HOTĂRÎRE Nr. 362 din 15 mai 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local, al circumscripţiei financiare şi al dispensarului uman din oraşul Breaza, judeţul Prahova"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 23 mai 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local, al circumscripţiei financiare şi al dispensarului uman din oraşul Breaza, judeţul Prahova", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face astfel:- pentru valorile aferente realizării sediului Consiliului Local al Oraşului Breaza, din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;- pentru valorile aferente realizării sediului Circumscripţiei financiare a oraşului Breaza, din fondurile Ministerului Finanţelor, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;- pentru valorile aferente realizării Dispensarului Uman din oraşul Breaza, din fondurile Ministerului Sănătăţii şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul sănătăţii,Iulian Mincu-----------------