7. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 8^2 alin. (1) lit. a), participant la acţiuni militare, mai beneficiază şi de împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, în localitatea de domiciliu, sau un loc de casă de 500 mp în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază. (2) Personalul armatei participant la acţiuni militare care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu a putut fi împroprietărit va fi despăgubit cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care era îndreptăţit conform legii. (3) Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se actualizează anual."9. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 12 şi 13, cu următorul cuprins:"Art. 12. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, fără ca drepturile şi facilităţile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă să se cumuleze cu cele identice, prevăzute de această lege.Art. 13. - Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Apărării."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2008.Nr. 71.-----------