HOTĂRÎRE Nr. 394 din 28 mai 1996privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 6 iunie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 august 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate şcolare, ai căror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite şi care au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe acestuia şi unităţi pentru activitatea extraşcolară."2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1, care va avea următorul cuprins:"ART. 2^1 - (1) Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti asigura activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă. (2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara prevăzută la alin. (1) pot fi obţinute de la agenţii economici care şi-au asumat obligaţia editării, tipăririi şi difuzării manualelor şcolare sau pot fi virate direct de către Ministerul Învăţământului în cazul în care prin contractul cu aceşti agenţi economici s-a prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Învăţământului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile activităţii extrabugetare menţionate la alin. (2) constau în: cheltuieli de transport, manipulare şi depozitare, precum şi pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfăşurării acestei activităţi. (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3)."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"ART. 3. - Ministerul Învăţământului exercita atribuţiile cuprinse în art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995*) şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate."4. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 4 se înlocuiesc cu alineatele (3)-(10), care vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Învăţământului se sprijină pe următoarele organisme consultative de nivel naţional, alcătuite, în temeiul art. 140 din Legea învăţământului nr. 84/1995, din experţi selectaţi pe criterii de prestigiu profesional şi moral:- Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţământului;- Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;- Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior;- Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;- Consiliul Naţional al Bibliotecilor;- Consiliul Naţional al Rectorilor. (4) Atribuţiile consiliilor naţionale sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului învăţământului. (5) Consiliile au cîte un secretariat propriu format din 1-3 persoane încadrate în minister, care ajuta la elaborarea lucrărilor. Fiecare consiliu poate folosi în activitatea sa un corp de experţi. (6) Activitatea consiliilor este coordonata de ministrul învăţământului sau de un secretar de stat, desemnat de acesta. (7) Membrii consiliilor, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afară ministerului, pot fi remuneraţi în condiţiile legii. (8) Ministerul Învăţământului va constitui structuri organizatorice necesare realizării reformei învăţământului, în conformitate cu obligaţiile asumate prin acordurile cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană. (9) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Ministerului Învăţământului este de 287, exclusiv demnitarii. (10) Întreaga activitate a Ministerului Învăţământului este condusă de ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului învăţământului."5. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 4 devin alineatele (11) şi (12).6. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.7. Anexa nr. 2 se completează la capitolul A, după punctul III, cu punctul III bis, având următorul cuprins:
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSurse de finanţare
    "III. bis.Institutul de Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate BucureştiBugetul de stat"
   +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 458/1994, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul Învăţământului,Ecaterina Andronescu,secretar de statp. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat,p. Ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale, Dorel Mustatea,secretar de stat  +  Anexa MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI Numărul maxim de posturi:287 (exclusiv demnitarii)MINISTRU - CONTROLUL MINISTRULUI- CONSILIERI - DIRECŢIA CONTROL FINANCIAR PROPRIU- CONTENCIOS- DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE- SECRETAR DE STAT - SECRETAR DE STAT- DIRECTA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARĂ- DIRECTA GENERALĂ RESURSE UMANE ŞI FINANCIARE- DIRECTA BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI- DIRECŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ- DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT PREUNIVERSITAR- DIRECŢIA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE- DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIA ŞI DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI- DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT PENTRU MINORITĂŢI NAŢIONALE- STRUCTURI ORGANIZATORICE PENTRU REALIZAREA PROGRAMELOR DE COOPERAREEUROPEANĂ*)- CONSILII NAŢIONALE- STRUCTURI ORGANIZATORICE PENTRU REALIZAREA REFORMEI ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT*)------------------ Notă *) Pot fi conduse de către coordonatori de programe, salarizaţi în condiţiile legii.-------