ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008    Având în vedere că România a trecut de la statutul de stat asociat la cel de membru cu drepturi şi obligaţii depline şi că s-a alăturat astfel unei uniuni de state europene care împărtăşesc aceleaşi valori, având în centru respectul pentru demnitatea umană, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, că obiectivul principal al României la acest moment îl constituie consolidarea progreselor şi reformelor realizate pentru asigurarea unei integrări depline în structurile comunitare, precum şi faptul că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are, conform legislaţiei comunitare, obligaţia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,ţinând cont de cerinţele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru a asigura dezvoltarea unei societăţi democratice, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.Adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune şi pentru a respecta termenele stabilite pentru România în vederea preluării normelor comunitare europene.Astfel, se evită posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisie împotriva României sau a iniţierii unor acţiuni în justiţie de către persoanele discriminate, Curtea Europeană de Justiţie având posibilitatea de a impune României aplicarea retroactivă a principiului egalităţii de tratament.Prin Scrisoarea de punere în întârziere nr. C (2008)382 din 28 ianuarie 2008, comunicată prin Infograma nr. 934 din 30 ianuarie 2008 a Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a atras atenţia autorităţilor române asupra necomunicării măsurilor de transpunere a directivei europene, declanşând cu privire la România acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ca stat membru.Comisia Europeană a solicitat Guvernului României să îi comunice, în termen de două luni de la data comunicării scrisorii, adică până la 28 martie 2008, măsurile privind transpunerea completă a directivei.Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, denumit în continuare principiul egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de tratament.  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizează bunuri şi servicii aflate la dispoziţia publicului, independent de persoana în cauză, atât în ceea ce priveşte sectorul public, cât şi cel privat, şi care sunt oferite în afara vieţii private şi familiale şi privesc tranzacţiile care se derulează în acest cadru. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în domeniul: a) mass-mediei şi publicităţii; b) educaţiei; c) ocupării forţei de muncă, al muncii şi al activităţilor independente.  +  Articolul 4În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii discriminare directă, discriminare indirectă, hărţuire şi hărţuire sexuală au înţelesul definit la art. 4 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.  +  Capitolul II Principiul egalităţii de tratament  +  Articolul 5În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege: a) că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil femeilor pe motive de sarcină şi maternitate; b) că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.  +  Articolul 6 (1) Orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, hărţuirea, hărţuirea sexuală şi dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare. (3) Orice ordin de discriminare directă sau indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu. (4) Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea ori de hărţuirea sexuală a acesteia. (5) Nu sunt considerate discriminări: a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării; b) diferenţele de tratament bazate pe o caracteristică de sex, dacă furnizarea de bunuri şi servicii destinată în exclusivitate sau cu precădere persoanelor de un anumit sex este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite şi necesare.  +  Capitolul III Calculul actuarial, cooperarea administrativă şi diseminarea informaţiilor  +  Articolul 7 (1) Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care conţin diferenţe proporţionale în materie de prime şi beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiţii: a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului; b) metoda de calcul a primelor şi beneficiilor se bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat. (3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor avea în vedere la emiterea normelor prevederile alin. (2) lit. b). (4) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, derogările de la aplicarea prevederilor alin. (1), însoţite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi făcută la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Societăţile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe şi pensii private au obligaţia să analizeze existenţa în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină şi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferenţe în materie de prime şi beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009. (6) Menţinerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă. (7) ANES este instituţia responsabilă cu asigurarea informării Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalităţii de tratament în domeniul accesului la bunuri şi servicii şi furnizării de bunuri şi servicii şi la derogările pe care România le aplică în domeniul reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă. (8) Informaţiile disponibile referitoare la aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă sunt comunicate de către ANES Comisiei Europene până la data de 21 decembrie 2009 şi la fiecare 5 ani după această dată. (9) ANES comunică neîntârziat Comisiei Europene că termenul pentru implementarea măsurilor de conformare cu prevederile alin. (5) este 21 decembrie 2009.  +  Articolul 8 (1) Pentru exercitarea prevederilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, şi ANES vor colabora, pe bază de protocoale, cu autorităţile de supraveghere competente în domeniul asigurărilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe şi al prestării de servicii. (2) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită CSA, şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită CSSPP, au obligaţia de a asigura informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate şi de a încuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi publicate pe site-urile acestor instituţii şi vor face obiectul unor campanii de informare organizate de către ANES.  +  Capitolul IV Apărarea drepturilor  +  Articolul 9 (1) Orice persoană are dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminată pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, să formuleze sesizări/reclamaţii către furnizorul de bunuri şi servicii sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat. (2) În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul furnizorului de bunuri şi servicii prin conciliere, persoana care prezintă elemente de fapt, ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, are dreptul să sesizeze CNCD şi să introducă la instanţa judecătorească competentă, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit dreptului comun, cerere împotriva autorului discriminării pentru despăgubiri materiale şi/sau daune morale, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) poate fi formulată într-un interval de 3 ani de la data săvârşirii faptei.  +  Articolul 10 (1) Instanţa judecătorească competentă sesizată cu un litigiu poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte. (2) Instanţa de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit. (3) Prejudiciul suferit de persoana vătămată trebuie să fie în mod real, efectiv şi proporţional reparat sau compensat. (4) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţă, potrivit legii.  +  Articolul 11Asociaţiile, organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului sau alte persoane juridice care au, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, interes legitim să vegheze la respectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii pot, în numele sau în sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, să se angajeze în orice procedură administrativă şi/sau judiciară, în scopul respectării obligaţiilor decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 12 (1) Persoana care se consideră lezată prin nerespectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii trebuie să probeze în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi competente fapte pe care se întemeiază pretinsa discriminare, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cadrul procedurilor penale. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul asociaţiilor, organizaţiilor sau altor persoane juridice prevăzute la art. 11.  +  Articolul 13Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 14Orice tratament sau consecinţă nefavorabilă ca reacţie la o plângere ori acţiune în justiţie referitoare la aplicarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii este interzis.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a persoanelor vinovate. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4) şi ale art. 7 alin. (1) şi (7). (3) Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac de către CNCD.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere libertăţii individului de a-şi alege partenerii contractuali, cu condiţia ca această alegere să nu fie determinată de sexul persoanei respective.  +  Articolul 18Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile referitoare la protecţia femeilor în ceea ce priveşte sarcina şi maternitatea.  +  Articolul 19 (1) Dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la furnizarea de bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii din contracte sau din regulamentele interne ale întreprinderilor, cu sau fără scop lucrativ, ori ale societăţilor de asigurare, reasigurare vor fi modificate, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile. (2) Autorităţile care au responsabilităţi de autorizare, supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor şi pensiilor private se asigură că la elaborarea, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a oricăror reglementări legislative şi/sau administrative vor lua în considerare respectarea principiului egalităţii de tratament.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 373/37 din 21 decembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Elena Doina Dascălu,secretar de statBucureşti, 14 mai 2008.Nr. 61.___________