LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*)privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 24 aprilie 2008    _________ Notă *) Republicată în temeiul art. V lit. f) din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, a fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 344/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 7 iunie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 148/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 7 iunie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 170/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 20 mai 2004;- Legea nr. 316/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 1 iulie 2004;- Ordonanţa Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobată prin Legea nr. 147/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 19 mai 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei: a) absenţa avizului sanitar pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaţiei sau sistematizarea obiectivelor industriale şi a oricăror obiective cu impact asupra sănătăţii publice şi care sunt supuse procedurii de avizare sanitară conform reglementărilor în vigoare; b) nesolicitarea avizului, absenţa notificării şi nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri.  +  Articolul 2Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei: a) nerespectarea cerinţelor generale şi specifice privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protecţiei sănătăţii publice; b) funcţionarea obiectivelor, din domeniile care necesită autorizare, fără autorizaţie sanitară de funcţionare, precum şi funcţionarea după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare; c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de autoritatea de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor şi a intoxicaţiilor favorizate şi întreţinute de factorii nocivi, ca urmare a poluării mediului de muncă şi de viaţă; d) lipsa certificatului de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, a personalului care lucrează în categoriile de unităţi prevăzute în reglementările în vigoare; e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia.  +  Capitolul II Contravenţii la normele de igienă referitoare la zonele de locuit  +  Articolul 3Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 2.000 lei: a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de substanţe dăunătoare sănătăţii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele în vigoare, precum şi a producerii de ape uzate sau deşeuri rezultate atât din activităţi cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât şi din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanţe; b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igienă şi reglementările în vigoare pentru zonele locuite; c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează riscuri pentru sănătatea publică; d) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a distanţelor minime de protecţie sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit; e) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanţi de orice natură, în zone de protecţie sanitară; f) depozitarea necontrolată sau în afara locurilor special amenajate a deşeurilor solide menajere şi a celor rezultate din construcţii.  +  Capitolul III Contravenţii la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populaţiei  +  Articolul 4Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 2.000 lei: a) neîntocmirea de către producătorii şi distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilităţii, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de autoritatea de sănătate publică teritorială; b) neasigurarea menţinerii stării de curăţenie pe întreg teritoriul uzinelor/staţiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalaţii, cât şi pe terenul din zona de protecţie sanitară; c) neanunţarea autorităţii de sănătate publică teritorială despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau staţiilor de producere a apei pentru consum uman, despre intervenţiile la nivelul reţelelor de distribuţie a apei, oprirea sau intermitenţa distribuţiei apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei despre programul de furnizare a apei; d) neîntocmirea şi nerespectarea programului de exploatare a instalaţiilor, avizat de autoritatea de sănătate publică teritorială, privind întreţinerea acestora, precum şi controlul de calitate a apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători; e) neasigurarea monitorizării de control şi de audit a calităţii apei potabile; f) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile; g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de către autoritatea de sănătate publică teritorială; h) neefectuarea, de către producătorii şi distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public, a controlului de laborator al calităţii apei, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.800 lei: a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calităţii şi cantităţii corespunzătoare cerinţelor de băut şi menajere, precum şi transportul şi distribuirea acesteia în condiţii necorespunzătoare; b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc şi/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populaţie care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie; c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice şi juridice care distribuie apa pentru consum uman a întreţinerii instalaţiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia şi să nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor; d) neasigurarea de către producător sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau construcţiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalaţiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel ori nefuncţionarea acestora; e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (pieţe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulaţie, gări, autogări, stadioane), precum şi în incinta marilor obiective socioculturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.  +  Articolul 6Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei: a) neefectuarea, de către producătorii de alimente, de băuturi alcoolice şi nealcoolice, de produse culinare şi de gheaţă, a controlului de laborator al potabilităţii apei, conform normelor în vigoare; b) neasigurarea dezinfecţiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare; c) neasigurarea de către producători a unei eficienţe de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate şi în valoarea bacteriilor coliforme, conform reglementărilor în vigoare; d) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantităţi de apă distribuite, după o întrerupere în distribuţie şi în următoarele situaţii:- incidente de dare în exploatare a instalaţiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau recondiţionări;- când nu există garanţia securităţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea;- în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecţioase; e) neasigurarea de către producătorii şi distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de substanţă dezinfectantă şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare; f) utilizarea, de către producătorii şi/sau distribuitorii de apă pentru consum uman, a materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a ţevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor, precum şi a aparatelor de măsurare, fără respectarea reglementărilor legale în vigoare; g) neremedierea deficienţelor tehnice şi neîntreţinerea salubrităţii în unităţile de producere sau de distribuţie a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de înmagazinare, a hidranţilor, staţiilor de pompare, clorinare, a reţelelor de distribuţie, inclusiv interioarele clădirilor de interes public; h) utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de producere şi îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără respectarea reglementărilor în vigoare; i) producerea şi îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum şi neefectuarea controlului calităţii apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată; j) îmbutelierea apei pentru consum uman de către producători în condiţii neigienice; k) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementărilor în vigoare, pentru îmbutelierea apei pentru consum uman; l) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 4.000 lei: a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populaţiei, care nu corespunde condiţiilor de calitate pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare, la locul de muncă, în colectivităţi temporare sau în caz de calamităţi naturale, dezastre şi accidente; b) folosirea unei surse de apă pentru consum uman, care nu îndeplineşte condiţiile de calitate şi care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin reglementările în vigoare; c) darea în consum public, ca apă pentru consum uman, a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în reglementările în vigoare; d) efectuarea de racorduri, comunicaţii şi legături ale reţelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte reţele de apă nepotabilă; e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţă pentru apa dată în consum uman; f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/staţiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aducţiunilor, a staţiilor de pompare, dezinfecţie şi a reţelelor de distribuţie; g) absenţa dezinfectantului la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale sistemelor publice de alimentare cu apă; h) nemarcarea vizibilă a surselor şi a reţelelor de apă, care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice.  +  Capitolul IV Contravenţii la normele de igienă privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor  +  Articolul 8Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei: a) neîntocmirea de către persoanele juridice care exploatează reţelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare şi întreţinere a acestora şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament; b) neîntreţinerea în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor sanitare interioare în unităţi, inclusiv în mijloace de transport şi locuinţe, de către operatorii economici, precum şi de către asociaţiile de locatari/proprietari sau persoane fizice; c) neasigurarea de către asociaţiile de locatari/proprietari şi de locatarii gospodăriilor individuale a dotării cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel a dotării cu recipiente ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere, amplasate în spaţii special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la reţeaua de apă şi canalizare, spălate şi dezinfectate, menţinute în bună stare, reparate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile; d) proiectarea, amplasarea şi exploatarea pentru îndepărtarea şi neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalaţiilor de incinerare în alte condiţii decât cele prevăzute de normele de igienă în vigoare; e) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalaţiilor de apă şi canal din incinta acestora şi neevacuarea apelor ce se acumulează în subsolurile imobilelor.  +  Articolul 9Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei: a) amplasarea closetelor cu groapă simplă la o distanţă mai mică faţă de sursele de apă decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare, precum şi neîntreţinerea şi nedezinfectarea acestor closete, precum şi a altor tipuri de closete fără apă curentă; b) neevacuarea ritmică şi ori de câte ori este necesar a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puţuri absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice; c) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere, precum şi neîntreţinerea lor în stare permanentă de funcţionare prin reparare, spălare şi dezinfecţie; d) îndepărtarea de către persoane fizice şi juridice a apelor uzate fecaloid-menajere şi industriale în alte locuri decât în reţeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate; e) neîntreţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puţuri absorbante şi altele, de către deţinătorii acestora, şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor; f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor de către proprietarii acestora la reţeaua publică de canalizare, acolo unde există reţea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii; g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întreţinerea curăţeniei străzilor, parcurilor, pieţelor şi a altor locuri publice şi neridicarea cu regularitate a deşeurilor menajere şi stradale; h) proiectarea, amplasarea şi întreţinerea instalaţiilor de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deşeurilor solide în alte condiţii decât cele prevăzute de normele sanitare în vigoare; i) neîndepărtarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare, de către deţinătorii de animale şi/sau de administraţia domeniului public; j) neasigurarea dotării şi amplasării de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive şi serbări câmpeneşti, expoziţii, târguri, oboare şi altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăşurare a activităţii, uşor de transportat la locul de golire, uşor de curăţat şi de dezinfectat.  +  Articolul 10Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei: a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă; b) neefectuarea epurării apelor uzate înaintea deversării lor în bazine naturale; c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale şi a deşeurilor toxice şi periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de consiliile locale şi prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare; d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecţiei şi deratizării depozitelor de deşeuri solide menajere; e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale şi epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere; f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infecţioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice, precum şi de la orice unităţi care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică şi neutralizarea substanţelor radioactive sau a substanţelor chimice toxice; g) deversarea în canale deschise care străbat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere şi a apelor reziduale industriale ce conţin substanţe toxice sau radioactive şi neîntreţinerea acestor canale în stare permanentă de funcţionare prin curăţare şi prin repararea defecţiunilor; h) amplasarea şi amenajarea de depozite, instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deşeurilor solide, precum şi a celor menajere, industriale, de stradă, a vidanjului şi a cadavrelor de animale, fără autorizaţie sanitară; i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire umane fără aviz sanitar; j) desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir uman înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare, cu strămutarea tuturor osemintelor; k) îndepărtarea de către persoane fizice sau juridice în condiţii neigienice şi în alte locuri decât cele stabilite anume de către consiliile locale a resturilor rezultate din tăierea animalelor; l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuinţelor şi a unităţilor de orice fel; m) folosirea pe terenurile agricole a deşeurilor neautorizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului, sănătate şi agricultură; n) utilizarea pentru incinerarea deşeurilor a instalaţiilor neomologate; o) neevacuarea de către unităţile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi în cel mult 3 zile în restul anului; p) depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit; q) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi deversarea acestor ape în zona de protecţie sanitară a surselor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă; r) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate şi întreţinute conform normelor în vigoare, precum şi deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop.  +  Capitolul V Contravenţii la normele de igienă privind unităţile de folosinţă publică  +  Articolul 11Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei: a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată în sălile unităţilor în care se desfăşoară activităţi recreativ-culturale; b) neafişarea la loc vizibil a măsurilor de igienă ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către cei care exploatează bazinele de înot; c) neîntreţinerea în permanentă stare de curăţenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafură, manechiură, pedichiură şi cosmetică; d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unităţile de folosinţă publică, cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea acestora.  +  Articolul 12Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 2.400 lei: a) neasigurarea, în unităţile furnizoare de servicii de igienă personală, a lenjeriei curăţate, dezinfectate şi călcate, schimbată după fiecare persoană, precum şi nerespectarea circuitului acesteia; b) neîntreţinerea, de către proprietar sau administrator, în stare de funcţionare şi curăţenie a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unităţile de utilitate publică; c) neasigurarea, în încăperile de dormit ale colectivităţilor temporare, a suprafeţei şi cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare; d) depăşirea capacităţii autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creşelor şi colectivităţilor de copii şi tineri, precum şi neasigurarea pentru fiecare persoană a unui pat individual; e) neasigurarea în unităţile de cazare a inventarului moale şi a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate şi nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului acesteia; f) neîntreţinerea, de către deţinători, a plajelor cu destinaţie de agrement în permanentă stare de curăţenie şi neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igienă în vigoare; g) proiectarea şi amenajarea bazinelor de înot fără respectarea normelor de igienă în vigoare; neîntreţinerea bazinelor de înot prin spălare şi dezinfectare, prin primenirea şi dezinfecţia apei corespunzător normelor de igienă; h) funcţionarea bazinelor de înot şi a ştrandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unităţii; i) neefectuarea curăţării şi dezinfecţiei, după fiecare client, a instrumentarului utilizat în unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică sau refolosirea instrumentarului de unică folosinţă; j) servirea în unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică a persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor şi nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-menţionată; k) lipsa, din dotarea unităţilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică, a substanţelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat; l) folosirea instrumentarului tăios în unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, fără sterilizare prealabilă; m) neîntreţinerea stării de curăţenie, neefectuarea reparaţiilor necesare bunei funcţionări, precum şi neefectuarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei mijloacelor de transport în comun; n) neasigurarea, în orice fel de unităţi şi în anexele aferente, a curăţeniei permanente, a efectuării operaţiunilor de dezinfecţie, precum şi a îndepărtării reziduurilor solide, în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare; o) neasigurarea întreţinerii construcţiilor băilor publice şi instalaţiilor aferente acestora pentru asigurarea funcţionării în permanenţă la parametrii proiectaţi şi a menţinerii permanente a stării de curăţenie în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare; p) neefectuarea de către unităţile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfecţiei încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile; q) nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare, prevăzute în normele de igienă în vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilităţii parametrilor calitativi şi a salubrităţii acestora; r) expunerea, spre vânzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fără date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat; s) nedotarea unităţilor de folosinţă publică cu grupuri sanitare accesibile publicului; t) neasigurarea apei calde curente şi în cantităţi suficiente, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Articolul 13Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei: a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor în vigoare, pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităţi de folosinţă publică, inclusiv mijloace de transport; b) amenajarea ştrandurilor şi bazinelor de înot fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea şi dotarea lor; c) instalarea de campinguri fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea şi dotarea cu anexe sanitare şi capacitatea acestora.  +  Capitolul VI Contravenţii la normele de igienă pentru unităţile sanitare  +  Articolul 14Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.800 lei: a) depăşirea capacităţii unităţilor sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate şi a numărului de paturi în saloane, care determină scăderea cubajului minim de aer prevăzut de normele în vigoare, cu excepţia unor situaţii deosebite (izbucniri epidemice etc.); b) neasigurarea, în fiecare secţie de spitalizare, a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecţii; c) neasigurarea în unităţile şi în spaţiile care acordă asistenţă medicală şi socială pentru copii a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igienă pentru mame însoţitoare, precum şi internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătăţii Publice; d) neasigurarea pentru unităţile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore, precum şi a cantităţilor de apă caldă necesare igienei individuale a bolnavilor şi a personalului, precum şi pentru igiena spaţiilor, spălarea lenjeriei, pregătirea alimentelor etc.; e) neasigurarea funcţionării sistemului de încălzire, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice; f) neasigurarea colectării reziduurilor septice în condiţii de siguranţă privind riscul transmiterii infecţiilor nozocomiale; g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele şi secţiile de boli infecţioase; h) neraportarea de către unităţile sanitare a infecţiilor nozocomiale la autorităţile de sănătate publică teritoriale; i) neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum şi neutilizarea acestuia; j) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite.  +  Articolul 15Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei: a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistenţă medicală, în spaţiile de deservire sanitară a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodăreşti; b) neasigurarea, în unităţile sanitare de orice tip, a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare; c) neasigurarea prelucrării sanitare la internare a pacienţilor parazitaţi, în scopul prevenirii infestării cu paraziţi a colectivităţii; d) nerespectarea condiţiilor tehnice şi funcţionale prevăzute în normele privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale.  +  Articolul 16Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei: a) neasigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare colectării, depozitării, îndepărtării, neutralizării şi incinerării, după caz, a deşeurilor potenţial contaminate, rezultate din activităţile unităţilor sanitare, în condiţiile stabilite de normele de igienă în vigoare care să prevină transmiterea infecţiilor nozocomiale; b) neefectuarea în staţiile şi/sau în punctele de sterilizare din unităţile sanitare a controlului eficienţei sterilizării şi neîntocmirea documentaţiei necesare evidenţei sterilizării, în conformitate cu normele în vigoare; c) neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime a articolelor sterilizate în unităţile sanitare; d) neasigurarea depozitării în condiţiile cerute de producător a articolelor sterile de unică folosinţă; e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere; f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi nerespectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat; g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură, a substanţelor dezinfectante care asigură sterilizarea chimică sau a altor metode de sterilizare; h) necunoaşterea de către personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare.  +  Capitolul VII Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile  +  Articolul 17Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei: a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la autoritatea de sănătate publică teritorială, în conformitate cu normele şi instrucţiunile în vigoare; b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie şi neinstituirea măsurilor de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic; c) neefectuarea decontaminării vehiculelor cu care au fost transportaţi bolnavi contagioşi de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor; d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacţi, convalescenţi şi purtători sănătoşi de germeni, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecţiilor; e) neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionării permanente şi suficiente cu materiale necesare efectuării curăţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deparazitare şi deratizare; f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenţa persoanelor infestate cu paraziţi de cap şi corp; g) neasigurarea depozitării şi păstrării produselor dezinfectante în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide ale produselor; h) utilizarea în unităţile sanitare a dezinfectantelor şi antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor neavizate de Ministerul Sănătăţii Publice; i) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atribuţii specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat; j) neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului; k) neasigurarea dezinfecţiei terminale în focare colective de boli transmisibile; l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile, purtători sănătoşi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinări şi revaccinări, examene clinice şi de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice; m) modificarea circuitelor în unităţile sanitare, fără avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale; n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri; o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medicosanitar şi administrativ al unităţilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistenţă medicală în aceste unităţi; p) neraportarea vaccinărilor şi revaccinărilor efectuate de unităţile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase, la autoritatea de sănătate publică teritorială; q) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi reparare a clădirilor unităţilor sanitare; r) refolosirea instrumentarului şi a materialelor de unică folosinţă; s) neîntreţinerea permanentă a stării de curăţenie în unităţile sanitare.  +  Articolul 18Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei: a) neaplicarea de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor; b) transportul, depunerea la capelă şi înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără respectarea normelor antiepidemice şi de igienă; c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data înhumării sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale în termenul de 1-7 ani de la data înhumării, precum şi exhumarea în alte condiţii decât cele stabilite prin avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legea penală; d) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii Publice privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic; e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unităţile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice şi la supravegherea focarului de infecţie nozocomială cu specialişti din autoritatea de sănătate publică teritorială, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecţiilor; f) nerespectarea instrucţiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor utilizate.  +  Articolul 19Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei: a) neasigurarea de către persoanele fizice şi juridice care lucrează cu produse patologice a sterilizării şi/sau incinerării reziduurilor contaminante şi a altor reziduuri care au astfel de indicaţii; b) neasigurarea sterilizării instrumentarului medico-chirurgical şi a materialelor sanitare, precum şi utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului.  +  Capitolul VIII Contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor  +  Articolul 20Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei: a) utilizarea personalului de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi din curţi la manipularea alimentelor ori la întreţinerea curăţeniei utilajelor sau a încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor; b) utilizarea la întreţinerea curăţeniei din afara sălilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi şi dependinţe a salariaţilor care lucrează în procesele tehnologice de producţie alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor; c) neefectuarea operaţiunilor de curăţenie manuală a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi ambalajelor în condiţiile stabilite de normele de igienă în vigoare; d) depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificaţie şi de cofetărie, a laptelui şi produselor lactate, a cărnii şi preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare şi a gheţii artificiale, în condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora; e) nerespectarea în unităţile de alimentaţie colectivă a obligaţiei de a păstra timp de 48 de ore la rece, în recipiente curate, acoperite şi etichetate, câte o probă din fiecare fel de mâncare servită; f) neasigurarea dotării unităţilor de alimentaţie colectivă permanente şi sezoniere cu veselă şi tacâmuri în număr cel puţin egal cu numărul total de consumatori zilnici; g) neasigurarea spălării şi dezinfecţiei după fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor; h) aprovizionarea unităţilor alimentare de orice fel care produc şi prelucrează alimente uşor alterabile în cantităţi care depăşesc posibilităţile de păstrare şi de prelucrare a acestora; i) neasigurarea echipamentului de protecţie sanitară curat şi complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor, precum şi neutilizarea acestui echipament.  +  Articolul 21Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei: a) nerespectarea de către unităţile sau de persoanele fizice care folosesc cărucioare şi tonete la comerţul stradal a condiţiilor igienico-sanitare de desfăşurare a acestei activităţi; b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie; c) nerespectarea, de către conducătorul unităţii alimentare, a obligaţiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală şi de sănătate a personalului din subordine, precum şi primirea, în unitate, a angajaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile; d) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea şi desfacerea alimentelor; e) folosirea gheţii naturale la păstrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în unităţile alimentare; f) păstrarea alimentelor în contact direct cu gheaţa naturală sau artificială ori cu apa rezultată din topirea gheţii; g) servirea băuturilor, fructelor şi legumelor răcite prin contact direct cu gheaţa naturală sau artificială, cu excepţia cuburilor de gheaţă preparate în congelatoare, din apa pentru consum uman; h) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător; i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate şi neechipate în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizicochimice şi microbiologice, precum şi a protecţiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozătoarelor şi a oricărei posibilităţi de poluare, degradare şi contaminare a produselor şi ambalajelor; j) neasigurarea şi nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protecţia sanitară a produselor şi consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradală a alimentelor şi băuturilor răcoritoare; k) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate; l) folosirea în laboratoarele şi unităţile de alimentaţie publică sau colectivă a ouălor de raţă la prepararea prăjiturilor, cremelor, îngheţatei sau a oricăror alte produse; m) neasigurarea funcţionării, în permanenţă, a spaţiilor frigorifice din unităţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii şi neîntreţinerea acestor spaţii prin efectuarea periodică a reparaţiilor şi igienizării; n) neasigurarea de ustensile adecvate (cleşti, linguri, furculiţe etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără prelucrare termică; o) depozitarea produselor alimentare şi a ambalajelor în spaţiile de vânzare, producţie sau preparare, în spaţiile de circulaţie, vestiare sau pe trotuarele aferente; p) folosirea pentru alimentaţia colectivă a vaselor şi ustensilelor de bucătărie degradate; q) organizarea deficitară a procesului de producţie alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi favorizându-se încrucişările între fazele salubre şi cele insalubre; r) neetichetarea produselor alimentare, în conformitate cu normele în vigoare; s) nemarcarea vizibilă a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a mânerelor de cuţit şi a spaţiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.  +  Articolul 22Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei: a) recepţia şi introducerea în procesul de producţie sau de prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări şi fără constatarea salubrităţii lor de către persoane răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori; b) nerespectarea normelor de igienă în vigoare referitoare la prepararea şi păstrarea cremelor de ouă, a maionezei şi a produselor din carne speciale; c) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul şi servirea îngheţatei; d) neasigurarea de către unităţile de desfacere şi servire a alimentelor a condiţiilor de depozitare, expunere şi manipulare pentru păstrarea nemodificată a proprietăţilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice şi microbiologice; e) neasigurarea dotării unităţilor alimentare cu utilaje şi mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare şi întreţinute în permanentă stare de funcţionare; f) neasigurarea în unităţile de alimentaţie publică colective a spaţiilor şi circuitelor funcţionale stabilite prin normele de igienă în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinară şi consum; g) neasigurarea în toate unităţile alimentare a funcţionării corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice; h) neasigurarea depozitării şi păstrării alimentelor în condiţii care să prevină modificările proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiană; i) neasigurarea, în unităţile din sectorul alimentar de producţie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ reglementărilor în vigoare, şi a apei calde menajere, distribuită în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului şi dotărilor; j) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor şi utilajelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi de reparare a clădirilor unităţilor alimentare; k) nerespectarea condiţiilor stabilite de normele de igienă în vigoare privind amenajarea, dotarea şi întreţinerea pieţelor alimentare, a târgurilor şi oboarelor; l) neasigurarea, în unităţile alimentare, a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi neasigurarea dotării şi aprovizionării unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spălare şi dezinfecţie; m) expunerea spre vânzare sau punerea în consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat; n) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor şi coloranţilor utilizaţi la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum şi contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor; o) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisă a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar; p) păstrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide şi semilichide, cu excepţia apei, a alcoolului etilic şi a grăsimilor alimentare; q) refolosirea şi/sau comercializarea veselei, paharelor şi a altor materiale de unică folosinţă în unităţile de alimentaţie publică; r) utilizarea de către persoanele fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, a produselor culinare, a gheţii, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.  +  Articolul 23Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei: a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:I. semne organoleptice de alterare evidente;II. semne de infestare cu paraziţi şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în reglementările în vigoare;III. semne ale contactului cu rozătoare;IV. miros şi gust, străine de natura produsului;V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate admise;VI. conţinut de substanţe chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;VII. conţinut de corpi străini, cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă;VIII. conţinut de alfatoxine B1 peste limitele admise pentru seminţe şi făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi altele;IX. conţinut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminţe şi făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi alte grupe de produse alimentare; b) recondiţionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare condiţiilor de calitate; c) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite, amestecarea tocăturilor de carne crudă cu cele tratate termic, precum şi folosirea repetată a grăsimilor alimentare la operaţiunile de prăjire şi încorporare în preparate a grăsimilor folosite la prăjire; d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanţi sau a altor substanţe chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi depăşirea concentraţiilor în cazul celor avizate; e) folosirea apei industriale pentru anumite operaţiuni tehnologice în unităţi de industrie alimentară fără avizul autorităţii de sănătate publică teritorială; f) utilizarea materialelor de orice natură folosite la confecţionarea ambalajelor şi recipientelor de depozitare şi transport, precum şi a utilajelor, ustensilelor şi acoperirilor de protecţie anticorosivă, destinate sectorului alimentar care nu prezintă stabilitate fizico-chimică, care influenţează caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar şi care nu asigură o protecţie eficientă a acestuia; g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor ce nu sunt în perfectă stare de curăţenie şi igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele; h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confecţionate din deşeuri; i) utilizarea în compoziţia pigmenţilor destinaţi obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb şi crom.  +  Capitolul IX Contravenţii la normele de igienă privind protecţia faţă de radiaţiile nucleare  +  Articolul 24Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei: a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igienă în unităţile în care se desfăşoară activităţile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiaţii ionizante; b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice; c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrică a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante.  +  Articolul 25Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei: a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminării radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populaţie; b) introducerea pacienţilor care nu sunt supuşi imediat investigaţiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere şi neaplicarea măsurilor de protecţie la pacienţii supuşi examinărilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă; c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru lucrul în mediu de radiaţii sau menţinerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiaţii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicală, temporară sau permanentă; d) nerespectarea măsurilor de igienă în unităţile nucleare autorizate; e) neasigurarea, în unităţile nucleare medicale, de circuite funcţionale, conform normelor sanitare în vigoare.  +  Articolul 26Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei: a) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicată; b) nerespectarea măsurilor şi a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătăţii populaţiei, ca urmare a activităţilor nucleare; c) neluarea măsurilor imediate de protejare şi asistenţă de urgenţă a salariaţilor şi a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă; d) utilizarea substanţelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare; e) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii Publice privind măsurile profilactice în situaţii de accident nuclear major; f) nerespectarea de către conducerea unităţii a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de sănătate a personalului şi populaţiei şi prevenirii incidentelor şi accidentelor nucleare.  +  Capitolul X Contravenţii la normele de igienă privind condiţiile şi procesele de muncă  +  Articolul 27Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 600 lei: a) neluarea măsurilor privind programarea salariaţilor la controlul medical periodic, potrivit reglementărilor tehnice ale Ministerului Sănătăţii Publice, şi neurmărirea efectuării integrale a acestuia; b) neprezentarea angajaţilor din unităţile de orice fel la examinările medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii Publice şi programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecărui loc de muncă; c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeaşi unitate, dacă prin această schimbare se creează risc pentru sănătatea persoanei respective; d) neasigurarea, de către angajatori, a condiţiilor necesare efectuării examenului medical la angajare, controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea activităţii; e) neasigurarea, de către angajatori, a supravegherii stării de sănătate şi a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii.  +  Articolul 28Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei: a) angajarea de către operatorii economici a personalului fără examen medical prealabil şi fără confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau meseria propriu-zisă nu este contraindicată din punct de vedere medical pentru salariat; b) menţinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicală temporară sau permanentă potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii Publice; c) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protecţia muncii pentru microclimat, cu excepţia cazurilor în care cerinţele sau natura procesului tehnologic impun condiţii climatice speciale; d) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote şi vibraţii stabilite prin normele generale de protecţie a muncii; e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele generale de protecţie a muncii pentru protejarea angajaţilor care lucrează în aer liber în condiţii meteorologice nefavorabile; f) nerespectarea normelor generale de protecţie a muncii privind condiţiile de iluminare ale locurilor de muncă; g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul asigurării igienei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale; h) neacordarea de către persoanele juridice şi fizice, care utilizează în activitatea lor salariaţi, a echipamentului individual de protecţie pentru personalul expus riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională; i) neasigurarea şi nerealizarea condiţiilor de întreţinere a echipamentului individual de protecţie, precum şi nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat şi în stare de funcţionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decât cele prevăzute prin lege; j) neefectuarea de către medic a examinărilor în vederea angajării şi a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare; k) neefectuarea de către medic la angajarea în muncă şi cu ocazia controlului medical periodic a investigaţiilor suplimentare faţă de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, în conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii Publice pentru depistarea contraindicaţiilor medicale, a bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesiune; l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale în vederea angajării şi a controalelor medicale periodice; m) neanunţarea la autoritatea de sănătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute şi a accidentelor colective de muncă de către conducerile unităţilor de orice fel; n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională; o) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existenţa unor factori de risc în mediul de muncă şi capacitatea de adaptare a salariaţilor; p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apă potabilă, colectivităţi de copii şi alte unităţi de interes public, fără respectarea normelor în vigoare; q) neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a tegumentului şi a mucoaselor pentru substanţele ce pot pătrunde în organism prin tegument şi mucoase intacte; r) neinstruirea personalului de către conducătorii unităţilor în vederea cunoaşterii riscurilor profesionale şi prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă; s) neacordarea alimentaţiei suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice şi fizice salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii grele şi vătămătoare; t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substanţe chimice, precum: plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen şi alte substanţe chimice toxice, precum şi la trepidaţii, radiaţii nucleare, ridicare şi purtare de greutăţi şi ortostatism prelungit; u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiunilor manuale de încărcare, descărcare şi transport şi a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiunile cu materiale şi produse periculoase foarte toxice şi/sau explozive; v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a tuturor produselor ce conţin aceşti pigmenţi; w) expunerea salariaţilor la substanţe foarte periculoase, notate cu indicativul Fp şi neaplicarea măsurilor speciale de protecţie împotriva substanţelor cancerigene şi potenţial cancerigene; x) nerespectarea de către conducerile unităţilor cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacităţii de muncă şi al prevenirii îmbolnăvirilor; y) neasigurarea monitorizării condiţiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive, de către persoanele juridice care deţin astfel de locuri de muncă.  +  Articolul 29Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei: a) depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum şi utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziţii legale; b) neasigurarea de către operatorii economici din sectoarele public, privat şi cooperatist a condiţiilor de bază materială pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajaţilor în mediu cu noxe, conform legii; c) nerecunoaşterea de către conducătorii unităţilor a cazurilor de boli profesionale şi refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituită legal în lipsa acestora.  +  Capitolul XI Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor  +  Articolul 30Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei: a) primirea în taberele pentru copii şi tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar şi a personalului administrativ fără dovada examinărilor medicale obligatorii stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii Publice; b) neasigurarea de către medicii de familie, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii Publice, a supravegherii epidemiologice a copiilor şi tinerilor care urmează să fie trimişi în tabere şcolare; c) primirea în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii, iar în unităţile cu cabinet medical propriu, fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de sănătate a copiilor şi tinerilor; d) neasigurarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a prezentării cadrelor didactice, preşcolarilor şi elevilor la examinările medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi a elevilor la triajele epidemiologice care se efectuează după vacanţele şcolare; e) nerespectarea de către conducerile unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a numărului maxim de copii admişi pentru o grupă în unităţile de copii antepreşcolari, preşcolari sau dintr-o clasă pentru elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal; f) neasigurarea, de către unităţile de alimentaţie colectivă din colectivităţile de copii şi tineri, a necesarului zilnic de calorii şi substanţe nutritive, corespunzător vârstei şi stării de sănătate; g) neefectuarea triajului epidemiologic şi a examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate în unităţile pentru ocrotirea, educarea copiilor şi tinerilor şi neraportarea acestuia la autorităţile de sănătate publică teritoriale, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii Publice; h) neefectuarea, periodică sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare a clădirilor unităţilor de învăţământ.  +  Articolul 31Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: a) nerespectarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare referitoare la circuite funcţionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curăţeniei şi altele; b) neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă a unităţilor pentru copii şi tineri, a taberelor, conform normelor sanitare în vigoare şi nerealizarea de instalaţii proprii de apă pentru consumul uman la nivelul unităţilor preşcolare şi şcolare care funcţionează în localităţi fără un sistem central de aprovizionare cu apă; c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la sălile de educaţie fizică din şcoli; d) nerespectarea de către conducerile unităţilor de învăţământ, de stat sau particulare ori de către cadrele didactice a normelor de igienă privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor; e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără avizul autorităţii de sănătate publică teritorială; f) neaplicarea de către conducerile unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii şi tineri, inclusiv în orele de educaţie fizică şi de activitate practică în ateliere şi laboratoare; g) neasigurarea şi nedotarea corespunzătoare a unor puncte sanitare de prim ajutor în sălile de grupă şi de clasă în laboratoare şi ateliere şcolare şi studenţeşti; h) neasigurarea pentru instituţiile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a condiţiilor de igienă privind spălarea şi depozitarea rufăriei; i) folosirea de jucării şi materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor.  +  Capitolul XII Contravenţii la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozătoare, precum şi la normele privind regimul pesticidelor  +  Articolul 32Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei: a) neaplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare în unităţi de orice tip de către deţinătorii acestora; b) nerespectarea ritmicităţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip.  +  Articolul 33Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei: a) nerespectarea de către unităţile prestatoare de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor şi a cadavrelor de rozătoare; b) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor; c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I şi II de toxicitate în interioarele unităţilor de orice tip şi ale locuinţelor; d) deţinerea, utilizarea sau comercializarea de substanţe pesticide de către persoane fizice sau juridice fără autorizaţie sanitară de funcţionare; e) prestarea de servicii de dezinsecţie şi deratizare de către persoane neatestate şi neautorizate în acest sens de către autorităţile de sănătate publică teritoriale; f) depozitarea de produse pesticide în spaţii şi condiţii necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare; g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neautorizate în acest scop şi neînsoţite de instrucţiuni de folosire redactate în limba română; h) microambalarea pesticidelor fără aprobările legale prevăzute de normele în vigoare; i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în alte scopuri decât cele autorizate; j) comercializarea către populaţie a produselor pesticide din grupele I şi II de toxicitate; k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sănătăţii omului.  +  Capitolul XIII Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor  +  Articolul 34Contravenţiile se constată de către: a) inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii Publice; b) personalul încadrat în funcţii asimilate celor prevăzute la lit. a) din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu reţea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contravenţiilor săvârşite în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale.  +  Articolul 35Guvernul poate stabili, prin hotărâre, şi alte persoane competente să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 36Sancţiunea se aplică de către: a) agentul constatator, pentru contravenţiile constatate de inspectorii sanitari de stat; b) persoanele prevăzute la art. 34 lit. b).  +  Articolul 37 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. (2) Plângerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.  +  Articolul 38 (1) În cazul contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, plângerea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia. (2) Plângerea depusă la organul din care face parte agentul constatator, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecătoriei în drept să o soluţioneze.  +  Articolul 39 (1) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 40Faptele prevăzute la art. 1-33 din prezenta lege constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 41 (1) În cazul în care condiţiile de funcţionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populaţiei sau a salariaţilor unităţii, inspectorii sanitari de stat împuterniciţi aplică măsuri de suspendare a activităţii, până la remedierea deficienţelor. (2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia impune decizia de închidere a unităţii. (3) Neremedierea deficienţelor constatate şi care pot aduce atingere sănătăţii publice, funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării, neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere, precum şi funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare. (4) Punerea pe piaţă a substanţei/substanţelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar.  +  Articolul 42Nerespectarea conformităţilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice şi social-culturale şi a oricăror obiective cu impact asupra sănătăţii publice atrage anularea acestuia.  +  Articolul 43 (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare şi care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman. (2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise comercializării şi utilizării.  +  Articolul 44În situaţii epidemiologice deosebite autoritatea de sănătate publică teritorială poate dispune măsuri speciale: carantină, izolare în spital sau la domiciliu, interdicţia accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei.  +  Articolul 45Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 46Nivelul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.  +  Articolul 47În sensul prezentei legi, prin unităţi se înţelege: instituţii publice de orice fel, regii autonome, societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizaţii cooperatiste şi alte persoane juridice.  +  Articolul 48Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abrogă H.C.M. nr. 2.506/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEInstituţia ...............................PROCES - VERBALde constatare a contravenţieiNr. ....................Încheiat astăzi ....../(ziua, luna, anul)....... la .................Subsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de ........ la ......, am constatat că ........, cu domiciliul în ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ...., în calitate de ...... la punctul de lucru ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ...., pendinte de ....., cu sediul în ....., str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., nr. de înmatriculare la registrul comerţului ........, codul fiscal nr. ........., ASF nr. ........., CNP ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ....., emis/emisă de ...... la data de ......., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: .......................Săvârşită/săvârşite la data de ......., ora ........., în următoarele împrejurări: ......., contravenind prin aceasta dispoziţiilor Legii nr. 98/1994, republicată, care atrag sancţionarea cu amendă:conform art. ...... lit. ......, de la ...... la ......... lei;conform art. ...... lit. ......, de la ...... la ......... lei;conform art. ...... lit. ......, de la ...... la ......... lei.Agent constatator,..................Am primit copia de pe procesul-verbal.Contravenient,.......................Obiecţiunile contravenientului şi mijloacele de probă de care se va servi în cauză:..................................................Observaţiile agentului constatator:..................................................Contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate semna.Martor: Numele ......... prenumele .........., domiciliat/domiciliată în ........., str. ........ nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., CNP ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ....., emis/emisă de ....... la data de ...... ..................(semnătura)Martor: Numele ....... prenumele ......, domiciliat/domiciliată în ......., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., CNP .............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ..... nr. ......, emis/emisă de ............. la data de ............. ................(semnătura)Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de platăSubsemnatul/Subsemnata ........., în calitate de ............ la ........., aplic contravenientului/contravenientei ............. sus-numit/sus-numite o amendă de ...... lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei nr. ....., pe care o va achita la ...... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelaşi termen să predea sau să trimită recomandat prin poştă chitanţa de plată la .............În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la ......., în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită.În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva procesului-verbal de constatare şi a rezoluţiei de aplicare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei la organul care a aplicat sancţiunea.Prezentul proces-verbal conţine două pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la .........../(semnătura organului care a aplicat sancţiunea) ....... .Am luat cunoştinţă.Contravenient,...................  +  Anexa 2 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEInstituţia ................................PROCES - VERBALde constatare a condiţiilor igienico-sanitareAstăzi ......... 200 .....Subsemnatul ......, îndeplinind funcţia de .......... la Inspecţia Sanitară de Stat ......., însoţit de ....., îndeplinind funcţia de ....... la ........, în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ........, cu sediul în judeţul ....., localitatea ....., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ......, cu sediul în localitatea .........., str. ....... nr. ....., în prezenţa domnului/doamnei ......, în calitate de ..........., am constatat următoarele: ..................................................................În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică măsuri şi se formulează următoarele prescripţii şi recomandări: .....................................................Prezentul proces-verbal conţine ......... pagini şi a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la .......... .Organul constatator, Am primit originalul.................... .....................__________