ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 21 mai 2008pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008  Având în vedere că începând din anul 2007 Consiliul Superior al Magistraturii a devenit membru al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), asociaţie internaţională cu scop nelucrativ de utilitate internaţională ce are ca atribuţii principale furnizarea de informaţii privind independenţa justiţiei, de expertiză şi propuneri în acest sens către instituţiile Uniunii Europene şi către alte organizaţii naţionale şi internaţionale, schimbul de experienţă în legătură cu organizarea şi funcţionarea sistemelor judiciare din diferite state membre ale Uniunii Europene,ţinând cont de faptul că începând din anul 2007 Institutul Naţional al Magistraturii a devenit membru cu drepturi depline al Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), asociaţie internaţională cu scop nelucrativ constituită de către instituţiile de formare a magistraţilor din Uniunea Europeană în scopul cooperării pentru identificarea nevoilor comune de formare, pentru realizarea unui schimb de experienţă în materie de formare judiciară, pentru identificarea unor programe şi metode noi de formare, în special prin utilizarea tehnologiei moderne, pentru coordonarea programelor de formare ale membrilor săi,luând în considerare necesitatea achitării de către cele două instituţii a cotizaţiilor, necesitate ce decurge din calitatea lor de membre ale respectivelor asociaţii, precum şi faptul că plata cotizaţiilor aferente acestor statute trebuie efectuată în cel mai scurt timp,având în vedere că, pe de o parte, neplata contribuţiei financiare duce atât la pierderea dreptului de vot al Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul RECJ, cât şi la imposibilitatea promovării reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii în organele de conducere ale RECJ şi că, pe de altă parte, neplata contribuţiei financiare datorate de Institutul Naţional al Magistraturii duce la pierderea chiar a calităţii sale de membru al EJTN,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră", la punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după poziţia 50 se introduc două noi poziţii, poziţiile 51 şi 52, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
  "Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiin- ţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia inter- naţională respectivă Expli- caţii
  51 Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) Bruxelles 2004 2007 Consiliul Superior al Magistraturii România participă din anul 2007
  52 Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) Bruxelles 2003 2007 Institutul Naţional al Magistraturii România participă din anul 2007"
  2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", după ultimul subcapitol "Academia Română" se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:"Consiliul Superior al Magistraturii
  1 (RECJ) Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare euro echivalentul în euro al sumei de 15.500 lei la data efectuării plăţii
  Institutul Naţional al Magistraturii
  1 (EJTN) Reţeaua Europeană de Formare Judiciară euro 4000"
   +  Articolul II (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru cu drepturi depline, la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), cu sediul la Bruxelles. (2) Sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Pentru anul 2008 se introduce în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, la capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri curente în străinătate", alineatul "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale", suma de 15.500 lei. (4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură prin redistribuire de la titlul "Bunuri şi servicii", alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008 Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul III (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Institutului Naţional al Magistraturii, instituţie aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), cu sediul la Bruxelles. (2) Sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Pentru anul 2008 se introduce în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, la capitolul "Învăţământ", titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri curente în străinătate", alineatul "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale", suma de 16.000 lei. (4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură prin redistribuire de la titlul "Bunuri şi servicii", alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008 Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 63.---------