ORDIN nr. 471 din 8 mai 2008privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort"
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 mai 2008  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort", elaborat de Unitatea de management al proiectului "Termoficare 2006-2015 - căldură", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 8 mai 2008.Nr. 471.  +  Anexa REGULAMENTpentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort"  +  Capitolul I ObiectiveleI.1. IntroducereDezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este opţiunea strategică a Guvernului României, aşa cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate şi din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020. Reabilitarea şi modernizarea acestor sisteme sunt în concordanţă cu Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică utilă.Calitatea de stat membru al Uniunii Europene impune aplicarea directivelor privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice, cogenerarea de înaltă eficienţă, încadrarea în normele de mediu, precum şi respectarea angajamentelor asumate de România prin tratatul de aderare.Încălzirea urbană prin sisteme centralizate şi utilizarea tehnologiilor moderne de producere, transport şi distribuţie a energiei termice oferă următoarele avantaje:● eficienţă energetică ridicata;● posibilitatea utilizării mai multor tipuri de combustibili, utilizarea energiei reziduale rezultate în urma unor procese industriale - apă fierbinte, abur şi a resurselor regenerabile energie solară, apă geotermală, biomasă, biocombustibili, deşeuri menajere, alte deşeuri combustibile etc.;● exploatare simplă din partea consumatorului, care nu se implica în activităţi de aprovizionare cu combustibil, întreţinere, supravegherea funcţionarii etc.;● siguranţă pentru consumator, comparativ cu sursele individuale;● poluarea redusa, prin amplasarea surselor de energie termica în afara zonei locuibile şi realizarea unui nivel redus de emisii poluante;● facilitatea aplicării unor politici (locale) de investiţii, în domeniul eficienţei energetice, al îmbunătăţirii calităţii mediului etc;I.2. ObiectiveleI.2.1. Obiectivul regulamentuluiPunerea în aplicare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Implementarea regulilor stabilite în prezentul regulament va avea ca finalitate modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor participante la program.I.2.2. Obiectivele programuluiLa finalizarea lucrărilor de modernizare a SACET prin programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" vor fi îndeplinite următoarele obiective:- reducerea semnificativă a costurilor cu energia termica pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum pentru toţi consumatorii racordaţi la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, prin creşterea eficienţei acestor sisteme şi îmbunătăţirea calităţii serviciului;- reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel puţin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100.000 tep/an), faţă de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie din anul 2004;- randamentele energetice anuale ale unitaţilor de producţie a agentului termic vor fi de cel puţin 80% şi de cel puţin 70% la unităţile ce vor folosi biomasa ca resursă energetică primara, corelat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007;- reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi în reţelele de distribuţie până la valoarea de maximum 15% din cantitatea de energie vehiculată;- valorificarea pe plan local a potenţialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populaţie şi înlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi ori deficitari;- reducerea atât a emisiilor poluante în spaţiul urban locuibil generate de utilizarea surselor individuale de energie termică, cât şi a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.  +  Capitolul II Condiţii de eligibilitateII.1. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"Beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme de termoficare sau părţi ale acestora.Beneficiarii trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiţii:1. să facă dovada că sunt proprietarii sistemului de termoficare sau ai unei părţi a acestuia;2. să demonstreze că infrastructura existentă şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini;3. să facă dovada existenţei unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a SACET;4. să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a bugetului local/judeţean de venituri şi cheltuieli unde sunt prevăzute sumele necesare finanţării proiectului (surse proprii şi atrase, altele decât cele de la bugetul de stat alocate prin prezentul program);5. să finanţeze toate cheltuielile neeligibile, cheltuielile ocazionate de pregătirea proiectului şi formularea cererii de finanţare;6. să prezinte strategia locală de alimentare cu energie termică;7. să prezinte studiul de fezabilitate;8. să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică;9. să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a studiului de fezabilitate;10. să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, reprezentând arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale în interiorul căreia se poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia adoptată pentru reabilitarea şi eficientizarea SACET.Beneficiarii programului sunt direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi nu vor acţiona ca intermediari.Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se vor utiliza etapizat, numai în proporţia stabilită conform cap. III.Decontarea situaţiilor de lucrări din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se va face numai după prezentarea documentelor justificative aferente plăţii de la bugetul local.II.2. Condiţii de eligibilitate a proiectelorPentru a putea fi eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice trebuie să întrunească următoarele cerinţe:- proiectul va avea ca temă modernizarea componentelor eligibile ale SACET, cu respectarea performanţelor minime obligatorii prevăzute în programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", cap. III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006:1. unitatea (unităţile) de producţie a agentului termic;2. reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);3. staţiile termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;4. reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire;- proiectul trebuie să prezinte o soluţie care să corespundă principiilor şi conţinutului Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, şi Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei;- proiectul trebuie să respecte normele europene de mediu transpuse în legislaţia naţională în domeniu prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;- fundamentarea investiţiei se face printr-un studiu de fezabilitate, corelat cu strategia locala de alimentare cu energie termică a localităţii şi cu programul propriu de eficienţa energetică, realizat conform Legii nr. 199/2000, republicată;- proiectele se pot executa într-o perioadă cuprinsă în intervalul 2008-2015 şi vor avea anexat un calendar de eşalonare anuală a lucrărilor de investiţii;- pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale şi a studiilor de fezabilitate, se vor respecta cerinţele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;- ordinea de execuţie a lucrărilor de modernizare a SACET va fi de la consumator spre sursa.II.3. Condiţii de eligibilitate a cheltuielilorCheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2008, în condiţiile prezentului regulament.Pentru a fi eligibile pentru cofinanţare de la bugetul de stat, cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile menţionate mai jos, să corespundă obiectivelor programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuismente etc. - numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază)2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului (lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură)3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei [precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei]4. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului):- studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice şi de stabilitate a terenului);- proiectare şi inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de execuţie, verificarea tehnică a proiectării);- expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;- asistenţă tehnică (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de beneficiar).5. Cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii (execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei)6. Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice)7. Cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale8. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how şi alte drepturi de utilizare similare)  +  Capitolul III Finanţarea proiectelor incluse în programFinanţarea proiectelor care vor fi incluse în programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" va avea două componente: a) sume reprezentând partea de finanţare de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care pot fi următoarele:- surse proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în buget local;- credite bancare contractate de unităţile administrativ-teritoriale;- fonduri nerambursabile, altele decât cele obţinute de la bugetul de stat de unităţile administrativ-teritoriale; b) sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ce reprezintă cofinanţare.Procentul de alocare a sumelor ce reprezintă partea de cofinanţare este stabilit de către comisia interministerială în felul următor:- maximum 70% de la bugetul de stat şi 30% de la bugetul local din valoarea totală a proiectului de investiţie, în surse noi de producere a energiei termice ce utilizează resurse regenerabile;- maximum 60% de la bugetul de stat şi 40% de la bugetul local din valoarea totală a proiectului de investiţii, în cazul localităţilor care au venituri proprii mai mici de 100 milioane lei;- maximum 50% de la bugetul de stat şi 50% de la bugetul local din valoarea totală a proiectului de investiţii, în cazul localităţilor care au venituri proprii mai mici de 200 milioane lei şi mai mari de 100 milioane lei;- maximum 40% de la bugetul de stat şi 60% de la bugetul local din valoarea totală a proiectului de investiţii, în cazul localităţilor care au venituri proprii mai mari de 200 milioane lei.Sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în cadrul programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" nu constituie ajutor de stat, beneficiarii (autorităţile administraţiei publice locale) sunt obligate să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:- investiţiile sunt realizate de autoritatea administraţiei publice locale în calitate de proprietar al SACET şi nu de operatorul delegat pentru prestarea serviciului public, chiar dacă operatorul are ca acţionar autoritatea administrativă locală;- sumele alocate sunt gestionate direct de autoritatea locală pentru realizarea unor obiective de investiţii aflate în totalitate în proprietatea acesteia;- sumele alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale;- la contractarea lucrărilor de investiţii se vor respecta prevederile legale privind achiziţiile publice.În situaţia în care până la data de 1 septembrie 2008, totalul sumelor acordate de la bugetul de stat beneficiarilor eligibili este mai mic decât suma anuală prevăzută în bugetul de stat pentru acest program, Comisia interministerială de coordonare a programului va redistribui diferenţa beneficiarilor deja calificaţi.Pentru finalizarea proiectelor demarate în perioada 2006-2007 lucrările care au mai rămas de executat pot fi cofinanţate în cadrul acestui program.  +  Capitolul IV Etapele accesării programului şi evaluarea proiectelorIV.1. Etapele necesare a fi parcurse pentru accesarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" sunt următoarele:1. elaborarea sau reactualizarea strategiilor locale de alimentare cu energie termica a localităţii, în condiţiile prezentului regulament. Nu sunt luate în considerare decât strategiile care au fost elaborate/reactualizate începând cu anul 2007 şi au un orizont de timp de minimum 10 ani;2. aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a localităţii, de către consiliul local/judeţean;3. elaborarea sau reactualizarea studiilor de fezabilitate, conform prevederilor legale;4. aprobarea studiilor de fezabilitate de către consiliul local/judeţean;5. depunerea la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Unitatea de management al proiectului (UMP) a documentaţiei proiectului pentru obţinerea finanţării (solicitare de finanţare, conform modelului din anexă, strategie de alimentare cu energie termică a localităţii, studiu de fezabilitate, hotărârile de aprobare de către autoritatea locală a strategiei de alimentare cu energie termică, respectiv a studiului de fezabilitate, însoţite de avizele acordate de autorităţile de reglementare competente în domeniu - ANRSC şi/sau ANRE, calendarul de eşalonare anuală a lucrărilor de investiţii).Solicitantul (autoritatea administraţiei publice locale) va prezenta documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate impuse de prezentul regulament;6. analiza şi avizarea de către Unitatea de management al proiectului a documentaţiei depuse. Unitatea de management al proiectului poate cere autorităţii locale completarea sau, după caz, refacerea documentaţiei;7. evaluarea şi prioritizarea de către Unitatea de management al proiectului a documentaţiilor eligibile;8. întocmirea de către Unitatea de management al proiectului a rapoartelor de specialitate pentru fiecare solicitare de finanţare;9. aprobarea/respingerea solicitării de finanţare de către comisia interministerială;10. comunicarea autorităţii publice locale a aprobării solicitării de finanţare în vederea includerii sumelor în bugetul local de venituri şi cheltuieli.IV.2. Evaluarea proiectelorÎn situaţia în care sumele solicitate de beneficiarii eligibili depăşesc alocările bugetare pentru programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" Unitatea de management al proiectului va evalua şi prioritiza documentaţiile eligibile după următoarele criterii:- conduc la reducerea semnificativ mai mare a costului estimat de producere a unităţii de energie termică;- au o durată de implementare şi o durată de recuperare a investiţiei mai reduse;- număr de apartamente şi locuinţe individuale branşate la SACET iniţial şi în prezent (rata de debranşare);- reducerea consumului de resurse energetice primare faţă de situaţia existentă (tep);- îndeplinirea condiţiilor de mediu (perioade de tranziţie);- valoarea investiţiei specifice lei/nr. locuinţe branşate.  +  Capitolul V Dispoziţii finaleManagementul programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" se realizează de către Unitatea de management al proiectului "Termoficare 2006-2015 căldură" din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", precum şi coordonarea activităţilor privind derularea investiţiilor intră în responsabilitatea administraţiilor publice locale.Regulamentul va putea fi modificat sau completat la propunerea Unităţii de management al proiectului "Termoficare 2006-2015 căldură", cu aprobarea comisiei interministeriale.  +  Anexa SOLICITARE DE FINANŢAREprin programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"(model)A. PREZENTAREA AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALEAutoritatea publică locală: ......................................Sediul ...........................................................Codul fiscal .....................................................Primar Dl/ Dna ...................................................Telefon .......... Fax ........... E-mail ........................Structura participaţiilor deţinute de autoritatea locală:┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐│Numele operatorului economic │ Numar de înregistrare │ ││la care autoritatea locală │ la registrul comerţului│ Procent deţinut ││deţine participaţii şi asigură │ şi adresa │ (%) ││operarea sistemului centralizat │ │ ││ de alimentare cu energie │ │ ││ termică a localităţii │ │ │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤└─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘Descrierea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică:Caracteristici şi tendinţe (istoric, stare tehnică, capacităţi de productie, reţele de transport şi distribuţie, puncte termice, apartamente branşate la SACET, grad de debranşare, producţie realizată în ultimii 3 ani şi estimare producţie pentru anul în curs, respectiv pentru următorii 3 ani etc.).Program de investiţii:*Prezentaţi principalele investiţii realizate de administraţia publică locală anul trecut, precum şi programul de investiţii pe anul curent şi perspectiva în următorii 2 ani, completând tabelul de mai jos:
                                                                     - lei -
  ┌─────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┐│Denumirea │Surse de │ Valoarea │ Valoarea │ Data de │Termen de ││obiectivului │finanţare│ totală a │ proiectului │ începere │finalizare││de investiţii│ │ proiectului │de investiţii │a investiţiei│ ││ │ │de investiţii│finanţată de │ │ ││ │ │ │administraţia │ │ ││ │ │ │publică locală│ │ │├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤└─────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┘Informaţii privind bugetul de venituri şi cheltuieli:Pentru anul trecut, anul curent, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi prezentat în format complet (analitic). Se va prezenta prognoza bugetului pentru anul viitor.Alte comentarii:..............................................................................................................................................B. PREZENTAREA OPERATORULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AL LOCALITĂŢII1. Denumirea operatorului .............................................Sediul ................................................................Descrierea activităţii operatorului:Principalele servicii oferite: ........................................Planul propriu de investiţii:*Prezentaţi investiţiile realizate din surse proprii de operatorul economic în ultimii 3 ani, precum şi planul de investiţii pe anul curent şi pe următorii 3 ani, completând tabelul de mai jos:
                                                                   - lei -
  ┌─────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┐│Denumirea │Surse de │ Valoarea │ Valoarea │ Data de │Termen de ││obiectivului │finanţare│ totală a │ proiectului │ începere │finalizare││de investiţii│ │ proiectului │finanţată de │a investiţiei│ ││ │ │de investiţii│administraţia │ │ ││ │ │ │publică locală│ │ │├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤└─────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┘C. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII(Pentru care se solicită cofinanţare de la bugetul de stat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, cu modificările şi completările ulterioare)1. Descrierea proiectului:1.1. Descrierea investiţiei, menţionând influenţa acesteia asupra îmbunătăţirii calităţii serviciului, eficienţei energetice şi preţului final al Gcal furnizate populaţiei etc..........................................................................1.2. Estimări privind economiile de energie anuale în kWh, Gcal, GJ, tone combustibil etc. şi în termeni valorici (lei). Se vor compara economiile de energie cu consumul actual de energie, costurile de producţie şi de operare. Se va menţiona şi modul de estimare în ceea ce priveşte economiile de energie şi preţurile folosite..........................................................................1.3. Perioada de recuperare a investiţiei (ani sau luni) luând în considerare toate beneficiile cuantificabile..........................................................................2. Observaţii (orice alte aspecte importante privind proiectul):...........................................................................................................................................................................................................................D. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARULUIBeneficiarii trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiţii:
  Nr crt Condiţii de eligibilitate Document justifi- cativ Îndeplinire (scurt comentariu, dacă este cazul) Obs.
  DA NU
  1. Să facă dovada că este proprietar al sistemului de termoficare sau al unei părţi a acestuia
  2. 3. Sa demonstreze ca infrastructura existenta şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini Să facă dovada existenţei unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a SACET
  4. Să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a bugetului local de venituri şi cheltuieli unde sunt prevăzute sumele necesare finanţării proiectului (surse proprii şi atrase, altele decât cele de la bugetul de stat alocate prin prezentul program)
  5. Să finanţeze toate cheltuielile neeligibile, cheltuielile ocazionate de pregătirea proiectului şi formularea cererii de finanţare
  6. Să prezinte strategia locală de alimentare cu energie termică
  7. Să prezinte studiul de fezabilitate
  8. Să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică
  9. Să prezinte hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a studiului de fezabilitate
  10. Să prezinte hotărârea consiliului local privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire
  11. Beneficiarii programului sunt direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi nu vor acţiona ca intermediari. -
  12. Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se vor utiliza etapizat, numai în proporţia stabilită conform cap. III din regulament. -
  13. Decontarea situaţiilor de lucrări din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se va face numai după prezentarea documentelor justificative aferente plăţii de la bugetul local. -
  NOTĂ:Beneficiarii vor anexa toate documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.E. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUIPentru a putea fi eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  Nr crt Condiţii de eligibilitate Document justifi- cativ Îndeplinire (scurt comentariu, dacă este cazul) Obs.
  DA NU
  1. Proiectul va avea ca temă modernizarea componentelor eligibile ale SACET, cu respectarea performanţelor minime obligatorii prevăzute în programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", cap. III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2008
  2. Proiectul trebuie să prezinte o soluţie care să corespunda principiilor şi conţinutului Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei Energetice a României în perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate.
  3. Proiectul trebuie să respecte normele europene de mediu transpuse în legislaţia naţională în domeniu prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările cu completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
  4. Fundamentarea investiţiei se face printr-un studiu de fezabilitate, coerent cu strategia locala de asigurare a energiei termice şi cu programul propriu de eficienţa energetic al autorităţii publice locale, respectiv al operatorului local, realizat conform Legii nr. 199/2000, republicată.
  5. Proiectele se pot executa într-o perioadă cuprinsă în intervalul 2008-2015 şi vor avea anexat un calendar de eşalonare anuală a lucrărilor de investiţii.
  6. Pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale şi a studiilor de fezabilitate se vor respecta cerinţele cuprinse în Hotărâre Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente inves- tiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
  7. Ordinea de execuţie a lucrărilor de modernizare a SACET va fi de la consumator spre sursa.
  NOTĂ:Beneficiarii vor anexa toate documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.F. STRUCTURA DE FINANŢAREValoarea totală a proiectului este de .......... lei, fără TVA, din care:I. Buget local .............. leiFinanţare din alte surse atrase de autoritatea publică locală (se vor prezenta lista surselor de finanţare şi sumele finanţate în lei), din care:.........................................................................................................................................................................................................II. Solicitare de cofinanţare de la bugetul de stat ..... lei, pentru anul ........, corespunzător procentului de cofinanţare de ....% aferent nivelului veniturilor proprii ale bugetului local de ..................... lei, conform prevederilor regulamentului de implementare al programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort".Numele reprezentantului legal al autorităţii locale...................................................(semnătura şi ştampila reprezentantului legal)__________