LEGE nr. 101 din 9 mai 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, punctul 3 al literei f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. în extravilanul comunelor pentru construcţii reprezentând anexe gospodăreşti, până la 100 mp;".2. La articolul 4, după punctul 3 al literei f) se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. în extravilanul comunelor pentru construcţiile reprezentând anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, a căror suprafaţă construită desfăşurată este de maximum 5.000 mp."3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii."4. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 mai 2008.Nr. 101._________