ORDIN nr. 832 din 23 aprilie 2008privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 832 din 23 aprilie 2008
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 302 din 10 aprilie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 mai 2008  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.502 din 23 aprilie 2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. DG/1.250 din 9 aprilie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008;- Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008;- Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprins în anexa nr. 1. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprinse în anexa nr. 2. (2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 849/2003 şi ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Până la epuizarea stocurilor de formulare de prescripţii medicale cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 849/2003 şi ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 297/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescripţii medicale prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, dar nu mai târziu de 1 iunie 2008.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  Anexa 1    REGIM SPECIAL Serie ..... Numar ......                                                                  [] MF 1. Unitate medicală Aprobat Comisie [] [] Amb. Spec.    CUI ................ L.S. Semnătură [] Spital    Sediu (localitate, medic prescriptor ...... [] Ambulanţă    str., nr.) .............. [] Altele    Judeţul ................. ┌──┬──┐ [] MF - MM    Casa de asigurări/ Nr. zile │ │ │    Nr. Contract ....../..... prescriere └──┴──┘-------------------------------------------------------------------------------- 2. Asigurat la CAS: ........ FO/RC ...... [] Salariat [] Revoluţionar    Nume .................................... [] Co-asigurat [] Handicap    Prenume ................................. [] Liber [] PNS ....    Adresa: ................................. profesionist [] Ajutor            ................................. [] Copil social                                                  (< 18 ani) [] Şomaj                                               [] Elev/Ucenic/ [] Personal                                                  Student contractual                                                  (18-26 ani) [] Card Euro-                                               [] Gravidă/Lehuză pean (CE)                                               [] Pensionar [] Acorduri                                               [] Veteran interna-                                                                    ţionale                                                                 [] Alte                                                                    categorii  CNP ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ ┌──┬──┐  CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | | | | | | | │ │ │  PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ Cetăţenia:└──┴──┘-------------------------------------------------------------------------------- 3. Diagnostic:-------------------------------------------------------------------------------- 4. Dată prescriere .../.../... Semnătură medic ...... Parafa┌─────┬─────────┬─────┬─────────┬───┬────────────────────┬────┬─────────┐│Pozi-│ % │Listă│Cod boală│Tip│Denumire comercială/│D.S.│Cantitate││ţia │preţ ref.│ │ │dg │FF/Concentraţie │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────┴─────┴─────────┴───┴────────────────────┴────┴─────────┘ 5. Am primit medicamentele [] Asigurat Nume: ......... Prenume ........                              [] Împuternicit Adresa .........................  CNP ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ B.I. (C.I.) Seria ... Nr. ...  CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | | | | | | | Semnătură Data eliberării  PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ primitor reţetei                                                  ........ ................ 6. Taxare ┌───┬────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬───────┐ │Po-│ % │Listă│Categ.│Denumire│Cantitate│ Preţ │ Preţ │Valoare│Valoare│ │zi-│preţ│ │Boală │ comer- │eliberată│amănunt/│referinţă/│amănunt│compen-│ │ţia│ref.│ │ │ cială │ │ UT │ UT │ │ sare │ ├───┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┤ │ │ *) │ │ *) │ │ *) │ │ *) │ │ *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┘  Total A: B: C1: C2: C3 OTC:  Contribuţie asigurat: Data eliberării: Bon fiscal nr.  Numele şi semnătura  persoanei care eliberează L.S. Farmacie---------    *) Coloane colorate gri  +  Anexa 2 NORME METODOLOGICEprivind utilizarea şi modul de completare a formularelorde prescripţie medicală cu regim special pentrumedicamente cu şi fără contribuţie personală  +  Capitolul I 1. Prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.2. Se interzic: a) emiterea prescripţiilor medicale conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale; b) emiterea prescripţiilor medicale conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă; c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale cu şi fără contribuţie personală, precum şi a prescripţiilor medicale contra cost, deoarece medicaţia necesară şi tratamentul pacienţilor spitalizaţi se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afecţiunile asociate.3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă.4. Prescripţiile medicale cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale, are încheiat un contract de furnizare de medicamente cu casa de asigurări de sănătate.5. Pe acelaşi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, (secţiunea C1 - mai puţin medicamentele antidiabetice orale şi medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale, denumite în continuare DCI, prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin medicamentele prescrise în diabet zaharat tratat cu antidiabetice tip insuline, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi HIV/SIDA; secţiunea C3), precum şi sublista OTC-3.6. Se va întocmi o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:6.1. medicamente antidiabetice orale corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei de boală cronică diabet zaharat şi boli de nutriţie - G21 (sublista C - secţiunea C1);6.2. medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2 - Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie);6.3. medicamente pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană);6.4. medicamente pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA [sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P1 - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere (profesională şi verticală)];6.5. medicamente pentru tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat);6.6. medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală cu HVB şi HCV - (G4), ciroză hepatică - (G7), poliartrită reumatoidă şi artropatie psoriazică - (G18), acromegalie - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine - (G22), boala Gaucher - (G29) DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006, cu modificările şi completările ulterioare;6.7. medicamente cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;6.8. medicamente cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual.7. Prezenţa în formular doar a 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul necesită mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.8. Prescripţiile medicale cu şi fără contribuţie personală sunt tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a prescris, iar exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de medicamente. Furnizorul de medicamente va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura şi borderourile centralizatoare.9. În situaţia în care în interiorul carnetului de prescripţii medicale există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie "ANULAT" pe formular şi nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescripţii medicale se va preciza: "Acest carnet conţine ..... file (în cifre şi în litere) de la numărul ..... la numărul ..... şi ..... file anulate."10. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor se vor face după cum urmează: a) casele de asigurări de sănătate vor distribui, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, carnetele înseriate şi numerotate fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate, respectiv medicului care a încheiat convenţie cu aceasta; casele de asigurări de sănătate vor asigura evidenţa carnetelor de prescripţie medicală distribuite; b) gestionarea carnetelor de prescripţii medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura, la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale; d) achiziţia formularelor de prescripţii medicale se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu prescripţii medicale cu şi fără contribuţie personală, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate. (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, distribuirea şi arhivarea carnetelor de prescripţii medicale la nivelul furnizorului se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/ carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria reţetelor returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa. (3) Înregistrarea prescripţiilor medicale emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie în parte, după cum urmează: a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în registrul de consultaţii, la rubrica "Tratamente"; b) la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.  +  Capitolul II Modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personalăFormularele de prescripţii medicale se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.1. "Unitate medicală" a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei şi se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale: Medicină de familie, Ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară), Spital, Ambulanţă, Altele - conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă; b) "MF-MM" - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reţeta eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o reţetă distinctă; c) "număr zile prescriere" - se completează obligatoriu de medic numărul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reţete ; d) "LS" - loc ştampilă furnizor de servicii medicale; e) "Aprobat comisie" - se bifează în cazul în care se prescriu medicamente corespunzătoare DCI-urilor aprobate prin comisiile constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz. În cazul prescrierii acestor medicamente medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/ fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului de aprobare emis de comisii. "Semnătură medic" - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia.2. "Asigurat": a) "la CAS" - se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul; b) "FO/RC" - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii; c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:(i) se bifează categoria "salariat", pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);(îi) se bifează categoria "coasigurat" pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;(iii) se bifează "pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie;(iv) se bifează "copii <18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);(v) se bifează "elev ucenic/student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din FNUASS, la nivelul preţului de referinţă sau de decontare, după caz, în condiţiile contractuluicadru, dacă nu realizează venituri din muncă;(vi) se bifează "gravidă/lăuză" pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;(vii) se bifează "veteran, revoluţionar sau handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice, se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;(viii) se bifează "PNS" pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care este inclus şi se prescriu numai medicamente din sublistele A, B şi C, care se eliberează în farmaciile cu circuit deschis;(ix) se bifează categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;(x) se bifează "alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe formularul de prescripţie, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale;(xi) se bifează "personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 886/2007 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;(xii) se bifează "liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;(xiii) se bifează "Card european (CE)" pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România.(xiv) se bifează "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte; d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă); e) câmpul "CNP/CE/PASS" corespunde codului numeric personal/număr card european/număr paşaport. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:(i) pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;(îi) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului;(iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta).Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din nomenclatorul de ţări (anexa nr. 3 la ordin).3. "Diagnostic" - se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente cu sau fără contribuţie personală;4. "Dată prescriere" - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale;5. "Semnătură medic" (parafă/cod) - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia.6. Prescripţia propriu-zisă: a) "% preţ ref."(i) se notează procentul corespunzător de compensare (90% sau 50%) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista A, B sau procentul de compensare 100% din preţul de referinţă/preţul de decontare al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (C1, C2 şi C3) şi 3 (OTC3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravidă/lăuză, sau procentul de compensare 100% aferent sublistelor A, B şi C1 pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); b) "Listă":(i) pentru prescripţiile care cuprind medicamente corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A şi B, se va nota "A" respectiv "B" la rubrica "Listă"(îi) pentru prescripţiile care conţin şi medicamente din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica "Listă", în dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G30). Completarea câmpului "cod boală" este obligatorie;(iii) pentru categoriile de asiguraţi de la pct. 2 lit. c), subpct. (iv), (v) şi (vi), se vor putea prescrie toate medicamentele din:- sublista C - secţiunea C2, cu indicarea programului Px, dacă prescrierea medicamentelor se face pentru afecţiunile care nu sunt cuprinse în subprogramele din programul naţional cu scop curativ, dar în conformitate cu autorizaţia de punere pe piaţă a medicamentului;- sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă; c) "Cod boală" - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a varianta 999 coduri de boală; d) "Tip dg" - pentru fiecare cod de boală se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic; e) "Denumire comercială/FF/Concentraţie" - se completează cu denumirea comercială însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie corespunzătoare Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă, modul de administrare şi cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere; f) prescrierea medicamentelor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P1 - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratament postexpunere.7. "Am primit medicamentele" - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală).8. "Asigurat/Împuternicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numărul, adresa completă, CNP) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit).9. "Semnătură primitor" - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.10. "Data eliberării" - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie.11. "Taxare"- farmacistul va menţiona în rubrica "Denumire comercială" şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În rubrica "total" din secţiunea "Taxare" se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3, OTC.12. "Bon fiscal nr. " - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor.13. În cazul în care bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor prescrise (pentru situaţiile prevăzute la art. 95 lit. t) din Hotărârea Guvernului nr. 324/2008), medicul prescriptor va consemna obligatoriu pe versoul celor 3 exemplare ale prescripţiei medicale, menţiunea "Bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor de către farmacist".Această menţiune va fi semnată şi parafată de medicul prescriptor. În situaţia în care această menţiune nu este consemnată pe versoul celor 3 exemplare ale prescripţiei medicale, se consideră că bolnavul nu este de acord cu înlocuirea de către farmacist a medicamentelor prescrise de către medic.NOTĂ:Pct. 1, 2, 3, 4, 6 şi 13 se completează de către medic.  +  Anexa 3 LISTAabrevierilor pentru ţările cu care România are acorduriinternaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi celemembre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European
  Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU DA
  AD Andora NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua şi Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonair) NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Asc., Sf. El., Tr. Dacunha NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU DA
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbade NU NU
  BY Belarus NU NU
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia-Herţegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei Darussalam NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Butan NU NU
  KH Cambogia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Canary Islands NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KZ Cayman (Insule) NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centraficană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CZ Cipru DA NU
  CI Coasta de Fildeş NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Com. Terit. Mayotte NU NU
  PM Com. Ter. Sf. Pierre şi Miqu NU NU
  KM Comore NU NU
  CD Congo NU NU
  CG Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU NU
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croaţia NU DA
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibuti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU DA
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveţia NU NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Aritreea NU NU
  EE Estona DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fidji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franţa DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud şi Ile NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa (inclusiv SF/BA) NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  HK Hong Kong NU NU
  IN India NU DA
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanic NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
  JO Iordania NU DA
  IR Iran NU NU
  IQ Iraq NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  IL Israel, Autoritatea Palestiniană NU DA
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenia NU NU
  KG Kîrgîzîstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuweit NU NU
  LA Lao NU NU
  LS Lesoto NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU DA
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU DA
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaezia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU DA
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Monserat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Niue Island NU NU
  NF Norfolk (Insule) NU NU
  NO Norvegia DA DA
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă, inclusiv D NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU DA
  PW Palaos NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU DA
  PH Philippines NU NU
  PN Pitcairn, Henderson, Duci NU NU
  PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Porto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Quatar NU NU
  KP Koreea de Nord NU DA
  RE Reu, Ile.Ba, Eu., Ju., Gl., Tr NU NU
  RO România NU NU
  RU Rusia (Fed) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Sao Tome şi Principe NU NU
  SA Saudi Arabia NU NU
  SN Senegal NU NU
  CS Serbia şi Muntenegru NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Sf. Christophe (Sf. Kitts) NU NU
  LC Sf. Lucia NU NU
  VC Sf. Vincent şi Grenadine NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU DA
  SK Slovacia DA NU
  ŞI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Tert. Brit. Sin. Oc. Ind. NU NU
  TF Teritoriile Australe Fr. NU NU
  TP Timor Oriental NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga (inclusiv Niuafo'Ou) NU NU
  TT Trinidad şi Tobago NU NU
  TN Tunisia NU DA
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TC Turques şi Caiques NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ukraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  ------------