HOTĂRÎRE Nr. 438 din 6 iunie 1996privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 125 din 17 iunie 1996    În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren, constituită pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prezentat în anexa care face parte integrantă din hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevenirea, intervenţia operativă şi refacerea în cazul dezastrelor produse de seisme şi alunecări de teren reprezintă o activitate de interes naţional având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora.  +  Articolul 2Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare, componenta, atribuţiile şi dotarea Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren, denumita în continuare Comisia centrala.  +  Capitolul 2 Organizarea, funcţionarea, componenta şi dotarea Comisiei centrale  +  Articolul 3Comisia centrala funcţionează pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi se subordonează Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 4Comisia centrala este alcătuită din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale cu atribuţii şi responsabilităţi privind apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren, în componenta prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.Comisia centrala nominalizeaza şi colaborează cu instituţiile şi organismele care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul prevenirii şi apărării împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren.  +  Articolul 5Comisiile judeţene, respectiv Comisia de apărare împotriva dezastrelor produse de seisme şi alunecarilor de teren a municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, precum şi comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, se subordonează Comisiei centrale.  +  Articolul 6Preşedintele Comisiei centrale este ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.În perioada în care preşedintele este în imposibilitate de a-şi exercită atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de vicepreşedintele Comisiei centrale - secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 7Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale este organizat ca un compartiment distinct în cadrul Direcţiei de protecţie antiseismica şi prevenire a efectelor dezastrelor din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Secretariatul tehnic permanent pregăteşte propuneri privind măsurile de protecţie, intervenţie, recuperare şi reabilitare, urmărind îndeplinirea lor, în care scop colaborează cu specialişti din institute de învăţământ superior şi de cercetare-proiectare, cu reprezentanţi ai regiilor autonome cu specific deosebit, precum şi cu specialişti din alte instituţii şi organizaţii, cu atribuţii şi responsabilităţi în apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren.  +  Articolul 8Comisia centrala se convoacă semestrial în şedinţe ordinare sau ori de cîte ori este necesar.Proiectul ordinii de zi a şedinţelor, precum şi documentele ce urmează a fi analizate vor fi puse la dispoziţia membrilor Comisiei centrale de către Secretariatul tehnic permanent.Ordinea de zi se aproba la începutul şedinţei.  +  Articolul 9Propunerile şi măsurile stabilite de Comisia centrala se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi se consemnează în procesul-verbal de şedinţa. Hotărârile Comisiei centrale se semnează de către preşedintele acesteia şi se comunică de îndată factorilor interesaţi, prin grija Secretariatului tehnic permanent.  +  Articolul 10În cazul producerii unui dezastru ca urmare a efectelor seismelor sau a alunecarilor de teren, pentru intervenţie, se constituie un grup operativ desemnat de preşedintele Comisiei centrale.Pentru intervenţie operativă şi refacerea în cazul dezastrelor produse de efectele seismelor şi alunecarilor de teren, grupul operativ al Comisiei centrale nominalizeaza şi solicita participarea specialiştilor în domeniul seismelor şi al alunecarilor de teren, reprezentanţi ai regiilor autonome cu specific deosebit, precum şi ai altor instituţii şi organizaţii cu atribuţii şi responsabilităţi privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor.  +  Articolul 11Comisia centrala îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 12Dotarea Comisiei centrale cuprinde echipament pentru telecomunicaţii, tehnica de calcul, aparatura necesară multiplicării de documente, harti ale zonelor de risc ( seism, alunecări de teren) la diferite scări, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 13Documentele privind activitatea Comisiei centrale se arhiveaza de către Secretariatul tehnic permanent al acesteia, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul 3 Atribuţiile Comisiei centrale  +  Articolul 14Comisia centrala are următoarele atribuţii principale:A. În perioada predezastrului (1) participa la elaborarea strategiei naţionale de apărare împotriva dezastrelor, precum şi a planurilor şi a programelor generale de apărare în caz de dezastru; (2) elaborează regulamente şi reglementări privind prevenirea, intervenţia şi înlăturarea efectelor seismelor şi alunecarilor de teren şi le supune spre avizare Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor; (3) elaborează planul-cadru de apărare împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (4) îndrumă şi controlează modul de întocmire a planurilor de apărare în teritoriu; avizează aceste planuri pentru domeniul specific; (5) asigura informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potenţial, iminentei producerii seismelor sau alunecarilor de teren, a efectelor acestora, precum şi asupra măsurilor luate; (6) iniţiază programe de cercetare şi propune Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în vederea promovării şi finanţării, studii şi teme în domeniul prevenirii şi apărării împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (7) propune mecanisme şi instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum şi metode de identificare şi evaluare a riscurilor în domeniul seismelor şi alunecarilor de teren; (8) stabileşte prin regulamente parametrii pe baza cărora se pot defini fenomenele caracteristice de dezastre generate de seisme şi alunecări de teren; (9) avizează regulamentele comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov de apărare împotriva dezastrelor, privind modul de organizare, componenta, atribuţiile specifice şi modul de funcţionare a acestora pentru aspectele ce privesc prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (10) avizează planurile de apărare întocmite la nivel judeţean sau local, după caz, revizuite pe baza observaţiilor din aplicaţii sau după producerea unor dezastre provocate de seisme şi/sau alunecări de teren; (11) face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare prevenirii, intervenţiei şi inlaturarii efectelor seismelor şi alunecarilor de teren, pe baza justificarilor prezentate de comisiile judeţene de apărare, cu ocazia fundamentarii bugetelor locale; constituirea şi utilizarea fondurilor pentru asigurarea apărării împotriva dezastrelor se face de către fiecare ordonator de credite, instituţie publică sau agent economic, cu respectarea prevederilor legale; (12) face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor privind fondurile necesare întreţinerii şi dezvoltării reţelelor de înregistrare seismică, precum şi a aparaturii de monitorizare; (13) colaborează cu Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, precum şi cu unităţile din Ministerul de Interne, care au competente în acest sens, la elaborarea de materiale necesare educaţiei sociale în ceea ce priveşte prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (14) colaborează cu Comandamentul Protecţiei Civile care planifica, organizează şi conduce exercitii generale şi aplicaţii în scopul pregătirii organelor de conducere şi a populaţiei pentru situaţiile de dezastru provocate de seisme sau alunecări de teren; (15) propune Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului actualizarea sau modificarea propriului regulament de organizare şi funcţionare;B. În perioada postdezastrului (16) informează operativ Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor asupra producerii seismelor şi alunecarilor de teren, asupra efectelor şi măsurilor întreprinse; (17) prezintă Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor rapoarte privind efectele dezastrelor provocate de seisme şi/sau alunecarilor de teren, măsurile de limitare şi inlaturare a efectelor acestora, precum şi măsurile de prevenire a efectelor unor noi dezastre; (18) asigura informarea opiniei publice prin mass-media asupra producerii seismelor sau alunecarilor de teren, a efectelor acestora, precum şi a măsurilor luate.  +  Anexa 1 la regulamentCOMPONENTAComisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren1. Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului preşedinte2. Secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice şiAmenajării Teritoriului vicepreşedinte3. Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale vicepreşedinte4. Reprezentantul Departamentului pentru AdministraţiePublică Locală membru5. Reprezentantul Ministerului Apelor, Pădurilor şiProtecţiei Mediului membru6. Reprezentantul Ministerului Finanţelor membru7. Reprezentantul Ministerului de Interne membru8. Reprezentantul Ministerului Industriilor membru9. Reprezentantul Ministerului Transporturilor membru10. Reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor membru11. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii membru12. Reprezentantul Ministerului Învăţământului membru13. Reprezentantul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei membru14. Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei membru15. Reprezentantul Ministerului Turismului membru16. Reprezentantul Ministerului Comerţului membru17. Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat în Construcţii,Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului membru18. Directorul general al Direcţiei generale reglementări şiatestări tehnice din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului membru19. Directorul Secretariatului Consiliului interministerialde avizare lucrări publice de interes naţional şilocuinţe sociale membru20. Directorul Direcţiei protecţie antiseismica şi prevenirea dezastrelor membru*).------------------ Notă *) Directorul Direcţiei protecţie antiseismica şi prevenire a dezastrelor este şi secretarul Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren.  +  Anexa 2 la regulamentDOTAREAComisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de terenEchipament de telecomunicaţii:- aparate de telefon cu linie independenta şi ieşire în teritoriu;- 1 fax;- 1 telefon operativ;- 5 unităţi pager;- 5 unităţi telemobil;- taxe de instalare şi abonamente.Tehnica de calcul:- complet calculator cu monitor;- statie de lucru - server - dotată cu fax-modem, posta electronică, imprimanta laser şi scanner color;- materiale consumabile pentru tehnica de calcul;- proiector pentru calculator;- software în domeniul apărării împotriva dezastrelor.Echipament pentru multiplicare:- fotocopiator alb-negru;- fotocopiator color.Documente operative:- harta României cu zonarea seismică a teritoriului;- harti ale judeţelor din România şi a municipiului Bucureşti, cu reprezentarea zonelor seismice şi cu alunecarile de teren;- folie transparenta pentru actualizarea operativă a datelor de pe harta.Alte dotări:- aparat foto;- retroproiector cu ecran aferent cu interfata calculator;- aspectomat cu interfata calculator;- planseta cu folie din masa plastica pentru actualizarea situaţiei operative;- camera video+casete;- televizor color;- aparat de radio;- video recorder;- monitor video;- accesorii birotica;- service postgaranţie pentru tehnica de calcul şi de telecomunicaţii din dotare.------------------