ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008    Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană şi necesitatea de a transpune în legislaţia internă Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia "persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006,întrucât termenul-limită de implementare pentru toate statele membre a fost 15 decembrie 2007, neexistând derogări pentru noile state membre,văzând şi necesitatea adoptării unor măsuri privind aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul, care însoţesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 345 din 8 decembrie 2006,se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal, fiind vorba de o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism; d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul României;".2. La articolul 2, după litera d) se introduc şapte noi litere, literele e)-k), cu următorul cuprins:"e) prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007; f) prin instituţie financiară se înţelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, inclusiv oficiile poştale şi alte entităţi specializate care prestează servicii de transfer de fonduri şi cele care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Intră în această categorie şi:1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, autorizaţi potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele aflate pe teritoriul României ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări autorizaţi în alte state membre;2. societăţile de servicii de investiţii financiare, consultanţii de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, operatorii de piaţă, operatorii de sistem, aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia; g) prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională sau comercială legată de activităţile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 8 şi despre care, la momentul iniţierii, se consideră a fi de o anumită durată; h) prin operaţiuni ce par a avea o legătură între ele se înţelege operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile bancare, în scopul evitării cerinţelor legale; i) prin bancă fictivă se înţelege o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, respectiv conducerea şi administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un grup financiar reglementat; j) prin furnizori de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:1. constituie societăţi comerciale sau alte persoane juridice;2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activităţi fiduciare exprese sau a altor operaţiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu standarde fixate la nivel internaţional; k) prin grup se înţelege un grup de entităţi, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007."3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii direcţi ai familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante. (2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt: a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional. (4) Membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: a) soţul/soţia; b) copiii şi soţii/soţiile acestora; c) părinţii. (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că: a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) deţin ori au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice ori au o relaţie de afaceri strânsă cu aceste persoane; b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice înfiinţate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.Art. 2^2. - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. (2) Noţiunea de "beneficiar real" va include cel puţin: a) în cazul societăţilor comerciale:1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice."4. La articolul 3, alineatele (1), (1^1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informaţiile primite şi va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.(1^1) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă. (2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. (3) Dacă Oficiul consideră că perioada prevăzută de alin. (2) nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 72 de ore. În cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se comunică de îndată Oficiului."5. La articolul 3, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. (8) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care le primesc sau pe care le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor. (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului o dată la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu."6. La articolul 3, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) şi (12), cu următorul cuprins:"(10) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f), raportările se fac către persoanele desemnate de către structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligaţia de a le transmite Oficiului în cel mult 3 zile de la primire. Informaţiile se transmit Oficiului nealterate. (11) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Comunitate. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunică Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice. (12) Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la alin. (6) următoarele operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi trezoreria statului, între Banca Naţională a României şi trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare prevăzute la alin. (6), pe durată determinată."7. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Secretul profesional şi bancar la care sunt ţinute persoanele prevăzute la art. 8 nu sunt opozabile Oficiului."8. La articolul 6, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitări potrivit alin. (4), vor comunică trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate sau a măsurilor asigurătorii dispuse."9. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism."10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Aplicarea, cu bună-credinţă, a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice şi/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora."11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice: a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine; c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private; d) cazinourile; e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă; f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f); h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; i) agenţii imobiliari; j) asociaţiile şi fundaţiile; k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele."12. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca în desfăşurarea activităţii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real.Art. 8^2. - Instituţiile de credit nu vor intra în relaţii de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituţie de credit despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile şi dacă au astfel de relaţii le vor termina."13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele; c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii; d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client; e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei legi şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe."14. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul clienţilor existenţi.Art. 9^2. - (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil şi oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel."15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege; d) în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, în înţelesul art. 8, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora; e) în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."16. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism: a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor; b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European; c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism."17. La articolul 14, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi."18. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile alin. (1), (1^1) şi (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8 lit. k). (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin. (1^1)."19. La articolul 16, alineatul (1) se abrogă.20. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism. Oficiul şi autorităţile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8."21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri: a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii; b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, conform legii; c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f); d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi structurile prevăzute la lit. a). (2) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de îndată Oficiul. (3) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)."22. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu constituie o încălcare a interdicţiei prevăzute la alin. (2): a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 17 şi furnizarea de informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege; b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care aparţin aceluiaşi grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege şi sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; c) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun condiţii echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul aceleiaşi entităţi juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun; d) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) şi f), situate în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun cerinţe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client şi de aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei datelor cu caracter personal. (5) Atunci când Comisia Europeană adoptă o decizie prin care constată că un stat terţ nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite către acest stat sau către instituţii ori persoane din statul în cauză informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. (6) Nu se consideră o încălcare a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfăşoare activităţi ilicite."23. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte: a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8; b) din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă."24. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (5) se referă la lucrările de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui.25. La articolul 19, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora."26. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 9^1, 9^2, 12, art. 12^1 alin. (1), art. 13-15 şi la 17."27. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi."28. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancţiunile contravenţionale se pot aplica de către autorităţile de supraveghere şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit competenţei acestora."29. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal. (5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective."30. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege."31. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile se transmit la solicitarea scrisă a procurorului sau a organelor de cercetare penală, dacă cererea acestora a fost autorizată de procuror, ori a instanţelor de judecată."32. La articolul 27 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) livrarea supravegheată a sumelor de bani;".33. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi dispusă de procuror şi este autorizată prin ordonanţă motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: a) indiciile temeinice care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară; b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii; c) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute; d) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea."34. După articolul 27^1 se introduce un nou articol, articolul 27^2, cu următorul cuprins:"Art. 27^2. - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimite trimestrial Oficiului copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută la art. 23. (2) Oficiul ţine evidenţa statistică a persoanelor condamnate pentru infracţiunea prevăzută la art. 23."35. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Limitele minime ale operaţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi e) şi limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului."36. După articolul 31 se introduce următoarea menţiune:"Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 şi 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(3) şi (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2)-(7), art. 29, art. 31 alin. (1) şi (3), art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34, art. 35 alin. (1) şi (3), art. 37 alin. (1)-(3) şi (5), precum şi ale art. 39 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE în ceea ce priveşte definiţia «persoanelor expuse politic» şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006."  +  Articolul II (1) Prevederile punctelor 13-17 ale articolului I intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la intrarea în vigoare a acestor prevederi rămân aplicabile dispoziţiile legale în vigoare anterior acestei date. (2) Guvernul adoptă, prin hotărâre, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea autorităţilor de supraveghere prudenţială, a celor de control financiar-fiscal, a structurilor de conducere ale profesiilor liberale şi a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, un regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, în care vor fi detaliate măsurile standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, precum şi conţinutul şi condiţiile de aplicare a Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor adoptă metodologia de lucru prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va prezenta Guvernului spre aprobare un nou regulament de organizare şi funcţionare. (5) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile de supraveghere prudenţială, autorităţile de control financiar-fiscal al persoanelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale emit, potrivit competenţei lor, norme de cunoaştere a clientelei. (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor protocoale de colaborare, iar protocoalele existente se vor actualiza în funcţie de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul III (1) În aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul, care însoţesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 345 din 8 decembrie 2006, se desemnează în calitate de autorităţi responsabile cu supravegherea respectării dispoziţiilor privind informaţiile despre plătitor, care însoţesc transferurile de fonduri: a) Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit; b) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru orice altă persoană juridică ce prestează servicii de transfer de fonduri. (2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 transferurile de fonduri prevăzute la art. 3 alin. 6 din regulament. (3) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) ultima teză din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006; b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi alin. (2) prima teză, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 14 prima teză din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006. (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei. (5) Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de Banca Naţională a României, respectiv de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit competenţelor. (6) Prevederile art. 22 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IVLegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian Predoiup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statDepartamentulpentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 53.-------------