ORDIN nr. 2 din 29 aprilie 2008privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 7 mai 2008  Având în vedere prevederile art. 165 şi ale art. 169 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi ale art. 8 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare aferent expunerilor mari la nivel individual şi, după caz, consolidat, de către instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006.  +  Articolul 2Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 transmit Băncii Naţionale a României formularul de raportare care face obiectul prezentului ordin prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, precum şi în formă letrică, după cum urmează: a) pentru raportările transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc; b) pentru raportările transmise la nivel consolidat, pentru sfârşitul exerciţiului financiar, până la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor; c) pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar, până la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar.  +  Articolul 3Casele centrale ale cooperativelor de credit completează formularul de raportare prevăzut în anexă atât pe bază individuală, cât şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.  +  Articolul 4În cadrul formularului de raportare prezentat în anexă, instituţiile de credit completează şi raportează doar poziţiile evidenţiate în alb.  +  Articolul 5Prima raportare la nivel individual aferentă anului 2008 va fi transmisă în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care aceasta se întocmeşte.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226, respectiv la art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.  +  Articolul 7Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 29 aprilie 2008.Nr. 2.  +  Anexa
      Denumirea instituţiei de credit: ______________________
      Data raportării: ___ / ___ / _______
      Fonduri Proprii (FP) =
      10% din FP =
      20% din FP =
      25% din FP =
      800% din FP =
                          SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE MARI
                                                                      - lei -
  ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Denumirea clienţilor şi a grupurilor │ Valoarea expunerii ││ de clienţi aflaţi în legătură, faţă ├────────────┬─────────────────┬──────┤│ de care se înregistrează expuneri mari│înainte de │după aplicarea │ ││ │ aplicarea │prevederilor din │Limita││ │prevederilor│art. 14 din Regu-│apli- ││ │art. 14 din │lamentul Băncii │cabilă││ │Regulamentul│Naţională a │ (%) ││ │Băncii Naţi-│României şi al │ ││ │onale a │Comisiei Naţionale ││ │României şi │a Valorilor Mo- │ ││ │al Comisiei │biliare nr. 16./ │ ││ │Naţionale a │21/2006, aprobat │ ││ │Valorilor │prin Ordinul │ ││ │Mobiliare │Băncii Naţionale │ ││ │nr. 16/21/ │a României şi al │ ││ │2006,aprobat│Comisiei Naţio- │ ││ │prin Ordinul│nale a Valorilor │ ││ │Băncii Naţi-│Mobiliare nr. 13/│ ││ │onale a │110./2006 (expu- │ ││ │României şi │nere supusă │ ││ │al Comisiei │limitării) │ ││ │Naţionale a ├────────┬────────┤ ││ │Valorilor │valoarea│% din FP│ ││ │Mobiliare │absolută│ │ ││ │nr. 13/110/ │ │ │ ││ │2006 │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ │├───────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────┤│EXPUNERI MARI │ │ │ │ 800% ││1 Expuneri mari supuse limitei de 25% │ │ │ │ ││1.1 faţă de clienţi │ │ │ │ 25% ││1.1.1 denumire client 1 │ │ │ │ 25% ││1.1.2 denumire client 2 │ │ │ │ 25% ││.......... │ │ │ │ ││1.2 faţă de grupuri de clienţi aflaţi │ │ │ │ ││în legătură │ │ │ │ 25% ││1.2.1 denumire grup 1 │ │ │ │ 25% ││1.2.2 denumire grup 2 │ │ │ │ 25% ││............ │ │ │ │ ││2 Expuneri mari supuse limitei de 20% │ │ │ │ ││2.1 faţă de client sau grup de clienţi │ │ │ │ ││aflaţi în legătură*) │ │ │ │ 20% ││............ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────┘       Întocmit Semnătura autorizată Semnătura autorizată    ................. ................. ..................    (numele, prenumele (numele, prenumele (numele, prenumele      şi telefonul) şi funcţia) şi funcţia)------- Notă *) Sunt vizate entităţile menţionate la art. 10 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006.-------