HOTĂRÂRE nr. 491 din 14 mai 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) decizia/ordinul de finanţare reprezintă actul unilateral care se elaborează în cazul în care beneficiarul funcţionează în instituţia care acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte obligaţiile structurilor cu rol de autoritate de management/ organism intermediar/beneficiar;".2. La articolul 1 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii reprezintă costurile care intervin după finalizarea şi darea în exploatare a obiectivelor de investiţii; nu sunt considerate costuri pentru operarea obiectivelor de investiţii acele costuri care intervin în operaţiunile finanţate prin Programul operaţional asistenţă tehnică 2007-2013 sau prin axele prioritare de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale."3. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare;..................................................................... c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;".4. La articolul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) contribuţia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contribuţie proprie a beneficiarului şi nu trebuie să depăşească cumulativ 20% din totalul contribuţiei proprii eligibile a beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare/decizia/ ordinul de finanţare;".5. La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii, conform prevederilor contractului de finanţare/deciziei/ordinului de finanţare;".6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 şi dacă sunt alocate proporţional operaţiunii, în conformitate cu metoda elaborată de autoritatea de management şi prevăzută în contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare."7. La articolul 6 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) achiziţia de teren a fost făcută în conformitate cu decizia autorităţii de management, aşa cum este prevăzut în contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare;....................................................................... c) terenul este utilizat pentru destinaţia stabilită, cu respectarea clauzelor/condiţiilor din contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare şi pe perioada din contractul/decizia/ordinul de finanţare."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2, precum şi următoarele condiţii specifice: a) operaţiunea nu beneficiază de finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, art. 3 alin. (7) şi art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre; b) imobilul nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare; c) costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care să confirme că valoarea acestuia nu excedează valorii de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională."9. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea operaţiunii pe parcursul perioadei de implementare."10. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────────p. Ministrul economiei şi finanţelor,Elena Doina Dascălu,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 14 mai 2008.Nr. 491.__________