DECIZIE nr. 494 din 6 mai 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 19 mai 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorClaudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 8.201/105/2007 al Tribunalului Prahova - Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că o excepţie cu acelaşi obiect şi critici de neconstituţionalitate a fost formulată de acelaşi autor ca şi în cauza de faţă, Curtea respingând-o prin Decizia nr. 845/2006, ale cărei considerente şi soluţie se impun a fi menţinute şi în prezentul dosar.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 12 decembrie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 8.201/105/2007, Tribunalul Prahova - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.Excepţia a fost ridicată de Nica Leon într-o cauză privind soluţionarea unei acţiuni comerciale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în sumar, că Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este neconstituţională datorită impunerii obligaţiei timbrării acţiunii în funcţie de valoarea cererii, taxă fără de care este refuzat accesul la instanţă, pe criterii discriminatorii, de avere. Menţionează, în acest context, faptul că acces "liber" nu poate avea decât semnificaţia de acces "fără îngrădiri, oprelişti, fără bani", şi nici cea oferită în interpretarea legiuitorului, a instanţelor judecătoreşti şi a celei de contencios constituţional, potrivit căreia acces liber la justiţie nu înseamnă şi acces gratuit la acest serviciu public. De altfel, Legea nr. 146/1997 este contrară şi prevederilor din Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 304/2004, prin care, de asemenea, este garantat accesul liber la justiţie.Tribunalul Prahova - Secţia comercială şi de contencios administrativ opinează în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor Legii nr. 146/1997. Justiţia fiind o sarcina a statului, acesta este în drept a percepe pentru îndeplinirea funcţiilor sale taxele şi impozitele pe care găseşte de cuviinţă, fără ca astfel să se încalce principiul egalităţii cetăţenilor sau accesul liber la justiţie, consacrate de art. 16 şi 21 din Constituţie. Apreciază, în plus, că toate celelalte texte constituţionale invocate nu au legătură cu interpretarea şi aplicarea Legii nr. 146/1997.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale. Acestea nu contravin dreptului de acces liber la justiţie şi principiului egalităţii şi nediscriminării, fiind, totodată, în deplin acord cu prevederile art. 139 din Constituţie, referitoare la impozite, taxe şi alte contribuţii. În acest sens a statuat şi Curtea Constituţională în mod constant, de exemplu, prin deciziile nr. 423/2004, nr. 845/2006 şi nr. 935/2007.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.Autorul excepţiei consideră că actul normativ criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), (4) şi (5) referitoare la valorile supreme ale statului român, art. 4 alin. (2) prin care este interzisă discriminarea cetăţenilor pe criterii de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială, art. 13 - Limba oficială, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 44 - Dreptul de proprietate privată, art. 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 54 - Fidelitatea faţă de ţară, art. 56 - Contribuţii financiare, art. 57 - Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, art. 61 - Rolul şi structura (n.n. Parlamentului), art. 82 -Validarea mandatului şi depunerea jurământului (n.n. Preşedintele României), art. 102 - Rolul şi structura (n.n. Guvernului), art. 108 - Actele Guvernului, art. 115 - Delegarea legislativă, art. 131 - Rolul Ministerului Public, art. 135 - Economia, art. 136 - Proprietatea, art. 154 - Conflictul temporal de legi. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, precum şi "unele drepturi" din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost examinată în repetate rânduri pe calea controlului de constituţionalitate a posteriori, chiar şi prin raportare la normele şi principiile fundamentale invocate în prezenta cauză. De exemplu, prin Decizia nr. 845 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 18 ianuarie 2007, Curtea, soluţionând excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor ca şi în cauza de faţă, a reţinut, pentru argumentele acolo expuse, că prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru nu contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (3), ale art. 4 alin. (2), ale art. 16 alin. (1) şi (2), ale art. 20, 21, 52, 53, 54, 57, 61, 82, 102, 108, 115, 131, 135 şi 154 din Constituţie, norme invocate, de asemenea, şi în acest dosar.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 8.201/105/2007 al Tribunalului Prahova - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 mai 2008.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Claudia-Margareta Krupenschi----------