DECIZIE nr. 402 din 10 aprilie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 19 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 19 alin. (1), raportat la art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004", excepţie ridicată de Societatea Comercială "Demopan" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 3.727/121/2006 al Tribunalului galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că nu se poate susţine existenţa unei inegalităţi în ceea ce priveşte durata unor termene, câtă vreme raportarea se face la termene cuprinse în acte normative diferite şi care reglementează situaţii diferite.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 29 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 3.727/121/2006, Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "art. 19 alin. (1), raportat la art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004". Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială "Demopan" - S.A. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni prin care solicită obligarea Direcţiei Finanţelor Publice Galaţi şi Direcţiei Regionale Vamale Galaţi la plata unor daune interese.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) "reduc substanţial termenul în care o persoană vătămată în drepturile sale poate să ceară repararea prejudiciilor cauzate printr-un act administrativ". Se arată că termenele de 6 luni şi 1 an fixate de prevederile de lege amintite sunt discriminatorii, întrucât derogarea de la termenul general de 3 ani prevăzut de Decretul nr. 167/1958 pune persoana juridică pe poziţii de inegalitate în raport cu statul, al cărui drept la acţiune se prescrie, potrivit Codului de procedură fiscală, într-un termen mult mai lung.Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, precizează că procedura litigiilor de contencios administrativ se caracterizează prin celeritate, motiv pentru care termenele speciale instituite prin art. 11 şi art. 19 din Legea nr. 554/2004 nu sunt de natură să înfrângă liberul acces la justiţie.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat cu privire la particularitatea şi întinderea termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constatând că "stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare a dreptului de acces liber la justiţie şi la un proces echitabil".Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 11 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituţionale, întrucât nu contravin principiului constituţional al accesului liber la justiţie şi nici dreptului la apărare, dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, consideră că este inadmisibilă, având în vedere că, ulterior invocării acesteia, textul de lege a fost modificat, fără să conserve soluţia legislativă iniţială.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 19 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) au fost modificate prin art. I pct. 16 din Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. În prezent, textele de lege criticate au următorul cuprins:- Art. 11 alin. (1) şi (2): "(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluţionare a cererii; d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile; e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. (2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz."- Art. 19 alin. (1): "(1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, privind accesul liber la justiţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra unei excepţii având un obiect identic şi o motivare argumentată în mod similar, prin Decizia nr. 568 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 9 august 2007, respingând-o ca neîntemeiată, pentru motivele acolo reţinute. Considerentele ce au stat la baza deciziei amintite îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă, cu precizarea că, urmare a modificării prin Legea nr. 262/2007, survenite ulterior sesizării Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile de admisibilitate, respectiv cea prevăzută la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prevederea de lege menţionată nemaifiind în vigoare în forma criticată de autorul excepţiei.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:I. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Demopan" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 3.727/121/2006 Al tribunalului galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ.II. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de acelaşi autor, în acelaşi dosar.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 aprilie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu----