LEGE nr. 104 din 9 mai 2008privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  +  Articolul 2 (1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. (2) Prin trafic ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" se înţelege fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum importul şi exportul, ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor cuprinse în "lista interzisă", fără drept.  +  Capitolul II Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"  +  Articolul 3Pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping se înfiinţează Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul.  +  Articolul 4 (1) Consiliul are în componenţă 9 membri, după cum urmează: a) preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; b) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române; c) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; d) preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog; e) un reprezentant al Autorităţii Naţionale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; f) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; g) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice, desemnat de ministrul sănătăţii publice; h) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei; i) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Sport, desemnat de preşedintele acesteia din rândul angajaţilor săi. (2) Activitatea Consiliului este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată. (4) Membrii Consiliului sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi să depună declaraţii de confidenţialitate şi privind conflictul de interese, potrivit legii. (5) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare organizate trimestrial şi în şedinţe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui. (6) Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară. (7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (8) Membrii Consiliului, care participă la şedinţe, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.  +  Articolul 5 (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituţia publică care l-a desemnat sau prin deces. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 6Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează măsurile sau operaţiunile convenite de către instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", în scopul identificării disfuncţionalităţilor intervenite în aplicarea acestora şi al formulării de propuneri pentru eliminarea lor; b) propune armonizarea, actualizarea şi adaptarea legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale, pe baza datelor privind amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"; c) întocmeşte raportul anual privind evoluţia şi nivelul traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", pe care Agenţia Naţională Anti-Doping îl înaintează Guvernului şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile semnate de România.  +  Articolul 7Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române şi Autoritatea Naţională a Vămilor transmit, prin formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în termen rezonabil, Agenţiei Naţionale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, date în legătură cu prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", în conformitate cu atribuţiile acestora.  +  Capitolul III Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" în sălile de culturism şi de fitness  +  Articolul 8 (1) Personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism şi de fitness se desfăşoară potrivit reglementărilor prezentei legi. (2) Agenţia Naţională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor cuprinse în "lista interzisă" în sportul recreativ. (3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia.  +  Articolul 9 (1) Activitatea în sălile de culturism sau de fitness se desfăşoară numai după obţinerea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor antidoping, emis de către Agenţia Naţională Anti-Doping. (2) Certificatul de funcţionare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism şi de fitness se comercializează substanţe cuprinse în "lista interzisă". (3) Modul şi condiţiile de eliberare şi retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism şi de fitness au obligaţia de a solicita eliberarea certificatului de funcţionare prevăzut la alin. (1). (5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, sumele astfel obţinute constituindu-se venituri proprii.  +  Articolul 10 (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competenţelor prevăzute de lege, se înfiinţează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenţiei Naţionale AntiDoping. (2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Agenţia Naţională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condiţiile legii, terenuri, spaţii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii oficiilor sau activitatea acestora se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepţia celui organizat în municipiul Bucureşti, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcţie de nevoile la nivel de teritoriu şi pentru eficientizarea activităţii proprii. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fişa postului.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 12Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor cuprinse în "lista interzisă", cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.  +  Articolul 13Comercializarea în sălile de culturism şi de fitness a substanţelor cuprinse în "lista interzisă", cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.  +  Articolul 14 (1) Desfăşurarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără certificatul de funcţionare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. (2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.  +  Articolul 15 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (2) Din sumele reprezentând amenzi, încasate pentru bugetul de stat ca urmare a controlului, Agenţia Naţională Anti-Doping reţine un procent de 35% ce se virează la fondul de stimulente constituit în baza prevederilor Legii nr. 227/2006. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 12-14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.  +  Articolul 17 (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul sau exportul de substanţe cuprinse în "lista interzisă", fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amendă de la 4.000 lei la 15.000 lei. (2) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.  +  Articolul 18 (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 16 şi 17 se pedepseşte. (2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 16 şi 17.  +  Articolul 19 (1) Pentru infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii: a) săvârşirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atribuţii în prevenirea şi combaterea dopajului; b) oferirea, prescrierea, administrarea de substanţe cuprinse în "lista interzisă" unui minor; c) săvârşirea faptei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, iar fapta a fost săvârşită în exercitarea acestei funcţii. (2) Dacă infracţiunile prevăzute în prezentul capitol sunt săvârşite în condiţiile vreuneia dintre circumstanţele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime.  +  Articolul 20Nu se pedepseşte persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denunţă autorităţilor competente participarea sa la o asociere sau înţelegere în vederea comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute în prezentul capitol, permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi.  +  Articolul 21Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute în prezentul capitol şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute în prezentul capitol beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 22 (1) Substanţele cuprinse în "lista interzisă" şi alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar, dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. (2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanţelor cuprinse în "lista interzisă" şi a bunurilor prevăzute la alin. (1). (3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, potrivit alin. (1) şi (2), se constituie venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.  +  Articolul 23 (1) Substanţele cuprinse în "lista interzisă" confiscate se distrug. Păstrarea de probe este obligatorie. (2) Distrugerea substanţelor cuprinse în "lista interzisă" se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Consiliului. (3) Cheltuielile ocazionate de distrugerea substanţelor cuprinse în "lista interzisă" se suportă de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate. (4) Procedura de distrugere a substanţelor cuprinse în "lista interzisă" confiscate, prevăzute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24În cazul în care substanţele descoperite pe parcursul controlului intră şi sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenţia Naţională Anti-Doping are obligaţia de a înştiinţa de îndată organele de urmărire penală competente, precum şi Agenţia Naţională Antidrog, regimul sancţionator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 23 alin. (4).  +  Articolul 26În vederea îndeplinirii prevederilor art. 10 şi 11, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi şi se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere şi religie, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru Agenţia Naţională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 27Dispoziţiile capitolului IV din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 227/2006.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 mai 2008.Nr. 104.-------