LEGE nr. 125 din 27 mai 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în scopul implementării şi al operării sistemelor informatice şi de comunicaţii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice şi al reglementării activităţilor specifice guvernării prin mijloace electronice."2. La articolul 2, literele b), c), e), g), i), j), k) şi m) vor avea următorul cuprins:"b) reglementează activităţile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice; c) implementează, coordonează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;....................................................................... e) înaintează Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale;....................................................................... g) operează sistemul denumit "Ghişeul virtual de plăţi", parte a sistemului e-guvernare;....................................................................... i) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale; j) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; k) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora;....................................................................... m) asigură interoperabilitatea aplicaţiilor de guvernare prin mijloace electronice;".3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ASSI va fi sprijinită de celelalte autorităţi publice, în vederea identificării, localizării şi sancţionării, în condiţiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea."4. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se abrogă.5. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) ASSI poate prelua, în condiţiile legii, sisteme informatice şi infrastructuri de comunicaţii ale altor instituţii publice."6. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea ASSI este asigurată de un preşedinte şi de 3 vicepreşedinţi."7. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se abrogă.8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor este de 4 ani. Mandatele preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează de drept pentru următoarele motive: a) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; b) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive."9. La articolul 4, alineatul (8) se abrogă.10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cuantumul sumelor datorate cu titlu de tarif se stabileşte prin decizie cu caracter individual a preşedintelui ASSI."11. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Se interzice autorităţilor administraţiei publice centrale să dezvolte sisteme informatice sau să achiziţioneze servicii informatice pentru dezvoltarea acestor sisteme, susceptibile de a furniza servicii publice prin mijloace electronice de natura celor furnizate prin intermediul sistemelor informatice operate de ASSI. (2) Înainte de iniţierea oricărei proceduri de atribuire ce are ca obiect achiziţia de servicii sau echipamente informatice destinate asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional, autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a solicita ASSI formularea de observaţii asupra cerinţelor tehnice care pot afecta compatibilitatea cu sistemele informatice componente ale Sistemului Electronic Naţional, cuprinse în proiectele de caiete de sarcini aferente procedurilor sus-menţionate. Observaţiile formulate de ASSI au caracter obligatoriu pentru autorităţile contractante prevăzute la alin. (1), acestea având obligaţia de a le introduce în caietele de sarcini. (3) Normele metodologice privind procedura de aplicare a activităţii prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) În scopul asigurării interoperabilităţii dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi Sistemul Electronic Naţional, instituţiile publice care deţin registre electronice vor asigura, în condiţiile legii, accesul electronic al ASSI la informaţiile necesare asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii şi operării aplicaţiilor de guvernare electronică, precum şi a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autorităţile administraţiei publice centrale. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 de lei la 100.000 de lei. (6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului, conform procedurii stabilite prin protocol între instituţiile implicate. (7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac de personalul ASSI special împuternicit în acest sens. (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."12. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei imobilul - clădire şi teren - din Bucureşti, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activităţi, sursele de finanţare aferente atribuţiilor specifice, o cotă-parte stabilită prin protocol din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi un număr de 10 autoturisme."13. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 27 mai 2008.Nr. 125.--------