DECRET-LEGE nr. 122 din 24 aprilie 1990privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentantelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine pot avea reprezentante în România pe bază de autorizaţie eliberata, în acest scop, în condiţiile prezentului decret-lege.De asemenea, societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, şi de birouri româneşti specializate, inclusiv cele înfiinţate din iniţiativa proprie.  +  Articolul 2Autorizaţiile pentru funcţionarea reprezentantelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de Ministerul Comerţului Exterior.  +  Articolul 3Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, în condiţiile legii, pentru actele şi activitatea reprezentantelor lor în România.  +  Articolul 4Societatea comercială sau organizaţia economică străină care solicită eliberarea unei autorizaţii de reprezentanta va menţiona în cererea adresată Ministerului Comerţului Exterior următoarele: a) sediul social; b) obiectul activităţii reprezentantei, în concordanta cu obiectul de activitate al societăţii comerciale sau organizaţiei economice solicitante; c) durata de funcţionare a reprezentantei; d) numărul şi funcţiile persoanelor propuse a se încadra la reprezentanta, iar dacă sînt străini, numele, prenumele şi domiciliul lor în străinătate, cu menţionarea funcţiilor pe care le au la societatea comercială sau la organizaţia economică şi la reprezentanta.Serviciile privind întocmirea şi îndeplinirea formalităţilor necesare infiintarii şi funcţionarii reprezentantelor din România pot fi prestate, la cererea societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine, şi de Camera de Comerţ şi Industrie a României sau de alte organisme autorizate.  +  Articolul 5La cererea de eliberare a autorizaţiei se vor anexa următoarele acte: a) o atestare, în original, din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină care să confirme existenta sa legală, obiectul activităţii şi capitalul sau social; b) o confirmare asupra bonitaţii din partea băncii prin care societatea sau organizaţia îşi desfăşoară principalele operaţiuni financiare; c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare şi modul de funcţionare a societăţii sau organizaţiei; d) împuternicirea autentificată privind reprezentanţii desemnaţi sa angajeze valabil societatea, respectiv organizaţia ce a solicitat autorizaţia.  +  Articolul 6Ministerul Comerţului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, sa emita autorizaţia sau, motivat, sa o respingă.Prin autorizaţia pentru funcţionare se vor stabili obiectul, condiţiile de exercitare a activităţii, durata şi sediul reprezentantei.  +  Articolul 7În termen de cel mult 15 zile de la data eliberării autorizaţiei, reprezentanta se înregistrează la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi la administraţia financiară în a carei raza teritorială îşi are sediul.  +  Articolul 8Reprezentanta efectuează în numele societăţii comerciale sau al organizaţiei economice străine numai acte juridice şi activităţi conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizaţia de funcţionare. Reprezentantele şi personalul acestora îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale din România.  +  Articolul 9Societăţile comerciale şi organizaţiile economice răspund solidar cu angajaţii încadraţi în reprezentante pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajaţii lor în exercitarea activităţii sau în legătură cu exercitarea acesteia.  +  Articolul 10Societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine reprezentate în România au obligaţia sa comunice Ministerului Comerţului Exterior în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificări intervenite în statutul lor juridic, în special în legătură cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, şi să solicite modificarea autorizaţiei de funcţionare. În acest sens, Ministerul Comerţului Exterior poate modifica autorizaţia de funcţionare.  +  Articolul 11Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă de Ministerul Comerţului Exterior, înainte de expirarea valabilităţii, pentru următoarele motive: a) încălcarea de către personalul reprezentantei a dispoziţiilor legale din România privind ordinea publică; b) depăşirea obiectului de activitate stabilit prin autorizaţie; c) nerespectarea obligaţiilor fiscale.Ministerul Comerţului Exterior va notifica societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine şi reprezentantei din România retragerea autorizaţiei, acordind un termen de 90 de zile pentru lichidarea activităţii.  +  Articolul 12Funcţionarea reprezentantei încetează de drept atunci cînd societatea comercială sau organizaţia economică încetează de a mai funcţiona.În cazul în care societatea comercială sau organizaţia economică străină dispune încetarea activităţii reprezentantei, va înştiinţa despre aceasta Ministerul Comerţului Exterior. Lichidarea activităţii se va efectua în termen de 90 de zile de la înştiinţare.  +  Articolul 13La cererea de eliberare şi la eliberarea autorizaţiilor, societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine vor achită taxele prevăzute de lege.  +  Articolul 14Pentru activitatea desfăşurată în România reprezentantele sînt obligate sa plătească impozitele şi taxele stabilite în condiţiile legi.  +  Articolul 15Operaţiunile financiar-bancare ale reprezentantelor se efectuează prin conturi în valută, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 16Personalul reprezentantei poate fi format din cetăţeni români cu domiciliul în România sau în străinătate şi din cetăţeni străini.Cetăţenii străini ca şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, pot fi angajaţi numai pe bază de permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Alegerea personalului român pentru a fi angajat la reprezentanta aparţine societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine.Contractele de muncă se vor negocia şi încheia direct de către cetăţenii români cu firma comercială sau organizaţia economică străină.Regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentantelor şi personalului acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea în lei şi în valută personalului român, inclusiv asigurările sociale ale acestuia, vor fi reglementate prin hotărîre a guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Comerţului Exterior, cu consultarea Camerei de Comerţ şi Industrie.Pînă la împlinirea termenului prevăzut la alin. 5, impozitele şi taxele aplicabile reprezentantelor şi personalului acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea în lei şi în valută, şi de asigurări sociale ale personalului român încadrat, sînt cele stabilite de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerţului Exterior şi Camera de Comerţ şi Industrie.  +  Articolul 17Personalul reprezentantelor poate contacta în mod direct orice întreprindere productiva sau de comerţ exterior, instituţii sau autorităţi, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data respectiva.  +  Articolul 18Pe perioada în care un cetăţean român lucrează în cadrul unei reprezentante nu poate cumula o alta funcţie într-o unitate de stat cu sediul în România.  +  Articolul 19În cazul în care, prin convenţii sau acorduri internaţionale la care România este parte, se stabilesc alte condiţii de autorizare şi funcţionare a reprezentantelor decît cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispoziţiile cuprinse în acele convenţii sau acorduri.  +  Articolul 20Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abroga.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU----------------