ORDIN nr. 1.199 din 16 aprilie 2008privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 25 aprilie 2008    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Sumele aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi, care se restituie în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se restituie în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, ale instituţiilor publice care au efectuat plăţile respective. (2) Conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele prevăzute la alin. (1) se deschid la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea instituţiilor publice beneficiare, pe capitole de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi şi pe titlul de cheltuieli 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".  +  Articolul 2Pe baza extraselor conturilor prevăzute la art. 1, eliberate de unităţile Trezoreriei Statului, instituţiile publice vor evidenţia sumele astfel încasate, la capitolul şi subcapitolul din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, iar, în cadrul acestora, la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" şi la articolul 85.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".  +  Articolul 3 (1) Până la data de 15 mai 2008, unităţile Trezoreriei Statului vor transmite instituţiilor publice pe seama cărora au fost încasate în anul 2008 sume în contul de venituri al bugetului de stat 20.30.01.03 "Venituri ale bugetului de stat - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" copii ale extraselor de cont în care au fost încasate sumele respective. (2) În termen de 5 zile de la primirea extraselor de cont, instituţiile publice care au încasat în anul 2008 sume aferente unor plăţi efectuate în anii precedenţi vor solicita unităţilor Trezoreriei Statului deschiderea conturilor corespunzătoare de cheltuieli prevăzute la art. 1 şi virarea pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a sumelor respective, din contul de venituri bugetare în care aceste sume au fost încasate, în conturile corespunzătoare de cheltuieli. (3) Până la data de 30 mai 2008, instituţiile publice care nu au primit de la unităţile Trezoreriei Statului extrase de cont conform prevederilor alin. (1), dar care deţin copii ale documentelor de plată prin care le-au fost restituite în anul 2008 sume provenind din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, vor solicita unităţilor Trezoreriei Statului în contul cărora au fost virate sumele respective transferul acestor sume în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz. Solicitarea va cuprinde date privind denumirea plătitorului, numărul/data documentului de plată prin care s-a virat suma, suma plătită, codul IBAN al contului în care s-a efectuat plata, codul IBAN al contului instituţiei publice în care va fi transferată suma. (4) În termen de 5 zile de la primirea solicitărilor prevăzute la alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului vor verifica dacă sumele respective au fost încasate în contul de venituri al bugetului de stat şi vor efectua transferul pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a sumelor în conturile indicate de instituţiile publice. (5) La data de 16 iunie 2008, sumele încasate în contul de venituri al bugetului de stat 20.30.01.03 "Venituri ale bugetului de stat - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", pentru care nu pot fi identificate instituţiile publice beneficiare şi pentru care nu au fost primite solicitări în conformitate cu prevederile alin. (3), se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 23.57.01.85 "Cheltuieli ale bugetului de stat - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale.  +  Articolul 4 (1) Sumele încasate în anul 2008 la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la subcapitolul 30.00.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", în care câmpul "00" se codifică în funcţie de bugetul la care se încasează sumele respective, se transferă de către instituţiile publice pe numele cărora au fost deschise conturile respective, până la data de 30 mai 2008, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 1. (2) Eventualele sume rămase nedistribuite în conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente subcapitolului 30.00.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", în care câmpul "00" se codifică în funcţie de bugetul la care se încasează sumele respective, se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către instituţiile publice pe numele cărora au fost deschise aceste conturi, la data de 16 iunie 2008, în următoarele conturi de cheltuieli bugetare:- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat: contul 25.57.03.85 "Cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent";- pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj: contul 29.57.04.85 "Cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent";- pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: contul 27.57.05.85 "Cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".  +  Articolul 5 (1) Până la data de 15 mai 2008, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor efectua transferul sumelor încasate în anul 2008, aferente unor plăţi efectuate în anii anteriori din bugetul propriu al unităţii administrativteritoriale, din contul 21.30.02.03 "Venituri ale bugetului local - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" în contul de cheltuieli al bugetului local 24.xx.02.85 "Cheltuieli ale bugetului local - Capitol de cheltuieli - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", în care "xx.02" reprezintă capitolul de cheltuieli din care au fost dispuse plăţile respective . (2) În cazul în care în contul 21.30.02.03 "Venituri ale bugetului local - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" au fost încasate sume aferente unor plăţi efectuate în anii anteriori din bugetele instituţiilor publice sau serviciilor publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a vira sumele respective, până la data de 30 mai 2008, în conturile de cheltuieli bugetare indicate de instituţiile publice respective. (3) În scopul încasării sumelor prevăzute la alin. (2), instituţiile şi serviciile publice de subordonare locală vor solicita unităţilor Trezoreriei Statului deschiderea contului 24.xx.02.85 "Cheltuieli ale bugetului local - Capitol de cheltuieli - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", în care "xx.02" reprezintă capitolul de cheltuieli din care au fost dispuse plăţile respective. (4) Eventualele sume încasate în anul 2008 în contul 21.30.02.03 "Venituri ale bugetului local - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", care nu pot fi identificate pe instituţii publice beneficiare, se transferă de către unităţile administrativ-teritoriale, la data de 16 iunie 2008, în contul propriu 24.57.02.85 "Cheltuieli ale bugetului local - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".  +  Articolul 6 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, reprezintă venituri ale bugetului de stat şi se înregistrează la subcapitolul de venituri bugetare 20.10.01.05 "Venituri ale bugetului de stat - Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent". Contul de venituri al bugetului de stat în care se încasează aceste sume se codifică cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468). (2) Eventualele sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată restituite în anul 2008 la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat 20.30.01.03 "Venituri ale bugetului de stat - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul prevăzut la alin. (1), până la data de 30 mai 2008.  +  Articolul 7 (1) Instituţiile publice au obligaţia de a comunică debitorilor de la care au de încasat sume aferente unor plăţi dispuse din bugetele anilor precedenţi codurile IBAN aferente conturilor proprii menţionate la art. 1. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, la subcapitolul de venituri bugetare 30.00.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", în care câmpul "00" este codificat în funcţie de bugetul în care au fost încasate sumele respective, nu se mai încasează sume. (3) După efectuarea regularizărilor prevăzute la art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (4), conturile de cheltuieli bugetare codificate cu capitolul de cheltuieli 57.00 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", în care câmpul "00" este codificat în funcţie de bugetul la care se încasează sumele respective, nu mai funcţionează.  +  Articolul 8Sumele restituite în anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 1, se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice astfel: a) la instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetele locale:a1) încasarea avansurilor acordate şi nerestituite potrivit legii până la finele exerciţiului financiar, precum şi a altor sume ce provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi:            770 = %   "Finanţarea de la buget" 232                                          "Avansuri acordate pentru                                           active fixe corporale"                                                    234                                          "Avansuri acordate pentru                                           active fixe necorporale"                                                    409                                            "Furnizori - debitori"                                                    461                                                 "Debitori"a2) încasarea sumelor păstrate la finele exerciţiului financiar în conturi de acreditive în valută la instituţii de credit, rămase neutilizate la terminarea contractelor:            770 = 581   "Finanţarea de la buget" "Viramente interne"                                    şi            581 = 5412   "Viramente interne" "Acreditive în valută"a3) încasarea subvenţiilor nerestituite la finele exerciţiului financiar de către instituţiile publice subordonate:    - constituirea sumelor de restituit            461 = 117         "Debitori" "Rezultatul reportat"    - încasarea subvenţiilor nerestituite la finele exerciţiului financiar            770 = 461   "Finanţarea de la buget" "Debitori"a4) încasarea subvenţiilor sau transferurilor nerestituite până la data de 31 ianuarie a anului următor de către operatorii economici:    - constituirea sumelor de restituit            461 = 117          "Debitori" "Rezultatul reportat"    - încasarea subvenţiilor sau transferurilor nerestituite la termen            770 = 461    "Finanţarea de la buget" "Debitori"a5) încasarea avansurilor de trezorerie acordate şi neutilizate până la finele anului:            531 = 542         "Casa" "Avansuri de trezorerie"            581 = 531      "Viramente interne" "Casa"            770 = 581      "Finanţarea de la buget" "Viramente interne" b) la instituţiile publice/activităţile finanţate din venituri proprii şi instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget:b1) încasarea avansurilor acordate şi nerestituite potrivit legii până la finele exerciţiului financiar, precum şi a altor sume ce provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi:            560 = %    "Disponibil al instituţiilor 232    publice finanţate integral "Avansuri acordate pentru active      din venituri proprii" fixe corporale"    (ct.561 "Disponibil al    instituţiilor publice    finanţate din venituri     proprii şi subvenţii",    562 "Disponibil al activităţilor         finanţate din venituri         proprii" etc.) 234                                             "Avansuri acordate                                          pentru active fixe necorporale"                                                     409                                           "Furnizori - debitori"                                                     461                                                  "Debitori"b2) încasarea sumelor păstrate la finele exerciţiului financiar în conturi de acreditive în valută la instituţii de credit, rămase neutilizate la terminarea contractelor:            560 = 581   "Disponibil al instituţiilor "Viramente interne"    publice finanţate integral    din venituri proprii" (ct.561 "Disponibil al instituţiilor    publice finanţate din venituri    proprii şi subvenţii",    562 "Disponibil al activităţilor        finanţate din venituri         proprii" etc.)                                    şi            581 = 5412    "Viramente interne" "Acreditive în valută"b3) virarea subvenţiilor neregularizate la finele exerciţiului financiar în conturile de cheltuieli bugetare ale instituţiilor care le-au acordat:    - constituirea sumelor de restituit            117 = 462     "Rezultatul reportat" "Creditori"    - virarea subvenţiilor neregularizate la finele exerciţiului financiar            462 = 561         "Creditori" "Disponibil al instituţiilor                                          publice finanţate din venituri                                               proprii şi subvenţii"  +  Articolul 9Sumele restituite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, pentru care nu au putut fi identificate instituţiile publice beneficiare şi care au fost transferate în conturile de cheltuieli bugetare, la capitolul de cheltuieli 57.00 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", în care câmpul "00" este codificat în funcţie de bugetul la care se încasează sumele respective, se înregistrează în contabilitate astfel:            770 = 117       "Finanţarea de la "Rezultatul reportat"           buget"  +  Articolul 10Sumele restituite în anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi se raportează în conturile de execuţie bugetară (partea de CHELTUIELI) cu semnul minus şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi.  +  Articolul 11Operaţiunile de regularizare a sumelor care provin din finanţarea anilor precedenţi restituite în anul 2008, în conturile de venituri aferente subcapitolului 30.00.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea anilor precedenţi", determină corectarea înregistrărilor efectuate în contabilitatea instituţiilor publice pentru stingerea debitelor şi a datoriilor constituite şi înregistrarea corectă a operaţiunilor potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 12Direcţiile care au atribuţii în execuţia bugetară din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile publice implicate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 1.199._________