ORDIN nr. 223 din 7 aprilie 2008privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 223 din 7 aprilie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 1.330 din 30 aprilie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 22 mai 2008  Văzând Referatul de aprobare nr. 96.222 din 19 februarie 2008 al Direcţiei politici, strategii şi reglementări forestiere din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004,în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, prevăzută în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, prevăzut în anexa nr. II, precum şi Criteriile de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatări forestiere, prevăzute în anexa nr. III.  +  Articolul 3Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.126/2005 privind numirea Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră şi a Criteriilor de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 8 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Anexele nr. I-III fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganian  +  Anexa ICOMPONENŢAComisiei de atestare a operatorilor economicipentru exploatări forestiere
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  1. Iacob Dănuţ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Achim Dan Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  3. Bîlea Ion Codruţ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  4. Ciomag Dragoş Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  5. Alexa Vasile Asociaţia Administratorilor de Păduri din România
  6. Constantinescu Gheorghe Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR
  7. Creţu Ovidiu Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR
  8. Ionaşcu Gheorghiţă Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR
  9. Sbera Ioan Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR
   +  Anexa IIREGULAMENT 07/04/2008  +  Anexa IIICRITERIILE DE ATESTAREa operatorilor economici pentruactivitatea de exploatări forestiereHotărârea comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatări forestiere se va lua pe baza următoarelor criterii:1. operatorul economic este persoana juridică cu obiect de activitate în domeniul exploatărilor forestiere;2. operatorul economic are încadrat personal tehnic, după cum urmează: a) pentru un inginer silvic se stabileşte o capacitate de exploatare de 30.000 mc/an; b) pentru un maistru în exploatare forestieră sau tehnician silvic se stabileşte o capacitate de exploatare de 10.000 mc/an;3. operatorul economic are asigurată dotarea cu utilaje specifice necesare realizării lucrărilor de exploatare forestieră, pentru următoarele capacităţi: a) un tractor articulat forestier - 6.000 mc; b) un tractor universal - 5.000 mc; c) un utilaj multifuncţional - potrivit datelor tehnice; d) un funicular - potrivit datelor tehnice;4. pentru utilajele specifice, capacitatea se calculează astfel: a) în cazul utilajelor conducătoare (tractoare articulate forestiere, tractoare universale, utilaje multifuncţionale şi funiculare), la care gradul de uzură depăşeşte 50%, capacitatea de exploatare care se atestă se stabileşte prin diminuarea cu 50% a capacităţii prevăzute la pct. 3; b) în cazul utilajelor conducătoare (tractoare articulate forestiere, tractoare universale, utilaje multifuncţionale şi funiculare), la care gradul de uzură este cuprins între 1 şi 50%, capacitatea de exploatare care se atestă se stabileşte prin diminuarea cu procentul aferent uzurii a capacităţii prevăzute la pct. 3;5. capacitatea de exploatare se stabileşte ca valoarea cea mai mică rezultată din îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind personalul de specialitate şi dotarea cu utilaje specifice.----------