ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 21 mai 2008pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008    Având în vedere faptul că prin modificările aduse titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, a fost creată posibilitatea pentru beneficiari de a opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar,ţinând seama de faptul că până în acest moment cuantumul sumelor ce urmează a fi acordate persoanelor care şi-au manifestat opţiunile de acordare a despăgubirilor în numerar depăşeşte resursele financiare alocate din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea",în vederea demarării în regim de urgenţă a procesului de plată a despăgubirilor în numerar şi pentru asigurarea resurselor financiare,pentru a asigura o necesitate socială şi pentru eliminarea riscului promovării unor acţiuni în justiţie împotriva statului român,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTitlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Sursele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură, până la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A., din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul «Proprietatea» şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor."2. La articolul 14^1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prezentei legi se transferă, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în bugetul acesteia. (6) Activităţile privind evidenţa contabilă şi plata despăgubirilor se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Ingrid ZaarourMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 62.-----------