ORDIN nr. 342 din 28 mai 2008privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.676 din 7 mai 2008, Adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării nr. 1.837 din 12 mai 2008, Adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" nr. 1.726 din 18 aprilie 2008 şi Adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură -Galaţi nr. 1.423 din 15 aprilie 2008,în temeiul art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de peşti şi ale altor vieţuitoare acvatice care pot fi reţinute la pescuit din râul Prut şi din lacul de acumulare Stânca-Costeşti sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003.  +  Articolul 3Mărimea peştelui, stabilită pentru pescuit, este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.  +  Articolul 4Speciile de peşti nenominalizate în anexă nu sunt restricţionate la pescuit în funcţie de dimensiunea minimă, cu excepţia sturionilor şi lostriţei, care sunt interzişi la pescuit.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 28 mai 2008.Nr. 342.  +  Anexa Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic
  1. Avat (Aspius aspius) 30
  2. Aterină (Atherina mochon) 7
  3. Babuşcă (Rutilus rutilus) 15
  4. Batcă (Blicca bjioerkna) 15
  5. Biban (Perca fluviatilis) 12
  6. Crap (Cyprinus carpio) 35
  7. Caras (Carassius auratus) 15
  8. Caracudă (Carassius carassius) 17
  9. Cosac (Abramis sp.) 25
  10. Clean (Leuciscus cephalus) 25
  11. Coregon (Coregonus sp.) 22
  12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) 45
  13. Cambulă (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20
  14. Chefal (Mugil sp.) 25
  15. Fusar (Aspro streber) 12
  16. Gingirică (Clupeonela cultriventris) 7
  17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7
  18. Lin (Tinca tinca) 25
  19. Lipan (Thymallus thymallus) 25
  20. Morunaş (Vimba vimba) 25
  21. Mreană (Barbus barbus) 27
  22. Oblete (Alburnus alburnus) 12
  23. Plătică (Abramis brama) 25
  24. Păstrăv (Salmo sp.) 20
  25. Roşioară (Scardinus erythrophtalmus) 15
  26. Rizeafcă (Alosa caspio) 15
  27. Săbiţă (Pelecus cultratus) 20
  28. Rechin (Squalus acanthias) 120
  29. Scobar (Chondostroma nasos) 20
  30. Somn (Silurus glanis) 50
  31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22
  32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica) 23
  33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12
  34. Şalău (Stizostedion sp.) 40
  35. Ştiucă (Esox lucius) 40
  36. Şprot (Spratus spratus) 7
  37. Văduviţă (Leuciscus idus) 30
  38. Raci (Astacus sp.) 9
  39. Scoică de râu (Unio pictorum) 8
  40. Broaşte (Rana sp.) 30g/buc.
  41. Cosaş (Ctenopharingodon idella ) 40
  42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40
  43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40
  44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4,5
  45. Rapană (Rapana venosa) 5
  _________