LEGE nr. 109 din 9 mai 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 14 mai 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) titluri de stat tip benchmark - instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu următoarele caracteristici:- rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menţionată în prospectul de emisiune;- data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;- permit redeschideri, cu aceleaşi caracteristici cu emisiunea iniţială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plăţii cuponului şi data scadenţei; data redeschiderii este data la care se măreşte valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulaţie;- cuponul se plăteşte anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;- plata dobânzii la scadenţa aferentă acestor titluri se efectuează din bugetul Trezoreriei Statului în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, de la titlul 55.09, art. 30.01, alin. 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" şi în completare de la bugetul de stat, de la capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne";- data scadenţei coincide cu data ultimului cupon;- dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, şi data emisiunii/redeschiderii, în funcţie de rata cuponului, după metoda actual/actual;- dobânda acumulată va fi anunţată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark şi va fi plătită de participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;- preţul net reprezintă produsul dintre cotaţia de preţ exprimată cu 4 zecimale şi valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;- preţul brut reprezintă suma dintre preţul net şi dobânda acumulată;".2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:"(6) Conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi personalul însărcinat să exercite atribuţii de administrare a datoriei publice guvernamentale nu răspund civil, contravenţional sau penal, după caz, în condiţiile îndeplinirii cu bună-credinţă şi fără neglijenţă gravă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de administrare a datoriei publice guvernamentale. (7) Constatarea îndeplinirii cu rea-credinţă şi/sau gravă neglijenţă a atribuţiilor de administrare a datoriei publice guvernamentale se realizează de către ministrul economiei şi finanţelor, la propunerea motivată a organelor cu atribuţii de control intern din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (8) În cazul constatării unui prejudiciu, statul, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, se poate îndrepta împotriva persoanelor vinovate de încălcarea cu rea-credinţă şi/sau din neglijenţă gravă a obligaţiilor profesionale de administrare a datoriei publice guvernamentale."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligaţie a statului necondiţionată şi irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agenţiile de rating pentru evaluarea riscului de ţară, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului şi alte cheltuieli legate de angajarea finanţărilor rambursabile în numele şi contul statului vor fi plătite din bugetul de stat şi/sau bugetul Trezoreriei Statului, după caz."4. La articolul 5 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) bugetul Trezoreriei Statului şi, în completare, bugetul de stat, în cazul plăţii dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 mai 2008.Nr. 109.----