DECIZIE nr. 481 din 6 mai 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Carmen Mihaela Mironov în Dosarul nr. 4.457/121/2007 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că textul de lege criticat nu contravine niciuneia dintre prevederile din Legea fundamentală şi din celelalte documente internaţionale invocate de autorul excepţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 8 iunie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 4.457/121/2007, Tribunalul Galaţi - Secţia comercială maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Carmen Mihaela Mironov într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea dispoziţiei prin care a fost suspendată dintr-o funcţie publică.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate nesocotesc principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât, spre deosebire de alte categorii profesionale, funcţionarii publici sunt suspendaţi de drept din funcţia pe care o ocupă în cazul trimiterii în judecată a acestora pentru săvârşirea anumitor infracţiuni. Se susţine că în acest mod se aplică pentru situaţii identice măsuri juridice diferite. În plus, se arată că nu este respectată prezumţia de nevinovăţie, consacrată atât de Constituţie, cât şi de alte documente internaţionale.Tribunalul Galaţi - Secţia comercială maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că răspunderea diverselor categorii de funcţionari publici se angajează conform statutului fiecărei categorii, existând diferenţe între regimul juridic aplicabil, de exemplu, funcţionarilor publici aleşi, celor din sfera puterii legislative, celor din sfera puterii judecătoreşti şi celor din sfera administraţiei publice. De aceea, nu se poate susţine că există situaţii identice cărora li se aplică tratamente juridice diferite.Avocatul Poporului precizează că, în urma renumerotării şi republicării, art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 a devenit art. 86 alin. (2). Invocând Decizia Curţii Constituţionale nr. 482/2006, consideră că nu pot fi reţinute criticile de neconstituţionalitate formulate de autorul excepţiei.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a Curţii, prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006. Legea nr. 188/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, dându-se textelor o nouă numerotare, dispoziţiile art. 74 alin. (2) criticate regăsindu-se în cuprinsul art. 86 alin. (2). Aşadar, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 86 alin. (2), care au următorul conţinut:- Art. 86 alin. (2): "(2) În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine."Textul art. 54 lit. h), la care face trimitere art. 86 alin. (2), enumeră infracţiunile a căror săvârşire constituie cazuri de incompatibilitate cu exercitarea funcţiei publice.În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, precum şi celor ale art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ambele referitoare la prezumţia de nevinovăţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 482 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2006, s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor criticate, în numerotarea anterioară republicării. Pentru motivele acolo reţinute, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, după ce a examinat-o prin prisma unor critici similare celor formulate şi în cauza de faţă şi prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie şi din instrumentele juridice internaţionale invocate de autorul excepţiei ce formează obiectul prezentului dosar.Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Carmen Mihaela Mironov în Dosarul nr. 4.457/121/2007 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 mai 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu----