ORDIN nr. 332 din 24 mai 2008privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 2 iunie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.978 din 19 mai 2008,în temeiul art. 45 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, funcţionează Registrul unităţilor de acvacultură, cu caracter administrativ, care cuprinde toate capacităţile de producţie. (2) Unităţile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităţilor de acvacultură şi primesc licenţă de acvacultură, eliberată de Agenţie.  +  Articolul 2Pentru înscrierea în Registrul unităţilor de acvacultură şi pentru eliberarea licenţei de acvacultură, solicitanţii trebuie să depună la filialele teritoriale ale Agenţiei următoarele documente: a) cerere-tip, conform anexei nr. 1; b) fişa unităţii de producţie din acvacultură, conform anexei nr. 2; c) contract de concesionare/arendare/asociere şi alte documente prin care se atestă proprietatea/administrarea în vederea desfăşurării activităţii de acvacultură; d) schiţa şi planul de încadrare în zonă ale unităţii de acvacultură; e) copie a actului de identitate al proprietarului/ administratorului şi/sau copie a statutului societăţii comerciale care administrează unitatea de producţie, din care să reiasă că are acvacultura în obiectul de activitate; f) copie a certificatului de înregistrare fiscală; g) copie a autorizaţiei de mediu, pentru punctul de lucru pentru care se solicită licenţa de acvacultură; h) copie a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pentru punctul de lucru pentru care se solicită licenţa de acvacultură; i) înregistrare sanitar-veterinară; j) certificat constatator cu declararea punctului de lucru emis de oficiul registrului comerţului; k) acordul deţinătorului legal al lacului de acumulare, din care să rezulte că poate desfăşura activităţi de acvacultură.  +  Articolul 3 (1) În termen de 10 de zile filiala teritorială a Agenţiei verifică autenticitatea datelor înscrise în documentaţia depusă şi încheie nota de constatare, conform anexei nr. 3. (2) În baza notei de constatare şi a documentaţiei depuse, Agenţia va proceda la eliberarea licenţei de acvacultură şi la înscrierea unităţii de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură.  +  Articolul 4 (1) Licenţa de acvacultură este netransmisibilă. (2) Licenţa de acvacultură se eliberează pentru o perioadă de maximum 3 ani. (3) Modelul licenţei de acvacultură este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5 (1) Orice modificare privind schimbarea proprietarului/administratorului, a capacităţilor de producţie şi a speciilor cultivate va fi comunicată Agenţiei în termen de 30 de zile de la data apariţiei acesteia, în vederea reactualizării Registrului unităţilor de acvacultură şi eliberării unei noi licenţe de acvacultură, după caz. (2) La propunerea personalului cu drept de inspecţie şi control licenţa de acvacultură se anulează/se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile, în cazul în care operatorul economic nu mai respectă condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei de acvacultură sau dacă foloseşte capacitatea de producţie în alte scopuri decât cele declarate. (3) Unităţile de producţie din acvacultură ale căror licenţe de acvacultură au fost anulate vor fi excluse din Registrul unităţilor de acvacultură.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 916/2004 privind organizarea şi funcţionarea Registrului unităţilor de producţie din acvacultură, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.260 din 28 decembrie 2004, se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşBucureşti, 24 mai 2008.Nr. 332.  +  Anexa 1 Societatea Comercială ....................Nr. ............. din ....................Nr. înregistrare la filiala Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură...........................................................Domnule preşedinte,Subsemnatul ......., cu domiciliul în ......, posesor al B.I./C.I. ......... seria ..... nr. ...., în calitate de ........ la Societatea Comercială/Asociaţia Familială/persoană fizică, vă rog să aprobaţi eliberarea licenţei de acvacultură şi înscrierea în Registrul unităţilor de acvacultură pentru ......../(unitatea) ... pentru producerea de ...................................... .Alăturat depun următoarele documente:..............................................................................................................................................................................................................................Semnătura solicitantului ....................Data ........................................  +  Anexa 2 FIŞA UNITĂŢII DE PRODUCŢIE ÎN ACVACULTURĂDenumirea unităţii de producţie ...........................Adresa ....................................................Judeţul ...................................................1. Administrator:Operatorul economic .......................................Adresa ....................................................Telefon .......... fax .......... e-mail ..................Codul unic de înregistrare ................................Numărul de înregistrare la registrul comerţului ...............Tipul de contract/concesionare/arendă/asociere încheiat cu ..........Nr. contractului/data .........................................Perioada de valabilitate ......................................Persoana de contact împuternicită .............................(numele şi prenumele)Funcţia .......................................................Adresa ........................................................Telefon ........ fax ......... e-mail .........................2. Sisteme şi instalaţii de producţie:
  a) heleşteie
  b) iazuri
  c) păstrăvării
  d) viviere flotabile
  e) lacuri de acumulare
  f) instalaţii pentru creştere superintensivă
  g) instalaţii pentru acvacultură marină
  3. Situaţia bazinelor piscicole:
  Tipul bazinului Numărul deSuprafaţa (ha)Obs.
  bazine
  TotalLuciu de
  apă
  Heleşteie de reproducere dirijată
  Heleşteie de creştere în vara I
  Heleşteie de creştere în vara a II-a, a III-a
  Iazuri
  Lacuri de acumulare
  Viviere flotabile (alte tipuri se vor detalia)
  Suprafaţa totală ........... ha, din care luciu de apă ............... ha.4. Sistem de alimentare cu apă: a) gravitaţional [] b) pompare []Dotarea staţiei de pompare (numărul şi tipul electropompelor, puterea instalată) ................................................................5. Staţie de reproducere artificială: DA [] NU []Bazine circulare nr. .............................................Capacitatea staţiei de reproducere ...............................Dotările staţiei de reproducere ....................................................................................................Specii ...........................................................6. Indici tehnologici:Producţia medie:Puiet vara I .............. kg/haPeşte de consum ........... kg/haNOTĂ:Pentru păstrăvării şi instalaţii pentru creştere superintensivă se va indica unitatea de măsură folosită (kg/mc, buc./mc, buc./ha).7. Construcţii conexe şi dotări: a) Construcţii: .................................................................................. b) Dotări (tipul şi numărul): ....................................................................8. Situaţia personalului:Total = persoane,din care: a) Conducere şi tehnic.
  Total Bărbaţi Femei
  Studii superioare
  Studii medii
  b) Administrativ:
  Total Bărbaţi Femei
  Studii superioare
  Studii medii
  c) Muncitori:
  Total Bărbaţi Femei
  Studii superioare
  Studii medii
  Semnătura administratorului ............................L.S.Data ..........................................
   +  Anexa 3 Filiala teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi AcvaculturăNr. ........./........./............NOTĂ DE CONSTATAREÎncheiată astăzi ......../......../............Subsemnatul, ........., având funcţia de .............., verificând autenticitatea datelor înscrise în documentaţia depusă de către ......... în vederea eliberării licenţei de acvacultură şi înscrierii în Registrul unităţilor de producţie din acvacultură, în conformitate cu prevederile ....., am constatat următoarele (se va trece detaliat):....................................................................................................................................................Faţă de cele prezentate, consider că:[] Îndeplineşte[] Nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea licenţei de acvaculturăAvizat, Întocmit,Şef filială ..................... .........................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)Semnătura ....................... Semnătura ..............L.S. L.S.  +  Anexa 4 [Steme Romăniei]MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂLICENŢĂ DE ACVACULTURĂNr. ...... din .......Perioada de valabilitate.........................Numărul de înregistrare în Registrul unităţilor de acvacultură .........DATELE DE IDENTIFICARE1. Numele unităţii:2. Tipul unităţii:3. Adresa unităţii:4. Proprietar:5. Adresa proprietarului:6. Administrator:7. Adresa administratorului:8. Codul unic de înregistrare:CARACTERISTICILE TEHNICE1. Suprafaţa totală ..... ha, din care luciu de apă ........... ha, număr bazine .............2. Alte tipuri de instalaţii (viviere, cuve, tancuri etc.) ............Unitatea este licenţiată pentru producerea de puiet şi peşte de consum din specia ....................Preşedinte,...............L.S.____________