LEGE nr. 99 din 29 aprilie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Oficiul Român pentru Adopţii, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Naţională pentru Romi, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului."2. La articolul 33 punctul 7, la articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) efectuează acţiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;".3. La articolul 33, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:"13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.""Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 29 aprilie 2008.Nr. 99.------