DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 9 aprilie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Constituie vechime în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în munca, timpul cît o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărîri judecătoreşti rămasă definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; c) a fost internată în spitale de psihiatrie; d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; e) a fost strămutată într-o alta localitate.Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile de la alin. 1 se considera ca vechime în munca un an şi şase luni.Perioadele prevăzute la alin. 1 lit. d) şi e) constituie vechime în munca dacă persoanele în cauza fac dovada că nu au putut să se încadreze în munca în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.Se considera vechime în munca şi perioada în care o persoană aflată în una din situaţiile prevăzute la alin. 1 nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau ulterior, dacă dovedeşte ca aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecutia la care a fost supusă.Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptă în munca şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.  +  Articolul 2De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare.În cazul celor decedati, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.  +  Articolul 3Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară de cîte 200 lei, indiferent dacă sînt sau nu pensionate, pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau cît au fost strămutate.Persoanele prevăzute la alin. 1 beneficiază, în mod gratuit, de asistenţa medicală şi medicamente în unităţile sanitare de stat.  +  Articolul 4Persoanelor care s-au aflat în situaţiile prevăzute în art. 1 li se va asigura de către primării, cu prioritate, un spaţiu locativ corespunzător din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se înfiinţează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti cîte o comisie alcătuită din preşedinte şi cel mult 6 membri.Preşedintele trebuie să fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale şi cel mult 4 reprezentanţi ai Asociaţiei foştilor deţinuţi politici şi victime ale dictaturii.Pentru coordonarea activităţii comisiilor judeţene, se înfiinţează o comisie centrala alcătuită din cîte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi 5 reprezentanţi ai Asociaţiei foştilor deţinuţi politici şi victime ale dictaturii.Comisia centrala alege dintre membrii săi un preşedinte.Comisia centrala avizează componenta comisiilor judeţene şi acorda acestora asistenţa necesară pentru soluţionarea cauzelor cu care sînt sesizate.Comisiile lucrează în prezenta a două treimi din numărul total al persoanelor care le alcătuiesc şi adopta hotărîri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 6Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege.Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărîre motivată.Împotriva hotărîrii, persoana interesată sau direcţiile de muncă şi ocrotiri sociale pot face contestaţie la tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicarea hotărîrii către aceştia. Hotărîrea tribunalului este definitivă.  +  Articolul 7Prevederile art. 1-4 se aplică, după caz, de conducerile unităţilor la care sînt încadraţi cei în cauza, de direcţiile de muncă şi ocrotiri sociale sau de primării, pe baza hotărîrilor prevăzute de art. 6.  +  Articolul 8De prevederile art. 1 şi 2 beneficiază şi persoanele care fac dovada, prin hotărîre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada cît au fost urmărite de către organele de represiune din motive politice înainte de arestare.  +  Articolul 9Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege şi persoanele care se repatriaza şi îşi stabilesc domiciliul în ţara, precum şi cetăţenii români din străinătate care îşi schimba domiciliul în ţara, dacă s-au aflat în una din situaţiile prevăzute în art. 1.  +  Articolul 10Drepturile prevăzute de art. 1-3 se acordă de la data adoptării prezentului decret-lege, dau nu mai mult de un an în urma de la data cererii prevăzute în art. 6.  +  Articolul 11Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor care s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel, pe baza procedurii prevăzute la art. 5 şi 6.  +  Articolul 12Activitatea de secretariat pentru comisiile prevăzute la art. 5 alin 1 se asigura de direcţiile de muncă şi ocrotiri sociale, iar pentru comisia centrala de către Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 13Se autoriza Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, sa modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU------------------