DECRET-LEGE nr. 129 din 24 aprilie 1990pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 25 aprilie 1990  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 251/1978 se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Beneficiază, de asemenea, de dreptul la pensie avocaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă. Cuantumul pensiei se stabileşte în funcţie de cauzele şi gradul de invaliditate, precum şi de vechimea în munca."2. Alineatul 3 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"În cazul cînd cel care solicită pensie a fost încadrat în munca şi într-o unitate de stat, pensia se stabileşte de către sectorul unde a prestat cei mai mulţi ani de activitate, luindu-se în considerare vechimea din ambele sectoare, fiecărui sector revenindu-i obligaţia de a suporta cota-parte aferentă numărului de ani prestati în sectorul respectiv."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se determina în procente din venit diferenţiate pe transe astfel:
    Venit - lei -Pensia în procente din venitCuantumul minim al pensiei - lei -
    pînă la 120075-
    1201 - 160070900
    1601 - 2000651120
    2001 - 2500621300
    2501 - 3000601550
    3001 - 3500581800
    3501 - 4000562030
    peste 4000542240"
  4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Avocaţii care, datorită unor accidente survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale ori datorită tuberculozei, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, primesc pensie, indiferent de vechimea în munca, pe perioada cît durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul survenit în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale şi cel survenit în perioada deplasarii la şi de la locul de muncă, în intervalul şi pe traseul normal necesar deplasarii.Avocaţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obişnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în munca minima arătată la art. 30^1.Avocaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obşteşti beneficiază de aceleaşi drepturi în funcţie de cauza invaliditatii."5. Alineatul 1 al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Pensia de invaliditate de gradul I se stabileşte, în raport cu vechimea în munca, în procente din venit, diferenţiată pe transe astfel:
                 
    Venit - lei -Pensia în procente din venit pentru 5 ani vechimeCuantumul minim al pensiei - lei -Pensia în procente din venit pentru 15 ani vechimeCuantumul minim al pensiei - lei -Pensia în procente din venit pentru 30 ani vechimeCuantumul minim al pensiei - lei -
    pînă la 12005065060-75-
    1201 - 1600456605572070900
    1601 - 20004070050880651120
    2001 - 250037725471000621300
    2501 - 300035800451175601550
    3001 - 350033900431350581800
    3501 - 400031980411505562030
    peste 4000291040391640542240
  6. Alineatul 3 al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate."7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Avocaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afară îndeplinirii îndatoririlor profesionale beneficiază de pensie de invaliditate conform art. 30^1."8. Alineatul 1 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Pensia se stabileşte în procente din venit, diferenţiate pe transe şi ani de vechime în munca. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabileşte după cum urmează:
             
    Venit - lei -Pensia în procente din venit pentru 15 ani vechimeCuantumul minim al pensiei - lei -Pensia în procente din venit pentru 30 ani vechimeCuantumul minim al pensiei - lei -
    pînă la 120040-70-
    1201 - 16003548065840
    1601 - 200033560601040
    2001 - 250031650571200
    2501 - 300030775551425
    3001 - 350029900531650
    3501 - 4000281015511855
    peste 4000271120492040"
  9. Alineatul 2 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Pentru vechimea de pînă la 30 de ani, pensia se calculează proporţional cu numărul anilor lucrati."10. Alineatul 5 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate."11. Alineatul 6 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Pensionării pentru invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cît vor exercita profesia de avocat, drepturile prevăzute la art. 18 alin. 5."12. După articolul 30 se introduce articolul 30^1, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - Avocaţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obişnuite, precum şi cei accidentati în afară procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în munca în raport cu vîrsta, arătate în tabelul următor:
       
    Vîrsta la data ivirii invalidităţiiVechimea minimă în muncă (ani)
    pînă la 25 ani1
    de la 25 ani la 30 ani3
    de la 30 ani la 35 ani4
    de la 35 ani la 40 ani7
    de la 40 ani la 45 ani9
    de la 45 ani la 50 ani11
    de la 50 ani la 55 ani13
    de la 55 ani la 60 ani15
    peste 60 ani17
  13. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Copiii au drept la pensie de urmaş: a) pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă continua studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 25 ani; b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea virstelor arătate la lit. a), pe toată durata invaliditatii."14. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaş se modifica, pensia se recalculează potrivit art. 36 alin. 2."15. Alineatul 1 al articolului 44 va avea următorul cuprins:"Pensiile se plătesc celor care la data cererii de pensionare exercitau profesia de avocat, începînd cu data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia Consiliului Casei de asigurări a avocaţilor. Baroul nu poate dispune radierea avocatului care a cerut înscrierea la pensie decît după ce a primit decizia de pensionare."16. După articolul 51 se introduc articolele 51^1 şi 51^2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 51^1. - Avocaţii pensionari pentru limita de vîrsta care şi-au continuat activitatea în barouri pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea iniţială a pensiei.Pensionării arătaţi la alin. 1, care au lucrat după stabilirea pensiei o perioadă de cel puţin 5 ani, pot cere recalcularea pensiei luînd ca baza de calcul, potrivit prevederilor art. 4 alin. 4 şi art. 15, fie venitul mediu avut în vedere la stabilirea iniţială a pensiei, fie venitul mediu realizat în ultimii 5 ani de activitate.Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activităţii.De recalcularea pensiei pentru limita de vîrsta, în condiţiile prevăzute în alin. 1, 2 şi 3, beneficiază şi cei pensionaţi potrivit reglementărilor anterioare.Avocaţii pensionari de invaliditate de gradul III, care şi-au continuat sau îşi continua activitatea după pensionare în barou, au dreptul sa li se recalculeze pensia ori de cîte ori au realizat o vechime în munca de de cel puţin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculata este cea avută în vedere la stabilirea iniţială a pensiei sau, dacă este mai avantajoasă , media veniturilor realizate în ultimii 5 ani de activitate.Recalcularea pensiei poate fi cerută şi de către beneficiarii pensiei de urmaş.Art. 51^2. - Pensiile de invaliditate de gradul III, existente la data adoptării Decretului-lege nr. 70 din 8 februarie 1990, vor fi recalculate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3."17. Alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:"Folosind ca baza de calcul venitul realizat efectiv pe ultimele 6 luni, baroul asigura calculul şi plata acestor drepturi din cota de 25% cuvenită Casei de asigurări a avocaţilor. Concediile de odihnă vor fi, de asemenea, calculate şi plătite de barou tot din cota de 25% ."18. Se modifica articolul 65, care va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Conducerea Casei de asigurări a avocaţilor, precum şi administrarea bunurilor ce aparţin acesteia, se exercită de un consiliu compus din:- un preşedinte;- un vicepreşedinte- trei consilieri, numiţi de Consiliul Uniunii avocaţilor din România pe timp de 5 ani, dintre cei definitivi. Aceştia vor primi indemnizaţii lunare pentru activitatea depusa.Preşedintele asigura executarea deciziilor consiliului şi reprezintă Casa de asigurări a avocaţilor în faţa organelor de jurisdicţie şi în raport cu organele de stat şi orice alte persoane juridice şi fizice."19. De la data adoptării prezentului decret-lege se înlocuiesc, în cuprinsul Decretului nr. 251/1978, termenii de:- Republica Socialistă România cu România;- Legalitate populara şi legalitate socialistă cu lege;- Colegiul de avocaţi cu baroul;- Preşedintele Colegiului de avocaţi cu decanul baroului;- Ministerul Justiţiei cu Uniunea avocaţilor din România;- Ministrul justiţiei cu Comisia permanenta a Uniunii avocaţilor din România sau, după caz, cu preşedintele Uniunii avocaţilor din România.
   +  Articolul 2Sumele plătite în plus, pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.  +  Articolul 3Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.  +  Articolul 4Prezentul decret-lege se aplică începînd cu data de 1 martie 1990. PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU---------------