NORME ŞI PROCEDURI din 10 ianuarie 2007 (*actualizate*)privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanţări rambursabile de către unitatile administrativ-teritoriale***)(actualizate până la data de 18 februarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, în tot cuprinsul hotărârii, cu excepţia denumirii Comisiei, termenul "împrumut" se înlocuieşte cu sintagma "finanţare rambursabilă".***) Titlul Normelor şi Procedurilor a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".  +  Articolul 1Finanţări rambursabile contractate/garantate de unităţi administrativ-teritoriale-----------Titlul art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (1) Prin finanţari rambursabile interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale supuse prevederilor prezentei hotărâri se înţeleg: a) finanţari rambursabile interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului; b) finanţari rambursabile interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (2) Prin finanţări rambursabile interne garantate de unitatile administrativ-teritoriale se înţeleg finanţări rambursabile interne contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garantia unităţilor administrativ-teritoriale respective.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (3) Prin finanţari rambursabile externe contractate de unitatile administrativ-teritoriale se înţeleg: a) finanţari rambursabile externe contractate de stat şi subimprumutate unităţilor administrativ-teritoriale; b) finanţari rambursabile externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului; c) finanţari rambursabile externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (4) Prin finanţari rambursabile externe garantate de unitatile administrativ-teritoriale se înţeleg: a) finanţari rambursabile externe contractate de stat şi subimprumutate operatorilor economici şi serviciilor publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garantia unităţilor administrativ-teritoriale respective; b) finanţari rambursabile externe contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garantia unităţilor administrativ-teritoriale respective.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (5) Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractarii/garantarii unei finanţări rambursabile, în condiţiile legii, are obligaţia de a prezenta, odata cu cererea pentru autorizarea contractarii/garantarii de finanţare rambursabilă, întocmită potrivit anexei nr. 1.1, urmatoarele documente:-----------Partea introductivă a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". a) hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de aprobare a contractarii/garantarii finanţării rambursabile, întocmită potrivit anexei nr. 1.2;-----------Lit. a) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". b) ultimul buget local al unităţii administrativ-teritoriale aprobat pentru anul curent, înregistrat la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului; c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3; d) situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării şi/sau garantării finanţării rambursabile, avizate de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, precum şi contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării, certificat de aceasta;-----------Lit. d) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. e) proiectul contractului de finanţare rambursabilă sau termenii financiari indicativi transmisi de banca, care să cuprindă: valoarea finanţării rambursabile, moneda în care se va acorda finanţarea rambursabilă, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale finanţării rambursabile, precum şi graficul estimativ de rambursare a finanţării, în care să se evidentieze distinct, pe ani, dobanzile, comisioanele, ratele de capital şi celelalte costuri aferente;-----------Lit. e) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". f) situaţia estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a finanţării rambursabile, întocmită potrivit anexei nr. 1.4;-----------Lit. f) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". g) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia altor finanţări rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala aflate în derulare, întocmită conform anexei nr. 1.5;-----------Lit. g) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". h) orice alte documente solicitate de Comisie în vederea analizarii cererii de autorizare a contractarii/garantarii finanţării rambursabile sau pe care solicitantul le considera utile în susţinerea cererii.-----------Lit. h) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". i) situaţia eşalonării pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea.-----------Lit. i) a alin. (5) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.(5^1) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media veniturilor proprii realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau garantată.-----------Alin. (5^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.(5^2) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (5^1), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective.-----------Alin. (5^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. (6) Documentele prevăzute la alin. (5) se depun în doua exemplare, în original şi copie. Prima fila cuprinde opisul documentelor din dosarul respectiv, în ordinea prevăzută la alin. (5). Fiecare fila ce urmeaza opisului este numerotata în ordinea crescatoare a numerelor naturale, începând cu numărul 2. Cele doua dosare vor avea documentele în aceeasi ordine. În cazul în care după inregistrarea dosarului la secretariatul Comisiei este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecventiale numarului filei precedente. De exemplu: după fila 17 este necesar a fi depuse inca 5 file, care vor fi numerotate: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 şi 17/5. (7) Fiecare fila din dosar se semneaza şi se stampileaza pe prima pagina. Ultima fila din dosar, sub semnatura ordonatorului principal de credite, contine, în mod explicit, prenumele şi numele persoanei care a semnat filele din dosar, functia indeplinita şi specimenul de semnatura al acesteia, precum şi amprenta stampilei autorităţii executive. Pentru semnatura care se aplică pe filele din dosar poate fi utilizata parafa. (8) Prin semnarea pe prima pagina a fiecarei file se certifica de către persoana respectiva faptul ca acel document este conform cu realitatea, sub sancţiunea legii penale. (9) În situaţia în care documentele depuse în oricare dintre cele doua dosare nu pot fi originale şi trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile. (10) Dosarul original care a stat la baza adoptarii hotărârii privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanţări rambursabile interne ori externe se arhiveaza, în condiţiile legii, la Ministerul Finanţelor Publice.-----------Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (11) Cererea prevăzută la alin. (5), potrivit machetei din anexa nr. 1.1, contine în structura sa declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, sub sancţiunea legii penale, din care să rezulte ca documentaţia anexata la cerere este conforma cu realitatea.  +  Articolul 2Contractarea de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare (1) Contractarea de datorie publică locala de către unitatile administrativ-teritoriale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislaţiei privind regimul titlurilor de valoare. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către unitatile administrativ-teritoriale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate. (2) Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, are obligaţia de a prezenta secretariatului Comisiei cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare, potrivit machetei din anexa nr. 1.1, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 1 alin. (5). Întreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza Comisiei suplimentar faţă de cea prevăzută la art. 1. Prospectul de emisiune prezentat trebuie elaborat în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la pieţele de capital.  +  Articolul 3Alte dispozitii (1) După contractarea şi/sau garantarea de finanţări rambursabile, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a contractului/acordului respectiv, copii de pe fiecare document care atesta, după caz:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". a) contractarea/garantarea finanţării rambursabile;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". b) actul aditional la contractul/acordul de finanţare rambursabilă/garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta cu respectarea clauzelor contractuale.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (2) Finanţările rambursabile contractate şi garantiile acordate de unitatea administrativ-teritoriala se inscriu în registrul datoriei publice locale şi, respectiv, în registrul garantiilor locale conduse la nivelul respectiv.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (3) Beneficiarii de finanţări rambursabile care constituie datorie publică locala, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale garante, vor raporta până la data de 15 inclusiv a fiecarei luni informaţii privind finanţările rambursabile pentru luna anterioara, în structura stabilita prin normele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (4) În cazul în care în derularea investitiilor se înregistrează economii faţă de valoarea finanţărilor rambursabile/garantiilor autorizate, de regula, acestea pot fi utilizate pentru finantarea altor investitii fără a fi necesară o noua autorizare. Astfel de situaţii trebuie notificate în prealabil Comisiei.În situaţia în care pe parcursul derularii finanţării rambursabile autorizate, prin hotărâre a autorităţii deliberative se produc modificari în lista investitiilor finantate din finanţarea rambursabilă, notificarea inaintata Comisiei trebuie să cuprindă informaţiile referitoare la investiţiile inlocuite şi la cele ce se doresc a fi introduse la finanţare, existenta aprobarilor legale pentru acestea din urma, care să permită acesteia sa analizeze în ce măsura cererea este sustinuta de documentaţia care a stat la baza acordarii autorizarii.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".(4^1) În situaţia în care pe parcursul executării contractului/acordului de finanţare rambursabilă apar modificări în structura efectuării tragerilor faţă de cea autorizată de Comisie, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a le notifica imediat Comisiei, în vederea obţinerii noii autorizări, prealabil reeşalonării tragerilor din finanţarea rambursabilă respectivă.-----------Alin. (4^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. (5) Anexele nr. 1.1-1.5 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri. (6) Anexele nr. 1.1-1.5 pot fi descarcate prin accesarea adreselor de internet ale urmatoarelor ministere: a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice; b) www.mai.gov.ro, în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (7) Adresa de posta electronică a solicitantului, prin intermediul careia se pot face comunicari operative între secretariatul Comisiei şi solicitantul respectiv, se va menţiona, în cazul în care exista, în cererile care se intocmesc potrivit modelului-cadru din anexa nr. 1.1.  +  Anexa 1.1 ---------la norme şi proceduri---------------------                            ROMÂNIA(STEMA)         JUDETUL ...................................1)         UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA             .......................................2) ┌──────────────┐            ........................................3) │ STEMA │                                                              │ UNITATII │         ADRESA ...................................... │ADMINISTRATIV-│            .......................................... │ TERITORIALE │         TELEFON/FAX/ADRESA E-MAIL ................... └──────────────┘         Nr. ....... din ..... 20......              ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐              │ Inregistrat în Registrul pentru evidenta cererilor adresate │              │ Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale │              │ sub nr. ........ din .......... 20...... │              └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                    CEREREA                   pentru autorizarea contractarii/garantarii                     unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare                        de ........ lei/valuta contract    Subsemnatul ..............4) în calitate de primar al ................2)........3), judeţul ........1), va depun prezenta cerere în vederea autorizariicontractarii/garantarii unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de .............lei/valuta de contract (cu menţionarea cursului de schimb)6), având ca titular..................2) ...............3) identificat/a prin codul de înregistrarefiscala ..............5), la care anexez opisul, precum şi celelalte documentecerute de legislatia în vigoare.    Prin prezenta ma oblig sa aduc la indeplinire prevederile HotărâriiConsiliului Local nr. ........ din ....... 20..... privind aprobareacontractarii/garantarii unei finanţări rambursabile intern/extern în valoarede ........... lei/valuta de contract, precum şi ale oricăror altereglementari conexe.    De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, cunoscand ca falsul în declaratiieste pedepsit de legea penala, ca documentaţia anexata, ca parte integrantă aprezentei cereri, este conforma cu realitatea şi ca unitateaadministrativ-teritoriala pe care o reprezint, nu are alte obligaţii financiareinterne şi externe necuprinse în calculul gradului de îndatorare.    Condiţiile finanţării rambursabile pentru a cărui contractare/garantarese solicita autorizarea:┌─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────────────┬────────┬──────────┐│ │ │Valoarea │Durata finanţării rambursabile│Rata │Comisioane││Destinatie │ Denumire │finanţării ├─────────┬────────────────────┤anuală a│şi alte ││ finanţare │finantator│rambursabile│Perioada │Perioada de │dobanzii│costuri ││rambursabilă │ │(valuta de │de gratie│rambursare │ │aferente ││ │ │contract) │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤└─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────────────────┴────────┴──────────┘                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE                   ....................2) .......................3),                     .............................................    ( L.S. ) .........................                             (prenumele şi numele)    LEGENDĂ:    --------    1) se inscrie denumirea judeţului;    2) se inscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante;    3) se inscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante;    4) se inscrie prenumele şi numele reprezentatului legal;    5) se inscrie codul de înregistrare fiscala a unităţiiadministrativ-teritoriale;    6) cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României la dataefectuării calculului de transformare a valutei - a finanţării rambursabile înechivalent lei.NOTĂ:Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum şi situaţiilor specifice fiecarei unităţi administrativ-teritoriale.-----------Anexa 1.1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".  +  Anexa 1.2 ---------la norme şi proceduri---------------------                                                ┌───────────────┐    ROMÂNIA │ STEMA │    JUDEŢUL │ UNITĂŢII │    CONSILIUL LOCAL AL ............1) │ ADMINISTRATIV-│    ...............................2) │ TERITORIALE │    ...............................3) │ │    ...............................4) └───────────────┘HOTĂRÂREAnr. ...... din ...... 200.....privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de ...... lei*)În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,luând act de: a) referatul de aprobare prezentat de către primarul .........2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. ..../.... 200...; b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ..../.... 200...; c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ..../20.... privind ....., prevăzută în anexa la prezenta,Consiliul Local al .....2).....3) adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. - Se aprobă contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de ..... lei*), cu o maturitate de ..... ani.Art. 2. - Contractarea şi/sau garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta.Art. 3. - Din bugetul local al .....2).....3) se asigură integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a .....2).....3) următoarele date: a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valută de contract; c) gradul de îndatorare a .....2).....3); d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul .....2).....3).Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului .....2), în termenul prevăzut de lege, primarului .....2) şi prefectului judeţului .....1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al .....2).....3), precum şi pe pagina de internet www .....5).Preşedintele de şedinţă,Contrasemnează:───────────────Secretarul .............2)..........................(numele şi prenumele)L.S. ......................................................(numele şi prenumele)LEGENDĂ:___________*) În cazul în care finanţarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda naţională a României, se menţionează unitatea monetară respectivă. 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii administrativ-teritoriale. 5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii administrativ-teritoriale.NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum şi situaţiilor specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.------------Anexa 1.2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1.3 ---------la norme şi proceduri----------------------JUDEŢUL ......................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂCALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORAREa bugetului local al comunei/oraşului/municipiului/judeţuluiîn urma contractării/garantării de finanţări rambursabile pebaza datelor extrase din bugetul local┌─┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────────────────┐│N│ DENUMIREA │Execu- │Execu- │Execu- │Buget│Execu-│ Indicatori pe ││r│INDICATORILOR │ţie │ţie │ţie │local│ţie │ perioada ││ │ │buget │buget │buget │apro-│buget │ serviciului ││c│ │local 1)│local 1)│local 1)│bat2)│local │ datoriei ││r│ │la 31. │la 31. │la 31. │(anul│apro- │publice local 4) ││t│ │XII.- │XII.- │XII.- │cu- │bat3) │ ││ │ │ │ │ │rent)│(anul │ ││ │ │ │ │ │ │cu- │ ││ │ │ │ │ │ │rent) │ ││ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ n-3 │ n-2 │ n-1 │ n │ │n│n+1│n+2│n+3│n+..│├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│0│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6│ 7 │ 8 │ 9│ 10 │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│1│VENITURI PROPRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│2│Limita de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30% din venituri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│3│Serviciul anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale5)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│4│Rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│5│Dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│6│Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│7│Gradul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- în % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │x 100) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴─┴───┴───┴───┴────┘__________ 1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale. 2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n). 3) Contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării. 4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3. 5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare şi celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 privind situaţia estimativă a serviciului datoriei publice).NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale.Ordonator principal de credite,Primar/Preşedinte,...............................Director economic (Contabil),.............................------------Anexa 1.3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1.4 ---------la norme şi proceduri---------------------*Font 8*                                    SITUAŢIE                   privind serviciul datoriei publice locale                 Judeţul .............. Consiliul ............                        În perioada ......................                                                                          - mii RON -┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│Nr. │Serviciul anual al datoriei publice │ Anul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││crt.│locale ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │Serviciul datoriei publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru finanţare rambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │existentă (a+b+c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ 1. │a) Rambursarea finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │b) Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │c) Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │Serviciul datoriei publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru finanţare rambursabilă pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care se solicita autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(a + b + c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ 2. │a) Rambursarea finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │b) Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │c) Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │Serviciul TOTAL al datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale (a + b + c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ 3. │a) Rambursarea finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(1 a + 2 a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │b) Dobanzi (1 b + 2 b) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │c) Comisioane (1 c + 2 c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘         ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC             PRIMAR/PRESEDINTE (CONTABIL)Se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare a finanţărilor prevăzute în situaţia finanţărilor rambursabile contractate/garantate existente şi a graficului estimativ de rambursare a finanţarii pentru care se solicita autorizare.NOTĂ:Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă existentă se detaliaza pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată aflat în derulare.-----------Anexa 1.4 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".  +  Anexa 1.5 ----------la norme şi proceduri----------------------DECLARATIESubsemnatul/a ..........................., reprezentant legal al judeţului/municipiului ..........................................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe proprie raspundere ca judeţul/municipiul are în derulare urmatoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:┌────┬───────────────────────┬──────────────┬────┬────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┐│Fi- │ Valoare │Desti- │Fi- │ │ Data │Durata finanţării rambursabile │ Rata │Comi- ││nan-│finanţare rambursabilă │natie │nan-│Ga- │contractarii/├───────┬────────────────────────┤anuală a│sioane││ţa- │(valuta de │finanţare │ţat │rant│ garantarii │per. de│ per. de │dobanzii│ ││tor │contract) │rambursabilă │ │ │finanţării │gratie │ ramb. │ │ ││ │ │ │ │ │rambursabile │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼────┼────┼─────────────┼───────┼────────────────────────┼────────┼──────┤├────┼───────────────────────┼──────────────┼────┼────┼─────────────┼───────┼────────────────────────┼────────┼──────┤├────┼───────────────────────┼──────────────┼────┼────┼─────────────┼───────┼────────────────────────┼────────┼──────┤├────┼───────────────────────┼──────────────┼────┼────┼─────────────┼───────┼────────────────────────┼────────┼──────┤└────┴───────────────────────┴──────────────┴────┴────┴─────────────┴───────┴────────────────────────┴────────┴──────┘Prezenta declaratie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractarii/garantarii finanţării rambursabile în valoare de ................ şi raspund, conform dispoziţiilor art. 27 din Legea datoriei publice nr. 313/2004şi ale art. 77 din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, pentru furnizarea de date eronate.Data: ...............ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITENOTĂ:Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.-----------Anexa 1.5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".-------