DECIZIE nr. 266 din 6 martie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 19 mai 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorCristina Cătălina Turcu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ecaterina Ghiţulescu în Dosarul nr. 1.272/42/2007 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.853 D/2007, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Gheorghe Răileanu în Dosarul nr. 3.756/301/2003 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.La apelul nominal răspunde partea Duque Vincent Gerard Louis Adolphe, asistată de apărător cu delegaţie la dosar, lipsind autorul excepţiei şi celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosar autorul excepţiei a formulat o cerere de amânare pentru motive medicale, fără a depune nicio dovadă în acest sens.Apărătorul părţii prezente se opune cererii de amânare. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare.Curtea respinge cererea de amânare.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor sus menţionate, având în vedere obiectul excepţiilor ridicate.Ecaterina Ghiţulescu, apărătorul părţii Duque Vincent Gerard Louis Adolphe şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.853 D/2007 la Dosarul nr. 1.789 D/2007, care este primul înregistrat.Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.Ecaterina Ghiţulescu lasă la aprecierea instanţei soluţionarea excepţiei.Apărătorul părţii Duque Vincent Gerard Louis Adolphe solicită respingerea excepţiei, considerând că instituirea căii de atac a revizuirii nu aduce atingere, ci, dimpotrivă, este în acord cu prevederile constituţionale referitoare la dreptul la apărare. În sprijinul celor susţinute depune concluzii scrise la dosar.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 9 noiembrie 2007 şi din 5 decembrie 2007, pronunţate în dosarele nr. 1.272/42/2007 şi nr. 3.756/301/2003, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 şi art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă, iar Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă.Excepţia a fost ridicată în cauze având ca obiect recursuri împotriva unor hotărâri pronunţate în revizuire.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul Ecaterina Ghiţulescu susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât prevăd un termen prea scurt de introducere a cererii de revizuire şi pun condiţia, greu de realizat, a dovedirii imposibilităţii depunerii înscrisurilor doveditoare în timpul judecării procesului.Autorul excepţiei Gheorghe Răileanu consideră că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât destabilizează autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri definitive şi încalcă dreptul la apărare al intimatului în procesul de revizuire.Curtea de Apel Ploieşti - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că atât prevederea unui termen în care hotărârea poate fi atacată în calea de atac a revizuirii, cât şi reglementarea în mod riguros a condiţiilor şi motivelor pentru care se poate face cerere de revizuire constituie măsuri de garantare a securităţii procesului civil.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă opinează că excepţia este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii în materie.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale în sensul celor statuate de Curte în jurisprudenţa sa.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi ale apărătorului părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 322 pct. 5 şi art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:- Art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă: "Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:[...]5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.";- Art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă:"(1) Termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti:[_]4. în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă ori, după caz, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea desfiinţată sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere."Excepţia este raportată la dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (2) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 124 privind înfăptuirea justiţiei.Examinând excepţia, Curtea Constituţională reţine următoarele:Revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei. Interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum şi modul în care acestea pot fi probate.Din această perspectivă, prevederile legale criticate nu aduc atingere accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare, întrucât, aşa cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa, reglementarea de către legiuitor, în limitele stabilite de Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exerciţiului acestora.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ecaterina Ghiţulescu în Dosarul nr. 1.272/42/2007 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi de Gheorghe Răileanu în Dosarul nr. 3.756/301/2003 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Cristina Cătălina Turcu----