LEGE nr. 117 din 27 mai 2008privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 18 octombrie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 3. - (1) Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în România. (2) Lista profesiilor reglementate în România este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Autoritatea competentă reprezintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competenţă. (4) În România, autoritatea competentă corespunzătoare fiecărei profesii reglementate este prevăzută în anexa nr. 3. (5) De la data aderării, coordonatorul naţional comunică Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor reglementate şi autorităţile competente corespunzătoare fiecăreia.»"2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 5^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care criteriile stabilite într-o măsură adoptată în conformitate cu alin. (2) nu oferă garanţiile adecvate în ceea ce priveşte calificările profesionale, România informează în acest sens Comisia Europeană care, după caz, prezintă un proiect de măsuri conform procedurii stabilite la nivel comunitar."3. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:«Art. 12^1. - Evaluarea cunoştinţelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoaştere.»"4. La articolul I, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 30^1 şi 30^2, cu următorul cuprins:«Art. 30^1. - (1) Persoanele care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale trebuie să aibă cunoştinţele de limba română în măsura în care sunt necesare exercitării profesiei respective. (2) Verificarea cunoştinţelor lingvistice de către autorităţile competente trebuie să respecte principiul proporţionalităţii şi să ia în considerare situaţia individuală a solicitantului. În acest scop, se acceptă orice certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent.Art. 30^2. - Evaluarea cunoştinţelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoaştere.»"5. La articolul I punctul 17, alineatele (1) şi (2) ale articolului 35^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică exclusiv prestatorilor care se deplasează în România în scopul exercitării, în mod temporar şi ocazional, a unei profesii reglementate. Caracterul temporar şi ocazional al prestării de servicii se evaluează de la caz la caz, în special în funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea sa. (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale ale dreptului comunitar şi art. 35^2 şi 35^3, autorităţile române nu pot restrânge, din motive legate de calificările profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul României: a) în cazul în care prestatorul este stabilit în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării acelei profesii, denumit în continuare stat membru de stabilire; b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a exercitat această profesie în statul membru de stabilire pe o perioadă de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani anteriori prestării, atunci când profesia nu este reglementată în statul respectiv. Condiţia de exercitare a profesiei pe o perioadă de cel puţin 2 ani nu se aplică în cazul în care fie profesia, fie formarea profesională care dă dreptul la exercitarea profesiei este reglementată."6. La articolul I punctul 17, alineatele (2) şi (4) ale articolului 35^3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin reglementări speciale se poate renunţa la condiţia depunerii declaraţiei........................................................................ (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), prin reglementări speciale se poate renunţa în tot sau în parte la solicitarea acestor documente."7. La articolul I punctul 18, alineatele (1) şi (2) ale articolului 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Autorităţile române competente prevăzute în anexa nr. 3 vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei legi, informând în acest sens Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, desemnat coordonator naţional. (2) Autorităţile române prevăzute în anexa nr. 3 fac parte din Sistemul informatic pentru piaţă internă - IMI - şi duc la îndeplinire obligaţiile prevăzute în acest sens. Sistemul informatic pentru piaţă internă reprezintă mecanismul de cooperare administrativă creat, la nivel european, în domeniul pieţei interne, aplicabil în cadrul procedurii de recunoaştere a calificărilor profesionale."8. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare."9. La anexa nr. 2 punctul A, după litera x) se introduc două noi litere, literele y) şi z), cu următorul cuprins:"y) geodez; z) interpret limbaj mimico-gestual."10. La anexa nr. 2 punctul B, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) detectiv particular; agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie; agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori; tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii; operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control; conducător societate de pază şi protecţie; conducător societate de instalare sisteme de alarmă; instructor în poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;".11. La anexa nr. 2 punctul B, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) geodez; j) interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate."12. La anexa nr. 3 punctul A, literele f) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) Camera Consultanţilor Fiscali - consultant fiscal;...................................................................... s) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali - asistent social;".13. La anexa nr. 3 punctul A, după litera x) se introduc două noi litere, literele y) şi z), cu următorul cuprins:"y) Ordinul Geodezilor - geodez; z) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj mimico-gestual."14. La anexa nr. 3 punctul B, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul General al Poliţiei Române - detectiv particular; agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie; agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori; conducător societate de pază şi protecţie; conducător societate de instalare sisteme de alarmă, tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii; operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control; instructor în poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;".15. La anexa nr. 3 punctul B, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) Ordinul Geodezilor - geodez; j) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate."  +  Articolul IIObligaţia prevăzută la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se îndeplineşte în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 mai 2008.Nr. 117.___________