HOTĂRÂRE nr. 454 din 21 aprilie 2008pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 30 aprilie 2008    În acord cu Programul de cooperare în domeniile culturii şi educaţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Spaniei pentru anii 2005-2008, cu Programul de colaborare culturală româno-italian pentru anii 2002-2005, în vigoare până la semnarea următorului program, şi cu Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor şcolare bilingve româno-italiene,în baza Declaraţiei comune a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Spania, semnată la 16 iulie 2007, a Declaraţiei comune a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi a Ministerului Instrucţiei Publice din Italia, semnată la 25 august 2007,în baza Cartei de parteneriat între Guvernul României şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia, semnată la 14 februarie 2008,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului încheie cu autorităţile responsabile din statele membre ale Uniunii Europene documente specifice care să reglementeze implementarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene în fiecare ţară.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Institutul Limbii Române, are obligaţia de a acţiona pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin potrivit Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (2) În vederea implementării Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, instituţiile implicate colaborează cu autorităţile centrale, regionale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, precum şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor comunităţilor româneşti legal constituite din statele în care Proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene este implementat. (3) Proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene este implementat şi coordonat de o comisie numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, constituită din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi ai Institutului Limbii Române.  +  Articolul 3 (1) Fondurile necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se aprobă prin bugetele anuale ale Institutului Limbii Române. (2) Prevederile financiare ale Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia prevăzută la art. 2 alin. (3) va elabora Metodologia Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 857/2007 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din Spania şi Italia, începând cu anul şcolar 2007-2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 454.  +  Anexa 1 PROIECTULMinisterului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii EuropeneI. Proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare Proiect, constă în introducerea în oferta educaţională a unităţilor de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene a cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, în format de două ore pe săptămână.Proiectul se aplică pentru toate nivelurile de învăţământ preuniversitar.II. Proiectul presupune desfăşurarea următoarelor activităţi: a) elaborarea şi aprobarea actelor interne necesare punerii în aplicare; b) selecţia personalului care predă cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească; c) pregătirea anului şcolar, formarea personalului care predă cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească; d) monitorizarea activităţii personalului implicat în Proiect; e) evaluarea activităţii personalului care predă cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească; f) consilierea şi sprijinirea persoanelor care predau cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească; g) elaborarea calendarului de activităţi al comisiei; h) şedinţe de lucru; i) managerierea eventualelor deficienţe şi probleme survenite în timpul derulării Proiectului; j) evaluarea Proiectului.III. Managementul Proiectului este asigurat de o comisie numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului formată din 11 membri.Atribuţiile principale ale Comisiei de implementare şi coordonare a Proiectului sunt: a) negocierea cu autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene a documentelor specifice care să reglementeze derularea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţile şcolare din statele respective; b) asigurarea parteneriatului cu autorităţile din statele în care se implementează Proiectul; c) elaborarea Metodologiei de implementare şi a Calendarului activităţilor din cadrul Proiectului; d) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare a personalului implicat în Proiect; e) monitorizarea şi evaluarea activităţilor personalului implicat în Proiect; f) asigurarea continuităţii Proiectului pentru anii şcolari următori, precum şi dezvoltarea acestuia în alte regiuni/state; g) elaborarea tuturor documentelor necesare implementării Proiectului.IV. Curricula cursului este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.V. Selecţia personalului implicat în Proiect se face prin concurs organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România împreună cu Institutul Limbii Române, în conformitate cu Metodologia Proiectului, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.VI. Cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românească se finalizează cu o adeverinţă de studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Institutul Limbii Române, la sfârşitul anului şcolar.VII. Rezultatele anticipate ale Proiectului sunt: reintegrarea în sistemul românesc de învăţământ a copiilor români care au studiat în afara ţării, promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în statele membre ale Uniunii Europene, promovarea multilingvismului şi asigurarea deschiderii interculturale.  +  Anexa 2 PREVEDERI FINANCIAREale Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii EuropeneFinanţarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare Proiect:I. Din fondurile bugetare alocate Institutului Limbii Române se finanţează următoarele cheltuieli necesare derulării Proiectului: a) cheltuieli de personal pentru persoanele implicate în predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească; b) cheltuieli pentru poştă şi telecomunicaţii; c) cheltuieli pentru deplasări în străinătate; d) cheltuieli pentru achiziţii cărţi, manuale, publicaţii şi alte materiale documentare; e) cheltuieli pentru formarea şi evaluare profesională a personalului implicat în Proiect; f) cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie; g) cheltuieli de capital de natura dotărilor.NOTĂ: Bugetul Proiectului se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, după aprobarea bugetului de stat, cu încadrarea în bugetul aprobat Institutului Limbii Române.II. Plata personalului implicat în Proiect: a) personalul implicat în Proiect este remunerat în sistem plata cu ora; b) plata activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului se realizează pe baza tarifului de 30,5 euro/oră brut; c) plata se efectuează în euro, în conturile bancare personale; d) comisioanele bancare şi cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în străinătate se suportă de Institutul Limbii Române.III. Transport internaţional:Cheltuielile pentru un transport internaţional al persoanelor selectate în Proiect, tur-retur, o dată pe an, se suportă de Institutul Limbii Române.___________