HOTĂRÂRE nr. 546 din 21 mai 2008privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 29 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (3^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal pentru: a) monitorizarea şi clasificarea calităţii apei de îmbăiere; b) managementul calităţii apei de îmbăiere; c) furnizarea către public a informaţiilor cu privire la calitatea apei de îmbăiere.  +  Articolul 2Autorităţile competente în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri sunt: a) Ministerul Sănătăţii Publice, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, denumit în continuare ISPB, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; b) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Administraţia Naţională "Apele Române", denumită în continuare ANAR, prin direcţiile bazinale.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre are ca scop conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi protejarea sănătăţii oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică apelor de suprafaţă utilizate pentru îmbăiere, pentru care autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti preconizează un număr mare de utilizatori şi pentru care nu există o interdicţie sau recomandare permanentă împotriva îmbăierii.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre nu se aplică: a) bazinelor de înot şi bazinelor cu apă din staţiunile balneare şi balneoclimatice; b) apelor captate utilizate în scopuri terapeutice; c) apelor captate în bazine amenajate, separate de apele de suprafaţă şi de apele subterane.  +  Articolul 6În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) ape de suprafaţă, ape subterane, ape interioare, ape de tranziţie, ape costiere şi bazin hidrografic au înţelesul definiţiilor prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) autoritate competentă - autoritatea sau autorităţile desemnate pentru a asigura respectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre sau orice altă autoritate ori organism căruia i-a fost delegat acest rol; c) permanent - interdicţia de a se îmbăia sau recomandarea împotriva îmbăierii pe o perioadă echivalentă cu cel puţin un întreg sezon de îmbăiere; d) număr mare - un număr de utilizatori de peste 150/zi în timpul sezonului de îmbăiere, pe care autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti îl preconizează pe baza tendinţelor trecute sau pe baza infrastructurii şi a serviciilor asigurate ori a altor măsuri luate pentru a încuraja îmbăierea; e) poluare - prezenţa unei contaminări microbiologice sau a altor organisme ori deşeuri care afectează calitatea apei de îmbăiere şi care prezintă un risc pentru sănătatea utilizatorilor, potrivit prevederilor art. 33-35 şi, respectiv, prevederilor coloanei A din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate; f) sezon de îmbăiere - perioada cuprinsă între datele de 1 iunie şi 15 septembrie ale fiecărui an. În funcţie de condiţiile locale, sezonul de îmbăiere poate fi stabilit pentru o altă perioadă de către autoritatea de sănătate publică locală şi se comunică ISPB înainte de data de 1 mai a fiecărui an; g) măsuri de management - măsuri cu privire la apa de îmbăiere, respectiv:1. stabilirea şi menţinerea profilului apei de îmbăiere;2. stabilirea unui calendar de monitorizare;3. monitorizarea apei de îmbăiere;4. evaluarea calităţii apei de îmbăiere;5. clasificarea apei de îmbăiere;6. identificarea şi evaluarea cauzelor de poluare care ar putea afecta apele de îmbăiere şi sănătatea utilizatorilor;7. furnizarea de informaţii către public;8. acţiuni care să prevină expunerea utilizatorilor la poluare;9. acţiuni pentru reducerea riscului asociat poluării; h) poluare pe termen scurt - contaminarea microbiologică aşa cum este prevăzută în coloana A din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, care are cauze ce pot fi clar identificate şi care în mod normal nu ar afecta calitatea apei de îmbăiere pentru mai mult de 72 de ore din momentul debutului şi pentru care ANAR, prin direcţiile bazinale, va include în programele de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă şi monitorizarea evacuărilor de ape uzate ale folosinţelor de apă, dacă acestea pot influenţa direct calitatea apei din zona natural amenajată pentru îmbăiere pentru a stabili proceduri cu scopul de a prognoza şi gestiona poluarea pe termen scurt, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 - Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere; i) situaţie anormală - un eveniment sau o combinaţie de evenimente care are impact asupra calităţii apei de îmbăiere dintr-o zonă definită şi care se produce, în medie, cel mult o dată la 4 ani; j) set de date privind calitatea apei de îmbăiere - datele obţinute în conformitate cu prevederile cap. III; k) evaluarea calităţii apei de îmbăiere - procesul de apreciere a calităţii apei de îmbăiere prevăzut în anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere; l) proliferarea cianobacteriilor - dezvoltarea în masă a cianobacteriilor cu aspect de înflorire, covor sau spumă; m) public interesat - public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private.  +  Capitolul II Calitatea şi managementul apei de îmbăiere  +  Articolul 7 (1) ISPB şi ANAR identifică anual toate apele de îmbăiere, până la data de 15 mai, prin autorităţile de sănătate publică şi, respectiv, prin direcţiile bazinale. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) comunică anual Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile lista cu apele de îmbăiere identificate, până la data de 25 mai.  +  Articolul 8Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură monitorizarea parametrilor prevăzuţi în coloana A din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Monitorizarea apelor de îmbăiere şi pe baza metodologiei prevăzute la art. 48.  +  Articolul 9Punctul de monitorizare reprezintă locul în care: a) se estimează cel mai mare număr de utilizatori; sau b) se prognozează cel mai mare risc de poluare, luându-se în considerare profilul apei de îmbăiere.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc un program calendaristic de monitorizare pentru fiecare zonă de îmbăiere, înainte de începerea fiecărui sezon de îmbăiere, pe baza metodologiei prevăzute la art. 48. (2) Monitorizarea se realizează, pentru fiecare prelevare, într-un termen de maximum 4 zile de la data specificată în programul calendaristic de monitorizare. (3) Primul program calendaristic de monitorizare se va stabili începând cu sezonul de îmbăiere 2008. (4) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează ISPB la sfârşitul fiecărui sezon de îmbăiere, până la data de 15 octombrie a anului în curs, rezultatele monitorizării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11Rezultatele monitorizării în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se utilizează pentru elaborarea setului de date pe 4 ani privind calitatea apei de îmbăiere, prevăzut la art. 19 alin. (2) lit. c).  +  Articolul 12Se admite ca probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt să nu fie luate în considerare. Acestea pot fi înlocuite cu probe prelevate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Monitorizarea apelor de îmbăiere.  +  Articolul 13 (1) În timpul situaţiilor anormale, programul calendaristic de monitorizare prevăzut la art. 10 alin. (1) poate fi suspendat de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Programul prevăzut la art. 10 alin. (1) este reluat de îndată ce acest lucru este posibil, după încetarea situaţiei anormale, şi sunt prelevate noi probe, pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza acestei situaţii. (3) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunică suspendarea calendarului de monitorizare în raportarea anuală către ISPB, prevăzută la art. 10 alin. (4). (4) Situaţiile anormale sunt declarate de ANAR şi de alte instituţii conform competenţelor pe care le au.  +  Articolul 14Ministerul Sănătăţii Publice, prin ISPB, informează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Comisia Europeană despre orice suspendare a programului calendaristic de monitorizare, indicând motivele suspendării, cel mai târziu în următoarea raportare anuală, prevăzută la art. 43.  +  Articolul 15Ministerul Sănătăţii Publice, prin ISPB şi prin autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, se asigură că analiza calităţii apei de îmbăiere se efectuează potrivit metodelor de referinţă prevăzute la anexa nr. 1 - Parametrii de calitate şi regulilor de prelevare a probelor pentru analize microbiologice prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli de prelevare a probelor pentru analizele microbiologice.  +  Articolul 16Ministerul Sănătăţii Publice, prin ISPB, poate autoriza utilizarea altor metode sau reguli alternative de analiză a calităţii apei de îmbăiere, în cazul în care se demonstrează că rezultatele obţinute sunt echivalente cu cele obţinute potrivit prevederilor anexelor nr. 1 şi 5.  +  Articolul 17Ministerul Sănătăţii Publice, prin ISPB, în situaţia prevăzută la art. 16, furnizează Comisiei Europene toate informaţiile cu privire la metodele sau regulile utilizate şi la echivalenţa acestora.  +  Articolul 18ISPB centralizează seturile de date privind calitatea apei de îmbăiere, rezultate din monitorizarea efectuată de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 19 (1) Evaluarea calităţii apei de îmbăiere se realizează de către ISPB, pe baza datelor raportate la sfârşitul fiecărui sezon de îmbăiere de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Evaluarea se face după următoarele criterii: a) pentru fiecare apă de îmbăiere; b) după sfârşitul fiecărui sezon de îmbăiere; c) pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere din sezonul curent şi 3 sezoane de îmbăiere precedente; d) în conformitate cu procedura privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere prevăzute în anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu ISPB, poate decide evaluarea apei de îmbăiere numai pe baza datelor privind calitatea apelor de îmbăiere obţinute în ultimele 3 sezoane, fără a lua în considerare rezultatele monitorizării din sezonul curent. (2) Înainte de a realiza evaluarea prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii Publice, prin ISPB, informează Comisia Europeană despre această activitate. (3) Comisia Europeană este informată şi în cazul în care Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu ISPB, decide să reia evaluarea calităţii apelor de îmbăiere pe baza a 4 sezoane de îmbăiere; (4) Durata perioadelor de evaluare se poate modifica numai o dată la 5 ani, de către Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu ISPB.  +  Articolul 21 (1) Seturile de date utilizate pentru evaluarea calităţii apei de îmbăiere sunt compuse din cel puţin 16 probe. (2) Pentru circumstanţele speciale prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 - Monitorizarea apelor de îmbăiere, seturile de date sunt compuse din 12 probe.  +  Articolul 22Prin excepţie de la prevederile art. 19 alin. (2) lit. c), evaluarea calităţii apei de îmbăiere se poate realiza pe un set de date referitor la mai puţin de 4 sezoane de îmbăiere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 21 sau dacă setul de date privind apa de îmbăiere cuprinde cel puţin 8 probe, în cazul apelor de îmbăiere pentru care sezonul de îmbăiere nu depăşeşte 8 săptămâni, în următoarele situaţii: a) apa de îmbăiere a fost identificată recent; b) au apărut schimbări care pot afecta clasificarea apei de îmbăiere în conformitate cu prevederile art. 24, caz în care evaluarea se realizează pe baza unui set de date privind calitatea apei de îmbăiere alcătuit exclusiv din rezultatele obţinute pentru probele prelevate din momentul apariţiei schimbărilor; c) apa de îmbăiere a făcut deja obiectul unei evaluări în conformitate cu Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002. În acest caz se echivalează parametrii Coliformi fecali/100 ml şi Streptococi fecali/100 ml, colectaţi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, cu parametrii Escherichia coli/100 ml şi, respectiv, Enterococi intestinali/100 ml din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate.  +  Articolul 23Apele de îmbăiere existente se pot grupa sau diviza, în vederea evaluării calităţii, numai în cazul în care: a) sunt învecinate; b) au făcut obiectul unor evaluări similare în cei 4 ani precedenţi în conformitate cu prevederile art. 19, 21 şi ale art. 22 lit. c); c) au profiluri de apă de îmbăiere similare în ceea ce priveşte prezenţa sau absenţa factorilor de risc.  +  Articolul 24 (1) Pe baza rezultatelor evaluării efectuate în conformitate cu prevederile art. 18-23, ISPB clasifică apele de îmbăiere, conform dispoziţiilor anexei nr. 2 - Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere, ca fiind de calitate: a) nesatisfăcătoare; b) satisfăcătoare; c) bună; d) excelentă. (2) Prima clasificare efectuată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se realizează la sfârşitul sezonului de îmbăiere 2015.  +  Articolul 25Până la sfârşitul sezonului de îmbăiere 2015, toate apele de îmbăiere sunt cel puţin de calitate "satisfăcătoare", iar Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ia măsurile adecvate şi necesare pentru creşterea numărului apelor de îmbăiere a căror calitate să fie "excelentă" sau "bună".  +  Articolul 26 (1) Este permisă clasificarea temporară a unei ape de îmbăiere ca fiind de calitate "nesatisfăcătoare", fără a se aduce atingere obiectivelor prezentei hotărâri, numai dacă în sezonul de îmbăiere care urmează sunt adoptate următoarele măsuri: a) măsuri de management adecvate, inclusiv interzicerea îmbăierii sau emiterea unei recomandări împotriva îmbăierii, în vederea prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor; b) identificarea cauzelor şi motivelor pentru care nu a putut fi atinsă o calitate "satisfăcătoare"; c) măsuri de management adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluării; d) avertizarea publicului prin semne şi simboluri simple şi clare, în conformitate cu prevederile art. 38, şi informarea acestuia despre cauzele poluării şi despre măsurile adoptate pe baza profilului apelor de îmbăiere. (2) În cazul în care apa de îmbăiere este de calitate "nesatisfăcătoare" timp de 5 ani consecutivi, se emite o interdicţie permanentă de îmbăiere sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii, de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pot introduce o interdicţie permanentă a îmbăierii sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii înainte de sfârşitul perioadei de 5 ani, în cazul în care Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi ANAR consideră că obţinerea calităţii "satisfăcătoare" ar fi imposibilă sau prea costisitoare.  +  Articolul 27 (1) ISPB în colaborare cu ANAR elaborează profilul apelor de îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere. (2) Fiecare profil de apă de îmbăiere poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape de îmbăiere învecinate. (3) Profilurile apelor de îmbăiere se stabilesc pentru prima dată până cel târziu la 24 martie 2011, pe baza metodologiei recomandate de Comisia Europeană.  +  Articolul 28Profilurile apelor de îmbăiere se revizuiesc şi se actualizează de către ANAR şi ISPB în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere.  +  Articolul 29La stabilirea, revizuirea şi actualizarea profilurilor apelor de îmbăiere se utilizează în mod corespunzător datele care au fost obţinute prin monitorizările şi evaluările efectuate în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt relevante în sensul prezentei hotărâri.  +  Articolul 30 (1) ANAR, prin direcţiile bazinale şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, adoptă în timp util măsuri de management adecvate atunci când are cunoştinţă sau când se prognozează situaţii neaşteptate, care au ori se estimează că pot avea consecinţe negative asupra calităţii apei de îmbăiere şi asupra sănătăţii utilizatorilor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu direcţiile bazinale ANAR şi cu autorităţile publice locale, asigură informarea publicului şi, după caz, interdicţia temporară a îmbăierii.  +  Articolul 31În situaţia în care profilul apei de îmbăiere indică un risc potenţial de proliferare a cianobacteriilor, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează o monitorizare adecvată pentru a permite identificarea în timp util a riscurilor pentru sănătate.  +  Articolul 32În caz de proliferare a cianobacteriilor şi atunci când a fost identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi direcţiile bazinale ale ANAR, în colaborare cu autorităţile publice locale, adoptă de urgenţă măsurile de management pentru a preveni expunerea utilizatorilor, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.  +  Articolul 33 (1) În situaţia în care profilul apei de îmbăiere indică o tendinţă de proliferare a algelor macroscopice şi/sau a fitoplanctonului marin, ANAR, prin direcţiile bazinale şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează investigaţii pentru a determina dacă prezenţa acestora este acceptabilă şi pentru a identifica riscurile pentru sănătate. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ANAR, prin direcţiile bazinale, adoptă măsuri de management, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.  +  Articolul 34 (1) Apele de îmbăiere sunt supuse unui control vizual al poluării de către ANAR, prin direcţiile bazinale, control menit să detecteze prezenţa reziduurilor, spre exemplu de gudron, sticlă, plastic, cauciuc sau a altor deşeuri. (2) În situaţia în care se constată existenţa unei poluări, autorităţile competente adoptă măsuri adecvate de management, inclusiv informarea publicului.  +  Articolul 35În situaţia în care fenomenele de poluare sau meteo dintr-un bazin hidrografic au efecte transfrontiere asupra calităţii apei de îmbăiere, România cooperează cu statele membre, precum şi cu alte state implicate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin prezenta hotărâre, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informaţii şi prin acţiuni comune, menite să controleze aceste efecte.  +  Capitolul III Schimbul de informaţii  +  Articolul 36Autorităţile competente încurajează participarea publicului la punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi se asigură că publicul se poate informa asupra modalităţii de participare şi poate formula sugestii, observaţii sau reclamaţii.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplică în special la stabilirea, revizuirea şi actualizarea listelor cu apele de îmbăiere în conformitate cu art. 7. Informaţiile obţinute sunt luate în considerare de către autorităţi în mod corespunzător.  +  Articolul 38Autorităţile competente se asigură că sunt difuzate activ şi rapid pe toată perioada sezonului de îmbăiere, într-un loc uşor accesibil, situat în imediata apropiere a fiecărei ape de îmbăiere, informaţii privind: a) clasificarea curentă a apei de îmbăiere, precum şi orice interdicţie a îmbăierii sau recomandare împotriva îmbăierii prin intermediul unui semn ori simbol simplu şi clar; b) o descriere generală a apei de îmbăiere în termeni care să nu fie tehnici, pe baza profilului apei de îmbăiere stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3; c) în cazul apelor de îmbăiere expuse poluării pe termen scurt:(i) notificarea că apa de îmbăiere este supusă unei poluări pe termen scurt;(îi) indicarea numărului de zile în care îmbăierea a fost interzisă sau nu a fost recomandată în timpul sezonului de îmbăiere precedent, ca urmare a unei poluări similare;(iii) un avertisment, ori de câte ori se prognozează sau are loc o asemenea poluare; d) informaţii privind natura şi durata prognozată a situaţiilor anormale în cursul unor astfel de evenimente; e) o notă de informare a publicului, care să explice motivele pentru care îmbăierea este interzisă sau nu este recomandată; f) anunţul că zona în cauză nu mai este o apă de îmbăiere şi motivele declasării, în cazul în care este emisă o interdicţie permanentă a îmbăierii sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii; g) indicarea unor surse de informare mai complete, în conformitate cu prevederile art. 39.  +  Articolul 39Autorităţile competente utilizează mijloacele de comunicare şi tehnologiile corespunzătoare, inclusiv internetul, pentru a difuza în mod activ şi rapid informaţiile referitoare la apele de îmbăiere prevăzute la art. 38, precum şi următoarele informaţii, cel puţin în limbile română şi engleză: a) o listă a apelor de îmbăiere; b) clasificarea fiecărei ape de îmbăiere în cursul ultimilor 3 ani, precum şi profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu prezenta hotărâre, de la ultima clasificare; c) în cazul apelor de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate "nesatisfăcătoare", informaţii privind cauzele poluării şi măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor la poluare şi pentru soluţionarea cauzelor, în conformitate cu prevederile art. 8; d) în cazul apelor de îmbăiere supuse poluării pe termen scurt, informaţii generale privind:(i) condiţiile susceptibile să conducă la o poluare pe termen scurt;(îi) probabilitatea producerii unei asemenea poluări şi durata prognozată a acesteia;(iii) cauzele poluării şi măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor la poluare şi eliminării cauzelor poluării.  +  Articolul 40 (1) Lista prevăzută la art. 39 lit. a) este disponibilă în fiecare an înainte de începerea sezonului de îmbăiere. (2) Rezultatele monitorizărilor prevăzute la art. 39 lit. b) sunt disponibile pe site-ul autorităţilor competente după finalizarea analizei.  +  Articolul 41Informaţiile prevăzute la art. 37 şi 38 sunt difuzate de îndată ce sunt disponibile şi sunt utilizate începând cu anul 2012.  +  Articolul 42Autorităţile competente comunică publicului ori de câte ori este posibil informaţii cu referinţe geografice, într-o manieră clară şi coerentă, prin utilizarea semnelor şi simbolurilor adoptate la nivel european.  +  Capitolul IV Raportare  +  Articolul 43 (1) Pentru fiecare apă de îmbăiere, Ministerul Sănătăţii Publice, prin ISPB, comunică Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Comisiei Europene rezultatele monitorizării şi evaluării calităţii apei de îmbăiere, precum şi o descriere a principalelor măsuri de management care au fost adoptate. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică odată cu încheierea primei evaluări a calităţii apei de îmbăiere, realizată pe baza seturilor de date obţinute prin monitorizarea prevăzută la art. 8. (3) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează până la 31 decembrie, pentru sezonul de îmbăiere din anul respectiv.  +  Articolul 44 (1) Ministerul Sănătăţii Publice notifică anual Comisiei Europene, înainte de începerea sezonului de îmbăiere, toate apele identificate ca ape de îmbăiere, inclusiv motivele oricărei modificări în raport cu anul precedent. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică pentru prima dată înainte de începerea sezonului de îmbăiere 2008.  +  Articolul 45ISPB întocmeşte anual raportul naţional privind calitatea apelor de îmbăiere, pe care îl transmite Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile până la 31 decembrie.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 46 (1) Pentru echivalenţa metodelor de analiză microbiologică în sensul art. 15, se specifică standardul ISO 17994:2004. (2) Măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) se elaborează de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi direcţiile bazinale ANAR şi se implementează în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi cu celelalte părţi interesate.  +  Articolul 47România poate transmite Comisiei Europene, până la 31 decembrie 2014, observaţii şi propuneri la raportul realizat de aceasta în domeniul apelor de îmbăiere în anul 2008.  +  Articolul 48 (1) Metodologia de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În scopul informării adecvate a publicului, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) şi cu prevederile art. 42, autorităţile competente vor elabora, pe baza recomandărilor Comisiei Europene, metodologii specifice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 49 (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexele nr. 1 şi 5 vor fi actualizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, ori de câte ori este necesar, în baza progresului tehnic şi ştiinţific şi a recomandărilor Comisiei Europene. (3) Autorităţile competente vor elabora ghiduri metodologice pentru evaluarea probelor individuale.  +  Articolul 50Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii: a) art. 27-29 şi art. 31-33, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011; b) art. 8, art. 15-17 şi art. 46, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2012; c) art. 19-26 şi art. 43, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.  +  Articolul 51 (1) Până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 8, monitorizarea apei de îmbăiere se realizează pe baza parametrilor prevăzuţi în anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002. (2) Până în anul 2014, raportarea anuală a calităţii apei de îmbăiere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 şi, respectiv, ale Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru anii 2012-2014, se vor realiza următoarele echivalări, în scopul raportării: a) parametrul Enterococi intestinali, monitorizat în conformitate cu anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, se va echivala cu parametrul Streptococi fecali, prevăzut la poziţia 3 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002; b) parametrul Escherichia coli, monitorizat în conformitate cu anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, se va echivala cu parametrul Coliformi fecali, prevăzut la poziţia 2 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002.  +  Articolul 52 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1)-(3) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, precum şi anexa nr. 2 la Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Pe data de 31 decembrie 2014 se abrogă integral prevederile Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002.  +  Articolul 53Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 54Autorităţile competente comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.** *Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/7/CE privind managementul calităţii apei de îmbăiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 4 martie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 546.  +  Anexa 1 PARAMETRII DE CALITATEA. Pentru apele interioare
  Parametrul Calitate excelentă Calitate bună Calitate satisfă- cătoare Metode de referinţă pentru analiză
  A B C D E
  Enterococi intestinali/100 ml 200*) 400*) 330**) ISO 7899-1 sau ISO 7899-2
  Escherichia coli/100 ml 500*) 1.000*) 900**) ISO 9308-3 sau ISO 9308-1
  --------- Notă *) Pe baza evaluării percentilei 95; a se vedea anexa nr. 2. Notă **) Pe baza evaluării percentilei 90; a se vedea anexa nr. 2.B. Pentru apele costiere şi apele de tranziţie
  Parametrul Calitate excelentă Calitate bună Calitate satisfă- cătoare Metode de referinţă pentru analiză
  A B C D E
  Enterococi intestinali/100 ml 100*) 200*) 185**) ISO 7899-1 sau ISO 7899-2
  Escherichia coli/100 ml 250*) 500*) 500**) ISO 9308-3 sau ISO 9308-1
  ---------- Notă *) Pe baza evaluării percentilei 95; a se vedea anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere. Notă **) Pe baza evaluării percentilei 90; a se vedea anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere.
   +  Anexa 2 PROCEDURI PRIVIND EVALUAREAŞI CLASIFICAREA APELOR DE ÎMBĂIERE1. Calitate nesatisfăcătoareApele de îmbăiere sunt clasificate ca fiind de calitate "nesatisfăcătoare" în cazul în care, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obţinut în cursul ultimei perioade de evaluare*a), valorile percentilei*b) pentru numărătorile microbiologice sunt mai rele*c) decât valorile de calitate "satisfăcătoare" prevăzute în coloana D din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate.---------*a) Ultima perioadă de evaluare înseamnă ultimele 4 sezoane de îmbăiere ori perioada prevăzută la art. 19 sau 22.*b) Pe baza evaluării percentilei log(10) a funcţiei distribuţiei normale a probabilităţii densităţii datelor microbiologice obţinute pentru o anumită apă de îmbăiere, valoarea percentilei se calculează în modul următor:(i) se ia valoarea log(10) a tuturor numărătorilor bacteriene din secvenţa de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obţine o valoare egală cu zero se ia valoarea log(10) a limitei de detecţie a metodei analitice utilizate);(îi) se calculează media aritmetică a valorilor log(10)(f2æ);(iii) se calculează abaterea standard a valorilor log10(f2'f3).Valoarea superioară a percentilei 90 a probabilităţii funcţiei densităţii datelor se calculează pe baza ecuaţiei:Percentila superioară 90 = antilog (f2æ + 1,282 'f3)Valoarea superioară a percentilei 95 a probabilităţii funcţiei densităţii datelor se calculează pe baza ecuaţiei:Percentila superioară 95 = antilog (f2æ + 1,65 'f3)*c) Mai rele înseamnă concentraţii mai mari, exprimate în UFC/100 ml.2. Calitate satisfăcătoareApele de îmbăiere trebuie clasificate ca fiind de calitate "satisfăcătoare": a) dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obţinute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile pentru calitate "satisfăcătoare" prevăzute în coloana D din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate; şi b) dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiţia ca:(i) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă şi monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;(îi) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; şi(iii) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.3. Calitate bunăApele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de calitate "bună": a) dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obţinute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune*d) decât valorile de calitate "bună" prevăzute în anexa nr. 1 coloana C; şi----------*d) Mai bune înseamnă concentraţii mai mici, exprimate în UFC/100 ml. b) dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiţia ca:(i) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă şi monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;(îi) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; şi(iii) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.4. Calitate excelentăApele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de calitate "excelentă": a) dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obţinute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune*d) decât valorile de calitate "excelentă" prevăzute în anexa nr. 1 coloana B; şi---------*d) Mai bune înseamnă concentraţii mai mici, exprimate în UFC/100 ml. b) dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiţia ca:(i) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă şi monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;(îi) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; şi(iii) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.  +  Anexa 3 PROFILUL APELOR DE ÎMBĂIERE1. Profilul apei de îmbăiere prevăzut la cap. II din hotărâre constă în: a) o descriere a caracteristicilor fizice, geografice şi hidrologice ale apei de îmbăiere, precum şi ale altor ape de suprafaţă din bazinul hidrografic al apei de îmbăiere în cauză, care ar putea fi o sursă de poluare şi care sunt relevante în sensul scopului prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) o identificare şi o evaluare a cauzelor poluării care ar putea afecta apele de îmbăiere şi ar putea dăuna sănătăţii utilizatorilor; c) o evaluare a potenţialului de proliferare a cianobacteriilor; d) o evaluare a potenţialului de proliferare a algelor macroscopice şi/sau fitoplanctonului; e) dacă evaluarea prevăzută la lit. b) arată că există un risc de poluare pe termen scurt, următoarele informaţii vor fi colectate:- prognoza privind natura, frecvenţa şi durata anticipată a poluării pe termen scurt;- detalii ale tuturor cauzelor de poluare posibile, inclusiv măsurile de management adoptate şi calendarul pentru eliminarea acestora;- măsurile de management adoptate pe durata poluării pe termen scurt, precum şi identitatea şi datele de contact ale autorităţilor responsabile de adoptarea acestor măsuri; f) amplasamentul punctului de monitorizare.2. În cazul apelor de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate "bună", "satisfăcătoare" sau "nesatisfăcătoare", profilul apei de îmbăiere trebuie revizuit în mod regulat pentru a stabili dacă unul dintre aspectele enumerate la pct. 1 s-a modificat. După caz, profilul apei de îmbăiere va fi actualizat. Frecvenţa şi amploarea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii şi gravităţii poluării. Cu toate acestea, revizuirile trebuie să fie în conformitate cel puţin cu dispoziţiile prevăzute şi să fie efectuate cel puţin cu frecvenţa specificată în tabelul următor.
  Clasificarea apei de îmbăiere "Bună" "Satisfă- cătoare" "Nesatis- făcătoare"
  Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puţin la fiecare 4 ani 3 ani 2 ani
  Aspectele care trebuie revizuite (lit. de la pct. 1) de la a) până la f) de la a) până la f) de la a) până la f)
  În cazul apelor de îmbăiere clasificate anterior ca fiind de calitate "excelentă", profilul trebuie revizuit şi, după caz, actualizat numai dacă se înregistrează o depreciere a calităţii la "bună", "satisfăcătoare" sau "nesatisfăcătoare". Revizuirea trebuie să cuprindă toate aspectele menţionate la pct. 1.3. În cazul unor lucrări de construire sau al unor modificări semnificative în infrastructura apelor de îmbăiere sau în vecinătatea acestora, profilul apelor de îmbăiere trebuie actualizat înainte de începerea următorului sezon de îmbăiere.4. Informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a) şi b) trebuie furnizate pe o hartă detaliată, atunci când acest lucru este posibil.5. Orice altă informaţie relevantă poate fi adăugată sau inclusă în cazul în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.
   +  Anexa 4 MONITORIZAREA APELOR DE ÎMBĂIEREMonitorizarea apelor de îmbăiere se realizează prin prelevarea de probe din aceste ape, astfel:1. se prelevă o probă cu 5-15 zile înainte de începerea fiecărui sezon de îmbăiere. Luând în considerare această probă suplimentară şi în conformitate cu prevederile pct. 2, nu se pot preleva şi analiza mai puţin de 4 probe pe durata unui sezon de îmbăiere;2. se prelevă şi se analizează numai 3 probe pe durata unui sezon de îmbăiere în cazul unei ape de îmbăiere: a) pentru care sezonul de îmbăiere nu depăşeşte 8 săptămâni; sau b) care este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale;3. datele de prelevare a probelor se vor stabili pe durata întregului sezon de îmbăiere, la intervale de timp care nu vor fi mai lungi de o lună;4. în cazul unei poluări pe termen scurt trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârşitul incidentului. Această probă nu trebuie să facă parte din setul de date privind calitatea apei de îmbăiere. În cazul în care se dovedeşte necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, se prelevă o probă suplimentară după 7 zile de la terminarea poluării pe termen scurt.  +  Anexa 5 REGULI DE PRELEVARE A PROBELORPENTRU ANALIZELE MICROBIOLOGICE1. Punctul de prelevare a probelorÎn cazul în care este posibil, prelevările trebuie efectuate la 30 de centimetri sub suprafaţa apei şi în ape care au o adâncime de cel puţin un metru.2. Sterilizarea recipientelor pentru prelevarea probelorRecipientele pentru prelevarea probelor trebuie:- să fie supuse unei sterilizări prin autoclavare timp de cel puţin 15 minute la o temperatură de 121°C; sau- să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160-170°C timp de cel puţin o oră; sau- să fie recipiente pentru prelevare sterilizate prin iradiere, obţinute direct de la producător.3. Condiţii privind prelevarea probelorVolumul recipientului pentru prelevarea probelor depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat, conţinutul minim este în general de 250 ml.Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie din material transparent şi incolor: sticlă, polietilenă sau polipropilenă.Pentru prevenirea oricărei contaminări a probei, persoana care prelevă proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca recipientele să rămână sterile. Nu este necesar niciun alt echipament steril (mănuşi chirurgicale, cleşti sau tije pentru prelevare de probe) în cazul în care procedura este făcută corect.Proba trebuie să fie identificată în mod clar, prin inscripţionare cu cerneală permanentă pe recipient şi pe formularul de prelevare al probei.4. Transportul şi păstrarea probelor înaintea analizeiÎn toate etapele transportului, probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special cea provenind direct de la soare.Probele trebuie transportate la o temperatură de aproximativ 4°C, într-o geantă frigorifică sau într-un frigider până la sosirea în laborator. În cazul în care transportul către laborator durează mai mult de 4 ore, este obligatorie utilizarea unui frigider.Intervalul de timp între prelevarea şi analiza probei trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeaşi zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie analizate în termen de cel mult 24 de ore. În acest timp ele trebuie păstrate la întuneric şi la o temperatură de 4°±3°C.----------