ORDIN nr. 1.443/C din 26 mai 2008privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008    În temeiul art. 38 alin. (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (4) şi al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Funcţionarii publici cu statut special prevăzuţi la art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu şi care nu au în proprietate o locuinţă, au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Funcţionarii publici cu statut special, îndreptăţiţi să beneficieze de compensaţia lunară pentru chirie, solicită prin cerere scrisă conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea acordarea acestui drept bănesc. (2) Cererea se înregistrează la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special şi va fi însoţită de următoarele documente: a) copie a actului de identitate, certificată pentru conformitate de compartimentul de resurse umane, din care să rezulte că solicitantul are domiciliul sau reşedinţa la adresa menţionată în contract; b) contractul de închiriere în original sau copie legalizată, vizat de organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul proprietarului; c) declaraţie olografă a funcţionarului public cu statut special că a luat la cunoştinţă prevederile prezentului ordin şi că se angajează să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul chiriei şi calitatea sa de beneficiar al compensaţiei lunare pentru chirie; d) declaraţie autentică pe propria răspundere a funcţionarului public cu statut special că nu a înstrăinat o locuinţă proprietate după data încadrării în sistemul penitenciar, că nu deţine o locuinţă în proprietate sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale, că nu a încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţului/soţiei acesteia/acestuia şi că locuieşte efectiv în imobilul pentru care prezintă contractul de închiriere; e) declaraţie autentică pe propria răspundere a soţului/soţiei funcţionarului public cu statut special că nu deţine locuinţă în proprietate sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special şi că nu a înstrăinat o locuinţă proprietate după data încadrării soţului/soţiei în sistemul administraţiei penitenciare; f) angajamentul funcţionarului public cu statut special de a restitui integral şi necondiţionat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale. (3) Lipsa oricărui document prevăzut la alin. (2) atrage după sine respingerea cererii.  +  Articolul 3 (1) Verificarea documentaţiei se efectuează de către compartimentul de resurse umane al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al unităţii subordonate în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special. (2) Rezultatul verificării documentaţiei şi propunerile se consemnează într-un proces verbal care se prezintă conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special, pentru a hotărî, după caz, astfel: a) acordarea compensaţiei lunare pentru chirie funcţionarilor publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile legale şi emiterea unei/unui decizii/ordin de alocare a acestui drept, specificându-se în mod expres data de la care începe plata compensaţiei; b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii. (3) Ordinul/decizia privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie va fi vizat/vizată pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare. (4) Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special. (5) Termenul maxim pentru emiterea ordinului/deciziei de acordarea a acestui drept, precum şi pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 4În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt funcţionari publici cu statut special şi îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi localitate, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie, respectiv celui cu venitul net mai mare.  +  Articolul 5 (1) Alocarea şi scoaterea la/de la plata compensaţiei lunare pentru chirie se face prin ordin/decizie al/a conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special. (2) Ordinele/deciziile emise pentru alocarea la plata compensaţiei lunare pentru chirie şi o copie a contractului de închiriere se vor transmite la compartimentul financiar în vederea efectuării plăţii.  +  Articolul 6În situaţia în care durata contractului de închiriere se prelungeşte prin act adiţional, plata compensaţiei lunare pentru chirie se va face în continuare, fără a mai fi necesară emiterea unui nou ordin/decizie al/a conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special, sub condiţia depunerii actului adiţional în original sau copie legalizată, vizat de organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul proprietarului.  +  Articolul 7 (1) Compensaţia lunară pentru chirie se plăteşte în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Chitanţa de plată a chiriei, semnată de proprietar şi de chiriaş, se depune lunar la compartimentul de salarizare al unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special, în perioada 1-5 a lunii. (2) În situaţia în care cuantumul chiriei a fost stabilit în valută, decontarea contravalorii chiriei se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data menţionată în chitanţa de plată. (3) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, calculul compensaţiei zilnice se face raportându-se compensaţia lunară pentru chirie la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.  +  Articolul 8Compensaţia lunară pentru chirie nu se acordă în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rude de până la gradul II inclusiv ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţului/soţiei acesteia/acestuia.  +  Articolul 9Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie încetează în următoarele situaţii: a) la data dobândirii de către funcţionarul public cu statut special în cauză sau soţul/soţia acesteia/acestuia a unei locuinţe în proprietate; b) la data încheierii căsătoriei, dacă soţul/soţia are locuinţă în proprietate; c) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuinţă de serviciu de către funcţionarul public cu statut special; d) la data când se refuză în scris atribuirea unui spaţiu de locuit corespunzător; e) în ziua următoare celei în care expiră contractul de închiriere a locuinţei; f) la data la care funcţionarul public cu statut special solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară; g) la data la care funcţionarul public cu statut special ori soţul/soţia a înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare; h) în cazul încetării raporturilor de serviciu.  +  Articolul 10 (1) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensaţia lunară pentru chirie, funcţionarii publici cu statut special confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensaţia lunară pentru chirie. (2) Sumele plătite necuvenit, reprezentând compensaţie lunară pentru chirie, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Orice declaraţie care nu este conformă cu realitatea atrage răspunderea penală potrivit dispoziţiilor Codului penal. (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea penală, materială sau disciplinară a celor vinovaţi, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 12Cererile depuse de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se soluţionează conform prezentului ordin.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 14Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Katalin-Barbara Kibedi,secretar de statBucureşti, 26 mai 2008.Nr. 1443/C._________